ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 16.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

************

*********************

 

ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР” РОГАТИЦА

 расписује,                      

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.   Струка пољопривреда и прерада хране за занимање агротуристички техничар:

- Дипломирани инжењер пољопривреде, 18 часова са радним искуством -  на одређено вријеме, до 31.8.2021. године - 1 извршилац,

- Дипломирани инжењер пољопривреде, 18 часова са радним искуством -  на одређено вријеме, до 31.8.2021. године - 1 извршилац,

2.   Професор православне вјеронауке, 12 часова седмично - 1 извршилац са радним       искуством, на одређено вријеме до 31.8.2021. године

Услови конкурса:

- утврђених Законом о раду -  (“Службени гласник РС”број: 1/16 и 66/18), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 104, 106. Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18)  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” 29/12.) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:24/19)

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:

 документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење под тачкама 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

4.  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услова. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”,број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19).

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР” - 28.9.2020. год. у 13 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу: ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР”, Ул. Српске слоге 98, 73 220  Рогатица  / са назнаком за Конкурс - на коју тачку се кандидат пријављује                                                                                             

****                                                                                           

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

БОЛНИЦА “СРБИЈА”                                                                                      

расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

За радно мјесто:

- Специјалиста  офталмологије на Одсјеку за офталмологију - 1 извршилац

 

Поред општих  услова прописаних законом о раду кандидат мора да испуњава и сљедеће посебне услове :

- Завршен медицински факултет (интегрисани студиј 360 ECTS),

- положен специјалистички испит из офталмологије,

- лиценца за обављање професионалне дјелатности,

Заинтересовани кандидат уз пријаву дужан је доставити сљедећу документацију:

- Пријаву на оглас (обавезно навести контакт телефон),

- Кратку биографију,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

- Овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту,

- Овјерену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из офталмологије

- Овјерену фотокопију лиценце за обављање професионалне дјелатности,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци).

- Увјерење о здравственој способности.

 

Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу “Гласу Српске”. Са кандидатом биће обављен интервју, о чему ће кандидат бити благовремено обавијештен.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично на протокол ЈЗУ Болница “Србија” Источно Сарајево или путем поште, на адресу: ЈЗУ Болница “Србија” Источно Сарајево, ул. Касиндолског батаљона 113, 71  213, Касиндо, са назнаком Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено вријеме за радно мјесто: Специјалиста офталмологије.

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “ПАЛЕ”

ПАЛЕ

 

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.   Професор машинске групе предмета, (Компјутерска графика, Машински елементи, Механика)   9 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, са радним искуством и  положеним стручним испитом за рад у настави;

2.   Професор екологије и заштите животне средине, 1 извршилац, 6 часова, на одређено вријеме   до 31.8.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави;

3.   Вјероучитељ православне вјеронауке, 1 извршилац, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2021.    године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави;

4.   Професор стручних предмета у струци угоститељство и туризам, (Практична настава,       Хотелијерство, Основе предузетништва), 1 извршилац, 10 часова, на одређено вријеме до    31.12.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави;

5.   Професор математике, 1 извршилац, 8 часова, на одређено вријеме до повратка радника са    породиљског одсуства – приправник;

6.   Професор хемије, 1 извршилац, 8 часова, на одређено вријеме до 31.8.2021. године –     приправник;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 01/16 и 66/18), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18 и 35/2020), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број 29/12, 86/2013, 80/14 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” број 34/15 и 83/15).

Уз  пријаву потписану од стране кандидата за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1.   Увјерење о држављанству;

2.   Извод из матичне књиге рођених или овјерена фотокопија личне карте;

3.   Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно  звање у одређеној области;

4.   Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци   о просјеку оцјена;

5.  Увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које издаје надлежна здравствена   установа и које не може бити старије од шест мјесеци а које је дужан доставити изабрани   кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

6.   Увјерење  о положеном стручном испиту за рад у настави за кандидате који се пријављују на   јавни конкурс за радна мјеста под тачкама 1, 2, 3. и 4;

7.   Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица;

8.   Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца у коме је јасно назначена врста посла,   степен стручне спреме и дужина радног стажа, за кандидате који се пријављују на јавни конкурс за радна мјеста под тачкама 1, 2, 3. и 4;

9.   Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике

     Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске   ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о  утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

12.  вјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је  дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-      психолошку и дидактичко – методичку групу предмета;

13.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18 и 35/2020) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18 и 35/2020) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Тестирање кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом биће обављено у просторијама школе, дана 30.9.2020. године, у 10 часова, а интервју ће бити обављен у просторијама школе истог дана у 11 часова.

 

Све копије тражених докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање и биће одбачене.

Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на јавни конкурс.

Пријаве, са назнаком “За конкурс” доставити поштом или непосредно на адресу: ЈУ “Средњошколски центар Пале” Пале, ул. Његошева бр. 7, 71 420 Пале.

***

ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “БАЈКА”

ЧАЈНИЧЕ

расписује

КОНКУРС

-  Водитељ продуженог боравка – 1 извршилац, са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2021. године

Уз пријаву  потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

 

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити  старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности из тачке г) за изабраног кандидата вртић ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (у складу са чланом 24. став 7. Закона о предшколском васпитању и образовању);

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

в) увјерење о положеном стручном испиту за васпитно – образовни рад;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

в) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу ЈПУ Дјечији вртић “Бајка” Сердар Јанка Вукотића бр.26А, 73280 Чајниче.

***

ЈУ СШЦ “ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

СОКОЛАЦ

 

расписује  

 

КОНКУРС

 за попуну упражњених радних мјеста

 

Опис радних  мјеста

 

1.   Професор  практичне наставе економски техничар  (12 часова седмично) на неодређено Вријеме - приправник - један извршилац;

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду  (“Службени гласник Републике Српске” бр 1/16 и 66/18), тако и посебне услове у складу са чланом 108. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 41/18), Правилником  о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” бр. 34/15 и бр. 83/15):

 

Уз потписану пријаву на расписани конкурс са биографијом кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

 Општи услови:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да није правоснажно осуђен  за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искоришћавања дјеце;

6 ) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности , полног интегритета,  злостављања дјетета , полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерења из тачке 4) и  5 )  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности , полног интегритета,  злостављања дјетета , полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију

на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) увјерење о положеној  педагошко- психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко- психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;

4) увјерење о положеном стручном испиту за рад  у васпитно-образовном процесу;

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење ;

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7 као и лица која су по прописима  важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

За  све  кандидате  који испуњавају  горе  наведене услове  тестирање и интервју биће одржани  дана 28.9.2020. године у 12 часова у  просторијама ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” у Сокоцу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс лично доставити или слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” Соколац, улица Омладинска бр. 2. На коверти обавезно назначити “Пријава на конкурс” са назнаком за позицију за коју су конкурише,  а додатне информације могу се добити на бр.телефона: 057/400-682 или 057/400-670.

Конкурс остаје отворен  8  дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана