ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 11.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 11.03.2020. године.

 

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****************

*****************

 

ЈУ ОШ “МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА ШУМАДИЈСКИ”

ХАН ПИЈЕСАК

 расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

1.  Наставник разредне наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним

     испитом на одређено вријеме до 31.8.2020. године

2.  Наставник физике - 1 извршилац, на 2 часа седмично са радним искуством и положеним

     стручним испитом на одређено вријеме до 30.6.2020. године

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 , 31/18 и  84/19), чланом  2. и 3.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и  5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву  и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1)  диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3)  увјерење о положеном стручном испиту,

4)  увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме,

5)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом (за радно мјесто за које се тражи радно искуство),

6)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање кандидата  који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у четвртак, 26.3.2020. године, у 12 часова. Интервју ће се обавити 26.3.2020. године у 13 часова. 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу и интернет страницу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу: ЈУ Основна школа “Милан Илић Чича Шумадијски” Хан Пијесак, ул. Александра Карађорђевића 10, 71360 Хан Пијесак

***

ЈУ ДЈЕЧИЈИ  ЦЕНТАР “БУБА-МАРА” ПАЛЕ

расписује

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем радника-васпитача

 

1.   Дипломирани васпитач са положеним стручним испитом - до повратка радница са            породиљског боловања  (најмање први циклус студијског програма или еквивалент и           стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и

         образовања или програма за образовање васпитача) .... 2 извршиоца

 

II Опис послова

 

Опис послова регулисан је Правилником о систематизацији послова и радних задатака у ЈУ Дјечији центар “Буба-мара” Пале.

 

III Општи услови

 

1. Да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. Да су старији од 18 година,

3. Да имају општу здравствену способност за рад с дјецом,

4. Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци за кривично дјело која их чине неподобним за обављање послова у Дјечијем вртићу,

5. Да се против њих  не води кривични поступак.

 

 

IV – Посебни услови:

 

     Кандидати из поглавља I овог конкурса, морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

1. Висока стручна спрема

   а)  ВСС - први циклус студијског програма  или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача

    б) положен стручни испит

 

IV - Потребна документација:

 

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, потписану од стране кандидата који се пријављује,  кандидати су дужни доставити доказе о испуњености општих и посебних услова:

 

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Диплому о завршеној стручној спреми - први циклус студијског програма  или еквивалент по студијском програму предшколског васпитања,

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за васпитно образовни рад,

6. Увјерење да се против њих не води кривични поступак,

7. Увјерење да нису осуђивани (доставиће изабрани кандидати  по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа),

8. Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са дјецом (доставиће изабрани кандидати  по завршетку изборне процедуре, а прије заснивања радног односа).

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

 

V - Рок подношења пријава:

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања истог у дневном листу “Глас Српске”,  и огласној табли Дјечијег центра “Буба-мара”  Пале.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VI - Остале одредбе

 

Интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 23.3.2020. године у 10 часова у просторијама установе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

     

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ЈУ Дјечији центар “Буба-мара” Пале, Бранка Ћопића 2, 71420 Пале, препоручено или лично, сваки радни дан од 8.30 до 16.30 часова са назнаком “Комисија за спровођење поступка пријема радника у ЈУ Дјечији центар “Буба-мара” Пале”.

 

На пријави кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

***

ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР” РОГАТИЦА

 расписује,                      

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

           

1. Професор математике - 18 часова седмично - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2020., а најдуже до повратка раднице са породиљског боловања

 

-   Услови конкурса:

- утврђених Законом о раду -  (“Службени гласник РС”, број: 1/16), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 104. 106. Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18)  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, 29/12.) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19).

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:

 - документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) ,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење под тачком 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

- Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

4.   увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

5.  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услова. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

9. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19).

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ “27. јануар” - 26.3.2020. год у 13 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу: ЈУ СШЦ “27. јануар”, улица Српске слоге 98, 73 220  Рогатица  / са назнаком за конкурс - на коју тачку се кандидат пријављује  

***

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “28. ЈУНИ”

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 

 доносим

 

 ОДЛУКУ  О  ПОНИШТАВАЊУ   КОНКУРСА

                                                                             /под тачком 5. конкурса/

 

Конкурс број  дјел. бр. 01-176/20 објављен у  дневном листу “Глас Српске “ 26.2.2020. поништава се  за радно мјесто под тачком  5.   Професор стручних предмета  у струци  електротехника, за занимање техничар рачунарства и  ИТ  техничаре  за  предмете: Електроенергетика (4 часа); програмирање и програмски језици (6 часова) програмирање (4 часа); аутоматика (6 часова). Заснивање радног односа на неодређено радно вријеме, један извршилац

 

Наведена конкурсна  тачка  се поништава због грешке у  погрешно наведеним наставним предметима.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

 

I

Стручни сарадник за информатичку подршку ОЈ - приправник

Број извршилаца: 1 (један);

Мјесто рада: Медицински факултет Фоча Универзитета у Источном Сарајеву са сједиштем у Фочи;

            Период заснивања радног односа: одређено вријеме - 1 (једна) година.

II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду и Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву, као и сљедеће посебне услове:

- ВСС (VII степен образовања или први циклус студија 240 ECTS бодова, техничког смјера)

- да нема радног искуства у свом - траженом занимању (тј. да није заснивао радни однос у свом занимању, односно да није обавио приправнички стаж у свом занимању);

- да се налази на евиденцији незапослених лица.

 

III

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 

1. оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених;

2. оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци;

3.  овјерену изјаву да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету;

4. овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере;

5.  оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;

6.   овјерену копију дипломе;

7.   доказ да се води на евиденцији незапослених лица;

8.  доказ да нема радног искуства у свом – траженом занимању (овјерена копија радне књижице и овјерена изјава да кандидат нема радног искуства у свом – траженом занимању).

 

Након спровођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

 

IV

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве и који испуњавају опште и посебне услове обавиће се интервју и тестирање.

О времену и мјесту обављања интервјуа и тестирања, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

V

Овај конкурс ће се објавити у дневном листу “Глас Српске” и интернет страници Универзитета у Источном Сарајеву.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Медицински факултет Фоча – Студентска 5, 73 300 Фоча са назнаком “Пријава на јавни конкурс за пријем приправника на Медицинском факултету Фоча”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

РОГАТИЦА

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.   Наставник руског језика, 1 извршилац за 20 часова седмично, на одређено вријеме од дана       пријема до повратка раднице са породиљског боловања, са радним искуством и положеним

      стручним испитом,

2.  Наставник музичке културе, 1 извршилац за 3 часа седмично на одређено вријеме од дана       пријема до краја наставног процеса у школској 2019/2020. години, са радним искуством и       положеним стручним испитом и

3.   Наставник географије, 1 извршилац за 12 часова седмично, на одређено  вријеме од дана пријема до краја наставног процеса у школској 2019/2020. години, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16 и 66/18) и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18 и 84/19) и чланом 3. тачка ђ), к) и љ) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1)   да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о       држављанству,

2)   да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3)   да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које        не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након        извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства       личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог

      насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5)   да по подацима из посебног Регистра није  правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне        злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6)  да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства        личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и       другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5)  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1)   овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)   увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)   увјерење о положеном стручном испиту,

4)   увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)   додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)   увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на  евиденцији  незапослених лица која траже запослење,

7)   увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8)   увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)   увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија  не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

 

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у сриједу, 25.3.2020. године, у 9 часова у просторијама школе.

Интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у сриједу, 25.3.2020. године, у 11 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу, а по могућности и на интернет страницу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

Кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу Јавна установа Основна школа “Свети Сава” Рогатица, Преображењска бб, 73220 Рогатица.                             

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана