ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.12.2020. године

Срна
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.12.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 2.12.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

********

**********

ОСНОВНИ СУД У СОКОЦУ

расписује

 

КОНКУРС

 

за пријем приправника-волонтера на одређено вријеме

 

1. Судијски приправник – волонтер -------------------------  2 (два) извршиоца

 

Услови:

- Школска спрема: завршен правни факултет, VII степен стручне спреме

 

Потребна документација:

- диплома о завршеној школи (оригинал или овјерена копија)

- извод из матичне књиге рођених

- увјерење о држављанству

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак

- увјерење са просјеком оцјена током студија

 

Напомена: Судијски приправник - волонтер се прима на одређено вријеме тј. најдуже до стицања услова за полагање правосудног испита.

Пријаву са неопходном конкурсном документацијом потребно је доставити у оригиналу или овјереној фотокопији. Конкурсна документација се неће враћати кандидатима по окончању конкурсне процедуре.

 

Све пријаве подносе се на писарници суда или путем поште на адресу: Основни суд у Сокоцу, Ул. Цара Лазара бб, 71350 Соколац.

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана јавног објављивања и биће објављен посредством ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске у средствима јавног информисања .

***

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА  "28. ЈУНИ"

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 расписује                       

                     

 

КОНКУРС

о пријему радника са радним искуством

 

Радни однос заснива се на одређено радно вријеме од 1.1.2021. г. до 31.8.2021. године.

      

 Под тачком  2. и 3  Радни однос се заснива на неодређено радно вријеме  

                

1.  Струка електротехника  -  20  часова , за  наставни предмет  програмирање и програмски језици, један извршилац /у радни однос се прима  приправник  од 1.1.2021. г. до 31.12.2021. године.

2. Куварство  6 часова  – за занимање кулинарски техничар  / неодређено радно вријеме/

3. Практична настава 16 часова  – за занимање кулинарске техничаре, један извршилац / неодређено радно вријеме/

4. Естетска њега  2 часа , козметологија – 2  часа, један извршилац

5. Православна вјеронаука 19 часова, два  извршиоца/ вјероучитељи се примају у радни однос поред законских основа и уз претходно прибављену сагласност надлежне цркве или вјерске заједнице/.

 

Услови конкурса:

- утврђених Законом о раду -  ("Службени гласник РС"број: 1/16), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 104. 106..  Законом о средњем образовању и  васпитању ("Сл. гласник РС", број: 41/18)  на основу  Закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 92/20) , на основу  Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  ("Службени гласник Републике  Српске" број 29/2012) на основу  Правилника и измјени идопуни Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  ("Службени гласник Републике  Српске" број 83/2015), на основу члана 2. Правилника о поступку за пријем у радни односу средњој школи и начину бодовања и критеријума за пријем ("Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

 

Уз потписану  пријаву за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става 3. послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ;/ осим за тачку 1. приправника/

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

7.  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу; / осим за тачку 1. приправника/

8. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита.

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању („Сл. гласник РС", број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о поступку за пријем у радни односу средњој школи и начину бодовања и критеријума за пријем ("Службени гласник Републике Српске, број: 24/19).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - школа ће прибавити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тестирање и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ Средњој школи "28. јуни" 21.12.2020. год. у 12 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације , школа ће ставити на огласну таблу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Уколико на расписани конкурс за наставне предмете естетска њега и козметологија не буде пријављених кандидата који имају увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;  извршиће се пријем кандидата без увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Средња школа "28. јуни", улица Стефана Немање бр.10, 71 123  Источно  Сарајево / са назнаком за конкурс.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

 објављује

 

КОНКУРС

I

Расписује се конкурс за избор наставника/сарадника Универзитета у Источном Сарајеву како слиједи:

 

Организациона јединица: Филозофски факултет Пале

 

Катедра за новинарство и политикологију

 

1. За  избор наставника у звање доцента за ужу научну област Новинарство .......... 1 извршилац

 

2. За избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Медији и социо-културолошке комуникације ....................................................................... 1 извршилац

 

Адреса: Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

 

Организациона јединица: Факултет пословне економије Бијељина

 

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Пословно право и право друштава ................................................................ 1 извршилац

 

Адреса: Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

 

Организациона јединица: Електротехнички факултет Источно Сарајево

 

1. За избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Алгебра и геометрија ......................................................................... 1 извршилац

 

Адреса: Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

 

Организациона јединица: Технолошки факултет Зворник

 

1. За избор наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Биологија ћелије, микробиологија ....................................................................... 1  извршилац

 

2. За  избор наставника у звање доцента за ужу научну област Храна и пиће ........1 извршилац

 

Адреса: Каракај, 75 400 Зворник

 

Организациона јединица: Медицински факултет Фоча

 

1. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Стоматологија, орална хирургија и медицина (Ортопедија вилица) ............................................... 1 извршилац

 

Адреса: Студентска 5, 73 300 Фоча

 

Организациона јединица: Машински факултет Источно Сарајево

 

1. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област Примијењена механика .................................................................................... 1 извршилац

 

Адреса: Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

 

Организациона јединица: Правни факултет Пале

 

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Грађанско право ......................................................... 1 извршилац

 

2. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Радно и социјално право .............................................................. 1 извршилац

 

Адреса: Алексе Шантића 3, 71 420 Пале

 

Организациона јединица: Православни богословски факултет "Свети Василије Острошки" Фоча

 

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Филозофија религије, теологија и религиозне студије (Примијењена теологија) ......1 извршилац

 

Адреса: 9 маја бр.6, 73 300 Фоча

 

Поред општих услова, кандидати морају да испуњавају посебне услове утврђене у члану 77., односно 78. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18, 26/19).

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

 

-  овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном првом и другом циклусу студија (за избор у  звање вишег асистента и овјерену копију дипломе доктора наука (за избор у научно-наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у  звање у које се бира из члана 77. односно 78. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18, 26/19) као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

 ЈУ СШЦ "27. ЈАНУАР" РОГАТИЦА

 расписује                      

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.   Професор физичког васпитања са радним искуством и положеним стручним

      испитом, 12 часова на неодређено вријеме - један извршилац

 

Услови конкурса:

- утврђених Законом о раду -  ("Службени гласник РС"број: 1/16 и 66/18.), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 104. 106. Законом о средњем образовању и  васпитању ("Сл. гласник РС", број: 41/18)  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Сл. гласник РС" 29/12) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", број:24/19)

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:  - документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

- Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

4. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услова. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању ("Сл. гласник РС", број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 24/19).

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ "27. јануар" -18.12.2020. год. у 13 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу: ЈУ СШЦ "27. ЈАНУАР", ул. Српске слоге 98, 73 220  Рогатица  / са назнаком за конкурс - на коју тачку се кандидат пријављује                                                                                             

***

ЈУ СШЦ "ПАЛЕ"

ПАЛЕ                                                                                      

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор  директора ЈУ Средњошколски центар Пале

 

За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова предвиђених Законом о раду  ("Службени гласник Републике Српске" број 01/16 и 66/18) испуњава и посебне услове прописане чланом 129. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20) и то:

- Да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

- Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

- Да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе;

-  Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити (оригинална или овјерене фотокопије) сљедеће документе:

1. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и о оствареним резултатима у васпитно-образовном раду;

2. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена фотокопија личне карте;

4. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма стеченог након четири  године студија или еквивалент;

5. Потврду којом се доказује да кандидат има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада;

7.  Програм рада у наредном четворогодишњем мандату;

8. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од шест мјесеци);

9.  Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци) ;

10. Љекарско увјерење о општој психичкој и физичкој способности (не старије од шест мјесеци);

11.  Овјерену изјаву да кандидат није обухваћен чланом IX став 1. Устава Босне и Херцеговине;

12. Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

 

Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

Директор школе се именује на период од четири године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве доставити лично или слати поштом са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора школе" на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Пале, Његошева број 7, 71420 Пале                                   

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана