ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 4.05.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 4.05.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 4.05.2022. године.

  

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

*********

ЈПУ „НАША РАДОСТ“

Цара Лазара 7 , МОДРИЧА

 

 

                                ЈАВНИ  КОНКУРС

                за пријем васпитача у радни однос на одређено вријеме 

                               у ЈПУ „Наша радост“ Модрича

 

 

I     Директор Јавне предшколске установе „Наша радост“ Модрича, расписује Јавни 

        конкурс за пријем васпитача у радни однос  на одређено  вријеме :

 

       1.  Васпитач  предшколске  дјеце………………………. ……1 извршилац

 

               

II     ОПИС  ПОСЛОВА    

         Васпитач у ЈПУ „Наша радост“ обављаће сљедеће послове: рад са дјецом у групи од 16 мјесеци до 6 година у складу са Програмом предшколског васпитања и образовања.

 

III     ОПШТИ  УСЛОВИ

 1. Да је држављанин Републике Српске и БиХ;
 2. Да је старији од 18 година;
 3. Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидати по завршетку изборне процедуре;
 4.  Увјерење да кандидат није правоснажно осуђиван за кривична дјела, прибавиће установа службеним путем за изабране кандидате, прије заснивања радног односа;
 5. Увјерење да се кандидат не води у Регистру правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искоришћавања дјеце, прибавиће установа службеним путем за изабране кандидате, прије заснивања радног односа.

 

 

IV   ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

 1. Висока стручна спрема –VII степен стручне спреме, завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања.

 

 2. Положен стручни испит за рад у васпитној групи.

 

V      ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

         Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да  достави :

 • Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Овјерену копију личне карте;
 • Овјерену копију дипломе;
 • Овјерену копију додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку;   
 • Увјерење о положеном стручном испиту                                                            
 • Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица које тражи запослење;
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  породице погинулог борца;
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалдиску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико са ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалдиску  заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске, уколико са ради о кандидату из категорије борца.
 • Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак ;
 • Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидати по завршетку изборне процедуре;
 • Увјерење да кандидат није правоснажно осуђиван, прибавиће установа службеним путем за изабране кандидате, прије заснивања радног односа;
 • Увјерење да се кандидат не води у Регистру правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искоришћавања дјеце, прибавиће установа службеним путем за изабране кандидате, прије заснивања радног односа.

   Кандидати  су  дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће  

   бити враћене кандидатима.

 

VI    РОКОВИ

        Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања у Гласу Српске и

        огласној табли Завода за запошљавање у Модричи.

     

VII   ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

        Пријаве се могу доставити искључиво путем поште, на адресу ЈПУ „Наша радост“

        Цара Лазара 7 , Модрича, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАЈ“ ,

        На пријави, кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

        Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, биће позвани         

        на интервју.

        Кандидат који се не појави на интервјуу, сматраће се да је одустао.

***        

СШЦ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ ТЕСЛИЋ

Карађорђева бб.

Тел: 053-430-300

Е-mail: ss@skolers.org

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

 1.   Педагог (дипломирани педагог, професор педагогије, професор педагогије и психологије, дипломирани школски психолог-педагог, професор равноправне двопредметне групе предмета од којих је један педагогија) – 1 извршилац, пуно радно вријеме, на одређено радно вријеме,  до повратка радника са функције директора школе, лице без радног искуства-приправник

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“ број: 01/16 и 66/18) кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број: 41/18, 35/20 и 92/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник РС“ број: 29/12, 80/14 и 83/15), Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС“ број: 120/20) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник РС“ број: 24/19).

 

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 5.  увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце
 6.  увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

  Увјерења из тачке 6. (које се издаје у основном суду надлежном по мјесту пребивалишта кандидата) кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану  пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фото-копије дипломе за оба циклуса студијског програма),
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

 1. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.
 2. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;
 3. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

                         Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

                        Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић“, ул. Карађорђева бб,  74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног  радног  мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања  у дневним новинама „Глас Српске“.  Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 17. 5. 2022. године у  13.00 часова у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати  се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***                                                                                         

ЈУ ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ПОДНОВЉЕ, ДОБОЈ

Подновње 74217

Тел: 053-280-007

Е-mail: os115@skolers.org  

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ПОДНОВЉЕ, ДОБОЈ

 

 

I – Предмет

 

Школски одбор Јавне установе Основне школе „Ђура Јакшић“ Подновље, Добој расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе „Ђура Јакшић“ Подновље, Добој.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

 

III - Мандат

 

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора  Јавне установе Основне школе „Ђура Јакшић“ Подновље, Добој може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе, и то:

1. Општи услови:

              1)   да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

              2)   да је старији од 18 година,

              3)   да има општу здравствену способност за рад.

 

2. Посебни услови:

          За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

 1. има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању,
 2. има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1).
 3. није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V – Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

 1. диплому о завршеној стручној спреми,
 2. потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,
 3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, а које не може бити старије од шест мјесеци,
 4. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, а које не може бити старије од шест мјесеци,
 5. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које не може бити старије од шест мјесеци,
 6. приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,
 7. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,
 8. кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,
 9. извод из матичне књиге рођених,
 10. увјерење о држављанству.

 

Увјерење из тачке 4) школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној фото-копији.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу:

Школски одбор Јавне установе Основне школе „Ђура Јакшић“ Подновље,  74217 Подновље , Добој, , са назнаком: „Јавни конкурс за избор и именовање директора школе“ (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици Српској.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документа школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

 

 

VII – Начин и рок обавјештења

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основне школе „Ђура Јакшић“ Подновље,  Добој у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“ ДОБОЈ

Српских соколова бр. 2

74000 Добој

Тел: 053-221-838

Е-mail: os110@skolers.org

 

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Професор разредне наставе  –на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања– са положеним стручним испитом и радним искуством   

                                                                                                                    1 извршилац

                                                                                          

1. Општи услови које кандидат треба да  испуњава су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење из става 1. тачка 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

2. Уз потписану пријаву  кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

 

-Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

-Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој  групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

-Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или      увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

-Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона  о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/17).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидат који испуњава услове конкурса у случају да се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао.

Тест и интервју је заказан за 17.05.2022.године са почетком у  12:00 часова, у просторијама ЈУ ОШ „Вук С. Караџић“ Добој, за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране), на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Ул. Српских соколова бр. 2, 74000 Добој уз назнаку „ПРИЈАВА НА ОГЛАС“

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС“, бр.74/18., 26/19.).

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана