ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.02.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.02.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.02.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****************

**************************

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД

У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем судијског приправника-волонтера

 

- Пријем судијског приправника - волонтера за рад на одређено вријеме, ради оспособљавања за самосталан рад и полагање правосудног испита, односно ради стицања одговарајућег радног искуства .......................................1 извршилац

Општи услови:

1. Да је држављанин БиХ - Републике Српске

2. Да се против њега не води кривични поступак

3. Да је пунољетан

 

Посебни услови:

ВСС – Завршен правни факултет (звање стечено четворогодишњим студијем на правном факултету прије реформе високог образовања или по систему образовања према Болоњском процесу завршен четворогодишњи студиј на правном факултету и стечено најмање 240 ECTS бодова)

 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова: овјерену фотокопију дипломе о завршеном школовању, просјек оцјена током студирања, овјерену фотокопију личне карте, увјерење да се не води кривични поступак које није старије од 6 мјесеци, родни лист, увјерење о држављанству.

 

У поступку пријема кандидата спровешће се интервју са кандидатима који испуњавају услове.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично или поштом са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу:

Окружни привредни суд у Источном Сарајеву

Војводе Радомира Путника бб, 71123 Источно Сарајево

***

ОКРУЖНИ СУД У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Виши стручни сарадник ...............................................................  1 извршилац

 

Радни однос заснива се на одређено вријеме, за вријеме трајања пројекта – унапређењу рада на предметима ратних злочина

 

Општи услови:

 

1. Да је држављанин БиХ

2. Да се против њега не води кривични поступак

3. Да има општу здравствену способност

4. Да је пунољетан

 

Посебни услови:

 

1. ВСС – Завршен правни факултет (осам семестара 240 ETSC бодова) дипл.

     правник

2. Положен правосудни испит.

3. Радно искуство: 3 године на раду на правним пословима.

 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова: овјерену фотокопију дипломе о завршеном школовању, овјерену фотокопију личне карте, увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци, потврду о радном искуству, доказ о општој здравственој способности (љекарско увјерење) и увјерење о невођењу кривичног поступка, доставиће изабрани кандидати по завршетку изборне процедуре.

 

У поступку пријема кандидата спровешће се провјера знања (тестирање) и интервју са кандидатима који испуњавају услове.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично или поштом на адресу:

Окружни суд у Источном Сарајеву. Карађорђева бр. 5, 71123 Источно Сарајево

***

ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК

 

расписује

           

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I Начелник општине расписује јавни конкурс за попуну  упражњеног радног мјеста и пријем службеника у радни однос у Општинску управу општине Хан Пијесак на радно мјесто:

 

1. Начелник Одјељења за управљање развојем, привреду, финансије и

   друштвене дјелатности ....................... .............................1 извршилац

2. Начелник Одјељења за општу управу .............................1 извршилац

 

II Опис послова

- за радно мјесто број  1:

Руководи одјељењем, припрема, организује и контролише извршење послова, из дјелокруга одјељења и одговоран је за законитост и извршење послова одјељења, води управни поступак и доноси рјешења из области приватног предузетништва и стамбених односа, стара се о наплати и извршењу јавних и других прихода буџета, координира рад службеника и других запослених у одјељењу, прати, предузима све радње за вршење закона из области привреде, доноси рјешења из области приватног предузетништва, прати примјену Стратегије развоја општине Хан Пијесак у областима за које је надлежно одјељење којим руководи, учествује у изради нацрта и приједлога буџета општине, обезбеђује законитост, правилност, благовременост, економичност, извршавања послова и радних задата, пружа стручну помоћ у примјени прописа из дјелокруга одјељења, прати и предузима све радње за вршење закона и других прописа и смјерница Скупштине општине и начелника општине по свим пословима из дјелокруга одјељења, обавља активности на успостављању, спровођењу и унапређивању система финансијског управљања и контроле, учествује у раду Скупштине општине кад се расправља о питањима из надлежности одјељења и израђује извјештај о раду одјељења, координира рад са Одјељењем за општу управу, ради и друге послове које му повјери начелник општине. За свој рад и рад свог одјељења одговара начелнику општине.

Висок степен сложености послова које обавља и самосталност у раду, одговорност у раду који укључује одговорност за послове и одлуке, укључујући и одговорност за руковођење.

Статус и категорија радног мјеста: општински службеник, прва категорија.

Мандат начелника одјељења траје до краја мандата сазива скупштине која је извршила  именовање.

 

- за радно мјесто број 2:

Извршава и обезбеђује извршење закона, других прописа и општих аката Скупштине општине и начелника општине који се односе на област опште управе и противпожарне заштите, води управни поступак и доноси рјешења из области опште управе и противпожарне заштите, обавља послове нормативне дјелатности (израда нормативних аката) из дјелокруга рада опште управе и начелника општине, координира рад запослених у одјељењу, обезбеђује законитост, правилност, благовременост и економичност извршавања послова и радних задатака одјељења за општу управу и одсјека противпожарне заштите, спроводи и обезбјеђује спровођење одлука и других аката Скупштине општине и начелника општине, прати рад сваког извршиоца у одјељењу, пружа стручну помоћ запосленим у одјељењу у примјени прописа из дјелокруга рада одјељења, прати примјену Стратегије развоја општине Хан Пијесак у областима за које је надлежно одјељење којим руководи, координира рад са другим одјељењима и одсјецима у општинској управи и стручном службом скупштине и начелника општине, прати законе и подзаконске акте, измјене и допуне закона и других прописа и стара се за њихову благовремену примјену у одјељењу којим руководи и стручној служби начелника општине, израђује план запошљавања у свакој текућој години након усвајања буџета у року прописаним законом, обавља активности на успостављању, спровођењу и унапређивању система финансијског управљања и контроле, учествује у раду Скупштине општине кад се расправља о питањима из надлежности одјељења и израђује извјештај о раду одјељења, обавља друге послове које му стави у надлежност начелник општине, за свој рад и рад одјељења одговара начелнику општине.  

Висок степен сложености послова које обавља и самосталност у раду, одговорност у раду који укључује одговорност за послове и одлуке, укључујући и одговорност за руковођење.

Статус и категорија радног мјеста: општински службеник, прва категорија.

Мандат начелника одјељења траје до краја мандата сазива скупштине која је извршила  именовање.

 

III  Општи услови

- За радно мјесто под редним бр.1 и 2.

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да се на њега не односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине

7. да није у сукобу  интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са  члановима 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16).

 

IV Посебни услови

- за радно мјесто број  1:

ВСС, економски факултет,  VII  степен или  први циклус студија дипломирани економиста са  најмање 240 ECST бодова, 3 (три) године радног искуства  у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у управи .

 

- за радно мјесто број  2:

ВСС - правни факултет, VII  степен или  први циклус  студија - дипломирани правник са  најмање 240 ECST бодова, 3 (три) године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у управи .  

 

V Пријава на јавни конкурс доставља се на прописаном обрасцу, који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и Општине Хан Пијесак, а  може се преузети и у шалтер сали Општинске управе општине Хан Пијесак.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести назив  јединице локалне самоуправе, назив упражњеног радног мјеста службеника, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и другим облицима стручног усавршавања и оспособљавања у професији, радном искуству, додатним способностима и посебне изјаве.

Тачност података наведених у обрасцима пријаве на јавни конкурс кандидат потврђује својим потписом.

 

VI   Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу фотокопију сљедећих докумената:

1)  увјерења о држављанству;

2)  извод из матичне књиге рођених;

3)  диплому о завршеној стручној спреми (кандидат који је високо

    образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому

доставља и додатак дипломе, у складу са одредбама прописа из области

високог образовања, а ако високошколска установа додатак дипломе није уопште издала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломе није издаван, односно да се не издаје), уколико кандидат не посједује диплому може доставити увјерење о дипломирању које не може бити старије од годину дана уз које доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

4)  увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће у року шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи  Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 68/11, 85/11 и 7/15)

5) увјерење или потврда о радном искуству у струци (потврда, рјешење

или други акт из кога се види на којим пословима, са којом стручном

спремом и у ком периоду је стечено радно искуство)

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на конкурс.

VII Са свим кандидатима који буди испуњавали опште и посебне услове, конкурсна комисија  обавиће интервју на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку,  познавању организације  јединице локалне самоуправе и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, а о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити појединачно  писменим путем обавијештени и путем интернет странице Општине Хан Пијесак.

Комисија ће одбацити закључком неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса.

VIII Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова  у оригиналу или овјереној фотокопији из поглавља VI тачке 1), 2), 3), 4) и 5), овјерене изјаве из  поглавља III тачке 4), 5), 6) и 7) и увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или  посебне услове, позваће следећег кандидата, по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

IX  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику  Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске". Ако јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве се могу подносити непосредно у шалтер сали Општинске управе општине Хан Пијесак или путем поште, на адресу Општина Хан Пијесак, Александра Карађорђевића бр.4 са назнаком "Пријава на јавни конкурс". За додатна обавјештења о јавном конкурсу обратити се Гордани Кнежевић, на телефон 057 557 108.

***

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ "БАМБИ"

ПАЛЕ

 

расписује: 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника-васпитача

I

1. Дипломирани васпитач са положеним стручним испитом (најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програма за образовање васпитача)… 2 извршиоца

 

II Опис послова

 

Опис послова регулисан је Правилником о систематизацији послова и радних задатака у ПУ Клуб за дјецу "Бамби" Пале.

 

III Општи услови

 

1. Да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. Да су старији од 18 година,

3. Да имају општу здравствену способност за рад с дјецом,

4. Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци за кривично дјело која их чине неподобним за обављање послова у Дјечијем вртићу,

5. Да се против њих не води кривични поступак.

 

IV – Посебни услови:

 

     Кандидати из поглавља I овог конкурса, морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

1. Висока стручна спрема

а) ВСС - први циклус студијског програма или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача

б)  положен стручни испит

 

IV - Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати су дужни доставити доказе о испуњености општих и посебних услова:

 

1.       Увјерење о држављанству,

2.       Извод из матичне књиге рођених,

3.       Диплому о завршеној стручној спреми – први циклус студијског програма или еквивалент по студијском програму предшколског васпитања,

4.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.       Увјерење о положеном стручном испиту за васпитно образовни рад,

6.       Увјерење да се против њих не води кривични поступак,

7.       Увјерење да нису осуђивани (доставиће изабрани кандидати по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа),

8.       Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са дјецом (доставиће изабрани кандидати по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа).

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

 

V - Рок подношења пријава:

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања истог у дневном листу "Глас Српске",  и огласној табли ПУ Клуб за дјецу "Бамби" Пале.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунат ће се од последњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VI - Остале одредбе

Интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 5.3.2021. године у 17 часова у просторијама установе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ПУ Клуб за дјецу "Бамби", Сердар Јанка Вукотића бр 12, 71420 Пале, препоручено или лично, сваки радни дан од 8.30 - 16.30 часова са назнаком "Комисија за спровођење поступка пријема радника у ПУ Клуб за дјецу "Бамби" Пале".

На пријави кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана