ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.07.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.07.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.07.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице

************

************

ФИЛИЈАЛА ДОБОЈ

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 3

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у статусу намјештеника у Општинској управи Дервента

 

I - У Општинску управу Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу намјештеника:

1. У Територијалној ватрогасној јединици Дервента:

- Ватрогасац - вођа смјене ...............................................један извршилац

 

Статус: намјештеник

 

II - Опис послова

- Опис послова које обавља ватрогасац - вођа смјене:

- руководи радом у смјени, на интервенцијама гашења пожара у сарадњи са старјешином,

- руководи радом ватрогасне смјене,

- ради на стручној обуци ватрогасне групе,

- ради на подизању физичке спреме ватрогасне групе, води бригу о безбједности ватрогасне групе на интервенцијама;

- одговоран је за примопредају смјене и рад у смјени;

- одговоран је за унутрашњи рад и дисциплину у ватрогасној групи;

- одговоран је за примјену прописа из Закона о заштити од пожара, Закона о раду и других прописа и мјера које доноси непосредни руководилац;

- сарађује са старјешином и другим вођама смјена,

- обавља и друге послове по налогу старјешине ТВЈ.

За свој рад одговора Старјешини ТВЈ

 

III - Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

 

IV - Посебни услови

Посебни услови:

- Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, посебни услови су: IV степен стручне спреме, средња школа техничког смјера или најмање КВ радник одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, браварске, хемијске, електричарске и друге струке),

- 1 година радног искуства у одговарајућем степену и врсти стручне спреме,

- положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара,

- посједовање доказа о здравственој способности за вршење послова и задатака гашења пожара и спашавања људи и материјалних добара,

- посједовање возачке дозволе за управљање моторним возилом "Б" категорије.

 

V - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

1. Доказ о завршеном IV степену стручне спреме, средња школа техничког смјера или најмање КВ радник одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, браварске, хемијске, електричарске и друге струке),

2. доказ о положеном стручном испиту за руководиоца акције гашења пожара,

3. исправа којом се доказује радно искуство од најмање 1 године у одговарајућем степену и врсти стручне спреме,

4. доказ о здравственој способности за вршење послова и задатака гашења пожара и спашавања људи и материјалних добара,

5. посједовање возачке дозволе за управљање моторним возилом "Б" категорије.

 

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

- фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

- фотокопију личне карте.

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјава да кандидат:

а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

в) не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16).

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Комисија за спровођење јавног конкурса за пријем намјештеника обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 134/11, 9/12 , 40/12 и 18/15). Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова 30, 39. и 60. наведеног Закона.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса и

в) доказ о здравственој способности за вршење послова и задатака гашења пожара и спашавања људи и материјалних добара.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

 

VI - Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу, који се може преузети у Општинској управи Дервента - шалтер сала или на страници Општине Дервента ЊЊЊ.дервента.ба

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис.

 

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: ОПШТИНА ДЕРВЕНТА - НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, ул. Трг ослобођења број 3, Дервента, са назнаком: "Пријава на Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у статусу намјештеника у Општинској управи Дервента".

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу "Гласу Српске" .

Јавни конкурс ће се објавити и у "Дервентском листу" и на званичној интернет страници општине Дервента , али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Славен Пијетловић, тел. број 053/333-461.

***

ОКРУЖНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

 

1. Референт за благајничке послове

извршилаца 1

 

Опис послова радног мјеста

 

• обавља све послове и задатке везано за редовну благајну, благајну депозита и благајну горива,

• води евиденцију о одузетим стварима и новцу, издаје потврде на примљене ствари и новац,

• врши подизање готовине и исплате готовином,

• сву обрађену документацију доставља шефу рачуноводства ради контроле,

• врши улагања извјештаја од трезора,

• врши обрачун по ликвидираној документацији (готовинске исплате, материјални трошкови судских вјештака, судија поротника, свједока, дневнице, гориво и слично),

• води уредно евиденцију о јемствима, одузетим и драгоцјеним предметима у кривичном поступку и прима новчана средства везано за лицитацију по рјешењима судија,

• редовно и уредно саставља мјесечни и благајнички извјештај,

• прати прописе из области финансијског пословања и досљедно их примјењује,

• ради на закључивању благајне готовине и попуњава образац бр. 2 који доставља трезору на књижење,

• ликвидира рјешења за судске вјештаке, тумаче, адвокате, поротнике, фактуре и сл.) и уноси у обрасце прописане трезорским пословањем,

• води преглед судских полога, наплаћених изречених новчаних казни, трошкова кривичног поступка, паушала и одузете имовинске користи,

• доставља позив странкама за плаћање новчаних казни, трошкова кривичног поступка, паушала и одузете имовинске користи и попуњава образац захјева о обавјештењу о току извршења новчане казне, трошкова кривичног поступка, паушала и одузете имовинске користи,

• врши обрачун и исплату комплетне документације која се уплаћује на жиро рачун депозита, књижи налоге банке депозита и усаглашава са рјешењима по предметима,

• обавља и друге послове по налогу предсједника суда, секретара суда и руководиоца рачуноводства.

 

2. Референт за обрачун плате и ликвидатор

 извршилаца 1

 

Опис послова радног мјеста

 

• преузима и уредно води документацију у вези обрачуна: (евиденције о присутности на раду, рјешења о радном односу, престанку радног односа, годишњем одмору, плаћеном одсуству и друга појединачна акта у вези са остваривањем права судија и радника),

• мјесечно обрачунава плате појединачно и збирно,

• врши годишње уношење плата и остварених накнада и плата у обрасцу М-4 за ПИО,

• врши пријем и обраду финансијских докумената,

• врши пријем и обраду рјешења за исплату накнада судским вјештацима, тумачима, судијама поротницима и адвокатима по службеној дужности,

• врши писање вирмана за обрачуне наведених накнада из претходне алинеје,

• врши улагање извода од обрачунатих и исплаћених накнада,

• даје стање података на постојећим трансакцијским рачунима и податке о обавезама,

• врши формалну и рачунску контролу исправности приспјелих докумената (рјешења, фактура и сл.) ради достављања и плаћања путем трезора,

• води књигу улазних и излазних фактура,

• попуњава трезорске обрасце везано за обрачун плата, ради на изради мјесечних и годишњих пореских пријава,

• врши рефундацију боловања,

• врши обраду свих захтјева за кредите,

• врши одлагање документације од обрачунатих и исплаћених накнада,

• обавља све послове везане за трезорску апликацију у оквиру СУФИ система,

• обавља и друге послове по налогу предсједника суда, секретара суда и шефа рачуноводства.

 

Општи услови:

• да је држављанин БиХ или РС,

• да је пунољетан,

• да има општу здравствену способност,

• да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима,

• да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

 

Посебни услови за радно мјесто под тачком 1.

 

- Завршена економска школа или гимназија,

- познавање рада на рачунару,

- шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

 

Посебни услови за радно мјесто под тачком 2.

 

- Завршена економска школа

- познавање рада на рачунару,

- једна година радног искуства на истим или сличним пословима.

 

За кандидате који буду примљени у радни однос обавезан је пробни рад у складу са Законом.

 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фотокопије сљедећих докумената:

 

за радно мјесто под тачком 1. (личну карту или пасош, диплому о завршеној школи, доказ о познавању рада на рачунару и доказ о радном искуству).

за радно мјесто под тачком 2. (личну карту или пасош, диплому о завршеној школи, доказ о познавању рада на рачунару и доказ о радном искуству).

Изабрани кандидати су дужни да у року од седам дана након објаве резултата спроведеног јавног конкурса, а прије заснивања радног односа доставе Комисији за спровођење поступка избора радника оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ, извод из матичне књиге рођених, увјерење о општој здравственој способности, увјерење о невођењу кривичног поступка, увјерење о некажњавању, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере, диплому о одговарајућој школи, увјерење или потврду о радном искуству на истим или сличним пословима и доказ о познавању рада на компјутеру.

Кандидате који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Комисија за спровођење поступка избора радника ће позвати на разговор.

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу "Глас Српске" и на интернет страници овог суда хттп://оксуд-добој.правосудје.ба/ а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

Пријаве за учешће на јавном конкурсу подносе се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда http://oksud-doboj.pravosudje.ba /. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Окружни суд у Добоју, улица Светог Саве број 22.

Пријаве које нису поднесене на прописаном обрасцу, непотпуне и неблаговремене неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 6

74 400 ДЕРВЕНТА

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Директор школе донио је Одлуку о поништењу конкурса који је изашао у "Гласу Српске" дана 08.07.2020. године који се односи на пријем радника: рачуновођа - радник са искуством на одређено вријеме на шест мјесеци пробног рада - 1 извршилац.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана