ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 31.03.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********************

****************************

ОСНОВНИ СУД У ТЕСЛИЋУ

КАРАЂОРЂЕВА 9

74 270 ТЕСЛИЋ

 

На основу члана 48. став 2. и члана 77. Закона о судовима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 37/2012, 44/2015 и 100/2017), члана 8. Правилника о унутрашњем судском пословању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 9/2014 ... 6/2019) и члана 26. Закона о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/2016, и 66/2018) и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду у Теслићу, предсједница Основног суда у Теслићу Љиљана Микановић објављује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуну упражњених радних мјеста

 

I   Судски извршилац .................................................... 1 (један) извршилац,

II  Дактилограф .................................................................. 1 (један) извршилац.

 

Општи услови:

 

- да је пунољетан,

- да је држављанин БиХ,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, 

- да се против њега не води кривични поступак,

- да има општу здравствену способност.

 

Посебни услови за упражњено радно мјесто под редним бројем I (судски извршилац) :

- завршена средња школа IV степен,

- положен стручни испит,

- положен возачки испит “Б” категорије,

- 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

 

Посебни услови за упражњено радно мјесто под редним бројем II (дактилограф) :

- завршена средња школа,

- познавање рада на рачунару,

- 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

 

Радни однос се заснива на неодређено вријеме, уз пробни рад у трајању од 3 (три) мјесеца.

 

Уз пријаву на оглас, са кратком биографијом, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова огласа, који морају бити у оригиналу или овјереној фотокопији и не старији од 6 мјесеци, лично или поштом на адресу: Основни суд у Теслићу, улица Карађорђева број 9., у року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу “Глас Српске”.

 

Доказ о општој здравственој способности достављају примљени кандидати, прије ступања на рад.

 

Са кандидатима који испуњавају све услове предвиђене огласом, обавиће се интервјуи, а са кандидатима за упражњено радно мјесто под II (дактилограф) и провјера радних способности-тестирање на рачунарима, у складу са актима суда, о чему ће кандидати бити обавијештени телефоном, на број контакт телефона, који су дужни навести у пријави.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Професор-наставник физике 1 извршилац; радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу; 2 часа, на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања а најдуже до 31.8.2021. године

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр.1/16, 66/18.) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) Правилнику о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурс на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс,  кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије (не старије од 6 мјесеци) сљедећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које доставља кандидат

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,(уколико се тражи положен стручни испит),

6. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла

7. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11. Кратку биографију,

 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама централне школе у Блатници дана 20.4.2021. године.

 

- Тестирање кандидата почиње у 8 часова, а интервју у 9 часова.

 

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве ће бити постављен на огласној табли школе.

Кандидат који достави потпуну и благовремену пријаву, а не појави се на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

(члан 8. Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 74/18 и 26/19).

Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Блатница 74275, Број 361., за конкурс – обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

***

ЗУ СЦ “ПОЛЏМЕД” ДОБОЈ

ВИДОВДАНСКА 88

74 000 ДОБОЈ

 

На основу члана 17. Статута ЗУ специјалистичког центра “ПОЛЏМЕД” Добој, директор Здравствене установе расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

- Доктор медицине ................................................................................1 (један) извршилац.

 

Услови:

Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове:

 

- завршен медицински факултет

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова предвиђених овим конкурсом, и то:

 

- пријаву са кратком биографијом (обавезно навести контакт телефон),

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- диплому о завршеном медицинском факултету.

 

Пријаву на конкурс са приложеним доказима доставити на мејл адресу установе: ordinacija@zu-polymed.com

 

Након избора кандидата, са одабраним кандидатом ће се закључити уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

За све додатне информације можете се обратити на број телефона: 070/310-473, сваки радни дан од 8 до 16 часова.

***

ЈУ ОШ “ЂОРЂО ПАНЗАЛОВИЋ” ОСИЊА

74 412 ОСИЊА

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста за шк. 2020/21. годину:

 

1. Наставник математике ......... 1 извршилац – радник са искуством и положеним стручним испитом, на 12 часова на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, а најкасније до 30.6.2021. године, а ако се не јави радник са искуством разматраће се пријаве приправника

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске” бр:01/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању, (“Сл. гласник Реп. Српске”бр:44/17, 31/18, 84/19, 35/20, и 63/20), Правилника о стр. профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр:74/18 и 26/19)

 

Посебни услови:

(1) Послове наставника обављају лица која осим услова утврђених Законом о раду треба да имају:

1) завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, односно право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме,

2) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које изда надлежна здравствена установа,

(2) Лица из ст. 1. овог члана која имају завршен други циклус студија, обавезно морају имати завршен први циклус студија из одређене области из става 1. тачка 1) овог члана.

(2) За доказивање услова из става 1. тачка 2) овог члана прихвата се само љекарско увјерење о психофизичкој способности радника које изда надлежна здравствена установа.

 

Општи услови: који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

*да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом ЛК-е,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа ,

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

* увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце,

* увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

*Увјерења из става 1. тачка 4 и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос, као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, а на основу члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у ОШ:

* овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

* увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

* додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

* увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

* увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

* увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

* увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

 

Пријаве са адресом и бројем телефона слати на адресу: ЈУ Основна школа “Ђорђо Панзаловић” Осиња, Дервента са назнаком: - “Пријава на конкурс”, не отварати

 

–Тестирање кандидата ће се обавити у понедјељак, 19.4.2021. године, у 9.30 сати, а интервју истог дана у 11 часова у просторијама ове Установе.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈПУ “РАДОСТ” ШАМАЦ

ОБИЛИЋЕВ ВИЈЕНАЦ ББ

76 230 ШАМАЦ

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци

за организациону јединицу у Обудовцу

 

Опис радног мјеста

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце – 1 извршилац

најмање година дана радног искуства и положен стручни испит

 

Посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” бр. 1/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 60. и 62. и 68. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Сл. гл. РС” бр.79/15 и 63/20), и чланом 2. став 1. и 2. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама (“Сл. гл. РС” број 36/16).

 

Посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

- да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача.

- да има најмање годину дана радног искуства на пословима васпитача

- да има положен стручни испит за васпитно-образовни рад, да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој здравственој способности за рад са дјецом (прилажу увјерење само изабрани кандидат приликом заснивања радног односа).

 

Уз пријаву за конкурс (потписано од стране кандидата који се пријављује на конкурс) и документацију којом се доказује испуњавање општих и посебних услова потребно је доставити и сљедећу документацију која је прописана чланом 62. став 9. 1. и тачка 2. закона о предшколском васпитању и образовању (“Сл. гл. РС” број 79/15 и 63/20):

         

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење Високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме.

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног искуства - стажа по врстама посла).

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава

 

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидат је дужан доставити овјерену копију свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидату.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Напомена:

Пријаве са потребним документима доставити путем поште на адресу вртића: ЈПУ “Радост” Шамац, Обилићев вијенац 6, Шамац.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Кандидат који испуњава услове конкурса, а пријава му је потпуна и благовремена, биће подвргнут интервјуу, а исти ће бити обављен у просторијама предшколске установе у Шамцу, дана 16.4.2021. године, од 10 часова, стога кандидати неће бити појединачно обавијештени о термину истог.

Документа која нису трајног карактера (увјерење о држављанству), не могу бити старија од 6 (шест) мјесеци.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремено и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана