ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.06.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.06.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.06.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

***********

ОПШТИНА КАЛИНОВИК

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

расписује

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста намјештеника у Општинској управи

Општине Калиновик

 

          I Упражњене позиције:

          1) Кафе куварица  .........................1 (један) извршилац.

 

          II- Опис послова

Опис послова и радних задатака  намјештеника   из тачке 1)  утврђени  су   чланом 7. тачке 28) Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста  Општинске управе општине Калиновик  („Службени гласник општине Калиновик", бр. 2/21).

 

          III - Општи услови

 1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
 5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,
 6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне  злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом  члан IX  став 1. Устава БиХ,
 7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност  која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи за радно мјесто из тачке 1.

 

          IV - Посебни услови

 • ССС у четворогодишњем трајању и
 • 6 мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

          V - Потребна документа

Пријава на Јавни конкурс доставља се на прописаном обрасцу  (Пријава на јавни конкурс), који је доступан на интернет страници  Општине Калиновик, а може се преузети и у шалтер-сали  Општине Калиновик

Тачност података наведених у образцу пријаве кандидат потврђује својим потписом.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене а посебо рубрике  чији се садржај не доказује посебним документима, а односи се на испуњавање дијела опших услова Јавног конкурса.  

Уз пријаву на Конкурс кандидат  је  дужан  доставити  доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

Као доказе о испуњавању општих услова кандидати прилажу  фото - копију  увјерења о држављанству РС, односно БиХ  и изјаве  кандидата које су саставни дио Пријаве на јавни конкурс о испуњавању Општих услова из т. 4, 5, 6. и 7. Јавног конкурса.

Као доказе о испуњавању посебних услова кандидати прилажу фото-копије:

          1) дипломе о завршеној стручној спреми;.

          2) доказе о радном искуству у струци ( потврда, увјерење  или други акт из кога се види на којим пословима  је, са којом стручном спремом и у ком периоду је  стечено радно искуство);

Релеватност доказа цијениће се у  складу са чланом од 16. до 18. Правилника о јединственим процедурама  за попуњавање  упржњених радних мјеста у градској, односно општинској  управи („Службени гласник Републике Српске", бр. 42/17).
          VI - Усмени интервју и избор кандидата

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Јавног конкурса, Конкурсна комисија обавиће интервју. Интервју подразумјева појединачни разговор са кандидатима на основу кога се утврђује способност кандидата да ради на радном мјесту за које је конкурисао о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени. Кандидати који не приступе заказаном интервјуу и који свој изостанак не оправдају сматраће се да  су одустали од пријаве на Конкурс.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је у року од седам  дана од дана пријема обавјештења комисије, доставити  доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото - копији, увјерење о општој  здравственој способности и овјерене изјаве о испуњавању  Општих услова из тачке  4,5,6. и 7.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава  опште и посебне услове, позват ће следећег  кандидата  по броју освојених бодова са ранг- листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

     VII - Рок, начин и мјесто за подношење пријава и  објављивање Конкурса.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања  Конкурса.

Јавни конкурс  ће бити објављен у дневном листу ,,Глас Српске'' и њеб страници општине.

Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима.

Пријаве се могу доставити лично на пријемном шалтеру или поштом на адресу: Општина Калиновик, Карађорђева бр. 37. са назнаком  Пријава на Јавни конкурс за попуну упражњеног  радног мјеста намјештеника у Општинској управи  Калиновик.

Непотпуне, недопуштене, неразумљиве и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из Јавног конкурса Комисија ће одбацити Закључком.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу  је Милинко Лаловић, тел. 057/623-131.

***

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" КАСИНДО

ИСТОЧНА ИЛИЏА

 

расписује

К О Н К У Р С

 за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1.  Секретар школе  – пуно радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме – један (1) извршилац.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос прописани су Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број: 01/16, 66/18, 91/21 – одлука Уставног суда РС и 119/21), Законом о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'' број: 44/17, 31/18, 123/18 - одлука УС, 84/19, 35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (''Службени гласник Републике Српске'' број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'' број: 74/18, 45/19).

 (А) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс јесу:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правноснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачака 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Б) Посебни услови, које кандидати треба да испуњавају:

1) да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом.

2) да има положен стручни испит за радно мјесто секретара школе.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме као и лица прописана чланом 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српске'' број: 44/17, 31/18, 123/18 - одлука УС, 84/19, 35/20 и 63/20). Уколико се на расписани конкурс пријави лице које има положен правосудни испит, сматраће се да испуњава услове и није обавезно да полаже стручни испит.

Г) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Уз пријаву (својеручно потписану од стране кандидата, са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је да кандидати доставе:

(А) Документацију којом доказују испуњавање општих услова:

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3.  Увјерење о држављанству, 

4.  Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

    (Б) Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

5. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у области траженој конкурсом или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у области траженој конкурсом,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за радно мјесто секретара школе,

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом,

10. Увјерење  издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвлида.

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем радника у радни однос, вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (''Службени гласник РС'' број 74/18 и 45/19).

Непотпуне и неблаговремене, као  и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Тестирање кандидата ће се обавити 07.07.2022. године у 11 сати. Интервју кандидата ће се обавити истог дана у 12 сати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе три дана прије одржавања тестирања. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се не појаве на заказаном тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс  остаје отворен осам (8) дана, од дана објављивања.

Примљени кандидат почиње са радом од 08.08.2022. године.

Пријаве са потребним документима доставити у затвореној коверти лично или путем поште са назнаком „пријава на конкурс, не отварати", на адресу школе:

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" КАСИНДО

МЛАДИЧКА БР 3                                                                                      

71 213 ИСТОЧНА ИЛИЏА                                                                     

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

РУДО

р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем приправника

 

 1. ЈУ Центар за социјални рад  Рудо, расписује Јавни конкурс за пријем приправника са завршеном ВСС, правни факултет и стручним називом дипломирани правник,  на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа у трајању од једне године .......................1 извршилац.

 

 1. Општи услови за пријем приправника
 1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. Да је старији од 18 година,
 3. Да има општу здравствену способност,
 4. Да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора од

најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у јавној установи.

 

 1. Посебни услови за пријем
 1. ВСС -завршен  правни факултет и стручни назив дипломирани правник 240  ECTS,

2.  Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме односно звању.

 

 1. Потребна документа

Уз пријаву на конкурс (са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 1. Извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 мјесеци, осим у случајевима гдје извод из МКР нема ограничен рок важности),

2. Увјерење о држављанству РС, односно БиХ (не старије од 6 мјесеци),

3. Љекарско увјерење о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат),

4.Увјерење МУП по мјесту рођења да лице није осуђивано, не старије од 3 мјесеца (за лица рођена у Републици Српској, овај доказ ће се прибавити службеним путем ,

5. Овјерену фотокопију личне карте,

6. Овјерену фотокопију дипломе о стручној спреми са просјеком оцјена у току студија,

7. Увјерење Завода за запошљавање РС да се води и од када на евиденцији незапослених, са занимањем које се тражи конкурсом,

8. Овјерену фотокопију радне књижице (странице са личним подацима, подацима о завршеној школи и подацима о запослењу)

9. Увјерење о статусу члана породице погинулог борца (дијете)- достављају само кандидати који имају тај статус.

 

 1. Поступак одабира кандидата

Са свим кандидатима који буду ушли испуњавали услове конкурса, Комисија за спровођење  поступка за пријем кандидата обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. О резултатима конкурса, кандидати ће бити писмено обавјештени.

 

 1. Рок и начин подношења пријава

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске", огласној табли Завода за запошљавање РС- Биро Рудо и огласној табли ЈУ Центар за социјални рад Рудо. Уколико конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању општих и посебних услова, могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ  Центар за социјални рад Рудо, Вожда Карађорђа Петровића 38,  са назнаком „Јавни конкурс за пријем приправника".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ИВО АНДРИЋ" ВИШЕГРАД

Број: 01-05-592/22

Вишеград,20.06.2022. године

 

Поништење  конкурса

 

Обавјештавају се кандидати да се конкурс за пријем професора српског језика, 18 часова до 31.08.2022. године (објављен дана 18.05.2022. године) поништава по налогу Просветне инспекције Републике Српске а због отклањања неправилности у тексту истог.

***

ЈУ Центар за културно-просвјетну

дјелатност „Просвјета" Рудо

-Директор-

Број: 153/22

Датум:14.06.2022. год.

 

На основу члана 48. Закона о раду („Сл. гласник Републике Српске" број: 1/2016, 66/2018 и 91/2021)), члана 27. Статута ЈУ Центар за културно-просвјетну дјелатност „Просвјета" Рудо број: 97/21 од 26.04.2021. године и члана 3. Уговора о финансирању нето плате приправника са ВСС, закљученим са ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, Пале број:151/22 од 10.06.2022.године, директор ЈУ ЦКПД „Просвјета" Рудо,
р а с п и с у ј е

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем приправника

 

ЈУ ЦКПД „Просвјета"  Рудо, расписује Јавни конкурс за пријем приправника са завршеном ВСС, економски факултет и стручним називом дипломирани економиста,  на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа у трајању до 12 мјесеци.......................1 извршилац.

 

I

Општи услови за пријем приправника

 • Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 • Да је старији од 18 година,
 • Да има општу здравствену способност,
 • Да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у јавној установи.

II

Посебни услови за пријем

 • ВСС-завршен  економски факултет и стручни назив дипломирани економиста, који се вреднује са 180  или  240  ECTS,
 • Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, са статусом незапосленог лица, без радног искуства у струци.

III

Потребна документа

 • Уз пријаву на конкурс (са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:
 • Извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 мјесеци, осим у случајевима гдје извод из МКР нема ограничен рок важности),
 • Увјерење о држављанству РС, односно БиХ (не старије од 6 мјесеци),
 • Љекарско увјерење о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат),
 • Увјерење МУП по мјесту рођења да лице није осуђивано, не старије од 3 мјесеца (за лица рођена у Републици Српској, овај доказ ће се прибавити службеним путем ,
 • Овјерену фотокопију личне карте,
 • Овјерену фотокопију дипломе о стручној спреми са просјеком оцјена у току студија,
 • Увјерење Завода за запошљавање РС да се води и од када на евиденцији незапослених, са занимањем које се тражи конкурсом,
 • Увјерење о статусу члана породице погинулог борца (дијете)- достављају само кандидати који имају тај статус.

IV

Поступак одабира кандидата

Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор, Комисија за спровођење поступка за пријем кандидата обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

О резултатима конкурса, кандидати ће бити писмено обавјештени.

V

Рок и начин подношења пријава

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске", огласној табли Завода за запошљавање РС- Биро Рудо и огласној табли ЈУ ЦКПД „Просвјета" Рудо. Уколико конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

          Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању општих и посебних услова, могу се доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ  Центар за културно-просвјетну дјелатност „Просвјета" Рудо,
Трг слободе бр:1,  73260 Рудо
са назнаком „Јавни конкурс за пријем приправника".

***

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У ИСТОЧНО САРАЈЕВУ

 

На основу члана 68.,члана 70. и члана 76. Закона о судовима Републике Српске (Сл. Гласник РС број 37/12, 44/15 и 100/17), члана 2. Правилника о о утврђивању критеријума за одређивање потребног броја административног и помоћно-техничког особља у судовима Републике Српске (Сл. гласник РС број 84/06) и члана 12. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Окружном Привредном суду у Источном Сарајеву , Окружни Привредни суду у Источном Сарајеву , расписује

 

 

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

1. Стручни сарадник .................................1 (један) извршилац

Услови:

- Школска спрема: завршен правни факултет, VII степен стручне спреме и положен правосудни испит.

2. Дактилограф-----------------------------------------------1 (један) извршилац

Услови:

- Школска спрема: ССС, IV степен, биротехничка школа, најмање 10 (десет) мјесеци радног стажа након стицање средње школске спреме, познавање рада на рачунару, обавезно тестирање познавања дактилографије и рада на рачунару.

Напомена:

- У случају испуњености истих или сличних услова из конкурсне процедуре, предност ће имати кандидати који познају рад на рачунару у Систему за аутоматско управљање предметима у судовима (CMS).

Потребна документација за радно мјесто под редним бројем 1:

- пријава на конкурс са краћом биографијом кандидата

- диплома о завршеном факултету (оригинал или овјерена фотокопија)

- извод из матичне књиге рођених

- увјерење о држављанству

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак

- увјерење о положеном правосудном испиту

- увјерење факултета са просјеком оцјена током студирања

Потребна документација за радно мјесто под редним бројем 2:

- пријава на конкурс са краћом биографијом кандидата

- диплома о завршеној школи (оригинал или овјерена фотокопија)

- извод из матичне књиге рођених

- увјерење о држављанству

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак

- доказ о радном стажу у струци са назнаком послова на којима је стечено радно искуство

- доказ о познавању рада на рачунару

Пријаву са неопходном конкурсном документацијом потребно је доставити у оригиналу или овјереној фотокопији.

Конкурсна документација се неће враћати кандидатима по окончању конкурсне процедуре.

Све пријаве подносе се на писарници суда или путем поште на адресу: Окружни Привредни суд у Источном Сарајеву, Ул. Војводе Радомира Путника бб, 71123 Источно Сарајево, са назнаком „Пријава на конкурс" уз навођење радног мјеста на које се конкурише.

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана јавног објављивања и биће објављен посредством ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске у средствима јавног информисања.

Напомена:

Неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, те ће се као такве уз обавјештење вратити кандидатима.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана