ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 23.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

*****************

*********************

 

ОПШТИНА РУДО

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Општинску управу Рудо

 

I - Начелник општине Рудо расписује јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу Рудо, на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа, у трајању од једне године, и то:

 

1. Приправника са завршеном високом стручном спремом - први циклус студија са остварених

    најмање 240 ECTS бодова или VII степен стручне спреме у занимању:

    - Дипломирани инжењер архитектуре или

     дипломирани инжењер грађевинарства        .................................................. 1 извршилац,

   - Дипломирани социјални радник ......................................................................  1 извршилац,

   - Дипломирани правник ....................................................................................  1 извршилац.

2. Приправника са завршеном високом стручном спремом - први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова  у занимању:

- Струковни економиста .........................................................................1 извршилац.

 

II - Општи услови за пријем приправника

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

III - Посебни услови за пријем

Поред општих услова, пријављени кандидати морају испуњавати следеће посебне услове:

1. Завршен факултет одговарајућег смјера,

2. Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме односно звању.

 

IV - Потребна документа

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству Републике Српске, односно БиХ, не старије од 6 мјесеци,

3. Увјерење да кандидат није осуђиван, издаје МУП по мјесту рођења, не старије од 3 мјесеца (за лица рођена у Републици Српској, увјерење ће се прибавити службеним путем),

4. Потписану и од надлежног органа овјерену личну изјаву у писаној форми:

а) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

б) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

5. Овјерену фотокопију личне карте или пасоша,

6. Овјерену фотокопију дипломе о стручној спреми са просјеком оцјена у току студија,

7. Увјерење бироа за запошљавање да се води и од када на евиденцији незапослених, са стручном спремом, односно звањем које се тражи конкурсом,

8. Овјерену фотокопију радне књижице (странице са личним подацима, подацима о завршеној школи и подацима о запослењу),

9. Увјерење о статусу члана породице погинулог борца (дијете) - достављају само кандидати који имају тај статус,

10. Увјерење о општој здравственој способности - достављају изабрани кандидат по окончању конкурсне процедуре.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за спровођење поступка за пријем приправника обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

V - Пријаве на јавни конкурс достављају се лично у пријемној канцеларији Општинске управе Рудо или путем поште, на адресу, Општина Рудо - Комисија за спровођење поступака за пријем приправника, ул. Ђенерала Д. Д. Михаиловића 41, Рудо.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Слађана Пушоњић, шеф Одсјека за општу управу и друштвене дјелатности, контакт телефон: 058/711-164.

 

VI - Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у  дневном листу “Глас Српске” и Телевизији Рудо. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној веб-страници општине Рудо.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

 

1. Наставник географије  - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме – до повратка наставника са боловања,

2. Наставник информатике - 1 извршилац – 15 часова са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме, до 31.8.2021. год

3. Наставник разредне наставе       - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме, до повратка наставника са боловања,

4. Наставник разредне наставе       - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме, до 31.8.2021. год

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом 2. и 3.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Изузетно, право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и  5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву  и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)   увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном  процесу,

4)   увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да   је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања    или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење, након стицања

одговарајуће стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у четвртак, 8. октобра 2020. год. - тестирање у 13 часова, интервју у 14.30 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу и интернет страницу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Источно Ново Сарајево, ул. Карађорђева 1, 71 123 Источно Сарајево.

***

ОПШТИНА ТРНОВО

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у општини Трново

 

I   Расписује  се  јавни конкурс за пријем приправника на одређено вријеме,  ради обављања приправничког стажа у трајању од  једне године и то:

 

1.  Професор енглеског  језика                                     извршилац  ...................................... 1

2.  Дипломирани  новинар                                             извршилац ......................................... 1

3.  Дипломирани еколог                                                извршилац   .........................................1

 

II  Запослени из тачке 1 овог конкурса обављаће  послове у складу са  Правилником о пријему приправника  Општинске управе, општине Трново.

 

 III  Статус: Приправник

 

IV  Општи услови:

     - да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

     - да је старији од 18 година,

     - да има општу здравствену способност,

     - да се против њега не води кривични поступак,

     - да није осуђиван за кривично дјело које га чини  неподобним за обављање послова

       у Општинској управи, јединице  локалне самоуправе.

     - да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужности која је неспојива  са дужношћу која обавља у општинској  управи.

 

V  Посебни услови

 

1.  - висока стручна спрема, VII степен или завршен први циклус студија који је вреднован са 240 ECTS бодова, да се налазе  на евиденцији Завода за запошљавање  са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме.

 

VI   Уз  пријаву на конкурс  са краћом биографијом кандидати су дужни доставити доказе  о испуњавању општих и посебних услова и то:

     - увјерење о држављанству,

     - извод из МКР,

     - увјерење о некажњавању,

     - доказ да се не води кривични поступак,

     - диплому о завршеној школској спреми,

     - доказ  да се налази на евиденцији  Завода за запошљавање

     - доказ о здравственој способности (само кандидати  који буду изабрани)

     - фотокопија радне књижице

- Потписану и од надлежног органа овјерену изјава:

а) да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ,

б) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

Јавни конкурс ће бити објављен у  “Гласу Српске”,  званичној веб страници општине Трново  и огласној табли општине.

 

 VII  Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање

Са кандидатима који буду испуњавали услове обавиће се интервју.

Пријаве се могу доставити  лично на протокол општине Трново, или путем поште на адресу: Општина Трново, Трновског батаљона 86, 71220 Трново, са назнаком  “за комисију за пријем приправника”.

За додатне информације о јавном конкурсу, звати на  тел. 057/610-237.

Прописани образац за пријаву кандидата  може се преузети на шалтеру писарнице општине Трново, као и  са веб странице општине. 

***

 ЈХ  “ТЕХНИЧКИ БИРО”

 Касиндолског бат. 26.

71123 ИСТОЧНА ИЛИЏА

расписује

 

ОГЛАС

 

ЈХ  “Технички биро” Источна Илиџа врши пријем радника који су пријављени код Завода за запошљавање Републике Српске у радни однос на сљедећу позицију:

 

1.   Технички цртач - приправник (дијете погинулог борца)  – 1 извршилац.

           Услови:  ССС (IV степен  – средња грађевинска скола

 

2.   Технички цртач - приправник  -  1 извршилац

           Услови: - ВСС ( VII степен) - дипл. грађ. инг. или дипл. архитект

         

Предност имају кандидати са завршеним државним факултетом.

 

3.   Технички цртач – 2 извршиоца

         

Услови:

-  ВСС (VII степен) - дипл. грађ. инг. или дипл. архитект

 

-  Лица старија од 40 година, незапослена лица из руралних области или лица која  се налазе на евиденцији дуже од 6 мјесеци

         

Предност имају кандидати са завршеним државним факултетом.

 

Мјесто рада: Источна Илиџа

Оглас остаје отворен 15 дана дана од дана објаве.

 

Потребно радно искуство: Није услов

Начин пријаве на оглас:

•  На контакт еmail за пријаве

Контакт особа:

Контакт телефон: 0038 7 65 860 382 (од 10 до 16 сати)

Контакт еmail: v.foerster@weber-betonwerk.de

***

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

И ОБРАЗОВАЊЕ “НЕВЕН” ВИШЕГРАД

 

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем једног васпитача на одређено вријеме у

ЈУ „Невен” Вишеград

 

Расписује се јавни конкурс за пријем једног васпитача са завршеном ВСС, ради обављања послова васпитача на одређено вријеме, до повратка васпитача са породиљског одсуства, са пуним радним временом, један извршилац, у периоду од 12.11.2020-12.11.2021. године у Јавну установу за предшколско васпитање и образовање “Невен” Вишеград.

 

Јавни конкурс се расписује за лице са радним искуством, те право учешћа имају кандидати  који испуњавају услове из члана 65а. став (1) Закона о предшколском васпитању и образовању.

Радник ступа на рад 12.11.2020. године.

 

I

Општи услови:

1.   Да је држављанин Републике Српске, Босне и Херцеговине

2.   Да је старији од 18 година

3.   Да има општу здравствену способност

4.   Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или

     за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи

5.  Да се против њега не води кривични поступак.

 

II

Посебни услови:

1.   Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо

     образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за

     образовање, стеченим академским звањем - Дипломирани васпитач предшколске дјеце

2.  Двије године искуства у струци

3.  Положен стручни испит

 

III

Потребна документација:

Уз пријаву на јавни конкурс, која треба да садржи кратку биографију, кандидати су дужни, у оригиналу или овјереној фотокопији, приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1.   Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

2.   Извод из матичне књиге рођених

3.   Увјерење да није осуђиван/а

4.   Увјерење да се против истог не води кривични поступак

5.   Овјерену фотокопију дипломе

6.   Доказ о положеном стручном испиту

7.   Доказ о радном искуству

Документа која буду приложена на јавни конкурс, неће бити враћена кандидатима.

 

Са свим кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса, Комисија ће обавити разговор-интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

IV

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”, на огласној табли Завода за запошљавање РС - филијала Источно Сарајево - Биро Вишеград и огласној табли ЈУ “Невен” Вишеград.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично  на протокол установе или путем поште на адресу ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Невен” Вишеград, II Подрињске бригаде 18, 73240 Вишеград, са назнаком “Комисија за провођење конкурса за избор једног васпитача на одређено вријеме”

***

ОКРУЖНИ СУД У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 расписује

 

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

 

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1.  Виши стручни сарадник  ............................................................ извршилаца 1

 

Радни однос заснива се на неодређено вријеме.

 

Општи услови:

 

1. Да је држављанин БиХ - Републике Српске

2. Да се против њега не води кривични поступак

3. Да има општу здравствену способност

4. Да је пунољетан

 

Посебни услови:

 

1.  ВСС – Завршен правни факултет (осам семестара 240 ECTS бодова) дипл.     правник

2.  Положен правосудни испит.

3.  Радно искуство: 3 године на раду на правним пословима.

 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова: овјерену фотокопију дипломе о завршеном школовању, овјерену фотокопију личне карте, увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци, потврду о радном искуству, доказ о општој здравственој способности (љекарско увјерење) и увјерење о невођењу кривичног поступка, доставиће изабрани кандидати по завршетку изборне процедуре.

 

У поступку пријема кандидата провешће провјера знања (тестирање) и  интервју са кандидатима који испуњавају услове.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично или поштом на адресу:

Окружни суд у Источном Сарајеву, Карађорђева бр. 5, 71123 Источно Сарајево

***

ЈУ ОШ “РУДО”

РУДО

доноси

 

ОДЛУКУ

 

Поништава се дио конкурса објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 9.9.2020. године и то:

- Професор географије, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, 12 часова на неодређено вријеме.

 

 

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР РУДО

РУДО

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор математике - 17 часова седмично, 1 извршилац са радним искуством и положеним     стручним испитом, на неодређено вријеме

2. Професор психологије - 2 часа седмично, 1 извршилац са радним искуством и положеним     стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године

3. Професор православне вјеронауке - 4 часа седмично, 1 извршилац са радним искуством и     положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да  испуњавају и посебне услове прописане  чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гл. РС”, бр.41/18) , Правилником  о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Сл. гл. РС”, бр.24/19) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гл. РС”, број 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/15 и 83/15)

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) са бројем телефона и адресом становања потребно је доставити:

1. извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте, 

2. увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

3. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци, доставља  кандидат прије заснивања радног односа који буде изабран)

4. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење под тачком 4 и 5 за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

7. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова  или еквивалент и стручно звање у  одређеној области,

8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави

10. увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

11. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

12. увјерење о положеној педагошко-андрагошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

13. увјерење о радном стажу ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа

14. увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

16. увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од  најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника

Рок за достављање пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Школа ће објавити списак кандидата који испуњавају услове конкурса а тестирање и интервју ће се обавити  7.10.2020. у 11 часова са кандидатима који  испуњавају услове тражене конкурсом.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар Рудо, Улица Цара Душана број 35,73260 Рудо.

***

ЈУ ОШ “ПАЛЕ”

Пале

  расписује:

 

КОНКУРС

 

1. Наставник биологије - пуна норма - приправник на одређено вријеме један извршилац.

2. Професор разредне наставе са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу на одређено вријеме до повратка радница са породиљског одсуства, два извршиоца.

3. Професор разредне наставе са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу на неодређено вријеме један извршилац.

4. Професор разредне наставе са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу на одређено вријеме до повратка радника са именоване функције- један извршилац.

5. Водитељ продуженог боравка, пола радног времена, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме до 30.6.2021. године – један извршилац.

6. Водитељ продуженог боравка, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме до 30.6.2021. године – три извршиоца.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 1/16 и  66/18) и члановима  5. и 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17, 31/18 , 84/19, 35/20 и 63/20) чланом 2; и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и чланом 6. Правилника о начину организовања проширеног програма (“Службени гласник РС” бр. 37/19 и 13/20).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр. 44/17, 31/18, 84/19,35/20 и 63/20). Такође, право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз  потписану пријаву и документацију којом  доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

 

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу  предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту - осим за радно мјесто под бројем 1.

4) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи - осим за радно мјесто под бројем 1.

5) Додатак дипломи или увјерење високошколске установе који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме - осим за радно мјесто под бројем 1.

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог  борца,

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе.

Тестирање  и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе:

- 7.10.2020. године са почетком у 13 часова – тестирање;

- 8.10.2020. године са почетком у 13 часова – интервју.

Кандидати се неће  посебно позивати  на  тестирање и интервју, а  уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

У пријави на Конкурс обавезно је да кандидати наведу тачну адресу становања и број телефона.

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу школе, Милана Симовића број 26, 71 420 Пале, препорученом пошиљком или лично у школи. На коверти навести радно мјесто на које се кандидат пријављује.

***

ЈУ ОШ “СРБИЈА”

ПАЛЕ

 расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Школски библиотекар - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства,

2. Професор разредне наставе - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства,

3. Наставник њемачког језика - 1 извршилац, 7 часова норме седмично, на одређено вријеме до 31.8.2021. године,

4. Наставник ликовне културе - 1 извршилац, 12 часова норме седмично, на неодређено вријеме

 

У радни однос по тачкама 1, 2 и 4 примају се лица са радним искуством и положеним стручним испитом. У радни однос под тачком 3 прима се лице без радног искуства.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр: 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” бр: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” бр: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) .

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17, 31/18,84/19, 35/20 и 63/20).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава што доказује Увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1. Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за кандидате који конкуришу на радна мјеста под тачкама 1, 2 и 4,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

8. Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана 6.10.2020. године, са почетком у 8 часова, а интервју ће се обавити истог дана са почетком у 9.30 часова у просторијама ЈУ ОШ “Србија” Пале.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истаћи на огласну таблу школе .

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу школе, Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале препорученом пошиљком или директно у школу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана