ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.03.2020. године.

 

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**************

******************************

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО                                                                   

   

  расписује

         

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем помоћника директора –постављење на период 5 година

 

 

1.  Помоћник директора за службу за правне, финансијске и опште

      послове  (ВСС)  -

      1 извршилац – постављење на 5 година    

 

2.   Помоћник директора за привредно-инструкторску службу  (ВСС)  -

      1 извршилац – постављење на 5 година    

 

а) Опис послова радног мјеста под бројем 1.

  

-   непосредно руководи и организује рад Службе те контролише рад Одјељења у Служби;

-   координира и обавља послове у вези са израдом општих и посебних аката;

-   стара се да се прописи из нормативне дјелатности, радних односа, правних послова, управно-     правних послова, канцеларијског пословања, јавних набавки, информисања примјењују у      складу са законом, подзаконским актима и општим актима завода те да се обављају     благовремено;

-   у погледу заштите права и интереса Установе сарађује са Правобранилаштвом Републике     Српске;

-   сарађује са Министарством правде, општинским, градским и другим надлежним органима и     установама с циљем ефикасног рјешавања поднесака, жалби, молби и др;

-   подноси приједлоге ради спровођења кадровске политике и стара се да се иста обавља у складу    са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста КПЗ Источно

   Сарајево;

-   пружа правну помоћ затвореницима, за права и обавеза унутар Установе, а која су у вези     извршења казне затвора;

-   пружа правну помоћ радницима установе у случајевима када не постоји сукоб са интересима     установе;

-   врши координацију рада између појединих извршилаца послова у служби, стара се о ефикасном     раду службе.

 

б)  Опис послова радног мјеста под бројем 2

 

-   руководи радом Привредне јединице, те контролише рад радних јединица;

-   непосредно организује рад, стара се о организацији и унапређењу производње у свим радним     јединицама, погонима и радилиштима у кругу и изван установе, с циљем бољег пословања и

    извршавања послова и радних задатака;

-   заступа Привредну јединицу, врши уговарање послова и води бригу о условима рада;

-   одговоран је за законитост рада Привредне јединице, те води рачуна о ликвидности, уговарању и        извршавању уговорених послова и испуњење производно-финансијског плана Привредне     јединице Привредник;

-   сарађује са осталим службама, помоћницима директора по питању организације рада и  живота     затвореника и малољетних лица у складу са  Правилником о кућном реду с циљем    функционисања Установе као цјелине;

-   одговора и организује у сарадњи са Службом обезбјеђења  примјену мјера противпожарне     заштите и заштите на раду;

-   организује обављање послова  који  доприносе успјешном пословању Привредне јединице и    Установе (кухиња, набавка, одржавање и сл);

-    подноси извјештај о раду службе и израђује програм рада службе, као и производно-     финансијски план.

 

в)  Кандидати који се пријаве на конкурс (за сва радна мјеста)  треба да испуњавају опште услове  и то:

 

1.   Да је држављанин РС – БиХ;

2.   Да је старији од 18 година;

3.   Да има општу здравствену способност;

4.   Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за

      такво дјело које га чини неподобним за обављање послова у Казнено-поправном заводу;

5.  Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу

      власти у БиХ, најмање три године прије објављивања конкурса;

6.   Да се против кандидата не води кривични поступак;

7.   Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ;

 

г)  Посебни услови које требају испуњавати кандидати за помоћника директора за Службу за правне, финансијске и опште послове:

   

 ●   висока стручна спрема, VII степен, правни факултет - дипломирани правник,

 ●    3 (три) године радног искуства на истим или сличним пословима, након стечене ВСС или 

      послије завршеног првог циклуса студија и минимално остварених 240 ECTS бодова,

●    положен стручни испит са ВСС из области извршења кривичних и прекршајних санкција или

      области правосуђа или стручни испит за рад у органима управе;

●    познавање рада на рачунару,

      

д) Посебни услови које требају испуњавати кандидати за мјесто Помоћник директора за Привредно-инструкторску службу:

   

●    висока стручна спрема, VII степен, (дипломирани економиста  или дипломирани правник),

●   3 (три) године радног искуства на истим или сличним пословима, након стечене ВСС или      послије завршеног првог циклуса студија и минимално остварених 240 ECTS бодова,

●   положен стручни испит са ВСС из области извршења кривичних и прекршајних санкција или

     области правосуђа или стручни испит за рад у органима управе.

          

ђ) Уз пријаву на конкурс која ће садржавати краће биографске податке, адресу и број телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова из конкурса:

1.   Диплому о стеченој стручној спреми;

2.   Извод из матичне књиге рођених;

3.   Увјерење о држављанству;

4.   Увјерење о невођењу кривичног поступка;

5.   Потврду о радном искуству на траженим пословима, у траженом степену образовања након       стечене стручне спреме, како је наведено у конкурсу (потврда треба садржавати податке о       радном искуству на пословима описаним у конкурсу, са прецизним навођењем: назива радног       мјеста, стручне спреме, послова-радних задатака које је радник обављао код послодавца и       периодом рада);

6.   Изјаву о испуњавању општих услова наведених у тачкама 5. и 7 (потписану и овјерену од       надлежног органа);

7.   Увјерење о положеном стручном испиту, како је наведено у посебним условима;

         

Напомене и упутства:

 

- Увјерење о некажњавању (тачка 4. општих услова) доставиће накнадно кандидат који буде предложен за заснивање радног односа, на позив послодавца, а прије заснивања радног односа.

 

- Љекарско увјерење о општој здравственој способности (тачка 3. општих услова) доставиће накнадно кандидат који буде предложен за заснивање радног односа, на позив послодавца, а прије заснивања радног односа.

- Уколико прворангирани кандидат, на позив послодавца, не достави документе из тачака 3. и 4. којима доказује испуњавање предвиђених посебних услова, за заснивање радног односа позваће се другорангирани кандидат.

 

- Датум издавања докумената под бројевима од 1 до 7 (одјељак в. Посебни услови) не смије бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од крајњег рока за предају докумената по конкурсу.

 

Изузетно документ под бројем 2. може бити старији од овог рока уколико се ради о изводу из матичне књиге рођених који је  трајног карактера.

 

- Сва документа морају бити предата у оригиналу или овјерене фотокопије.

 

е) Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана  објављивања у јавним гласилима, а оглас ће бити објављен у   дневном листу “Глас Српске”  и Заводу за запошљавање РС – Филијала Источно Сарајево – Биро Источна Илиџа. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

 

Пријаве се могу доставити лично (писарница КПЗ Источно Сарајево) или путем поште, на адресу:

Казнено-поправни завод, Полуотвореног типа, Источно Сарајево

улица Меше Селимовића бр. 1, са назнаком “Конкурс за пријем (навести назив радног мјеста из конкурса)”.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за пријем радника обавиће интервју .

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, а документа примљена по конкурсу неће се враћати кандидатима.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ                         

 објављује

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 2.10.2019. године у дијелу који се односи на избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област “Клиничка микробиологија”, на Медицинском факултету Фоча Универзитета у Источном Сарајеву.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана