ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.11.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.11.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.11.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

 

*******

*************

 

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

РОГАТИЦА

 расписује

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора

 

I - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе.

За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру просвјете и културе Републике Српске.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

II – Мандат

Директор школе се бира на период од 4 (четири) године.

 

III – Статус

Директор школе заснива радни односи и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом Јавне установе Основне школе „Свети Сава” Рогатица те Правилником о раду.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора  може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште и посебне услове.

 

1. Општи услови

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је пунољетан и

- да је здравствено способан.

 

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно да испуњава услове из члана 177. тачка 2. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске” број 44/17,31/18 и 84/19),

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе из тачке 1,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати који конкуришу за радно мјесто директора Школе уз пријаву на Конкурс достављају сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова:

-  увјерење о држављанству,

 - извод из матичне књиге рођених,

-  љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат  прије ступања на дужност,

 - диплому о завршеној стручној спреми,

-  потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

-  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- приједлог програм рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, (Школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),

- кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

       

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Сва документа која кандидат прилаже морају бити оригинали или овјерене фотокопије, не старије од 6 мјесеци.   

   

Достављена документација се не враћа кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Школски одбор ЈУ Основна школа “Свети Сава” Рогатица ће, након разматрања приспјелих пријава кандидата, доставити министру просвјете и културе Републике Српске документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

       

Школски одбор ће, писаним путем, обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора школе, а у року од 8 дана од дана пријема одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа Основна школа “Свети Сава” Рогатица,  ул. Преображењска, бб 73200 Рогатица,  са назнаком “Пријава за избор и именовање директора школе.”

***

ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР” РОГАТИЦА

 

расписује                    

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

           

1. Струка пољопривреда и прерада хране, за занимање агротуристички техничар:

- дипломирани инжењер пољопривреде, 4 часа сточарства седмично - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено радно вријеме.

 

  Услови конкурса:

- утврђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 1/16), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 104, 106. Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18)  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, 29/12) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19).

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:

- документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности),

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење под тачком  5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

4.  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

 

5.  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услова. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

9. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19).

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ “27. јануар” -27.11.2019. год у 14 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ СШЦ “27. јануар”, улица Српске слоге 98, 73 220  Рогатица /са назнаком за конкурс - на коју тачку се кандидат пријављује.                                                                                                                                                                                                                                                             

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ИСТОЧНА ИЛИЏА

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

Опис радних мјеста

 

1.  Водитељ продуженог боравка - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до окончања наставног процеса у школској 2019/20. години.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19) као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14, и 76/15).

За радно мјесто водитеља продуженог боравка потребно је да кандидати испуњавају услове из члана 6. Правилника о начину организовања проширеног програма (“Службени гласник Републике Српске”, број: 37/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом  и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

6. Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и дугог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19) и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19)  је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

 

 

 

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана, 28.11.2019. године, у 11 часова, а интервју ће се обавити 28.11.2019. године у 13 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу:

ЈУ Основна школа “Петар Петровић Његош” Источна Илиџа

Бановић Страхиње 8

71123 Источно Сарајево                                                                                                                                                             

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

 објављује

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

 

 

1. Поништава се конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске” дана, 18.9.2019. године, у дјелу који се односи на избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Маркетинг, на Економском факултету Брчко Универзитета у Источном Сарајеву.

2. Поништава се конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске” дана, 17.7.2019. године, у дјелу који се односи на избор наставника страног језика за ужу научну област  Специфични језици - Англистика, на Саобраћајном факултету Добој Универзитета у Источном Сарајеву.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

 ТРНОВО

расписује

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1.  Наставник хемије – 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2020. године са радним искуством и  положеним стручним испитом .................................................................................. 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17, 31/18 и 84/19) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17, 31/18 и 84/19) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву за пријем у радни однос  и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3) увјерење о положеном стручном испиту;

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије нећемо враћати кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се  29.11.2019. године у 9 часова, у просторијама школе. Кандидате нећемо посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраћемо да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

 

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити лично или поштом на адресу ЈУ ОШ “Свети Сава” Трново, Трновског батаљона 33, 71220 Трново, са назнаком: “Пријава на конкурс”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***                                                                                                                                                        

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “ПРОБУДИ СЕ”

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

                                         

расписује

 

                                                                                                               

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

Удружење грађана “Пробуди се”, Источно Сарајево, II сарајевске бригаде бр. 86, запошљава

 

1.       Једног приправника са ВСС - завршен факултет друштвеног смјера или пољопривредни факултет на радном мјесту координатор активности удружења на одређено вријеме.

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                      

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана