ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.02.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.02.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.02.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************************

“ИЛИЏАПУТЕВИ” ДОО И. ИЛИЏА

Ул. Равногорска бб

71123 ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 

На основу указане потребе расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

1. Грађевински техничар - 1 извршилац,

2. КВ електричар - 1 извршилац,

3. КВ бравар - 1 извршилац,

4. Зидар - 1 извршилац,

5. Тесар - 1 извршилац,

6. НК радник - 3 извршиоца.

 

Општи и посебни услови за пријем радника

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду РС кандидати треба да испуњавају сљедеће услове за заснивање радног односа и то:

 

За радно место под редним бројем 1.

Грађевински техничар, ССС, радно искуство од 2 - 3 године.

 

За радно место под редним бројем 2.

Диплома средње стручне спреме (КВ, ВКВ, ССС) електро смјера,

 

За радно место под редним бројем 3.

Диплома средње стручне спреме (КВ, ВКВ, ССС)  машинског смјера,

 

За радно место под редним бројем 4.

Диплома средње стручне спреме (КВ; ВКВ; ССС) грађевинског смјера,

 

За радно место под редним бројем 5.

Диплома средње стручне спреме (КВ;ВКВ;ССС) грађевинског смјера,

 

За радно место под редним бројем 6.

Завршена основна школа.

 

Радни однос се заснива на одређено уз могућност заснивања радног односа на неодређено вријеме.

Плата солидна и редовна.

Заинтересовани радници који нису са подручја општине Источне Илиџе и Источног Новог Сарајева имају смештај и исхрану у стамбеном објекту.

Сви заинтересовани кандидати своје пријаве могу лично или путем поште доставити на адресу “ИЛИЏАПУТЕВИ” д.о.о. И. Илиџа, Ул. Равногорска бб, 71123 Источно Сарајево или на е-mail адресу i.putevi@gmail.com

Конкурс остаје отворен до попуне радних места.

***

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “28. ЈУНИ”

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Средње школе “28. јуни”

 

За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 01/16) испуњава и посебне услове прописане чланом 129. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и то:

 

- Да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

- Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

- Да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно - образовног рада школе;

- Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити (оригинална или овјерене фотокопије) сљедеће документе:

1. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и о оствареним резултатима у васпитно-образовном раду;

2. Увјерење о држављанству;

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте;

4. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма стеченог након четири године студија или еквивалент;

5. Потврду којом се доказује да кандидат има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада;

7. Програм рада у наредном четворогодишњем мандату;

8. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од шест мјесеци);

9. Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци) ;

10. Љекарско увјерење о општој психичкој и физичкој способности (не старије од шест мјесеци);

11. Овјерену изјаву да кандидат није обухваћен чланом IX став 1. Устава Босне и Херцеговине;

12. Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

 

Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

Директор школе се именује на период од четири године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од 8 дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити кандидате о одлуци о именовању директора у року од осам дана од дана достављања одлуке школи.

Након избора, директор школе мора проћи едукацију по програму који прописује министар.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве доставити лично или слати поштом са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе” на адресу: ЈУ Средња школа “28. јуни”, Стефана Немање број 10, 71123  Источно Сарајево

***

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ

“ЦВРЧАК” ПАЛЕ                                           

 

расписује: 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника - васпитача

 

I Дипломирани васпитач са положеним стручним испитом (најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програма за образовање васпитача)… 1 извршилац

 

II Опис послова

Опис послова регулисан је Правилником о систематизацији послова и радних задатака у ПУ Клуб за дјецу “Цврчак” Пале.

 

III Општи услови

 

1. Да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. Да су старији од 18 година,

3. Да имају општу здравствену способност за рад с дјецом,

4. Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну

  затвора од најмање шест мјесеци за кривично дјело која их

 чине неподобним за обављање послова у Дјечијем вртићу,

5.       Да се против њих не води кривични поступак.

 

IV Посебни услови:

Кандидати из поглавља I овог конкурса, морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

1. Висока стручна спрема

а) ВСС - први циклус студијског програма или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача

б) положен стручни испит

 

V Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати су дужни доставити доказе о испуњености општих и посебних услова:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Диплому о завршеној стручној спреми – први циклус студијског

програма или еквивалент по студијском програму предшколског

васпитања,

4.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током

студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.       Увјерење о положеном стручном испиту за васпитно образовни рад,

6.       Увјерење да се против њих не води кривични поступак,

7.       Увјерење да нису осуђивани (доставиће изабрани кандидати по

          завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа),

8.       Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са дјецом (доставиће изабрани кандидати по завршетку изборне

процедуре, а прије заснивања радног односа).

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

 

V Рок подношења пријава:

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања истог у дневном листу”Глас Српске”, и огласној табли ПУ Клуб за дјецу “Цврчак” Пале.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VI Остале одредбе

Интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 5.3.2021. године у 10 часова у просторијама Установе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ПУ Клуб за дјецу “Цврчак”, Гаврила Принципа 54, 71420 Пале, препоручено или лично, сваки радни дан од 8.30 - 16.30 часова са назнаком “Комисија за спровођење поступка пријема радника у ПУ Клуб за дјецу “Цврчак” Пале”.

 

На пријави кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА

“ДР ЉУБОМИР ЋЕРАНИЋ” СОКОЛАЦ

расписује

КОНКУРС

За пријем у радни однос на одређено вријеме, на период од годину дана

 

За радно мјесто:

1.  Биохемичар ............................................................. 1 извршилац (1/2 пуног  радног времена),

2.       Лабораторијски техничар ........................................ 1 извршилац (пуно  радно вријеме),

 

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса, како слиједи:

Општи услови за обје позиције :

-  да је држављанин БиХ

-  да је старији од 18 година,

-  да има општу здравствену способност, и

Посебне услове:

1) за позицију под редним бројем 1:

- ВСС - завршен фармацеутски факултет, смјер биохемије или мастер фармације – медицински биохемичар или медицински факултет са завршеном специјализацијом из медицинске биохемије или мастер фармације - специјалиста медицинске биохемије,

- положен стручни испит;

2) за позицију под редним бројем 2:

- ССС - медицинска школа, смер лабораторијски техничар

- положен стручни испит.

 

Уз пријаву на конкурс са основним подацима, адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

- извод из матичне књиге рођених

- диплома/увјерење о завршеном факултету/школи

- увјерење о положеном стручном испиту.

 

Изабрани кандидат ће бити у обавези да прије пријема у радни однос, односно потписивања уговора о раду достави:

- Љекарско увјерење као доказ о општој здравственој способности .

Сва документација коју кандидати достављају уз пријаву мора бити у оригиналу или овјереној фотокопији.

Пријаве са потребном документацијом неопходно је доставити препорученом поштом на адресу: ЈЗУ Дом здравља “Др Љубомир Ћеранић” Соколац, Гласиначка 15, 71 350 Соколац или лично на протокол установе, са назнаком: “ Пријава на конкурс за пријем у радни однос “ .

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске” и на сајту ЈУ Завод за запошљавање РС.

Са свим пријављеним кандидатима који су благовремено поднијели сву потребну документацију и који у потпуности испуњавају услове из конкурса, обавиће се интервју.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Коначну одлуку о пријему у радни однос доноси директор Установе.

***

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” КАСИНДО

ИСТОЧНА ИЛИЏА

 

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.   Водитељ продуженог боравка (наставник разредне наставе, дипломирани педагог), пуна норма, један (1) извршилац са радним искуством, положен  стручни испит, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 30.6.2021. године.

2.       Наставник географије – један (1) извршилац са радним искуством, положен стручни испит, на одређено вријеме, до повратка радника са функције, норма 16 часова.

3.   Наставник хемије – један (1) извршилац, приправник, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2022. године, норма 8 часова.

4.   Наставник информатике – један (1) извршилац, приправник, на одређено  вријеме, а најдуже до 31.8.2022. године, норма 8 часова.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос прописани су Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17), Законом о измјенама и допунама закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Правилником о начину организовања проширеног програма (“Службени гласник Републике Српске” број: 37/19) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18,45/19).

А) Општи услови, које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања:

1)   да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2)   да је пунољетан,

3)   да је радно способан (љекарско увјерење се доставља по пријему у радни  однос),

4)   да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине  људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава ,

5)  да се не налази у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за  

     кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6)  да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног  интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Б) Посебни услови, које кандидати треба да испуњавају:

1) да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15), Уредба о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник Републике Српске” број: 51/11, 19/12 и 77/12) и Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18).

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме као и лица прописана члан 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18).

 

2) да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, осим за радна мјеста под редним бројем 3 и 4.

V) Потребна документација

1. Уз пријаву (својеручно потписану од стране кандидата, са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је да кандидати доставе:

Документацију којом доказују испуњавање општих услова:

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. Увјерење о држављанству; 

4. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

б) Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

5. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у   области траженој конкурсом или еквивалент,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

8. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, осим за радна мјеста под редним бројем 3 и 4,

9. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у школи, осим за радна мјеста под редним бројем 3 и 4,

10. Увјерење о радном стажу, код ранијег послодавца, коју издаје васпитно-образовна установа, осим за радна мјеста под редним бројем 3 и 4,

11. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем наставника у радни однос, вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 45/19).

Непотпуне и неблаговремене, као  и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Тестирање кандидата ће се обавити 11.3.2021. године, у 13 сати. Интервју кандидата ће се обавити 11.3.2021. године, у 14 сати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе три дана прије одржавања тестирања. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се не појаве на заказаном тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана, од дана објављивања.

Примљени кандидати почињу са радом након завршене конкурсне процедуре.

Пријаве са потребним документима доставити у затвореној коверти путем поште са назнаком “Пријава на конкурс, не отварати”, на адресу школе:

ЈУ ОШ “Јован Дучић” Касиндо, Младичка бр 3,                                                                             

71 213 Источна Илиџа                                                                      

                                                                       

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана