ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 1.09.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 1.09.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 1.09.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******

******

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР РУДО

РУДО

ПОНИШТАВА КОНКУРС

за пријем у радни однос, који је објавио ЈУ Средњошколски центар Рудо из Рудог дана 25. августа 2021. у новинама “Глас Српске” поништава се из процедуралних разлога.

***

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

И ОБРАЗОВАЊЕ "НЕВЕН" ВИШЕГРАД

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем једног васпитача-приправника на одређено вријеме у

ЈУ "Невен" Вишеград

Расписује се Јавни конкурс за пријем једног васпитача-приправника са завршеном ВСС, ради обављања послова васпитача на одређено вријеме, у трајању од годину дана (12 мјесеци), са пуним радним временом, један извршилац, у периоду од 1.10.2021 - 30.9.2022. године, у Јавну установу за предшколско васпитање и образовање "Невен" Вишеград.

Јавни конкурс се расписује за лице без радног искуства, васпитач-приправник.

Радник ступа на рад 1.10.2021. године.

Поред општих услова утврђених законом којим се регулишу радни односи, потребно је испунити услове предвиђене чланом 52. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 79/15 и 63/20), као и Правилником о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 36/16):

Општи и посебни услови:

I

Општи услови:

1.       Да је држављанин Републике Српске, Босне и Херцеговине,

2.       Да је старији од 18 година, односно да је пунољетан,

3.       Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4.       Да по подацима из Посебног регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

5.       Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

6.       Да је радно способан.

Увјерење из тачке 3. и 4. за изабраног кандидата Установа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II

Посебни услови:

1.       Одговарајући ниво високог образовања: Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање, стеченим академским звањем - Дипломирани васпитач предшколске дјеце;

 

III

Потребна документација:

Уз потписану пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни, у оригиналу или овјереној фотокопији, приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1)      Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

2)      Извод из матичне књиге рођених,

3)      Овјерену фотокопију дипломе или увјерења о дипломирању о завршеном првом циклусу студијског програма,

4)      Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, или овјерену фотокопију индекса,

5)      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, 

6)      Увјерење да није осуђиван/а,

7)      Увјерење да по подацима из Посебног регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

8)      Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

9)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10)    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11)    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

12)    Љекарско увјерење увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерења из тачке 6) и 7) Установа ће прибавити службеним путем.

Документи који нису оригинални достављају се у овјереним копијама.

Документа која буду приложена на јавни конкурс, неће бити враћена кандидатима.

Дана, 20.9.2021. године, (понедјељак) у 12 часова у просторијама ЈУ "Невен" Вишеград, Друге подрињске бригаде, бр. 18, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Ранг-листа кандидата који испуњавају услове биће објављен и поставиће се на огласној табли установе, и неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

IV

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”, на огласној табли Завода за запошљавање РС – филијала Источно Сарајево – Биро Вишеград, и огласној табли ЈУ “Невен” Вишеград.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично  на протокол установе или путем поште на адресу ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Невен” Вишеград, Друге подрињске бригаде 18, 73240 Вишеград, са назнаком “Пријава на конкурс”.

***

ЈУ “СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ”

ПАЛЕ

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

Професор психологије, 2 часа, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави;

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду  (“Службени гласник РС” број 01/16 и 66/18), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18, 35/20 и 92/20), члана 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. Гласник РС” број: 29/12, 86/13, 80/14 и 83/15) и члана 4. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Сл. Гласник РС” број:34/15).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настав ;

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа ;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

12. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала , службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

•        Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18,35/20 и 92/20) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19 ).

•        Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) – затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

•        Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18,35/20 и 92/20) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника и стручних сарадника.

•        Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, у колико испуњавају остале услове.

•        Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Тестирање кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављено 15.9.2021. године, у 10 часова, а интервју  у 12 часова у просторијама школе.

•        Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Пале

Ул. Његошева 7 71420 Пале

Са назнаком „за конкурс”

***

ЈУ ОШ “ЉУТИЦА БОГДАН” КАЛИНОВИК

ОДЛУКА

о поништењу конкурса за пријем у радни однос на одређено вријеме

Члан 1

Конкурс за пријем наставника ликовне културе на одређено вријеме , приправник, 5 часова , до повратка радника са боловања, се поништава и исти неће бити накнадно објављен.

Члан 2

Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се објавити у новинама “Глас Српске” од 1.8.2021. године те на порталу Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Источно Сарајево.

Образложење

У “Гласу Српске” од 25.8.2021. ЈУ ОШ “Љутица Богдан” Калиновик објавила је конкурс за пријем приправника – наставник ликовне културе на одређено вријеме до повратка радника са боловања, 5 часова. Конкурс  се поништава  јер школа није у могућности обезбиједити приправнички стаж у трајању од 12 мјесеци пошто раднику породиљско боловања истиче  раније.

***

ЈУ СШЦ "ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ"

СОКОЛАЦ

доноси

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса за избор и именовање директора

I

Школски одбор ЈУ СШЦ “Василије Острошки” Соколац овом одлуком поништава конкурс за избор и именовање директора број 01- 897/21 од дана 23.8.2021 године, који је објављен дана 25.8.2021. године у дневним новинама “Глас Српске” и на сајту Завода за запошљавање Републике Српске посредством ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске.

II

Школски одбор поништава конкурс из става И ове одлуке због неправилности које су уочене накнадном провјером садржаја наведеног расписаног јавног конкурса.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

ЈУ СШЦ "ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ"

СОКОЛАЦ

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе ЈУ СШЦ "Василије Острошки" Соколац

I   Предмет

Школски одбор ЈУ СШЦ "Василије Острошки" Соколац расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ СШЦ "Василије Острошки" Соколац.

II Опис послова

Директор руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

III  Мандат

Мандат директора траје четири године и тече од дана ступања на дужност.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV Услови које кандидат мора да испуњава:

За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 01/16 и 66/18) испуњава и посебне услове прописане чланом 129. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20) и то:

1.       Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2.       Да је пунољетан,

3.       Да има општу здравствену способност за рад.

4.       Да има завршен најмање први циклус студија у четворогодишњем трајању и најмање остварених 240 ЕСТС бодова или еквивалент,

5.       Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 4. овог става

6.       Да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7.       Да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

8.       Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Напомена:

• За директора школе не може бити изабрано лице на које се односи члан ИЏ став 1. Устава Босне и Херцеговине (као доказ прилаже се овјерена изјава да кандидат није лице на које се односи члан)

V Потребна документација

Уз потписану пријаву на расписани конкурс, кандидати су дужни да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

1) увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2) извод из матичне књиге рођених,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци,

4) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

5) увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу;

6) увјерење којим се доказује најмање пет (5) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе

7) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора;

8) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

9) Предлог програма рада за наредни четворогодишњи мандат;

 

10) препоруку ранијег послодавца да се истиче својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе.

11)  Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

• Након избора, директор школе мора проћи едукацију по програму који прописује министар.

• Процедура избора и именовања директора биће обављена у складу са одредбама члана 128. став 1. тачка 8., тачка 9. и тачка 10. и члана 130. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20 и 92/20)

Напомена:

За директора школе не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине (као доказ прилаже се овјерена изјава да кандидат није лице на које се односи овај члан)

VI Рок и начин подношења пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања овог конкурса. Пријаве на конкурс лично доставити или слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Василије Острошки" Соколац; улица Омладинска бр. 2.; 71350 Соколац. На коверти обавезно назначити "Пријава на конкурс за избор и именовање директора", а додатне информације могу се добити на број телефона: 057/400-682 или 057/400-670.

VII Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, Школски одбор ће размотрити и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе у року од 8 дана од дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писмено обавијестити пријављене кандидате на расписани конкурс о одлуци Владе у вези именовања директора у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке од надлежног министарства.

VIII Напомена

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

***

ЈУ СШЦ "ИСТОЧНА ИЛИЏА"

ИСТОЧНА ИЛИЏА

расписује

КОНКУРС

за пријем радника на упражњена радна мјеста

1. Професор италијанског језика - 5 часова, на одређено вријеме- до краја наставне године, са радним искуством и положеним стручним испитом;

2. Професор физике - 4 часа, на одређено вријеме, приправник - година дана;

3. Професор физичког васпитања - 18 часова, на неодређено вријеме, приправник;

4. Професор географије - 4 часа, на одређено вријеме - до краја наставне године, са радним искуством и положеним стручним испитом

5. Професор медицинске групе предмета - теорија (гинекологија и акушерство, неуропсихијатрија, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, општа и комунална хигијена, педијатрија) - 10 часова, на одређено вријеме- до краја наставне године, са радним искуством и положеним стручним испитом;

6. Професор клавира - 7 часова, на одређено вријеме - до краја наставне године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Уколико не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом на радна мјеста за које се ови услови наводе, узеће се у обзир пријаве кандидата без радног искуства.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду  ("Службени гласник РС" број 01/16 и 66/18), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број: 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник РС" 120/20).

Уз потписану пријаву за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

2. увјерење о држављанству;

3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа ;

5. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

7. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

8. увјерење о положеном стручном испиту (за позиције за које захтјева положен стручни испит);

9. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита (за позиције за које захтјева положен стручни испит);

10. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

11. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженом конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

12. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла (уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме)- за позиције за које се захтјева радно искуство;

13. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српска, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (ово увјерење и увјерење под тачком 5.  које је  претходно наведено у документима које кандидат доставља, нису исти документи) и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно  осуђених за кривична дјела сексуално злоупотребе и искоришћавања дјеце - за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник Републике Српске" број 24/19).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Тестирање  кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављено 16.9.2021. године у 9 часова, а интервју исти дан у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће постављен на огласној табли, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар "Источна Илиџа"

улица Стефана Немање број 10 

71123 Источно Сарајево, са назнаком "За конкурс – позиција број ___"

Контакт телефон: 057/342-735

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана