ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 08.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

***********

***************

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

И ОБРАЗОВАЊЕ “НЕВЕН” ВИШЕГРАД

 

 расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем једног васпитача на одређено вријеме у

ЈУ “Невен” Вишеград

 

Расписује се јавни конкурс за пријем једног васпитача са завршеном ВСС, ради обављања послова васпитача на одређено вријеме, са пуним радним временом, један извршилац, у периоду од 3.9.2020 - 2.9.2021. године у Јавну установу за предшколско васпитање и образовање “Невен” Вишеград.

Радник ступа на рад 3.9.2020. године

 

I

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске, БиХ

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи

5. Да се против њега не води кривични поступак.

 

II

Посебни услови:

1. Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо  образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање, стеченим академским звањем - дипломирани васпитач предшколске дјеце

2. Двије године искуства у струци

3. Положен стручни испит

 

III

Потребна документација:

Уз пријаву на јавни конкурс, која треба да садржи кратку биографију, кандидати су дужни, у оригиналу или овјереној фотокопији, приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Увјерење да није осуђиван/а

4. Увјерење да се против истог не води кривични поступак

5. Овјерену фотокопију дипломе

6. Доказ о положеном стручном испиту

7. Доказ о радном искуству

8. Документа која буду приложена на јавни конкурс неће бити враћена кандидатима.

 

Са свим кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса, комисија ће обавити разговор - интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

IV

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”, на огласној табли Завода за запошљавање РС - филијала Источно Сарајево - Биро Вишеград и огласној табли ЈУ “Невен” Вишеград.

 

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Невен” Вишеград, II подрињске бригаде 18, 73240 Вишеград, са назнаком “Комисија за спровођење конкурса за избор васпитача на одређено вријеме”.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

 објављује

 

КОНКУРС

 

Организациона јединица: Филозофски факултет Пале

 

Катедра за филозофију

 

1. За избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област онтологија.  ........................................................................................................ 1 извршилац

 

Катедра за новинарство и политикологију

 

2. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област компаративна политика .................................................................................. 1 извршилац

 

 

Катедра за педагогију

 

3. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област општа педагогија........................................................................1 извршилац.

 

Катедра за библиотекарство

 

4. За избор у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област библиотекарство ...............................................................................1 извршилац

 

5. За избор у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област библиотекарство .........................................................................1 извршилац

 

Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

 

Организациона јединица: Саобраћајни факултет Добој

 

 1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област аутоматика и роботика  .............................................................1 извршилац

 

2. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област друга инжењерства и технологије ............................................ 1 извршилац

 

 

3. За избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област транспортно инжењерство .......................................................................................1 извршилац

 

Војводе Мишића 52, 74 000 Добој

 

 

Организациона јединица: Факултет физичког васпитања и спорта Пале

 

1. За избор наставника у звање доцента за ужу научну област спортске и рехабилитационе науке .................................................................. 1 извршилац

 

Стамбулчић бб, 71 420 Пале

 

Организациона јединица: Технолошки факултет Зворник

         

1. За избор сарадника у звање асистента за ужу научну област друга инжењерства и технологије .......................................................................................1 извршилац

 

Каракај, 75 400 Зворник

 

Организациона јединица: Економски факултет Брчко

 

1. За избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област теоријска економија .....................................................................................1 извршилац

 

Студентска 11, 76 100 Брчко

 

 

 

Организациона јединица: Педагошки факултет Бијељина

 

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област умјетност (стваралаштво - сви облици стваралаштва), методика наставе музичке културе .........................................................................................1 извршилац

 

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

 

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају посебне услове утврђене у члану 77, односно 78. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

 

- овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном првом и другом циклусу студија (за избор у звање вишег асистента) и овјерену копију дипломе доктора наука (за избор у научно-наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира из члана 77. односно 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

 ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

 

Поништава се конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 2.10.2019. године у дијелу који се односи на избор сарадника у звање асистента за ужу научну област “Специфичне књижевности (германистика)”, на Филозофском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана