ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.05.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.05.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.05.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***********

**************

ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК

 

 расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 I  Расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинску управу општине Хан Пијесак у статусу службеника, на радно мјесто:

 

  1. Стручни сарадник за овјеру рукописа, потписа, преписа и фотокопија

    Докумената ...................................................................................1 извршилац

 

II Опис послова и задатака

Опис послова које обавља  стручни сарадник за овјеру рукописа, потписа, преписа и фотокопија докумената утврђен је чланом 36. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Хан Пијесак и то Одјељак А, Одјељење за општу управу, тачка 13. (“Службени гласник општине Хан Пијесак”, број: 06/17, 11/17, 19/18, 25/18 , 28/18, 31/19, 33/19, 39/19 и 5/20).

Категорија радног мјеста: седма категорија

Звање: стручни сарадник  првог звања. Кандидати који се пријављују на јавни конкурс потребно је да испуњавају сљедеће услове:

 

III Општи услови:

Општи услови које мора испуњавати кандидат:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине

2. да је старији од 18 година

3. да има општу здравствену способност

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса

6. да није у  сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

IV Посебни услови:

1. Посебни услови које мора да испуњава кандидат су:

- ССС - IV степен, средња економска школа,

- 2 (двије) године радног искуства у траженом степену образовања,

- положен стручни испит за рад у општинској управи

- познавање рада на рачунару.

 

V Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву која је доступна на интернет страници општине Хан Пијесак, а може се добити и у општини на писарници.

 

VI Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе фотокопију сљедећих докумената и то:

1. фотокопију свједочанства о завршеној средњој стручној спреми

2. фотокопију увјерења о  о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 68/11, 85/11 и 7/15),

3. фотокопију потврде или увјерења о радном искуству у струци (потврда, рјешење или други акт из кога се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стекао радно искуство);

4. фотокопију увјерења, дипломе школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару или свједочанства о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике или друге исправе која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару;

 5. фотокопија увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине;

 6. фотокопија извода из матичне књиге рођених.

 Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на конкурс. Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурсна комисија ће обавити интервју, на коме ће се вршити провјера стручне оспособљености, знања кандидата, а о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити појединачно писменим путем обавијештени као и путем интернет странице општине Хан Пијесак.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности као и  овјерене изјаве:

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године  прије објављивања  конкурса;

- да се на њега не односи члан IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине;

- да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе;

Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 1. овог члана у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата.

 VII  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске” и “Службеном гласнику Републике Српске”.

Ако  јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Комисија ће одбацити закључком неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне  пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса. Пријаве се могу доставити лично на протокол у писарници или путем поште на адресу: Општина Хан Пијесак, Конкурсна комисија, ул. Александра Карађорђевића бр: 4 са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

За  додатна обавјештења о јавном конкурсу можете се обратити контакт особи: Видовић Драгани на телефон  057/557-258.

***

 

ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК

 

  расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I Расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинску управу општине Хан Пијесак у статусу службеника, на радно мјесто:

 

1. Самостални стручни сарадник за рачуноводство и трезор  ........................................................................................................... 1 извршилац

 

II Опис послова и задатака

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за рачуноводство и трезор утврђен је чланом 36. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Хан Пијесак и то Одјељак Б, Одјељење за управљање развојем, привреду, финансије и друштвене дјелатности  тачка 9. (“Службени гласник општине Хан Пијесак број: 06/17, 11/17, 19/18, 25/18, 28/18,31/19, 33/19, 39/19 и 5/20).

Категорија радног мјеста: пета категорија

Звање: самостални стручни сарадник првог звања. Кандидати који се пријављују на јавни конкурс потребно је да испуњавају сљедеће услове:

 

 III Општи услови:

Општи услови које мора испуњавати кандидат:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине

2. да је старији од 18 година

3. да има општу здравствену способност

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса

6. да није у  сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

IV Посебни услови:

1. Посебни услови које мора да испуњава кандидат су:

- ВСС - економски факултет, VII степен или први циклус студија - дипломирани економиста са остварених најмање 240 ECTS бодова,

- 3 (три) године радног искуства у траженом степену образовања, од чега 2 (двије) године на руководећим пословима,

- положен стручни испит за рад у општинској управи.

V Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву која је доступна на интернет страници општине Хан Пијесак, а може се  добити и у општини на писарници.

VI Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе фотокопију сљедећих докумената и то:

1. фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломе, у складу са одредбама прописа из области високог образовања),

 2. фотокопију увјерења о  о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 68/11, 85/11 и 7/15),

 3. фотокопију потврде или увјерења о радном искуству у струци (потврда, рјешење или други акт из кога се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стекао радно искуство);

 4. фотокопија увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине;

  5. фотокопија извода из матичне књиге рођених.

 Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на конкурс. Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурсна комисија ће обавити интервју, на коме ће се вршити провјера стручне оспособљености, знања кандидата, а о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити појединачно писменим путем обавијештени као и путем интернет странице општине Хан Пијесак.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности као и  овјерене изјаве:

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ  три године  прије објављивања  конкурса;

- да се на њега не односи члан IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине;

- да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе;

Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 1. овог члана у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће следећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата.

VII  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске” и “Службеном гласнику Републике Српске”.

Ако јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Комисија ће одбацити закључком неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне  пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса. Пријаве се могу доставити лично на протокол у писарници или путем поште на адресу: Општина Хан Пијесак, Конкурсна комисија, ул. Александра Карађорђевића бр: 4 са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

За  додатна обавјештења о јавном конкурсу можете се обратити контакт особи: Видовић Драгани на телефон  057/557-258

***

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

расписује

 

ДОПУНУ КОНКУРСА

 

Обавјештавају се сви заинтересовани кандидати да могу у року од 3 (три) дана од престанка ванредног стања поднијети своје пријаве на конкурс за пријем дактилографа на неодређено вријеме број 061-0-СУ-20-000191 од 16.3.2020. године.

 

С обзиром да је до прекида рока за предају пријава на конкурс дошло усљед проглашења ванредног стања за територију Републике Српске (“Службени гласник РС” број 31/2020) па се сви рокови у судским и управним поступцима прекидају (члан 2., 4. и 9. Уредбе са Законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске – “Службени гласник РС” број 32/2020).

 

Конкурс за пријем дактилографа објављен је дана 25.3.2020. године у дневном листу АД “Глас Српске” и до доношења Уредбе и ступања на снагу протекло је 12 (дванаест) дана за пријаву, те је сходно томе остало још 3 (три) дана рока за пријаву заинтересованим кандидатима.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана