ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.02.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.02.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 01.02. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

****

„ЕЛЕКТРОИНВЕСТ" Д.О.О. ИСТОЧНА ИЛИЏА

Равногорска до броја 220,

 

расписује

 

ОГЛАС

За пријем радника на неодређено вријеме

 

1.  Електричар 1 извршилац

2.  Бравар – механичар 1 извршилац

 

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом о раду Републике Српске кандидати треба да испуњавају следеће услове за заснивање радног односа и то:

1.  Радно мјесто под редним бројем 1 и 2

- Завршен трећи степен стручне спреме – КВ категорија са и без радног искуства.

 

Услов је да се кандидати налазе на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање Републике Српске.

 

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Пријаве на оглас слати на адресу:

„ЕЛЕКТРОИНВЕСТ" Д.О.О. ИСТОЧНА ИЛИЏА

Равногорска до бр. 220

71213 Источна Илиџа

Е-Mail: е[email protected]

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

оглашава

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем радника

 

 

I

Радно мјесто: Чувар

Број извршилаца: 1 (један)

Мјесто рада: Правни факултет Пале – Пале

Период заснивања радног односа: неодређено вријеме

 

II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду и Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву, као и посебне услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву, а како слиједи:

 

  основна школа, НК;

  шест мјесеци радног искуства.

 

III

Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1.  оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених;

 

2.  оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци;

 

3.  овјерену изјаву да кадидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету;

 

4.  овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере;

 

5.  оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;

 

6.  овјерену копију доказа о траженој стручној спреми – овјерена копија свједочанства или другог доказа о стручној спреми;

 

7.  доказ о радном искуству – оргинал или овјерену копију потврде о радном искуству;

Након спровођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

IV

Са кандидатима који су доставили благовремене, потпуне и уредне пријаве, и који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

V

Овај јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске" и интернет страници Универзитета у Источном Сарајеву.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву – Ректорат – Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за пријем радника на радно мјесто „чувар" на Правном факултету Пале.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

објављује

 

К О Н К У Р С

за избор

у научно-наставна звања, умјетничко-наставна звања и сарадничка звања

 

Расписује се Конкурс за избор наставника/сарадника Универзитета у Источном Сарајеву, а како слиједи:

 

Чланица Универзитета: Медицински факултет Фоча

 

1. За избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Физиологија ......................................................................... 1 извршилац

Студентска 5, 73300 Фоча

 

Чланица Универзитета: Саобраћајни факултет Добој

1. За  избор наставника страног језика и вјештина за ужу научну област Специфични језици (Германистика) ................................. 1 извршилац

 

Војводе Мишића 52, 74000 Добој

 

Кандидати за избор у научно-наставно звање, умјетничко-наставно звање или сарадничко звање на Универзитету у Источном Сарајеву морају испуњавати услове прописане чланом 81. или чланом 82. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) или услове прописане у члану 77. или члану 78. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), у зависности да ли се ради од лицима из члана 138. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) која имају право на избор по условима који су важили до ступања на снагу тог закона.

Уз пријаву на Конкурс кандидати прилажу:

- извод из матичне књиге рођених,

- овјерене копије диплома о сваком нивоу/степену високог образовања тј. о завршеном првом, другом и  трећем циклусу студија, односно о стеченој високој стручној спреми, научном степену магистра наука и научном степену доктора наука које кандидат посједује, а у зависности од звања за које кандидат конкурише,

- доказ о ранијем избору у звање (ако је раније биран),

- доказе о испуњености осталих услова за избор у  звање у зависности од звања на које кандидат конурише за избор тј. доказе о испуњености услова за избор у  звање из члана 81. или члана 82. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) или из члана 77. или члана 78. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Срспке", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20),

- кратку биографију и библиографију, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији,

- овјерену изјаву да кандидат правоснажном пресудом није осуђен за кривично дјело против полног интегритета, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и

- овјерену изјаву да кандидат није теже прекршио кодекс професионалне честитости.

Према условима за избор у научно-наставно звање, умјетничко-наставно звање или сарадничко звање из члана 77. или члана 78. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Срспке", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20), имају право да буду бирана лица из  члана 138. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20), односно лица која су већ бирана у звања и која су до ступања на снагу Правилника о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка  звања („Службени гласник Републике Српске", број: 2/22), у истом провела више од једне половине изборног периода.

У свим осталим случајевима избора у звање примјењују се услови за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања, предвиђени чланом 81. или чланом 82. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) и Правилником о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка  звања („Службени гласник Републике Српске", број: 2/22).

 

Кандидати на које се односи члан 138. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 67/20) су у обавези да у пријави на конкурс за избор у звање наведу да ли користе право на избор по условима који су важили до ступања на снагу тог закона.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе факултета/академија Универзитета у Источном Сарајеву.

Уколико кандидат конкурише за више позиција наведених у Конкурсу, дужан је поднијети пријаве појединачно за сваку.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

„27. ЈАНУАР" РОГАТИЦА

 

расписује,                      

 

К О Н К У Р С

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

1.  Наставник стручних предмета (Основи електротехнике 2 часа, Електричне инсталације и освјетљење 3 часа, Електроника 2 часа,  Електрична мјерења 1+1 час, Електрични апарати и уређаји 2 часа, Примјена рачунара у електротехници 2 часа), за занимање Електроинсталатер, струка Електротехника, , са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.08.2023. године,

 

Услови конкурса:

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду („Службени гласник РС"број: 1/16, 66/18, 119/21.), испуњавају и услове у складу са чл.104. Закона о средњем образовању и  васпитању („Сл.гласник РС",број: 41/18, 35/20, 92/20)  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл .гласник РС" број 29/12,80/14, 83/15.) Правилником о стручним профилима и звањима  наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике  Српске „ број 120/20), Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске,број:24/19)

 

Уз обавезну пријаву ( потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити документацију, оригинале или овјерене копије (овјера не смије бити старија од шест мјесеци) на основу које се доказује испуњеност општих услова:

1.  увјерење о држављанству;

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење под тачкама 4) и  5) школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова:.

1.  овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;,

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавлидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услова. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању („Сл.гласник РС",број: 41/18, 35/20, 92/20)  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем  (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 24/19).

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са  кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављен у ЈУ СШЦ "27. ЈАНУАР" – 17.02.2023.године у 14,00 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју,сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ СШЦ "27. јануар" Улица Српске слоге 98, 73 220  Рогатица  / са назнаком за Конкурс- на коју тачку се кандидат пријављује

***

АУДИТИВА ДОО БАЊА ЛУКА

Ул.Јована Рашковића бр.16

78000 Бања Лука

расписује

О Г Л А С

 

Потражујемо амбициозну особу за рад у Пословној јединици аудитива источно сарајево

- Комерцијалиста акустичар слушних апарата

Услови :

-    Висока стручна спрема 180-240 ETCS

-    добро познавање рада на рачунару

-    добре комуникацијске способности

-    познавање енглеског језика

Опис посла:

-    продаја и подешавање слушних апарата

-    продаја пратеће опреме у радњи

-    вођење радње

Рад на: неодређено вријеме

Мјесто рада: Источно Сарајево

 

Заинтересовани кандидати своју биографију могу послати на мејл адресу послодавца: [email protected]

Оглас отворен до 28.02.2023 године

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана