ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.10.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.10.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.10.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

**********

*****************

ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР” РОГАТИЦА

 

расписује: 

                

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1) Професор руског језика са радним искуством и положеним стручним испитом, 6 часова на одређено вријеме до 31.8.2021. године - један извршилац

 

Услови конкурса:

- утврђених Законом о раду -  (“Службени гласник РС”број: 1/16 и 66/18.), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 104. 106. Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18, 35/20 и  92/20 )  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл . гласник РС” 29/12.) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19)

 

Уз пријаву ( потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:    

             

Документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова:

1) Увјерење о држављанству;

2)  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3) Љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова:

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

2) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) Увјерење о положеном стручном испиту;

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

5) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

6) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавлидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услова. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19).

 

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ “27. јануар” -  2.11.2020. год. у 13 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

 

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ СШЦ “27. јануар”, Ул. Српске слоге 98, 73 220  Рогатица  / са назнаком за Конкурс - на коју тачку се кандидат пријављује.                                                                                       

***

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I Расписује се јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу општине Хан Пијесак, у радни однос на одређено вријеме у трајању од једне године, по Програму подршке запошљавања младих са ВСС  у статусу приправника ЈУ Завода за запошљавање РС и то:

 

а)  Приправници (По Уговору о финансирању плате приправника са ВСС број: 02-123-13/20 од 15.10.2020. г.)

 

1) Дипломирани дефектолог   ....................................................................  1 извршилац

2) Дипломирани економиста 240 ECTS...................................................   1 извршилац

3) Дипломирани економиста 180 ECTS    ............................................... 1 извршилац

4) Дипломирани педагог.............................................................................. 1 извршилац

5) Струковни медицинско-лабораторијски технолог.....................  1 извршилац

6) Бакалауреат/bachelor  биологије-микробиологије....................... 1 извршилац

 

II Опис послова

Приправници се примају у радни однос ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла и стицање права на полагање стручног испита за рад у управи.

Приправници ће се оспособљавати по Програму стручног оспособљавања приправника/волонтера у Општинској управи општине Хан Пијесак (“Службени гласник општине Хан Пијесак” број: 16/17).

 

III Општи услови:

Општи услови које морају испуњавати кандидати:

1) Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

2) Да је старији од 18 година;

3) Да има општу здравствену способност;

4) Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;

5) Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса;

6) Да се на њега не односи члан IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине;

7) Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са  члановима  од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

 

IV Посебни услови:

1) За  позицију под  I-а, редни број 1:

- Висока стручна спрема, први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова и стечено звање дипломирани дефектолог.

2) За позицију под  I-а, редни број 2:

- Висока стручна спрема, први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова и стечено звање дипломирани економиста.

3) За  позицију под  I-а, редни број 3:

- Висока стручна спрема, први циклус студија са остварених најмање 180 ECTS бодова и стечено звање дипломирани економиста.

4) За   позицију под  I-а, редни број 4:

- Висока стручна спрема,  први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова и стечено звање дипломирани педагог.  

5) За   позицију под  I-а, редни број 5:

- Висока стручна спрема,  први циклус студија са остварених најмање 180 ECTS бодова и стечено звање струковни медицинско-лабораторијски технолог.

6) За   позицију под  I-а, редни број 6:

- Висока стручна спрема,  први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова и стечено звање бакалауреат/bachelor биологије-микробиологије.

 

В Потребна документа: Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу Пријава на јавни конкурс за пријем приправника, који је доступан на интернет страници општине Хан Пијесак, а може се преузети и у писарници општине Хан Пијесак. Уз пријавни образац кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова.

 

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјава да кандидат:

а) Није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ;

б) Није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи;

в) Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса;

г) Да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) саставни је дио Пријаве на јавни конкурс за пријем приправника.

 

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

а) Фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, уколико  кандидат не посједује диплому може доставити увјерење о дипломирању које не може бити старије од годину дана уз које доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду  високошколске установе да диплома није издата;

б) Увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме, односно звања, са назначеним периодом чекања на запослење у струци;

в) Увјерење о просјеку оцјена током студирања - издаје високошколска установа.

 

VI Поступак пријема кандидата Комисија ће провести по Правилнику о поступку запошљавања приправника  у Општинској управи општине Хан Пијесак (“Службени гласник општине Хан Пијесак” бр: 16/17).

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурсна комисија ће обавити интервју, а о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити појединачно писменим путем обавијештени као и путем интернет странице општине Хан Пијесак.

Изабрани кандидати након спроведеног јавног конкурса, а прије заснивања радног односа дужни су да доставе увјерење о општој здравственој способности, као и доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној копији у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије.

 

VII  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Комисија ће закључком одбацити неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и  пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Пријаве се могу доставити лично на протокол у писарници или путем поште на адресу: Општина Хан Пијесак, Конкурсна комисија, ул. Александра Карађорђевића бр: 4 са назнаком: Пријава на јавни конкурс за пријем на рад приправника.

За  додатна обавјештења о јавном конкурсу можете се обратити контакт особи Драгани Видовић  на телефон  057/557-258.

***

ЈУ ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1) Наставник корепетиције - 1 извршилац,  пуна норма, са радним искуством у струци  и  положеним  стручним  испитом за рад у васпитно-образовном процесу –  на одређено вријеме,  до 31.12.2020. године, за рад у централној и подручној школи;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14, и 76/15).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18).

 

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2) Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3) Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава;

5) Да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3)  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

8) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 1.11.2020. године – тестирање у 11 часова , интервју у 14 часова;

Списак кандидата који испуњавају услове конкурс школа ће поставити на огласној табли школе;

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу:

ЈУ Школа за основно музичко образовање, Ђенерала Драже Михајловића бр. 40

71123 Источно Ново Сарајево.

***

ЈУ ОШ “СРБИЈА”

ПАЛЕ

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем приправника

 

1) Професор српског језика - 1 извршилац, пуна радна норма, на одређено вријеме у трајању од једне године и

2) Дипломирани педагог - 1 извршилац, пуна радна норма, на одређено вријеме у трајању од једне године.

 

У радни однос примају се лица без радног искуства по програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске и то: приправници са ВСС (по Уговору о финансирању нето плате приправника са ВСС број: 413-1/20 од 8.10.2019. године)

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 1/16 и  66/18) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 111. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20). Такође, право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству;

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за учињена кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава што доказује Увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа;

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа;

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;                                                                                                                                                                  

2) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

5) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

6) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана 30.10.2020. године, са почетком у 12.30 часова, а интервју ће се обавити истог дана са почетком у 14 часова у просторијама ЈУ ОШ “Србија” Пале.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истаћи на огласну таблу школе.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу школе, Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале, препорученом пошиљком или лично у школи.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

РОГАТИЦА

 

расписује:

 

На основу члана 139. став 3. тачка 15. а у складу са чланом 113. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), директор ЈУ Основне школе “Свети Сава” Рогатица, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1) Наставник хемије, 1 извршилац за 4 часа седмично, на одређено вријеме од дана пријема до 31.8.2021. године са радним искуством и положеним стручним испитом и

2) Наставник географије, 1 извршилац за 2 часа седмично, на одређено вријеме од дана пријема до

31.8.2021. године са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланом  3. тачка  о) и љ) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о

Држављанству;

2) Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности; морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) Да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне

злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење из тачке 4) и 5)  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) Увјерење о положеном стручном испиту;

4)  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6)  Увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на  евиденцији  незапослених лица која траже запослење;

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

 

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у четвртак, 5.11.2020. године, у 13 часова у просторијама школе.

 

Интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у четвртак, 5.11.2020. године, у 14 часова у просторијама школе.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу, а по могућности и на интернет страницу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

Кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу Јавна установа Основна школа “Свети Сава” Рогатица, Преображењска бб, 73220 Рогатица.

***

ЈУ ОШ “МОКРО”

МОКРО

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1) Наставник музичке културе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на 6 часова седмично, на одређено вријеме до 31.8.2021. године;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Уз потписану пријаву на расписани конкурс са биографијом, кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине што се доказује увјерењем о држављанству;

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених;

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Напомена: Увјерења из тачака 4) и 5) за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) Увјерење о положеном стручном испиту;

4) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи са подацима о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10) Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте им неће бити враћене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

 

Тестирање ће се обавити дана 2.11.2020. године у 10 часова, а интервју истог дана са почетком у 11.30 часова у просторијама школе са кандидатима који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну плочу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и  интервјуа.

 

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављати поштом на адресу школе ЈУ ОШ “Мокро”, Мокро бб, 71428 са назнаком “Пријава на конкурс” или предати лично у школу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана