ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.11.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.11.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.11.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

***

ЈУ ОШ "МИЛАН РАКИЋ" ВЕЛИКА БУКОВИЦА

74 213 ВЕЛИКА БУКОВИЦА

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

- Професор техничког образовања-приправник, (15 часова) на одређено радно вријеме до 31.12.2023.године

 

 

- Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број: 01/16) кандидати требају и да испуњавају посебне услове прописане чланом 114, 115. и 116. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,
- да има општу здравствену способност за рад,
- да је старији од 18 година.

 

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,
- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  или малољетним лицем.

 

- Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:


- Увјерење о држављанству,
- Извод из матичне књиге рођених,
- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак
- Увјерење о дужини радног стажу у струци , издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види :врста посла,степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг листи прије заснивања радног односа),
- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

 

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи(„Службени гласник Републике Српске" број: 74/18, 26/19). и то:
- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,
- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,
 

Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број: 74/18, 26/19).

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:
Пријаве са Еmail адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:
Јавна установа основна школаМилан Ракић", Буковица Велика 74 213 Велика Буковица, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.
 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама „Глас Српске". Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
 

Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тесту и интервју, који ће се одржати дана, 13.12.2022.године, са почетком у 9,00 часова, после теста-интервју, а који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе,

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ ОШ "ДОЊИ ЖАБАР" ДОЊИ ЖАБАР

ТРГ МЛАДОСТИ 4

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ 1 ГОДИНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА У РАДНИ ОДНОС

 

 

 1. Наставник њемачког језика, (6 часова) приправник ….................... 1 извршилац

 

Услови конкурса

 

Пријављени кандидати морају да испуњавају услове прописане Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", бр. 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 81/22), услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске бр.77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

 

Кандидати достављају следеће документе:

1. потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

4. љекарско увјерење о психо-физичкој способности за рад;

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци.

 1. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа);
 2. увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа);
 3. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци);,
 4. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
  9. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

10. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

11. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
12. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

13. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
14. увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и
15.увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Дана, 15.12.2022. године у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу Школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве, сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Тестирање кандидата у 12,30 часова.

Интервју са кандидатима у 13,30 часова.

 

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

          Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Доњи Жабар" Трг Младости бр. 4, 76 273 Доњи Жабар.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

 

          Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број:81/22) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/18, 26/19).

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" БРОД

КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ОСЛОБОДИОЦА 7

74 450 БРОД

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

 

 1. Професор српског језика– 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом, уговор о раду на одређено вријеме до краја наставне 2022/23. године, за 9 часова редовне наставе седмично;
 2. Професор психологије– 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом, уговор о раду на одређено вријеме до краја школске 2022/23. године, за 4 часа редовне наставе седмично;

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Општи услови за пријем у радни однос су:
1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;
2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава, доказ о некажњавању школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
5. Да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, доказ ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду («Сл.гласник Републике Српске», број: 01/16, 66/18, 119/21- одлука Уставног суда и 32/22), кандидати требају испуњавати и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске број: 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у стручним техничким и средњим стручним школама („Сл. гласник РС" број 29/12 и 80/14 и 83/15) и Правилником о поступку и програму за полагање стручног испита у средњој школи („Сл.гласник Републике Српске", број: 26/19).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, е-mail адресом и контакт телефоном од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити документацију на основу које се доказују испуњеност општих и посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то :

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова , у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеној педагошко –психолошкој и дидактичко- методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

7. Увјерење о држављанству,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, не старије од шест мјесеци,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбиједности затражити увјерење о неосуђиваности и увјерење да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Пријаве са потребним документима доставити на адресу школе ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла" Брод, ул. Краља Петра Првог ослободиоца бр.7, 74450 Брод, у затвореној коверти са назнаком пријава на конкурс и на које радно мјесто кандидат конкурише.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити 13.12.2022. године у 13,00 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју,сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за пријем („Сл.гласник РС" број 24/19).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

ОСНОВНИ СУД У ШАМЦУ

КРАЉА АЛЕКСАНДРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА ББ

76 230 ШАМАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

дактилографа-записничара на неодређено вријеме

 

Члан 1.

 

Основни суд у Шамцу расписује јавни конкурс за пријем у радни однос 1 (једног) радника на неодређено вријеме на послове дактилографа-записничара, уз пробни рад у трајању од 3 (три) мјесеца.

Члан 2.

 

НАЗИВ И ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА:

 

Назив радног мјеста: Дактилограф-записничар 1 (један) извршилац на неодређено вријеме.

 

Опис послова:

 

Врши све дактилографске послове по диктату и препису на компјутеру или писаћој машини, ради са судијама у осигуравању правилног управљања предметима на дневном нивоу, прекуцава материјале и одржава евиденцију списа за судије, укључујући и вођење записника на претресима, расправама и рочиштима, одговоран је за одржавање списа и уношење информација у систем регистровања предмета у одговоарајуће вријеме, припрема кореспонденцију, документацију и води бригу о распреду суђења, позива странке, свједоке и њихове представнике и осигурава да су предмети спремни за рад према распореду, сређује и ажурира списе и доставља их писарници суда, помаже особљу писарнице уколико је потребно, те обавља остале послове по наредби судије, предсједника суда или секретара суда.

 

Сложеност послова: једноставни административно-технички послови

 

Начин заснивања радног односа: Јавни конкурс уз пробни рад у трајању од 3 (три) мјесеца.

 

Члан 3.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) Општи услови:

 1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине.
 2. да је старији од 18 година.
 3. да има општу здравствену способност.
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду.
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.
 6. да се против њега не води кривични поступак.

 

б) Посебни услови:

 1. да има завршен IV степен средње стручне спреме.
 2. најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима у траженом степену образовања.
 3. положен стручни испит за рад у органима управе.
 4. познавање рада на рачунару.

 

Уз пријаву за конкурс кандидати су дужни да доставе доказ о испуњавању општих услова и то: увјерење о држављанству, извод из МКР (родни лист) потписану и овјерену изјаву о испуњавању услова из члана 3. тачка а.) подтачка 4. и 5. и увјерење о невођењу кривичног поступка.

 

Поред доказа о испуњавању општих услова кандидати су дужни доставити и доказе о испуњавању посебних услова, и то:

 

11.оригинал или овјерену фотокопију дипломе о завршеној средњој стручној спреми- IV степен.

12.доказ о познавању рада на рачунару.

13.доказ о радном искуству на истим или сличним пословима у траженом степену образовања у трајању од најмање 6 (шест) мјесеци;

14.оригинал или овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту за рад у органима управе.

 

Члан 4.

Уколико се на конкурс на јави ни један кандидат који има положен стручни испит за рад у органима управе, у обзир долазе и кандидати који немају положен стручни испит, а који ће бити у обавези да исти положе у року од 12 (дванаест) мјесеци од дана заснивања радног односа.

Кандидати који буду испуњавали све услове Конкурса биће позвани на интервју и провјеру радних способности, о чему ће бити обавијештени телефонским путем на контакт број који су дужни доставити уз пријаву или на е-mail адресу.

Неодазивање кандидата на провјеру радних способности и интервју комисија ће сматрати одустајањем кандидата од конкурса.

Правила провођења интервјуа и провјере радне способности биће објављена на огласној табли и њеб страници Суда.

 

Члан 5.

Пријава на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова може се доставити у пријемну канцеларију Основног суда у Шамцу или путрм поште у затвореној коверти, на адресу ул. Краља Александра И Карађорђевића бб, 76 230 Шамац, са назнаком "Пријава на конкурс-не отварати".

 

Члан 6.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске". Конкурс ће бит објављен и у ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, Филијала Добој, огласној табли суда и њеб страници суда. Рок за подношење пријаве рачуна се од дана посљедње објаве.

 

Члан 7.

Неблаговремене и непотпуне пријеве неће се узимати у разматрање.

 

О резултатима конкурса сви кандидати ће бити обавијештени писменим путем.

 

Изабрани кандидат ће ступити на рад након окончања конкурсне процедуре, о чему ће бити благовремено обавијештен.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА "ЈОВАН ДУЧИЋ" ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјесста

 

 

 1. Професор информатике, 20 часова ,са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, на неодређено вријеме ....................... 1 извршилац

 

Осим општих услова предвиђених Законом о раду (Службени гласник РС 1/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услова предвиђене чланом 104. став 1 тачка 1, 2 и 3 Закона о средњем образовању и васпитању ( Службени гласник РС 41/18, 35/20 и 92/20), и Правилником о врстама стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи .

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци ,као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Општи услови за пријем у радни однос:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а то доказује извод из матичне књиге рођених или фото копијом личне карте

3. да је радно способан ,а то доказује љекарским увјерењем о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4.да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава, а доказ о некажњавању Школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце , а доказ ће школа прибавити службеним путем  за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

6.увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности,морала,службене дужности,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказују испуњеност посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то :

1.Овјерене фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање 240 бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2.Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцијени током школовања,ако у дипломи не постоје подаци опросјеку оцјена

3. увјерење о положеној педагошко- психолошкоји дидактичкој- медодичкој групи предмета,који је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио  педагошко-психолошку  и дидактичко –методичку групу предмета

4. увјерење о положеном стручном испиту

5. увјерењеда се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испитау складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

6.Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме тражене огласом, издато од стране послодавца код кога је кандидат био запослен а које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла,степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца или борца Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца.

9.Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике српске, ако се о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Напомена: У складу са чланом 104. став 7 и 8 Закона о средњем образовању и васпитању, на упражњено радно мјесто, гдје се као услов тражи положен стручни испит, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школеу трајању од најмање годину дана у струци,уколико испуњава друге услове прописане законом.

Уколико се на радно мјесто под редним бројем 1 не пријави кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом,школа задржава право да прими радника без радног искуства.

Сва напријед наведена документа треба доставити као овјерене фотокопије на адресу школе и неће се враћати кандидатима.

Сви кандидати су дужни у пријави  на конкурс навести тачну адресу и број телефона.

Тестирање и интервју са кандидатима биће обављен дана 12.12.2022 године (понедељак) у просторијама школе са почетком у 10 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе ,најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа па се кандидати неће посебно  позивати ,а ако се не појаве на тестирању или интервјуу,сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или на адресу школе: ЈУ Гимназија „Јован Дучић" Добој, Хилендарска 2, са назнаком „Пријава на конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

ЈУ ОШ "ВАСО ПЕЛАГИЋ" ПЕЛАГИЋЕВО

ВУКА КАРАЏИЋА 76

76 256 ПЕЛАГИЋЕВО

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ 1 ГОДИНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА У РАДНИ ОДНОС

 

 1. Наставник њемачког језика, (14 часова) приправник …................... 1 извршилац

 

 

Услови конкурса

 

          Пријављени кандидати морају да испуњавају услове прописане Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", бр. 1/16,66/18, 91/21 и 119/21), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 81/22), услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске бр.77/09,86/10,25/14,76/15).

 

Кандидати достављају следеће документе:

 

 1. потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);
 2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);
 3. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;
 4. љекарско увјерење о психо-физичкој способности за рад;
  (доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).
  Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци.
 5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа);
 6. увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, ( школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа);
 7. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци);,
 8. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;
 9. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 10. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 11. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 12. .увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 13. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 14. увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и
 15. увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

          Дана, 15.12.2022. године у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

          Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу Школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве, сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

          Тестирање кандидата у 09,00 часова.

          Интервју са кандидатима у 10,00 часова.

 

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

          Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Васо Пелагић" Пелагићево, Вука Караџића 76, Пелагићево.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

 

          Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број:81/22) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/18, 26/19).

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" УГОДНОВИЋ

УГОДНОВИЋ 37

74 275 БЛАТНИЦА

 

КОНКУРС

 

За упражњено радно мјесто у ЈУ Основној школи „Петар Кочић" Угодновић, Теслић

 

 1. Наставник/Професор ликовне културе-1 извршилац на одређено радно вријеме, приправник 5 часова семично до 31. 08. 2023. године

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Поред општих услова утврђених у Закону о раду – („Службени гласник Републике Српске", број: 01/16,66/18 и 119/21), кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и Правилником о процедури и критеријумима пријема у радни однос радника у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број: 74/18, 26/19).

 

I Општи услови

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс:

 

1) Да је држављанин РС или БиХ , а то доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности,морала,службене дужности трговине људима, злостављањем дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,злоупотребе опојних средстава.

5)Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насаиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4 и 5 изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

 

II Посебни услови

Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број:77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебниуслови у погледу стручне спреме за радна мјеста под тачком 1.

За радно мјесто из тачке 1 и 2 потребно је радно искуство у струци у трајању најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 114. Став 5. Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22)

 

III

У складу са чланом 6 Правилника опроцедури пријема радника у радни одннос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број:74/18 и 26/19) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити идокументе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање.

 

Документи (овјерени или у оригиналу) који се прилажу уз потписану пријаву:

 1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно званје или еквивалент,
 2. Увјерење о положеној педагошкој- психолошкој и дидактичо-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошко  и додактичко –методичку групу предмета.
 3. Увјерење о положеном стручном испиту,ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом.
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

5)      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерње високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

7)      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

8)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије погинулих борца,

9)      Увјерење општинског/ градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општонско –градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

В)- рок за подношење пријаве

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

Г)- адреса достављања пријава

Пријаве се достављају на адресу: ЈУ Основна школа „Петар Кочић" Угодновић 74275 Блатница, Теслић.

 

Д)-интервју и тестирање

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју и тестирање дана 13.12.2022. године са почетком у десет (10) часова у просторијама ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић" Блатница – Теслић, немогућност обављања поменутог интервјуа и тестирања у просторијама ЈУ Основне школе „Петар Кочић" Угодновић, Теслић је тренутно извођење радова у унутрашњем дијелу школе.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и неовјерене фотокопије приложених докумената Комисија за избор неће разматрати.

***

„ОПТИМА ГРУПА" Д.О.О. БАЊА ЛУКА,

УЛ. КРАЉА АЛФОНСА XIII БР. 37А

78 000 БАЊА ЛУКА

 

КОНКУРС

за пријем радника

 

У сектору енергетике - електропостројење на радно мјесто Водећи инжењер са мјестом рада у „Рафинерија нафте Брод" а.д. извршилаца .............................. 1

 

Услови за заснивање радног односа:

 

 1. Општи услови који су прописани законом.

 

 1. Посебни услови:

 

 • VII степен стручне спреме – инжењер електротехнике, смјер енергетика;
 • Радни стаж у струци од најмање 3 године;
 • Одговорна особа спремна за рад у динамичном окружењу;
 • Иницијативност и добре комуникационе способности;
 • Познавање рада на рачунару (Word, Excel);
 • Додатно образовање представља предност.

 

 1. Опис Послова

-    Учествује у организацији, праћењу и вршењу анализа производње, дистрибуције и експлоатације електричне енергије;

-    Учествује у организацији, координацији и контролисању рада своје организационе јединице са радом осталих енергетских процеса као и  са технолошким процесима;

-    Учествује у контролним прегледима постројења и дијелова постројења;

-     Учествује у изради плана радова текућег и инвестиционог одржаваньа;

 

-     Рад на изради годишњих и оперативних планова;

-     Учествује у изради нормативних аката материјала и енергената, на бази енергетских и материјалних биланса;

 • Предузима мјере на оптимизацији рада поцтпојења, са циљем смањења трошкова;
 • Доставља дневне, мјесечне и годишње извјештаје о проблематици постројења непосредном руководиоцу;
 • Обавља и друге послове везано за несметан рад постројења.

 

 1. Потребна документа:
 • Биографија (ЦВ)
 • Докази о радном искуству.

 

Са свим кандидатима који испуњавају услове, Комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Кандидат се прима у радни однос уз обавезан пробни рад од три мјесеца.

 

Обавјештавамо вас да смо сагласни да нашу потребу за радником објавите у дневним листовима, на други уобичајен начин (у вашим просторијама) или да нам понудите одређен избор лица за заснивање радног односа из ваше евиденције незапослених.

 

 1. Рок за подношење пријава :

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Документи се достављају лично, електронски или на адресу:

„ОПТИМА Група" д.о.о. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII бр. 37а (са назнаком потреба за радником на радно мјесто Водећи инжењер - Сектор енергетике у Рафинерија нафте Брод" а.д.).

 

Телефон: 051/242-812; 051/242-826

Е-mail: [email protected]

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана