ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 21.08.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

 

***********

 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

РОГАТИЦА

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у ЈУ Центар за социјални рад Рогатица

 

I - Директор ЈУ Центар за социјални рад Рогатица расписује јавни конкурс за пријем приправника у ЈУ Центар за социјални рад Рогатица, и то:

 

 1. Бакалауреат/bachelor/ социјалног рада - 180 ECTS ................... 1 приправник.

 

II – Општи услови:

За пријем приправника кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност.

 

III - Посебни услови:

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидати су дужни доставити диплому о стручној спреми и то:

 - диплому о стеченом звању - Бакалауреат/bachelor социјалног рада - 180 ECTS.

 

IV - Потребна документа:

 Кандидати су дужни уз пријаву (са адресом пребивалишта и бројем телефона) доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 1) увјерење о држављанству,

 2) овјерену фотокопију личне карте или пасоша, или извод из матичне књиге рођених,

 3) љекарско увјерење о општој здравственој способности прилаже само онај кандидат који је изабран по јавном конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидати су дужни доставити диплому о стручној спреми.

 

V - Рок за подношење пријава:

 Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се у року од 8 дана од дана његовог објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса, конкурсна комисија обавиће интервју, који подразумијева усмени разговор са кандидатом. О времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити обавијештени појединачно, писменим путем.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у ЈУ Центар за социјални рад Рогатица или путем поште на адресу:

- ЈУ Центар за социјални рад Рогатица, ул. Српске слоге бб, са назнаком “Комисија за спровођење поступка пријема приправника у ЈУ Центар за социјални рад Рогатица.”

Поднесена документа уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

***

 

ЈУ ОШ “ ЈОВАН ДУЧИЋ” КАСИНДО

ИСТОЧНА ИЛИЏА

 

Предмет:

Објава поништења конкурса

 

Јавна установа Основна школа “Јован Дучић” Касиндо поништава конкурс објављен у “Гласу Српске” 31.07.2019. године, за попуну радних мјеста:

 

1. Наставник разредне наставе - један (1) извршилац са радним искуством, положен стручни испит, на неодређено вријеме.

2. Наставник демократије и људских права, 2 часа – један (1) извршилац са искуством, положен стручни испит, на одређено вријеме, до краја школске 20019/20. године, тј. до 31.08.2020. године.

***

 

ЈУ ОШ “ ЈОВАН ДУЧИЋ” КАСИНДО

ИСТОЧНА ИЛИЏА

 

 

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник разредне наставе – један (1) извршилац са радним искуством, положен стручни испит, на неодређено вријеме.

2. Наставник демократије и људских права, 2 часа – један (1) извршилац са искуством, положен стручни испит, на одређено вријеме, до краја школске 20019/20. године, тј. до 31.08.2020. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос прописани су Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17), Законом о измјенама и допунама закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18).

 

А) Општи услови, које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања:

 1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

 2) да је пунољетан,

 3) да је радно способан (љекарско увјерење се доставља по пријему у радни однос),

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотреба опојних средстава

 5) да се не налази у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

 6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

 Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Б) Посебни услови, које кандидати треба да испуњавају:

1) да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15), Уредба о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник Републике Српске” број: 51/11, 19/12 и 77/12) и Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18).

 

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме као и лица прописана члан 104. Став 6. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18).

 

2) да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Г) Потребна документација

1. Уз пријаву (својеручно потписану од стране кандидата, са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је да кандидати доставе:

а) Документацију којом доказују испуњавање општих услова:

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. Увјерење о држављанству;

4) Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

 б) Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

4. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у области траженој конкурсом или еквивалент,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у школи,

9. Увјерење о радном стажу, код ранијег послодавца, коју издаје васпитно-образовна установа,

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем наставника у радни однос, вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 45/19).

 

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

 

Тестирање кандидата ће се обавити 03.09.2019. године, у 11 сати. Интервју кандидата ће се обавити 04.09.2019. године, у 11 сати.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

Ако се не појаве на заказаном тестирању и интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана, од дана објављивања.

Примљени кандидати почињу са радом након завршене конкурсне процедуре.

 

Пријаве са потребним документима доставити у затвореној коверти са назнаком “пријава на конкурс, не отварати”, на адресу школе:

ЈУ ОШ “Јован Дучић” Касиндо

Младичка бр 3

71 213 Источна Илиџа

***

 

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ЧАЈНИЧЕ

 

расписује

 

КОНКУРС

 

1. Физика – 9 часова седмично, без искуства, приправник, на годину дана,

2. Искориштавање шума – 2 часа седмично, са искуством до 31.08.2020. године,

3. Шумске комуникације - 3 часа седмично, са искуством, до 31.08.2020. године.

 

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/16), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” 34/15 и 83/15).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1. увјерење о држављанству;

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко- психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави за радна мјеста за која је расписан конкурс за лица са радним искуством;

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

8. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);

9. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

10. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне употребе и искоришћавања дјеце.

11. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

12. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених. За незапослена лица која се налазе на евиденцији рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом;

13. Увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа;

14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

15. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

16. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавлидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19).

Увјерења из тачке 10. и 11. - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Тестирање и интервју кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом биће обављено 03.09.2019. године физика у 11, Шумарска група предмета 13 часова.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу ЈУ Средњошколски центар “Петар Петровић Његош”, Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 36, 73280 Чајниче.

***

ЈУ ОШ “ АЛЕКСА ШАНТИЋ” ВОЈКОВИЋИ

ИСТОЧНА ИЛИЏА

                                                                    

 

расписује

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

 

1. Дефектолог, половина радне норме(50%) - један извршилац са радним искуством и положеним

 стручним испитом за рад у настави на неодређено вријеме

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радно мјесто за које се тражи радно искуство),

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом (за радно мјесто за које се тражи радно искуство),

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 02. септембра 2019. године у 11 часова, интервју у уторак, 03. септембра 2019. године у 11 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу или интернет страницу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу: ЈУ Основна школа “Алекса Шантић” Војковићи, Друге Сарајевске бригаде бр. 57

***

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ”

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

 

 

расписао:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос ради обављања приправничког стажа

 

I – Основни подаци

1. Расписује се јавни конкурс за пријем 2 (два) приправника у радни однос на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, из категорије дјеце погинулих бораца у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске, а све према одредбама Уговора о финансирању бруто плате приправника – дјеце погинулих бораца ВРС бр. 424/19 од 23.7.2019 године.

II –Услови за кандидате

2. Поред услова предвиђених члановима од 26. до 31. Закона о раду (“Службени гласник Републике Српске” бр. 01/16), а који се тичу година живота и опште здравствене способности за рад, кандидати морају испуњавати и посебне услове и то:

- Најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на неком од студијских програма:

предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача, студијском

програму педагогија, студијском програму дефектолошких група,

- Да кандидат има статус дјетета погинулог борца у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.

3. Рад у предшколској установи не може обављати лице које је правоснажно осуђено за кривично дјело које га чини недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања, а односи се на дјела учињена против: достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечје порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела.

III – Документи потребни за пријаву на конкурс

4. Кандидати су обавезни доставити сљедеће:

- Пријаву на јавни конкурс (слободна форма која поред основних података о кандидату садржи и кратку биографију, или образац пријаве који кандидати могу преузети у Установи или на веб страници Установе њњњ.вртицпатријархпавле.цом, од дана објаве конкурса.

- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена фотокопија обрасца без ограничења трајања)

- Увјерење о држављанству (оригинал не старији од 6 мјесеци или овјерена фотокопија)

- Потврда надлежног органа да кандидат има статус дјетета погинулог борца (оригинал или овјерена фотокопија)

- Диплома (оригинал или овјерена фотокопија)

- Документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (оригинал или овјерена фотокопија)

- Документ у форми увјерења о укупном времену чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом издат од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (оригинал или овјерена фотокопија)

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

IV – Рок за подношење пријаве

5. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објаве конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

VI – Начин достављања

6. Пријаве се могу доставити лично на протокол Установе или путем поште на адресу Установе.

VII – Интервју

7. Интервју за кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, одржаће се у просторијама Установе, а кандидати ће бити посебно позвани.

8. Уколико се кандидат не појави на интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

VIII – Начин објављивања

9. Јавни конкурс ће бити објављен на интернет страници Установе на адреси њњњ.вртицпатријархпавле.цом, као и дневном листу “Глас Српске”.

**

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “ БОШКО БУХА”

ШТРПЦИ

 

 

расписује

 

ПОНОВНИ КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

 

1. Наставник математике – 1 извршилац пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом - на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до краја наставне године

 

2. Наставник биологије - 1 извршилац на 8 часова – са радним искуством и положеним стручним испитом - на одређено вријеме до краја наставне године

 

 

 Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у складу са чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

 а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

 б) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

 в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

          Изузетно, на упражњено радно мјесто школа може ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњава остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

          Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

          Кандидати треба да испуњавају и услове, из члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил за радно мјесто на које конкуришу.

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих и посебних услова, и то:

1.       Увјерења о држављанству;

2.       Извода из матичне књиге рођених или личне карте;

3.       Дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

4.       Увјерења о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета (које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета);

5.       Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

6.       Увјерења да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

7.       Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

8.       Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

9.       Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

 У складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

 Кандидати треба да доставе и овјерене фотокопије документације на основу које се врши бодовање, и то:

1.       За просјечну оцјену током студирања - документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2.       За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица - документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу затраженим конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење);

3.       За дужину радног стажа – документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

 - врста посла;

 - степен стручне спреме и

 - дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

 

*** Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

*** Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе:

-        05.9.2019. године, тестирање са почетком у 13 часова,

-        05.9.2019. године, интервју са почетком у 14 часова.

 

*** Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на њима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

*** Уколико два или више кандидата, након бодовања, остваре исти број бодова, рангирање ће се извршити по прописаним приоритетима и школа ће од тих кандидата, уколико буде потребно, тражити и додатну документацију, а у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

*** Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

 Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Штрпци, бр. 60; 73265 Увац, препоручено или директно у школу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана