ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Истoчно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.02.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Истoчно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 05.02.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 05.02.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

И ОБРАЗОВАЊЕ “НЕВЕН” ВИШЕГРАД

ВИШЕГРАД

објављује

 

ПОНИШТАВАЊЕ КОНКУРСА

 

Поништава се  конкурс  број 15/20, од 16.1.2020. године, за пријем приправника са ВСС - дипломирани педагог, у Јавну установу “Невен” Вишеград, објављен у “Гласу Српске” од 22.1.2020. године.

 

Конкурс се поништава због промјене услова пријема радника.

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР РУДО

РУДО

 

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор математике, 1 извршилац, на неодређено вријеме, приправник, на 10 часова

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да  испуњавају и посебне услове прописане  чланом 104. став 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за пријем и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гл. РС”, број 29/12,80/14 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/15 и 83/15)

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) са бројем телефона и адресом становања потребно је доставити :

1. извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте, 

2. увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

3. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци, доставља  кандидат прије заснивања радног односа који буде изабран)

4. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова  или еквивалент и стручно звање у  одређеној области,

6. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

8. увјерење о положеној педагошко-андрагошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

9. увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребом опојних средстава и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјетета  школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа, као и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјетета.

 

Рок за достављање пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Школа ће објавити списак кандидата који испуњавају услове конкурса а тестирање и интервју ће се обавити  21.2.2020. у 13 часова са кандидатима који  испуњавају услове тражене конкурсом.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар Рудо

Улица Цара Душана број 35, 73260 Рудо, Са назнаком “за конкурс”

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

РОГАТИЦА

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

1.  Наставник математике, 1 извршилац за 8 часова седмично, на одређено вријеме од дана

     пријема до краја наставног процеса у школској 2019/2020. години, са радним искуством и

     положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18 и 84/19) и чланом 3. тачка н) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1)  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о

     држављанству,

2)  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које

     не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног

     избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства

     личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог

     насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) да по подацима из посебног Регистра није  правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне

     злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6)  да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства 

     личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и

     другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

     Увјерење из тачке 4) и 5)  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а

      прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1)  овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је

     наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након

    завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које

     је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и

     дидактичко-методичку групу предмета,

3)  увјерење о положеном стручном испиту,

4)   увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику

      дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење    

     високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о

     просјеку оцјена,

 6)  увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на  евиденцији 

           незапослених лица која траже запослење,

 7)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

 8)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о

            утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата

            Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)   увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о

            утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике

           Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

 10)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о

             утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се   

             ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија  не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

 

          Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у сриједу, 19.2.2020. године, у 9 часова у просторијама школе.

           Интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у сриједа, 19.2.2020. године, у 11 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу, а по могућности и на интернет страницу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу Јавна установа Основна школа “Свети Сава” Рогатица, Преображењска бб, 73220 Рогатица.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ТРНОВО

расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора  Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Трново

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Трново расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Трново.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

III – Мандат

Директор ЈУ Основне школе “Свети Сава” Трново, бира се на период од 4 (четири) године. Мандат се рачуна од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Министарство просвјете и културе доставља школском одбору одлуку Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Трново  може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе, и то:

 

1. Општи услови:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2) да је старији од 18 година,

3) да има општу здравствену способност за рад.

 

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 177. став  2. Закона о основном васпитању и образовању, (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18 и 84/19).

2) има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1).

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V – Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа, којим доказује испуњеност општих и посебних услова:

1) диплому о завршеној стручној спреми,

2) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

4) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5)  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

7) препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

8) кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

9) извод из матичне књиге рођених,

10) увјерење о држављанству.

Увјерење из тачке 4) школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Кандидати су дужни да уз потписану пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној фотокопији (не старије од 6 мјесеци).

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Свети Сава” Трново, Трновског батаљона 33, 71 220 Трново са назнаком: “Јавни конкурс за избор и именовање директора школе” (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици Српској и БиХ.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документа школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

 

VII – Начин и рок обавјештења кандидата

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Трново у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР” РОГАТИЦА

 

расписује,                      

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

           

1. Професор математике - 18 часова седмично - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања

2. Професор математике - 10 часова седмично - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме.

 

  Услови конкурса:

- утврђених Законом о раду -  (“Службени гласник РС”број: 1/16.), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 104. 106. Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”,број: 41/18)  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл . гласник РС” 29/12.) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске, број: 24/19).

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) ,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење под тачком 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

- лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

4. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услова. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

9. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/19).

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР” -21.2.2020. год у 13 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР”, улица Српске слоге 98, 73 220  Рогатица  / са назнаком за конкурс - на коју тачку се кандидат пријављује      

***

 “РАДИС” ДОО

 ИСТОЧНО САРАЈЕВО  

 

расписује 

 

ОГЛАС

за  пријем  у  радни однос

 

1.  Опис радног мјеста:  Дипломирани  инжењер грађевине

Број извршилаца:     1

Рад на  неодређено

Мјесто рада: Источно Сарајево

 

2. Опис радног мјеста:  Дипломирани  инжењер архитектуре

Број извршилаца:     1

Рад на  неодређено

Мјесто рада: Источно Сарајево

 

3. Опис радног мјеста:  Дипломирани  инжењер машинства 

Број извршилаца:     1

Рад на  неодређено

Мјесто рада: Источно Сарајево

 

4. Опис радног мјеста:  Дипломирани  инжењер електротехнике

Број извршилаца:     1

Рад на  неодређено

Мјесто рада: Источно Сарајево

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 VII степен стручне спреме, најмање 2 године радног искуства у траженом степену образовања.

Контакт подаци за добијање информација или достављање пријава:

“РАДИС” д.о.о. Источно Сарајево

Адреса: Јована  Дучића 16 . Источно Сарајево

Телефон/Факс: +387 57 343 136

Телефон :          +387 65 885 760

Телефон :          +387 66 547 661

и-мајл: radis.doo@gmail.com

***

ЗУ СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА “РАЂЕНОВИЋ” ПАЛЕ

Ул. Бранка Радичевића бр.6

71420 Пале

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника

 

I

Радно мјесто: доктор стоматологије

Број извршилаца: 1 (један)

Радно искуство: 1 година

Период заснивања радног односа: одређено вријеме

 

Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове конкурса, како слиједи:

-  да је држављанин БиХ

-  да је старији од 18 година,

- ВСС - стоматолошки факултет, 360 ECTS

- положен стручни испит

 

Уз пријаву на конкурс са основним подацима, адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

- извод из матичне књиге рођених

- диплома/увјерење о завршеном стоматолошком факултету

- увјерење о положеном стручном испиту

 

Пријаве са потребном документацијом неопходно је доставити препорученом поштом на адресу послодавца  или лично.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

 

 објављује

 

                                                      КОНКУРС

 

Организациона јединица: Пољопривредни факултет Источно Сарајево

  

1. За избор наставника у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Наука о земљишту .................................................................................. .1 извршилац

 

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

 

Организациона јединица: Електротехнички факултет Источно Сарајево

  

1. За избор наставника у звање редовног професора или ванредног професора за ужу научну област Аутоматика и роботика ..................................................... 1 извршилац

 

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

 

Поред општих услова, кандидати морају да испуњавају посебне услове утврђене у члану 77, односно 78. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

 

-  овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном првом и другом циклусу студија (за избор у  звање вишег асистента) и овјерену копију дипломе доктора наука (за избор у научно-наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у  звање у које се бира из члана 77. односно 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

       Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ “НОВА РАДОСТ”

ИСТОЧНА ИЛИЏА

Ул. Дедијерова 16

 

расписао је

                                

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем васпитача у радни однос на одређено вријеме

 

 

I – Основни подаци

Расписује се јавни конкурс за пријем Дипломираног васпитача у радни однос на одређено  вријеме

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

II – Услови за кандидате

Поред услова предвиђеним члановима од 26 до 31 Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр 1/16), а који се тичу година живота и опште здравствене способности за рад, кандидати морају да испуњавају

посебне услове и то:

-  Најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на  студијском програму предшколског васпитања и образовања, или програму за образовање

васпитача.

-  Да није лице правоснажно осуђено за кривично дјело које га чини недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања, а односи се на дјела учињена против:

достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавање дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографија, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а што ће установа  провјерити службеним путем за изабраног кандидата прије ступања на рад.

-  Да има најмање двије годину дана радног искуства и положен стручни испит.

 

III – Документи потребни за пријаву на конкурс

Кандидати су обавезни доставити сљедеће:

-  Пријаву на јавни конкурс (слободна форма која поред основних података по кандидату садржи и  кратку биографију)

-  Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена фотокопија обрасца без ограничења трајања)

-  Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена фотокопија)

-  Диплома (оригинал или овјерена фотокопија)

-  Докуменат у форми додатка диплома који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

-  Докуменат у форми увјерења о укупном времену чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом издат од Завода за запошљавањем са подручја јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен.

 

IV – Рок за подношење пријаве

Рок за достављање пријаве је 8 дана од дана објаве конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

 

V – Начин достављања

Пријаве се могу доставити лично на протокол установе или путем поште на адресу установе.

 

VI – Интервју

Интервју за кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве одржаће се у просторијама установе дана 24.2.2020. у 17 часова те се кандидати неће посебно позивати.

Уколико се кандидат не појави на интервјуу, сматра ће се да је одустао од пријаве на конкурс. Документација која се прилаже не враћа се кандидатима.

 

VII – Начин објављивања

Јавни конкурс ће бити објављен на страници Завода за запошљавање РС и дневном листу “Глас Српске”.

                                                                

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана