ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.09.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.09.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 04.09.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

Установа социјалне заштите за смјештај

               Дом за старија лица

                   СУНЦЕ”

Рогатица, ул. Српске слоге бр. 105

 објављује

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

са непуним радним временом

 

 

 

1.   Дипломирани социјални радник,  један  извршилаца, у сједишту послодавца.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

-   ВСС, дипломирани социјални радник са положеним стручним испитом.

 

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на наведену адресу послодавца, а уз пријаву прилажу:

 

-  доказ о завршеној ВСС, дипломирани социјални радник,

-  увјерење о положеном стручном испиту,

-  извод из матичне књиге рођених и

-  краћу аутобиографију.

 

Додатне информације на контакт телефон: 058/420-611.

 

Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР РУДО

РУДО

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.  Професор православне вјеронауке - 3 часа, на одређено вријеме до 31.8.2020. године,  са радним искуством, 1 извршилац

2.  Професор психологије - 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад са ученицима, 1 извршилац

3.  Професор физичког васпитања, приправник, 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Право учешћа на конкурс имају кандидати који поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18)  испуњавају и посебне услове прописане одредбом члана 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гл. РС”,број 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број 34/15 и 83/15)

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни да приложе:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова  или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

4. увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

5. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци, доставља кандидат прије заснивања радног односа који буде изабран)

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави ( за радно мјесто под тачком 1. и 2. конкурса)

7. увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

8. увјерење о радном стажу ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа (за радно мјесто под тачком 1. и 2. конкурса)

9. увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Процедура пријема  у радни однос кандидата  регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) и

Правилником о поступку за  пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за пријем (“Сл. гл. РС” 24/19)

- Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од  најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове и  дужно је да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи.

Наведено  лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

- Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Рок за достављање пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју ће се обавити  16.9.2019. у 11 часова са кандидатима који  испуњавају услове тражене конкурсом.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу :

ЈУ Средњошколски центар Рудо

Улица Цара Душана број 35,73260 Рудо.

Са назнаком “за конкурс”.

                                

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана