ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.08.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.08.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.08.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

 

********************

***********************

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “28. ЈУНИ”

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 

На основу члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18), на основу  Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  (“Службени гласник Републике  Српске”, број 29/2012), на основу члана 2. Правилника о поступку за пријем у радни односу средњој школи и начину бодовања и критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19), директор школе расписује,                          

 

КОНКУРС

о пријему радника са радним искуством

 

- Радни однос заснива се  на одређено радно вријеме до  31.8.2021. године.

 

Конкурс се расписује за сљедеће наставне предмете, једна извршилац, осим за тачку 12:

Општеобразовни предмети:

1. Енглески језик ,  4 часа, приправник

2. Математика, 12 часова

3. Хемија, 4 часа

Струка: остале дјелатности

4. Технологија занимања, 2 часа

5. Познавање материјала, 2 часа

6. Анатомија и физиологија,  2 часа

7. Дерматологија, 2 часа

8. Естетска хирургија, 2 часа

9. Физикална медицина, 2 часа

10. Козметологија, 2 часа

11. Естетска њега, 2 часа

12. Практична настава (козметички техничар), 12 часова, два извршиоца (двије групе ученика по 6 часова)

13. Индустријска технологија, 2 часа

Струка: електротехника

14. Програмирање и програмски језици 9 часова, Програмирање 7 часова, Базе података 4 часа – један извршилац на одређено вријеме – до повратка радника са боловања

15. Практична настава, 4 часа, Електрична мјерења 3 часа, Електричне машине и уређаји 4  часа, Електроенергетика 4 часа, Дигитална техника 4 часа, Електроника на моторним возилима 2 часа, један извршилац, пуна норма на одређено вријеме – до повратка радника са функције

Струка: угоститељство и туризам

16. Практична настава (кулинарски техничар), 6 часова

17. Француски језик у кулинарству, 6  часова

18. Познавање робе, 2 часа

Услови конкурса:

- Кандидат треба да испуњава услове утврђене Законом о раду -  (“Службени гласник РС”, број: 1/16),  Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, 29/12) и Правилником о поступку за пријем у радни односу средњој школи и начину бодовања и критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19).

 

Уз потписану пријаву за наведени конкурс кандидати су дужни приложити овјерене копије докумената/не старије од 6 мјесеци/:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент; - право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

- Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става 3. послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу; Изузетно од услова из става 1. тачка 3) овог члана, школа може, на упражњено радно мјесто, ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане овим законом.

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида или о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из једне од наведених категорија.

 

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о поступку за пријем у радни односу средњој школи и начину бодовања и критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19).

 

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - школа ће прибавити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тестирање и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ Средњој школи “28. јуни” 18.8.2020. год. у 10 часова.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће ставити на огласну таблу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Уколико на расписани конкурс не буде пријављених кандидата који имају увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, извршиће се пријем кандидата без увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средња школа “28. јуни”

Улица Стефана Немање бр.10

71 123  Источно  Сарајево  /са обавезном назнаком за коју тачку конкурса се пријављује/

*****************                                                                                          

 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “ДР ЉУБОМИР ЋЕРАНИЋ”

СОКОЛАЦ

 расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме, са пуним радним временом,

у трајању од 12 мјесеци

 

На радно мјесто:

                                                           

1. Доктор породичне медицине ...............................................................  1 извршилац

 

Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове конкурса, како слиједи:

Општи услови:

- Да је држављанин БиХ

- Да је старији од 18 година

- Да има општу здравствену способност

 

Посебни услови:

- ВСС - медицински факултет, 360 ECTS

- Положен стручни испит

- Лиценца за обављање професионалне дјелатности доктора медицине или доказ да је поднесен захтјев за издавање лиценце

Уз пријаву на конкурс са основним подацима, адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

- Извод из матичне књиге рођених

- Диплому / Увјерење о завршеном медицинском факултету

- Увјерење о положеном стручном испиту

- Лиценцу или доказ да је поднесен захтјев за издавање лиценце.

Изабрани кандидат ће бити у обавези да прије пријема у радни однос, односно потписивања уговора о раду достави:

- Љекарско увјерење као доказ о општој здравственој способности.

Сва документација коју кандидати достављају уз пријаву мора бити у оригиналу или овјереној копији.

Пријаве са потребном документацијом неопходно је доставити препорученом поштом на адресу:

ЈЗУ Дом здравља “Др Љубомир Ћеранић” Соколац, Гласиначка 15, 71 350 Соколац или лично на протокол установе, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем у радни однос”.

Конкурс остаје отворен 10 (десет) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске” и на сајту ЈУ Завод за запошљавање РС.

Са свим пријављеним кандидатима који су благовремено поднијели сву потребну документацију и који у потпуности испуњавају услове из конкурса обавиће се интервју.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Коначну одлуку о пријему у радни однос доноси директор установе.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана