ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.01.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.01.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.01.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

************************

ОПШТИНА РУДО

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста службеника у Општинској управи Рудо

 

I - Начелник општине Рудо расписује јавни конкурс за попуну упражњених руководећих и извршилачког радног мјеста службеника у Општинској управи Рудо:

1. Секретар Скупштине општине Рудо - шеф Одсјека ....................................1 извршилац,

2. Начелник Одјељења за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове ......................................................... .1 извршилац,

3. Начелник Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности ..............1 извршилац и

4. Самостални стручни сарадник за скупштинске и нормативне послове ......1 извршилац.

II - Мандат и радно-правни статус

Мандат секретара скупштине општине и начелника одјељења траје до краја мандата сазива скупштине која их је изабрала. Секретар скупштине и начелници одјељења имају радно-правни статус службеника на руководећем радном мјесту - службеници прве категорије.

Самостални стручни сарадник за скупштинске и нормативне послове заснива радни однос у Општинској управи Рудо на неодређено вријеме, са радно-правним статусом службеника на извршилачком радном мјесту - службеник пете категорије првог звања.

III - Опис послова

Опис послова упражњених радних мјеста утврђен је Правилником у унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Рудо (“Службени гласник општине Рудо” број: 5/17, 1/18, 3/19, 7/19, 5/20, 7/20 и 9/20 ).

IV - Општи услови за кандидате:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ и

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

V - Посебни услови за кандидате:

I-1. ВСС - дипломирани правник - 240 ECTS бодова, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи.

I-2. ВСС - друштвеног, природног, инжењерско-технолошког или пољопривредног смјера - 240 ECTS бодова, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи.

I-3. ВСС - друштвеног, природног, пољопривредног или хуманистичког смјера - 240 ECTS бодова, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи.

I-4. ВСС - дипломирани правник - 240 ECTS бодова, три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи, познавање рада на рачунару.

VI - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да приложе документацију о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанства Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, не старије од 6 мјесеци,

3. овјерену фотокопију личне карте,

4. увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи не старије од 3 мјесеца (за лица рођена у Републици Српској увјерење ће се прибавити службеним путем),

5. потписану и од надлежног органа овјерену личну изјаву о испуњавању општих услова из тачке 5. 6. и 7. конкурса,

6. овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

7. увјерење (потврда) о радном искуству у струци,

8. овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у општинској управи (кандидати који немају положен стручни испит за рад у управи, прилажу овјерену личну изјаву којом се обавезују да ће, уколико буду примљени у радни однос, положити стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци од дана запослења),

9. доказ (сертификат, потврда) о познавању рада на рачунару (кандидати за радно мјесто из тачке И-4),

10. биографију о кретању у служби и

11. увјерење о општој здравственој способности - доставиће изабрани кандидат по окончању поступка по конкурсу.

Изузетно, лице које је радило у другим органима и организацијама, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се прими у радни однос на руководеће, односно извршилачко радно мјесто уз обавезу да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења (члан 67. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе).

VII - Пријаве на јавни конкурс достављају се у затвореној коверти лично у пријемној канцеларији Општинске управе Рудо или путем поште, на адресу, Општина Рудо - Комисија за избор секретара Скупштине општине Рудо (за радно мјесто из тачке I-1), односно Конкурсна комисија за спровођење поступка за пријем службеника (за радна мјеста и тачке  I-2.3.4), ул. Ђенерала Д. Д. Михаиловића 41, 73260 Рудо.

Особе задужене за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је предсједник Комисије Милинковић Добрисав (за секретара) и Пушоњић Слађана (за остала радна мјеста), контакт телефон: 058-711-164.

 

VIII - Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске”, дневном листу “Глас Српске” и Телевизији Рудо. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса, комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити писмено обавијештени.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

HAMDO GROUP ДОО

СОКОЛАЦ

расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

намјештеника у Друштву Hamdo Group д.о.о. Соколац

 

I

Друштво Хамдо Гроуп д.о.о. Соколац прима у радни однос на одређено

вријеме

1. Технички секретар - један извршилац (1) на одређено вријеме

2. Комерцијалиста - два извршиоца (2) на одређено вријеме

3. Стручни сарадник - асистент - један извршилац (1) на одређено вријеме

II - Опис послова

Предвиђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Друштва Хамдо Гроуп д.о.о. Соколац.

III - Општи услови за кандидате

1. да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. да су старији од 18 година,

3. да имају општу здравствену способност,

4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова,

5. да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу, и да нису одбили наредбу да се повинују пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

6. да нису у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Друштву.

IV - Посебни услови за кандидате

1. За радно мјесто под бројем 1:

- ВСС - познавање енглеског језика

2. За радно мјесто под бројем 2:

- ВСС - дипломирани економиста или дипломирани менаџер

- положен стручни испит

- познавање рада на рачунару

3. За радно мјесто под бројем 3:

- ВСС - друштвеног смјера - познавање енглеског језика

V - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. фотокопију личне карте

2. увјерење о држављанству

3. извод из матичне књиге рођених

4. увјерење о општој здравственој способности (доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре)

5. увјерење о неосуђивању

6. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци)

7. потписане и овјерене изјаве из тачке 4, 5. и 6,

8. овјерену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми

9. увјерење о радном искуству

10. овјерену фотокопију доказа о познавању рада на рачунару

VI

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на интервју.

О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

Кандидати могу путем поште или мејла доставити свој ЦВ на адресу Хамдо Гроуп д.о.о. Соколац, улица Цара Лазара 27 уз напомену за конкурс или на мејл адресу контакт особа teodorakanostrevac@gmail.com

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисији достави доказе о испуњавању општих услова у оригиналу или овјереној фотокопији.

VII

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у “Службеном гласнику РС”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана