ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.12.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.12.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 31.12.2019. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

******************

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕРВЕНТА

ТРИВЕ ВУЈИЋА 6

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме у ЈУ Центар за социјални рад Дервента

 

          - Социјални радник

          Број извршилаца : један (1)

 

Општи услови за попуну радног мјеста:

            да је држављанин Републике Српске односно БиХ

            да је старији од 18 године

            да има општу здравствену способност

            да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова,

            да се не води кривични поступак.

 

Посебни услови за попуну радног мјеста:

            седми степен стручне школе ( дипл. социјални радник или дипл. менаџер у социјалној заштити и социјалној политици) 

            радно искуство од најмање годину дана у струци,

            положен стручни испит,

            положен возачки испит “Б”категорије.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити сљедећа документа (оригинали или овјерене копије ) :

            биографију о кандидату,

            диплому о завршеном образовању,

            доказ о радноме искуству,

            увјерење о некажњавању ( центар ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа ),

            увјерење да се против кандидата не води кривични поступак ( не старије од шест мјесеци),

            увјерење о држављанству,

            копија личне карте,

            извод из матичне књиге рођених

            доказ о општој здравственој способности ( прилаже само изабрани кандидат прије заснивања радног односа),

            дјеца палих бораца достављају увјерење издато од стране општинског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

 

           

          Са пријављеним кандидатом који испуњава услове из јавног конкурса, обавиће се усмени интервју, о чему ће бити накнадно обавијештени. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у “Гласу Српске”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

          Тражену документацију доставити на адресу: ЈУ “Центар за социјални рад Дервента” Дервента, ул. Триве Вујића 6. 74400 Дервента, са назнаком “Пријава на конкурс”- не отварај.

На пријави, кандидат треба уписати контакт телефон.

***

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 6

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник/професор демократије – 1 час у ПО Велика Сочаница на одређено вријеме до 30.6.2020. године - 1 извршилац

 

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16), посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 ).                                

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су :

*да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон , списком приложене документације, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Тестирање кандидата обавиће се 13.1.2020. године у 9 часова у просторијама школе

Интервју кандидата обавиће се 15.1.2020. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Никола Тесла”

Трг ослобођења бр 6, 74400 Дервента

Са назнаком – пријава на оглас , не отварати -

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “ЈЕВРЕМ СТАНКОВИЋ” ЧЕЧАВА

ЧЕЧАВА 775

74 274 ЧЕЧАВА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник њемачког језика, најмање година дана радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац – 12 часова седмично, на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16 и 66/18), посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18 и 84/19) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18 и 84/19), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19).

Потребна документа:

Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, и-мејл адресом, контакт- телефоном и списак приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије заснивања радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци;

Увјерење из члана 5. став 1. тачка 4), 5) и 6) Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 15.1.2020. године, са почетком у 10 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на  тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Јеврем Станковић” Чечава, Теслић - 775, 74274 Чечава, општина Теслић, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” УГОДНОВИЋ

74 275 БЛАТНИЦА

 

КОНКУРС

 

За упражњено радно мјесто у ЈУ Основној школи “Петар Кочић” Угодновић, Теслић

 

1. Наставник / професор ликовне културе, 1 извршилац - 5 часова седмично на одређено вријеме, најкасније до 31.8.2020. године

 

Услови: Поред општих услова утврђених у Закону о раду – (“Службени гласник Републике Српске”, број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос радника у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс:

а) да је држављанин РС или БиХ , а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

ц) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности трговине људима, злостављањем дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима.

 

- Увјерење о неосуђиваности кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 Б) Поред општих услова кандидати прилажу следећу документацију:

 

Документи (овјерени или у оригиналу) који се прилажу уз потписану пријаву:

а)       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

б)      увјерење о положеном стручном испиту,

в)       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г)       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

д)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

ђ)       увјерење општинског/ градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е)       увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж)      увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

В) - Рок за подношење пријаве                                                                                                  

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

Г) - Адреса достављања пријава

Пријаве се достављају на адресу: ЈУ Основна школа “Петар Кочић” Угодновић 74275 Блатница, Теслић или непосредно у канцеларију школе.

 

Д) -  Интервју и тестирање

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју и тестирање дана 17.1 2020. године са почетком у десет (10) часова.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће о томе обавијештени 16.1.2020., а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и неовјерене фотокопије приложених докумената Комисија за избор неће разматрати.

***

 

ЈУ ОШ “МИЛАН РАКИЋ” ВЕЛИКА БУКОВИЦА

74 213 ВЕЛИКА БУКОВИЦА

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник математике, један извршилац, до повратка радника са боловања,

2. Библиотекар, један извршилац, до повратка радника са трудничког боловања,

3. Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац до краја наставног процеса у школској 2019/20. години а најдуже до 30.6.2020. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16) кандидати треба и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10 и 25/14).

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

 

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему, и

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Увјерење о дужини радног стажу у струци , издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види :врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг листи прије заснивања радног односа),

- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

 

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18). и то:

- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

 Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18, 26/19) 

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са и-мејл адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

Јавна установа основна школа “Милан Ракић”, Буковица Велика 74213 Велика Буковица, са назнаком јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тесту и интервју, који ће се одржати дана 20.1.2020. године са почетком у 8 часова, а који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране Школског одбора.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУП “БЕЛИ АНЂЕО” БРОД

БРАНИСЛАВА НУШИЋА 2

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

На неодређено вријеме:

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце ..................................................... 1 извршилац

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Посебни услови за пријем у радни однос:

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број:1/16 и 66/18), кандидат треба испуњавати и посебне услове прописане чланом 60. и 68. став 1. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број:79/15) и чланом 2. став 1. и 2. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама (“Службени гласник Републике Српске”, број:36/16).

 

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

- да има положен стручни испит за васпитно- образовни рад,

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој здравственој способности за рад са дјецом,

- радно искуство најмање годину дана.

 

- Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) са краћом биографијом и документацијом којом се доказује испуњавање општих и посебних услова потребно је доставити и сљедећу документацију која је прописана чланом 62. став 7. тачка 1. и 2. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број:79/15) ;

1. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме.

 

Кандидати су дужни доставити овјерену фотокопију свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Кандидати су у пријави на конкурс дужни навести контакт телефон.

 

Напомена:

Пријаве са потребним документима доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа предшколства”Бели анђео” Брод, улица Бранислава Нушића 2, 74450 Брод.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За конкурс”.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене биће подвргнути интервју, а исти ће бити обављен у просторијама вртића, дана 16.1.2020. године од 10.30 часова, с тога кандидати неће бити појединачно обавијештени о термину истог.

 

Документа која нису трајног карактера (увјерење о држављанству) не могу бити старија од шест мјесеци.

Кандидати који се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД

КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

1. Професор психологије – 1 извршилац – приправник на одређено вријеме (до краја школске године) - за 8 часова седмично,

 

          Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 01/16 и 66/18), кандидати требају испуњавати и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, број 102/12).

Уз пријаву кандидати су дужни доставити :

          Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова , у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

          Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

          Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

          Увјерење о држављанству,

          Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

          Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

          Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

          Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

          Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво поштом на горе наведену адресу.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији и те копије неће бити враћене кандидатима,

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу и интернет страницу школе.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве одн. који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити 15. јануара 2020. године у 12 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за пријем (“Сл. гласник РС” број 24/19)

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БРОД

СВЕТОГ САВЕ 98

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

Расписује се оглас за пријем у радни однос не одређено вријеме:

 

1. Лабораторијски техничар - 1 извршилац.

 

Радни однос се заснива на одређено вријеме (до повратка радника са боловања и минимално 4 мјесеца).

 

Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и  посебне услове и то:

 

- Завршена средња медицинска школа, смјер лабораторијски техничар

- Положен стручни испит;

 

Општи услови:

 - да су кандидати држављани РС, односно БиХ,

 - да против кандидата није покренут кривични поступак,

 - да кандидати нису кажњавани;

 - да имају општу здравствену способност.

 

2. Кандидат уз пријаву је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса и то:

 

- Овјерену копију дипломе;

- Овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту;

- Родни лист

- Увјерење о држављанству

- Увјерење о некажњавању;

- Љекарско увјерење о општој здравственој способности не старије од 6 мјесеци које се прилаже након извршеног избора кандидата.

 

Оглас остаје отворен 8 (осам ) дана од дана објављивања у Заводу за запошљавање, Биро Брод и у “Гласу Српске”, а пријаве и тражене доказе о испуњавању услова, овјерене фотокопије докумената слати на сљедећу адресу:

Дом здравља Брод

Светог Саве 98.

74450 Брод.

***

ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

- Наставник стручних предмета, доктор медицине, са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, на одређено вријеме до 30.6.2020. године.... 1 извршилац.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16 и 66/18) кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број 29/12, 80/14) и Правилника о о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” број 24/19).

         

Уз потписану пријавџ кандидат је дужан доставити:

 

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

7. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дадактичко-методичку групу предмета,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

11. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

12. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

13. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

16. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и  васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

          Сви документи се достављају лично или путем Поште као овјерене копије на адресу школе, Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити „за конкурс”, за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

 

          Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

          Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

          Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се 15. 1.2020. године у 10 часова у учионици број 5, а након тога обавиће се интервју.

 

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОМШ “МАРКОС ПОРТУГАЛ” ДОБОЈ

ВИДОВДАНСКА ББ

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

 

Наставник музике – Одсјек клавир

- (2) извршиоца  –  24 часа, радник са искуством, на одређено вријеме, до краја наставног процеса у  школској 2019/2020. години (до краја јуна)

Наставник музике – Одсјек гитара

- (1) извршилац – 24 часа, радник са искуством, на одређено вријеме, до краја наставног процеса у школској 2019/2020. години (до краја јуна)

Наставник музике – Одсјек виолина

- (1) извршилац – 17 часова, приправник, на годину дана

Наставник музике – Одсјек солфеђо

- (1) извршилац – 24 часа, приправник, до повратка радника са функције

 

 Услови:

1)      Завршена академија (седми степен) – дипломирани музичар – пијаниста, гитариста и виолиниста и професор музике са завршеним теоретским одсјеком, дипломирани музички педагог или дипломирани професор солфеђа и музичке културе

2)      Дипломирани музички извођач или педагог са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16 и 31/18), посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18 и 84/19 ) и члана 7. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18 и 84/19) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19).

Општи услови, потребна документа:

1. Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

2. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

4. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

6. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (прибавља школа само за изабране кандидате након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (прибавља школа само за изабране кандидате након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

 

Потребна документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18 и 84/19) и члана 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19) је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије РВИ;

8. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18 и 84/19), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став 6. (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18 и 84/19).

 

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 17.1.2020. године у 11 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју

Пријаве доставити на адресу: ЈУ Основна музичка школа “Маркос Португал” Добој, Видовданска бб, 74 00 Добој, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***

ЈУ ОШ “ИВО АНДРИЋ” ЂУЛИЋИ

ЂУЛИЋИ 515

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

- Професор разредне наставе, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, 1 извршилац.

 

          Услови конкурса

 

1.1. Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине

б) да је пунољетан,

в) да је радно способан,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

1.2. Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

2. Документација која се прилаже уз пријаву

 

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује, доставити:

1.       кратку биографију са адресом; контакт телефоном и списком приложене документације,

2.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4.       овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту

5.       извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте

6.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

7.       увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).

8.       увјерење о невођењу кривичног поступка,

9.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

10.     увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

11.     увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

12.     увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити :

13.     љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци,

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем

 

3. Рок за подношење пријава

 

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

4. Адреса достављања пријава

 

Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Ђулићи, 515. Теслић 74270 , или непосредно у канцеларију секретара школе у затвореној коверти уз назнаку, Пријава на конкурс.

 

5. Интервју и тестирање

 

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе, о чему ће бити обавијештени путем телефона који наведу на пријави за конкурс.

Кандидати који се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Напомена:

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана