ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.07. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 10.07. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*********

************

 ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

 И ОБРАЗОВАЊЕ НЕВЕН” ВИШЕГРАД

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем једног васпитача на одређено вријеме

у Јавну установу “Невен”

 

Расписује се јавни конкурс за пријем једног васпитача са завршеном ВСС, ради обављања послова васпитача на одређено вријеме, пуно радно вријеме, 1 извршилац, у периоду од 2.9.2019 - 2.9.2020. године у ЈУ  предшколско васпитање и образовање “Невен” Вишеград.

Радник ступа на рад 2.9.2019. године

I

Општи услови:

- Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

- Да је старији од 18 година

-  Да има општу здравствену способност

-  Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи

-  Да се против њега не води кривични поступак.

II

Посебни услови:

1. Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача

2. Положен стручни испит

III

Потребна документација:

Уз пријаву на јавни конкурс, који треба да садржи кратку биографију, кандидати су дужни, у оригиналу или овјереној фотокопији, приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Увјерење да није осуђиван/а (не старије од три мјесеца)

4. Увјерење да се против истог не води кривични поступак

5. Овјерену фотокопију дипломе

6. Доказ о положеном стручном испиту

Документа  која буду приложена на јавни конкурс, неће бити враћена кандидатима.

Са свим кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса, Комисија ће обавити разговор – интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

IV

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”, Заводу за запошљавање РС – Филијала Источно Сарајево – Биро Вишеград и огласној табли ЈУ “Невена”.

Ако јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Невен”, II подрињске бригаде број 18., 73240 Вишеград,  са назнаком “Комисија за спровођење поступка за пријем васпитача на одређено вријеме – у ЈУ “Невен” Вишеград.

*************

ЈУ ОШ “БОШКО БУХА”

ШТРПЦИ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.  Секретар школе – пуна норма, на одређено вријеме, у трајању од једне године од дана 

     заснивања радног односа, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Уз пријаву за расписани конкурс, потписану од стране кандидата, потребно је да кандидати доставе  и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, прописаних чланом 5. Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни  однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 од 9.8.2018. године).

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радноспособан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.  Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

(1)   Уз потписану пријаву и документацију о на основу које доказује испуњеност општих услова за пријављивање на конкурс потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни  однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 од 9.8.2018. године).

Документација на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима подразумијева:

1)   овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом.

2) увјерење о положеном стручном испиту,

3) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

4) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се обавити 22.7.2019. године у 12 часова у централној школи у Штрпцима.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 У складу са Правилником о процедури пријема , критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 ) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Бошко Буха” Штрпци бр. 60,73265 Увац, препоручено или лично у школу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана