ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.01.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

 

ОПШТИНА ТРНОВО

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног  мјеста у Општинској управи општине Трново

 

I   Расписује  се  јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме. 

 1. Рецепционар - техничко обезбјеђење  - 1 (један) извршилац

 

II  Запослени из тачке 1 овог конкурса обавља послове утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе, општине Трново.

 

 III  Статус: намјештеник

 

IV  Општи услови:

     - да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

     - да је старији од 18 година,

     - да има општу здравствену способност,

     - да се против њега не води кривични поступак,

     - да није осуђиван за кривично дјело које га чини  неподобним за обављање послова у Општинској управи, јединице локалне самоуправе.

      - да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужности која је неспојива  са дужношћу  која обавља у општинској  управи.

       - да није отпуштан из  органа управе  као резултат  дисциплинске  мјере на било ком нивоу власти  у БиХ,  три године  прије објављивања  конкурса.

 

V  Посебни услови

1.   - средња стручна спрема, IV степен, 

        - најмање 6 (шест)  мјесеци  радног искуства,

 

VI   Уз  пријаву на конкурс  са краћом биографијом кандидати су дужни доставити доказе  о испуњавању општих и посебних услова и то:

     - увјерење о држављанству,

     - извод из МКР,

     - увјерење о некажњавању,

     - доказ да се не води кривични поступак,

     - диплому о завршеној школској спреми,

     - доказ о радном искуству,

     - доказ о здравственој способности (само кандидат који буде изабран)

     - овјерену  изјаву да није у сукобу интереса

     - овјерену изјаву да није отпуштан из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било ком  нивоу власти у БиХ, три године  прије објављивања конкурса.

 

Јавни конкурс ће бити објављен у  "Гласу Српске" и огласној табли општине.

 

 VII  Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање

Са кандидатима који буду испуњавали услове обавиће се интервју.

Пријаве се могу доставити  лично на протокол општине Трново, или путем поште на адресу: Општина Трново, Трновског батаљона 86, 71220 Трново, са назнаком  "за комисију за пријем".

За додатне информације о јавном конкурсу, контакт особа  Новка Лучић , тел. 057/610-237.

Прописани образац за пријаву кандидата  може се преузети на шалтеру писарнице општине Трново, као и  са веб странице општине. 

***

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "НЕВЕН"

ВИШЕГРАД

 

На основу члана 62. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 79/15), члана 54. Статута ЈУ за предшколско васпитање и образовање "Невен" Вишеград и Одлуке о расписивању конкурса, директор Јавне установе "Невен" Вишеград, расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника са завршеном ВСС у Јавну установу "Невен"

 

I

Расписује се јавни конкурс за пријем  приправника са завршеном ВСС, ради обављања приправничког стажа у трајању од годину дана, један извршилац у ЈУ за предшколско васпитање и образовање "Невен" Вишеград.

 

1.  Дипломирани педагог, пуно радно вријеме – 40 сати седмично, ВСС, 1 извршилац

                                                                                       

 II

Приправник је лице које након завршеног факултета први пут заснива радни однос у том степену школске спреме. Приправник нема статус службеника. Приправнички стаж за лице са завршеном високом стручном спремом траје годину дана, када приправник стиче услов за полагање стручног испита за рад у предшколској установи.

 

III

Општи услови:

1.  Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

2.  Да је старији од 18 година

3.  Да има општу здравствену способност

4.  Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи

5.  Да се против њега не води кривични поступак.

 

IV

Посебни услови:

1.  Завршен одговарајући степен образовања у области педагогије

2.  Да први пут заснива радни однос

3.  Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, као незапослено лице

 

V

 

Потребна документација:

 

Уз пријаву на јавни конкурс, која треба да садржи кратку биографију, кандидати су дужни, у оригиналу или овјереној фотокопији, приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1.  Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

2.  Извод из матичне књиге рођених

3.  Увјерење да није осуђиван/а (не старије од три мјесеца)

4.  Увјерење да се против истог не води кривични поступак

5.  Овјерену фотокопију дипломе

6.  Доказ да се налази на евиденцији Завода запошљавање Републике Српске, као незапослено лице

7.  Доказ да први пут заснива радни однос (потписана и овјерена  писмена изјава да кандидат први пут заснива радни однос у том занимању и  овјерена фотокопија радне књижице).

Кандидати који буду примљени, дужни су у Установу доставити увјерење о здравственој способности.

Документа  која буду приложена на јавни конкурс, неће бити враћена кандидатима.

Са свим кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса, Комисија ће обавити разговор – интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

VI

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу "Глас Српске", Заводу за запошљавање РС – Филијала Источно Сарајево – Биро Вишеград и огласној табли ЈУ "Невена".

Ако јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу ЈУ за предшколско васпитање и образовање "Невен", II Подрињске бригаде број 18, 73240 Вишеград,  са назнаком "Комисија за провођење поступка за пријем приправника са ВСС - у ЈУ "Невен"  Вишеград.

***

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника

 

I

Радно мјесто: Спремачица

Број извршилаца: 1 (један)

Мјесто рада: Филозофски факултет Пале - Пале

Период заснивања радног односа: неодређено вријеме

 

 II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду и Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву, као и посебне услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву, а како слиједи:

-  основна школа, НК;

-  једна година радног искуства.

 

III

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених;

 

2. оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци;

 

3. овјерену изјаву да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету;

 

4. овјерену изјаву да кандидат није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере;

 

5. оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;

 

6. овјерену копију доказа о траженој стручној спреми – овјерену копију свједочанства или другог доказа о стручној спреми;

 

7. доказ о радном искуству – оригинал или овјерену копију потврде о радном искуству.

 

Након спровођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

 

IV

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, и који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

V

VОвај конкурс ће се објавити у дневном листу "Глас Српске" и интернет страници Универзитета у Источном Сарајеву.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву – Ректорат – Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком "Пријава на јавни конкурс за пријем радника на радно мјесто спремачица на Филозофском факултету Пале".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана