ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.09.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.09.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.09.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

*****************

ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

И ОБРАЗОВАЊЕ, ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “МАШИН СВИЈЕТ”

ИСТОЧНА ИЛИЏА

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем два помоћна лица у обављању васпитно образовног рада на неодређено вријеме

 

Расписује се јавни конкурс за пријем два помоћна лица у обављању васпитно-образовног рада са завршеном ССС, ради обављања послова у обављању васпитно образовног рада на неодређено вријеме, са пуним радним временом, у периоду од 4.10.2021 године. Предност имају кандидати до 45 година живота. Рад се односи на помоћну бригу дјеце у дворишту, помоћ приликом оброка, помоћ при спавању, помоћ у гардероби, помоћ у одржавању хигијене.

Јавни конкурс се расписује за сва лица која се сматрају да одговарају условима за ово радно мјесто.

Радник ступа на рад 4.10.2021. године након обављеног разговора и претходно договорених услова.

 

Услови за конкурс

Поред општих услова утврђених законом којим се регулишу радни односи, потребно је испунити услове предвиђене чланом 52. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 79/15 и 63/20), као и Правилником о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 36/16):

 

Општи и посебни услови:

I Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске, Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година, односно да је пунољетан,

3. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4. Да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

5. Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

6. Да је радно способан.

Увјерење из тачке 3. и 4. за изабраног кандидата Установа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II Посебни услови:

1. Одговарајући ниво образовања: Завршена најмање средња стручна спрема.

III Потребна документација:

Уз потписану пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни, у оригиналу или овјереној фотокопији, приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1) Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

2) Извод из матичне књиге рођених,

3) Овјерену фотокопију дипломе или увјерења.

4) Увјерење да није осуђиван/а,

5) Увјерење да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7) Љекарско увјерење увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

IV Рок за подношење пријава је 30.9.2021.

Пријаве се могу доставити лично на протокол установе или путем поште на адресу Предшколска установа, Дјечији вртић “Машин свијет”, Славка Леовца 5, 71 123 Источно Сарајево са назнаком “Пријава на конкурс”.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

ВИШЕГРАД

расписује

 

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

 

1.       Наставник разредне наставе - 1 извршилац - са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најдаље до 31.8.2022. године;

2.       Наставник математике - 1 извршилац на 8 часова – са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2022. године.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава и  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број: 44/17 и 31/18), чланом 2. и 3.   Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 77/09,  86/10,  25/14 и 76/15).

 

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) Да по подацима из Посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом,

8) Увјерење општинско-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) Увјерење општинско-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

 

Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе:

- 7.10.2021. године, тестирање са почетком у 9 часова,

- 7.10.2021. године, интервју са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на истим, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

          

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић”, Војводе Путника 16, 73240 Вишеград, препоручено или директно у школу.

***

ЈУ ОШ “СРБИЈА”

ПАЛЕ

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Дипломирани психолог - 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства,

2. Наставник физичке културе - 1 извршилац, 7 часова норме седмично, на одређено вријеме до 31.8.2022. године,

 

У радни однос по тачкама 1 и 2 примају се лица без радног искуства.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр: 1/16 и 66/18) и члановима 5. и 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” бр: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” бр: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17, 31/18,84/19, 35/20 и 63/20).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1)      Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2)      Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3)      Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)      Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава што доказује Увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5)      Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6)      Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

 

 

1)      Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

2)      Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3)      Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4)      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5)      Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6)      Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7)      Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

 

Тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана 5.10.2021. године, са почетком у 9 часова, а интервју ће бити обављен истог дана са почетком у 11 часова у просторијама ЈУ ОШ “Србија” Пале.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истаћи на огласну таблу школе .

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу Школе, Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале препорученом пошиљком или директно у школу.

***

FRA­TEL­LO TRA­DE АД

Рамићи бб БАЊАЛУКА

 

оглашава

 

ОГЛАС

За попуну радног мјеста и пријем у радни однос на одређено вријеме

 

1. Радно мјесто:

- Комерцијалиста - возач достављач – 1 извршилац,

- Мјесто рада ПЈ Источно Сарајево,

- Пријем у радни однос на одређено вријеме

- Пуно радно вријеме.

 

2 . Услови које кандидат мора испуњавати:

- ССС – III или IV степен,

- Да није кажњаван,

- Да је здрав и способан за рад на наведеном радном мјесту.

- Искуство на сличним пословима,

- Возачка дозвола, најмање “Б” категорије.

 

3. Оглас остаје отворен до попуне наведеног радног мјеста, заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију и контакт податке путем е-ma­ilа bi­lja­na­ka­rac@fra­tel­lo-tra­de.com , контакт телефон: 057/318-834.

***

ЈУ СШЦ “ИВО АНДРИЋ”

ВИШЕГРАД

расписује:

 

КОНКУРС

за избор директора школе

 

I – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

 

II -  Мандат

Директор се бира на период од 4 (четири) године.

Мандат из претходне алинеје се рачуна од дана ступања на дужност. Предложени кандидат може да ступи на дужност након што буде именован од стране Владе Републике Српске на приједлог министра.

Одмах на почетку мандата директор ће проћи едукацију по програму који је прописало Министарство просвјете.

 

III – Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из радног односа остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом школе те Правилником о раду.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

IV – Услови за учешће на конкурсу

1. За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе, и то:

2. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година,

- да је држављанин БиХ/РС.

 

3. Посебни услови:

- да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи, након стицања дипломе,

- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства и личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе и

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

4. Поред општих и посебних услова за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

 

V – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву на конкурс са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона приложити:

- овјерену копији личне карте,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- љекарско увјерење о општој здравственој способности за рад (старости до 6 мјесеци),

- доказ о завршеном најмање првом циклусу студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент,

- доказ да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- увјерење да лице није осуђивано правноснажном пресудом на безусловну казну затвора (старости до 6 мјесеци),

- увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, (старости до 3 мјесеца),

- приједлог програма рада за мандатни период,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- друге доказе о потврђивању знања и способности.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Средњошколски центар “Иво Андрић” Вишеград, Краља Петра I, бр. 16, Вишеград, са назнаком” Јавни конкурс за избор директора школе” ( НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

 

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о Рјешењу о избору и именовању директора ЈУ Средњошколски центар “Иво Андрић” Вишеград у року од осам (8) дана од дана достављања Рјешења школи.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана