ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.10.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 09.10.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 09.10.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*****************

*******************

 

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “РУДО”

РУДО

 

Поништава се конкурс објављен у “Гласу Српске” од 4.9.2019. године, из техничких разлога.

***

ОКРУЖНИ СУД У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Стручни сарадник за подршку свједоцима …………………. 1 извршилац

 

Радни однос за радно мјесто под редним бројем 1. заснива се на неодређено вријеме.

 

Општи услови:

1. Да је држављанин БиХ - Републике Српске

2. Да се против њега не води кривични поступак

3. Да има општу здравствену способност

4. Да је пунољетан

 

Посебни услови:

ВСС - (240 ECTS, осам семестара) завршен филозофски факултет - одсјек психологија или завршен факултет политичких наука - одсјек социјалног рада. Напредни степен образовања - магистериј се сматра предношћу.

 

Радно искуство: 1 (једна) година професионалног искуства у релевантној стручној области, по могућности везано за свједоке или траму узроковану ратним збивањима.

 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова: овјерену фотокопију дипломе о завршеном школовању, овјерену фотокопију личне карте, увјерење да се не води кривични поступак које није старије од 6 мјесеци, родни лист, увјерење о држављанству, потврду о радном искуству, доказ о општој здравственој способности (љекарско увјерење) доставиће изабрани кандидати по завршетку изборне процедуре.

 

У поступку пријема кандидата спровешће се провјера знања (тестирање) и интервју са кандидатима који испуњавају услове.

Напомена: Писмено тестирање обухватиће питања из области Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, Закона о заштити свједока у кривичном поступку и остала стручна питања која се односе на поступање са свједоцима и жртвама који ће свједочити у кривичном поступку.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично или поштом на адресу:

Окружни суд у Источном Сарајеву

Карађорђева бр. 5

71123 Источно Сарајево

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР РУДО

РУДО

 

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор православне вјеронауке приправник ,1 извршилац, на одређено вријеме, непуна норма, 3 наставна часа до 31.8.2020. године

2. Професор психологије, 1 извршилац на одређено вријеме, непуна норма, 2 наставна часа до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гл. РС” број 29/12,80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске” број 34/15 и 83/15).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) са бројем телефона и адресом становања потребно је доставити:

1. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

2. увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

3. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци, доставља кандидат прије заснивања радног односа који буде изабран),

4. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

6. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави за радно мјесто под тач. 2,

8. увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

9. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

10. увјерење о положеној педагошко-андрагошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

11. увјерење о радном стажу ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа (за радно мјесто под тачком 2),

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

13. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

14. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребом опојних средстава и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјетета школа ће прибавити за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Рок за достављање пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Школа ће објавити списак кандидата који испуњавају услове конкурса, а тестирање и интервју ће се обавити 23.10.2019. у 11 часова са кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Рудо

Улица Цара Душана број 35, 73260 Рудо

са назнаком “за конкурс”

***                                          

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

1. Референт у регистру правних лица ---------------------------------------- 1 (један) извршилац

 

Кандидати треба да испуњавају сљедеће опште и посебне услове

Општи услови:

- да је држављанин БиХ;

- да је пунољетан;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак;

- да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

 

Посебни услови:

- ВСС - дипломирани правник, VII степен стручне спреме

- положен стручни испит

- познавање рада на рачунару

- најмање 10 мјесеци радног стажа након завршене школске спреме на истим или сличним пословима

 

2. Кандидати се примају у радни однос уз обавезан пробни рад од три мјесеца

 

Уз пријаву са кратком биографијом кандидати треба да доставе сљедећу документацију:

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија)

- увјерење о држављанству (оригинал или овјерена копија)

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или овјерена копија)

- увјерење о некажњавању (оригинал или овјерена копија)

- диплома о завршеној школи (оригинал или овјерена копија)

- увјерење о положеном стручном испиту (оригинал или овјерена копија)

- доказ о потребном радном искуству (оригинал или овјерена копија)

- доказ о познавању рада на рачунару (оригинал или овјерена копија)

 

Доказ о општој здравственој способности обавезан је доставити само изабрани кандидат.

 

Избор кандидата вршиће се на основу запримљених пријава, писменог рада и усменог разговора са кандидатима који испуњавају услове конкурса.

 

Документација не старија од шест мјесеци. Молимо кандидате да уз пријаву не достављају додатне материјале који нису тражени конкурсом.

 

Пријаве се подносе на писарници суда лично или путем поште на адресу: Окружни привредни суд Источно Сарајево, Војводе Радомира Путника бб, 71123 Источно Сарајево. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс”.

 

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Конкурс ће се објавити у “Гласу Српске” и на Њеб страници суда.

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ

ПАЛЕ

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора ЈУ Средњошколски центар Пале

 

За директора школе може да буде изабрано лице које поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 01/16 и 66/18) испуњава и посебне услове прописане чланом 129. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и то:

 

- Да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

- Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

- Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

- Да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе;

- Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити (оригиналне или овјерене фотокопије) сљедеће документе:

 

1. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и о оствареним резултатима у васпитно-образовном раду;

2. Увјерење о држављанству;

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте;

4. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма стеченог након четири године студија или еквивалент;

5. Потврду којом се доказује да кандидат има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада;

7. Програм рада у наредном четворогодишњем мандату;

8. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од шест мјесеци);

9. Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци);

10. Љекарско увјерење о општој психичкој и физичкој способности (не старије од шест мјесеци);

11. Овјерену изјаву да кандидат није обухваћен чланом IX став 1. Устава Босне и Херцеговине;

12. Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

 

Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

Директор школе се именује на период од четири године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве доставити лично или слати поштом са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе” на адресу: ЈУ Средњошколски центар Пале

Његошева број 7, 71420 Пале

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ

ПАЛЕ

                                                                  

расписује

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Професор практичне наставе ( II степен - кувар), 10 часова, на одређено вријеме до 30.6.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовно-васпитном процесу, 1 извршилац;

2. Професор њемачког језика и књижевности, 18 часова, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, приправник, 1 извршилац.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

- Право учешћа на конкурсу имају кандидати који, осим услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/16 и 66/18), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” 29/12, 80/14 и 83/15).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

2. увјерење о држављанству;

3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);

7. увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном процесу под тачком 1 конкурса;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца, у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа под тачком 1 конкурса;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

14. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 24/19).

- Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

- Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Тестирање кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом биће обављено 21.10.2019. године, у 10 часова, а интервју у 11 часова у просторијама школе.

- Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Пале

Ул. Његошева 7, 71420 Пале

са назнаком “за конкурс”

***

ЈУ ОШ “БОШКО БУХА” 

ШТРПЦИ - УВАЦ

 

расписује

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник математике - 1 извршилац на 12 наставних часова са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног

 Одсуства, а најдуже до краја наставне 2019/20. године.

2. Наставник физике - 1 извршилац на 12 наставних часова са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а

најдуже до краја наставне 2019/20. године.

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да по подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и

 дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе, три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у петак, 25. октобра 2019. године: тестирање у 13 часова, а интервју у 14 часова.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу: ЈУ Основна школа “Бошко Буха” Штрпци, бр. 60, 73265 Увац.

***

“РАДИС” ДОО

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

расписује

                                                                              

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

“РАДИС” д.о.о. Источно Сарајево прима у радни однос на неодређено вријеме

 

1) Дипломирани правник ................... 1 извршилац на неодређено вријеме

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

VII степен стручне спреме, најмање 3 године радног искуства у траженом степену образовања.

Контакт подаци за добијање информација или достављање пријава:

“РАДИС” д.о.о. Источно Сарајево

Адреса: Јована Дучића 16, Источно Сарајево

Телефон/факс: +387 57 343 136

Телефон: +387 65 885 760

 

Е-mail: radis.doo@gmail.com

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана