ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.09.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.09.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 8.09.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

*****************

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ЈОВАН ДУЧИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ИСПРАВКА КОНКУРСА

за попуну упражњених радних мјеста

 

У конкурсу за попуну упражњених радних мјеста који је објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 1.9.2021. године врши се исправка:

 

1. Тачка 5 мијења се и гласи :

- Професор њемачког језика, 10 часова седмично, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању на неодређено вријеме

2.       Тачка 6 мијења се и гласи :

- Професор филозофије, 10 часова седмично, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању на неодређено вријеме

 

Тестирање и интервју са кандидатима за њемачки језик и филозофију обавиће се у уторак 21.9.2021. године, у 10 сати.

Остали дио конкурса остаје неизмијењен.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” БОЉАНИЋ

74 322 БОЉАНИЋ

 

ИЗМЈЕНА ОГЛАСА

У огласу објављеном у дневном листу Глас Српске 25.8.2021. године текст за радно мјесто наставник географије, на одређено вријеме, до 31.8.2022. – 1 извршилац, непуно радно вријеме, 2 часа са радним искуством и положеним стручним испитом:

“Тестирање кандидата који испуњавају услове обавиће се 31.8.2021. у 9 часова у просторијама школе, а интервју у 11 часова у просторијама школе”

Се мијења и гласи:

“Тестирање кандидата који испуњавају услове обавиће се 16.9.2021. у 12 часова у просторијама школе, а интервју у 13 часова у просторијама школе.”

Вријеме тестирања и интервјуа се мијењају. Остали дио текста огласа се не мијења.

***

ЈУ “ЕКОНОМСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у школи

 

Секретар школе, дипломирани правник, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства ….......1 извршилац

       

Општи и посебни услови за пријем у радни однос     

 

Општи услови за пријем у радни однос су :

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава, доказ о некажњавању школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. Да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, доказ ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Осим општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/18 и 66/18), кандидати треба да испуњаваху и посебне услова предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18, 35/20 и 92/20), и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број 29/12), и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” број 24/19).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

У складу са чланом 104. став 7) и 8) Закона о средњем образовању и васпитању (када се тражи положен стручни испит) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

 Уз потписану пријаву са кратком биографијом, и-мејл адресом и контакт телефоном од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити документацију на основу које се доказују испуњеност општих и посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то:

1.       Овјерене фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Увјерење о положеном стручном испиту;

3.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

4.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

6.       Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме тражене конкурсом, издато од ранијег(их) послодавца, а које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Сви кандидати су дужни у пријави на конкурс навести тачну адресу и број телефона.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа па се  кандидати неће посебно позивати, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће обављен дана 22.9.2021. године (сриједа) у просторијама школе са почетком у 10 часова.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.  

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или на адресу школе: ЈУ Економска школа Добој, ул. Цара Душана бр.18., 74 000 Добој, у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс”.

***

ЈУ ОШ "ЛИЈЕШЋЕ" БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Водитељ јутарњег чувања, 1 извршилац, 50% норме, до краја наставног процеса у школској 2021/2022. години, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

2. Наставник хемије, 1 извршилац ,6 часова редовне наставе, до 31.8.2022. године, приправник

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурсу:

 

1)      да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

2)      да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3)      да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат након  завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4)      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5)      увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6)      увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4) и 5) школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Поред општих услова утврђених у Закону о раду - ("Службени гласник Републике Српске" број: 01/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19,35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника  и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/18 и 26/19). 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова, потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета, уколико је конкурсом тражено да кандидат има положен стручни испит

3. увјерење о положеном стручном испиту, увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи, уколико је тражено конкурсом да кандидат има положен стручни испит

4.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен,

7.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

9.       увјерење општинског/градског органа управе над Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије докумената, који не смију бити старији од шест мјесеци, и исте неће бити враћени кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/18 и 26/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју и тестирање ће се обавити 22.9.2021. године, са почетком у 9 сати у просторијама Јавне установе Основне школе "Лијешће". За кандидата који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске" Бањалука од 8.9.2021. године а траје од 9.9.2021. године.

 

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа "Лијешће"

Лијешће бб,

74450 БРОД

са назнаком – Пријава на оглас, не отварати -

***

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

ОДЛУКА

о поништењу дијела конкурса

I

 

Поништава се дио јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста број: 955/21 објављен дана 1.9.2021. године у дневним новинама “Глас Српске” и то за радно мјесто наведено под бројем 2. Наставник услуживања у занимању посластичар – 240 EC­TS бодова или еквивалент (менаџер хотелијерства, менаџер хотелијерства-ресторатер, висока угоститељска (виши) угоститељ, виши стручни радник технологије услуживања) – 1 извршилац, 2 часа, на одређено радно вријеме до 31.8.2022. године, лице са радним искуством, због промјене у наставном плану и програму у занимању посластичар.

 

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

III

          Одлуку објавити у дневном листу “Глас Српске” путем Завода за запошљавање Републике Српске.

***

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник математике (професор математике, дипломирани математичар, професор математике и информатике, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар и информатичар, професор математике и физике) – 1 извршилац, 5 часова, на одређено радно вријеме, до 31.8.2022. године, лице са радним искуством.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС" број: 01/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број: 41/18 и 35/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији ("Сл. гласник РС" број: 120/20) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник РС" број: 24/19).

 У случају да је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства - приправника.

 

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

5.       увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Увјерења из тачке 6. (које се издаје у основном суду надлежном по мјесту пребивалишта кандидата) кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Средњошколски центар "Јован Дучић", ул. Карађорђева бб, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске". Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 21.9.2021. године, у 13 часова у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД

КРАЉА ПЕТРА И ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС  

за   пријем радника у радни однос

 

1. Професор хигијене – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом    – на одређено вријеме (до краја школске 2021/2022 године) – 4 часа седмично,

2. Професор машинске групе предмета – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме (до краја школске 2021/2022. године) – 3 часа седмично

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови за пријем у радни однос су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава, доказ о некажњавању школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. Да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, доказ ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду (“Сл. Гласник Републике Српске”, број: 01/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у стручним техничким и средњим стручним школама (“Сл. Гласник РС” број 29/12 и 80/14 и 83/15) и Правилника о поступку и програму за полагање стручног испита у средњој школи (“Сл. Гласник Републике Српске”, број: 26/19).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, и-мејл адресом и контакт телефоном од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити документацију на основу које се доказују испуњеност општих и посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

7. Увјерење о држављанству,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији    незапослених лица која траже запослење,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, не старије од шест мјесеци,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18, 35/20 и 92/20) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника. Право учешћа на конкурсу имају и лица која која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности и увјерење да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Пријаве са потребним документима доставити лично или на адресу школе ЈУ Средњошколски центар “Никола Тесла” Брод, ул. Краља Петра Првог Ослободиоца бр.7, 74450 Брод, у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс за радно мјесто на које се конкурише”.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији оригинала, који није старији од шест мјесеци, и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити 21.9.2021. године у 13 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за  пријем (“Сл. Гласник РС” број 24/19).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

ЈУ ОШ “ЈЕВРЕМ СТАНКОВИЋ” ЧЕЧАВА

74 274 ЧЕЧАВА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

  • Професор/наставник информатике, најмање година дана радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац – 1 час седмично, на одређено вријеме до 31.8.2022. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16 и 66/18), посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19).

 

Потребна документа:

Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, и-мејл адресом, контакт – телефоном и списак приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије заснивања радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци;

Увјерење из члана 5. став 1. тачка 4), 5) и 6) Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 22.9.2021. године, са почетком у 13 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на  тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Јеврем Станковић” Чечава, Теслић – 775, 74274 Чечава, општина Теслић, са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ "ДОМ УЧЕНИКА" ДОБОЈ

ЦЕЉСКА БР. 2

74 000 ДОБОЈ

ОДЛУКА

о поништењу конкурса број 78/21 од 15.2.2021. године за пријем радника у ради однос на радно мјесто рачуновођа

I

Поништава се конкурс за пријем радника у радни однос на радно мјесто рачуновођа на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања број 78/21 од 15.2.2021. године који је објављен у дневном листу “Гласу Српске” 17.2.2021. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у дневном листу “Глас Српске”.

 

 

Образложење

 

Конкурс за пријем радника у радни однос на радно мјесто рачуновођа на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања број 78/21 од 15.2.2021. године  објављен је у дневном листу “Глас Српске” 17.2.2021. године. Комисија за пријем радника у радни однос у ЈУ “Дом ученика” Добој именована од стране Управног одбора поменуте установе, након завршеног конкурса, прегледала је пристигле пријаве и констатовала да нико од пријављених кандидата није испунио услове конкурса. Слиједом наведеног директор ЈУ “Дом ученика” Добој донио је одлуку о поништењу конкурса број и датум горе наведени. На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

***

ЈУ "ДОМ УЧЕНИКА" ДОБОЈ

ЦЕЉСКА БР. 2

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на радно мјесто

1. Рачуновођа са завршеним економским факултетом ВСС - 240 ETC и да има одговарајућу лиценцу за рачуновођу у складу са законом којим се утврђује област рачуноводства, радно искуство на пословима рачуновође у трајању од најмање  3 године, рад на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања – 1 извршилац.

2. Васпитач са завршеним факултетом ВСС – 240 ETC , који испуњава услове за наставника у средњој школи, односно педагога или психолога у средњој школи, радно искуство у трајању од 1 годину, рад на неодређено вријеме – 1 извршилац

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду Републике Српске ("Сл. гласник РС", бр.01/16), треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о ученичком стандарду Републике Српске ("Сл. гласник РС", бр.72/12) и Правилником о критеријумима и поступку пријема радника у радни однос у ђачким домовима и ученичким културним центрима ("Сл. гласник РС", бр. 51/14).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1.       да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и 

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјецом, малољетним лицима или породицом и повреда равноправности грађана (увјерење о неосуђивању дом ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

 

 Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос и документацију којом се доказују општи услови, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима за пријем и то:

 

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не  постоје подаци о просјеку оцјена,

3.       одговарајућа лиценца у складу са законом којим се уређује област

рачуноводства (за радно мјесто рачуновођа),

4.       увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6.       извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља, уколико се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота,

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратних војних инвалида,

10.     кућну листу за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ни један члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже основне плате у Републици Српској, уз коју је потребно доставити сљедећу документацију:

а) потврда издата од стране Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су радно способни, а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица,

б) потврду издату од надлежне пословнице Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да члан породичног домаћинства који је старији од 65 година није корисник пензије, уколико исту не остварује,

в) потврду о висини плате, уколико је члан породичног домаћинства запослен и

г) потврду о редовном школовању оних чланова породичног домаћинства који су млађи од 26 година.

д) потврду издату од надлежног органа јединице локалне самоуправе или Министарства просвјете и културе о коришћењу стипендије, за кандидате који су током студирања користили стипендије за неразвијене и изразито неразвијене општине.

Сва напријед наведена документа треба доставити као овјерене копије и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли дома дана 21.9.2021. године.

Тестирање и интервју са кандидатима за радно мјесто васпитач, који испуњавају услове предвиђене конкурсом, биће обављен дана 24.9.2021. године у 9 часова у просторијама ЈУ "Дом ученика" Добој.

Интервју са кандидатима за радно мјесто рачуновођа који испуњавају услове конкурса, биће обављен дана 24.9.2021. године у 12 часова у просторијама ЈУ "Дом ученика" Добој

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико кандидати не приступе законском интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у "Гласу Српске", тј. до 16.9.2021. године.

Потребна документација се може доставити лично или путем поште на сљедећу адресу: ЈУ "Дом ученика" Добој, Цељска број 2, 74 000 Добој.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана