ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.01.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.01.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.01.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

****

"ЕФТ - РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ" ДОО

СТАНАРИ ББ

74 208 СТАНАРИ

 

ОГЛАС

за пријем радника на сљедећа радна мјеста:

 

1. Аутомеханичар, ВКВ/КВ аутомеханичар .................................................... 3 извршиоца

2. Бравар, ВКВ/КВ бравар  ........................................................................... 2 извршиоца

 

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове:

 

    - најмање 1 година радног искуства у струци

    - возачка дозвола Б категорије

    - здравствена способност за рад на висини

 

Пријаве на оглас доставити путем поште на адресу: "ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари, Станари бб, 74208 Станари, Република Српска, Босна и Херцеговина и/или на е-mail: посаоЖефт-станари.нет

 

Уз пријаву на оглас потребно је приложити детаљну радну биографију са референцама и копијом дипломе.

У случају да кандидат не буде изабран документа се не враћају, осим уколико то кандидат изричито не захтијева.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Остале пријаве неће се даље разматрати у поступку пријема, а кандидати о томе неће бити посебно обавијештени.

Објављивање огласа не обавезује на пријем.

 

Рок за достављање пријава је 24.2.2020. године.

***

ОПШТИНА БРОД

СВЕТОГ САВЕ 17

74 450 БРОД

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста намјештеника у Општинској управи

општине Брод

 

I - Начелник општине Брод расписује јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста намјештеника у Општинској управи општине Брод, на неодређено вријеме и то:

 

У Територијалној ватрогасној јединици, Одсјека за послове заштите и спасавања:

 

1)  Старјешина Територијалне ватрогасне јединице ........................  1 извршилац

2)   Ватрогасац ............................................................................................  1 извршилац

 

II - Опис послова

 

Опис послова за радна мјеста старјешина Територијалне ватрогасне јединице и ватрогасац, утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Брод.

 

III – Општи услови за пријем у радни однос

 

1)      да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2)      да је старије од 18 година,

3)      да има општу здравствену способност,

4)      да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5)      да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6)      да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи и

7)      да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом  - члан IX  тачка 1. Устава БиХ.

 

IV – Посебни услови

 

   за радно мјесто из тачке I подтачка 1):  

- Виша стручна спрема или први циклус студија са остварених најмање 180 ЕСТС бодова, смјер технички, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара, а ако нема положен стручни испит, обавезан је да га положи у року од шест мјесеци од дана именовања, положен возачки испит "Б" категорије, да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара и спасавање људи и имовине и познавање рада на рачунару.

 

    за радно мјесто из тачке I подтачка 2):  

- Средња стручна спрема у четворогодишњем трајању ватрогасне, металске, хемијске, грађевинске, електро и друге техничке струке, положен стручни испит за професионалног ватрогасца, а ако нема положен стручни испит може се примити на рад уз обавезу да исти положи у року од шест мјесеци од дана запослења, односно од дана испуњавања услова за полагање стручног испита, положен возачки испит "Б" категорије, да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара и спасавање људи и имовине и да није старији од 25 година живота.

 

V - Потребна документација

 

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу- Пријава на јавни конкурс. Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине и фотокопију личне карте, а изјава да кандидат:

 

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX  тачка 1. Устава БиХ,

2) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

4) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16), саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

 

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова,

 

-        кандидат за радно мјесто из тачке И подтачка 1), прилаже фотокопију:

 

1) дипломе о завршеној стручној спреми,

2) увјерења о положеном стручном испиту за руководиоца акције гашења пожара, а ако нема положен стручни испит, прилаже овјерену изјаву којом се обавезује да ће стручни испит положити у року од шест мјесеци од дана именовања,

3) исправе којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

4) извода из матичне књиге рођених,

5) возачке дозволе и

6) исправе или изјаву у писаној форми о познавању рада на рачунару.

 

-        кандидат за радно мјесто из тачке I подтачка 2), прилаже фотокопију:

 

1) дипломе о завршеној стручној спреми,

2) увјерења о положеном стручном испиту за професионалног ватрогасца, а ако нема положен стручни испит, прилаже овјерену изјаву којом се обавезује да ће стручни испит положити у року од шест мјесеци од дана запослења, односно од дана испуњавања услова за полагање стручног испита

3) извода из матичне књиге рођених и

4) возачке дозволе.

 

Степен стручне спреме се доказује универзитетском дипломом или свједочанством о завршеној средњој стручној спреми.

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

Кандидат уз увјерење о дипломирању доставља и потписано кратко образложење - изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. У случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са законским прописима из области високог образовања. Изузетно, кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

Кандидат не треба да доставља увјерење о дипломирању старије од годину дана ни диплому о стеченом високом образовању академског звања магистра или еквивалента, академског звања доктора или еквивалента или друге сличне дипломе уколико нису тражене у посебним условима конкурса, јер оне не могу доказати стечено звање завршеног основног, односно додипломског студија.

 

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

 

- потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, које треба да буду прецизне и детаљне, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је радио - назив радног мјеста, да ли су то послови високе, више, средње стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период радног ангажовања на радним задацима.

 

Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

 

- увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту из информатике или другу исправу факултета (фотокопија индекса) која потврђује познавање или знање рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми и положеном предмету из информатике.

 

Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

 

На основу Акта о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини у општини Брод, претходни љекарски преглед за радна мјеста старјешина Територијалне ватрогасне јединице и ватрогасац, која су утврђена као радна мјеста са повећаним ризиком, обухвата обавезно: преглед специјалисте медицине рада, преглед специјалисте офталмолога, преглед специјалисте неуропсихијатра или неуролога, преглед психолога, ЕКГ, аудиограм, тест спирометрије, основне лабораторијске анализе (СЕ, ККС, ШУК, Урин, Уреа), РТГ плућа, тест вестибулометрије, а факултативно: преглед ортопеда и преглед дерматолога.

 

 (3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, Конкурсна комисија ће обавити усмени интервју у циљу оцјене стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата за обављање послова и задатака за радно мјесто на које је конкурисао.

О мјесту и времену одржавања усменог интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

(4) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерену изјаву о испуњености услова из тачке В став 1. подтачка 1, 3. и 4. јавног конкурса, као и оригинално увјерење о обављеном претходном љекарском прегледу, издато од здравствене установе за медицину рада, као доказ да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара и спасавање људи и имовине.

 

(5) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 4. ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 4. ове тачке.

 

VI - Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

 

Јавни конкурс биће објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" и у дневном листу "Глас Српске".

 

Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу: "Општина Брод, Улица Светог Саве бр.17. са назнаком "Пријава на јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста намјештеника у Општинској управи општине Брод".

 

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

          За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Петранка Марић, контакт телефон 053/610-169.

***

ЈУ ОШ "ОЗРЕН" ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

74 255 ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основне  школе "Озрен" Доња Пакленица, Добој

 

1.       Опис послова

          Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. Директор школе за свој рад одговора Влади Републике Српске, Школском одбору и министру Просвјете и културе Републике Српске.

Директора школе  именује Влада на приједлог министра. Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

 

2.       Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За директора ЈУ Основне школе „Озрен"Доња Пакленица, Добој , може да буде изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду Републике Српске, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења  директора основне школе и то :

 

Општи услови:

1.       да је држављанин БиХ;

2.       да је старији од 18 година;

3.       да има општу здравствену способност за рад;

 

Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1.       има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању,

2.       има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1),

3.       није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

3. Потребна документација

Кандидати који конкуришу за директора школе уз пријаву на конкурс достављају сљедећа документа:

1.       извод из матичне књиге рођених,

2.       увјерење о држављанству,

3.       диплому о завршеној стручној спреми,

4.       потврду којом доказују да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

5.       љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

6.       увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

7.       увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, издато од надлежног суда,

8.       приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9.       препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10.     кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и  оствареним резултатима у раду.

Увјерење из тачке 6) школа ће прибавити службеним путем од надлежног ЦЈБ за именованог кандидата, а прије ступања на дужност. Кандидати су дужни да уз пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној  фотокопији не старија од 6 мјесеци.

 

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Озрен" Доња Пакленица, Добој, 74255 Пакленица, са назнаком "За јавни конкурс за избор и именовање директора школе- НЕ ОТВАРАТИ". Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Достављена документа неће бити враћена кандидатима.

 

5. Начин и рок обавјештења кандидата

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру просвјете и културе документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе.

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора ЈУ Основне школе "Озрен" Доња Пакленица, Добој у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног Министарства.

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" КАКМУЖ

БАРЕ И БР.11,

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за сљедећа упражњена радна мјеста у школи

 

1.       Професор ликовне културе - 5 часова у централној школи и 5 часова у подручном одјељењу Карановац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовној установи - 1 извршилац

Ако се не пријави кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовној установи разматраће се и пријаве приправника.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр.44/17 и 31/18) као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава – важи за сва радна мјеста су:

- да је држављанин  Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, а то се оказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- да је радно способан за вршење послова на наведеном радном мјесту, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 01/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача  у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10 и 25/14 и 76/15), и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске, број 74/18)

 

Кандидати достављају сљедећу документацију:

1.       потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом, е-mail адресом  и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања, контакт телефон и е-mail);

2.       увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3.       извод из матичне књиге рођених;

4.       љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, не старије од 6 мјесеци

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа);

5.       увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма са најмање остварених 240 ECTS бодова у четворогодишњем трајању у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

7.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку или дидактичко-методичку групу предмета;

8.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

9.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

10.     додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

11.     увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење (за приправника);

12.     увјерења о радном стажу издата од ранијих послодаваца код којих је кандидат био запослен (кандидати са радним искуством);

13.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

14.     увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

15.     увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Тестирање и интервју ће се одржати дана 10.2.2020. године са почетком у 11 часова. Уколико кандидат не приступи законском интервјуу и тестирању сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити  враћене кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Конкурс ће бити објављен у дневном листу "Глас Српске" посредством Завода за запошљавање.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Школа ће обавијестити све кандидате пријављене на расписани конкурс, у складу са чл. 113. став 1. Закона,  о извршеном избору кандидата по конкурсу (путем mailа).

 

Потребна документација се може доставити лично или путем поште на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава" Какмуж, Петрово

Баре I бр.11, 74 317 Петрово са назнаком "за конкурс"

***

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора  Јавне установе Основне школе "Доситеј Обрадовић" Блатница

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе "Доситеј Обрадовић" Блатница расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Доситеј Обрадовић" Блатница

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

 

III – Мандат

Директор ЈУ Основне школе "Доситеј Обрадовић" Блатница, Теслић се бира на период од 4 (четири) године. Мандат се рачуна од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Министарство просвјете и културе доставља школском одбору одлуку Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе "Доситеј Обрадовић" Блатница  може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе, и то:

1. Општи услови:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2) да је старији од 18 година,

3) да има општу здравствену способност за рад.

 

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 177. став  2. Закона о основном васпитању и образовању, ("Службени гласник Републике Српске" број:44/17, 31/18 и 84/19).

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1).

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V – Потребна документација

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз потписану пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

1) диплому о завршеној стручној спреми,

2) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, а које не може бити старије од шест мјесеци,

4) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

5) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

7) препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

8) кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

9) извод из матичне књиге рођених,

10) увјерење о држављанству.

 

Увјерење из тачке 4) школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Кандидати су дужни да уз потписану пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа "Доситеј Обрадовић" Блатница број, 361, 74 275 Блатница са назнаком: "Јавни конкурс за избор и именовање директора школе" (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици Српској и БиХ.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документа школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

 

VII – Начин и рок обавјештења

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основне школе "Доситеј Обрадовић" Блатница у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 74

74 317 ПЕТРОВО

 

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА

за попуну упражњеног радног мјеста

I

Расписује се конкурс за попуњавање радног мјеста:

1.       Наставник/професор ликовне културе на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства са рада , са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац, непуно радно вријеме 5 часова редовне наставе.

 

II

1.       Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС број 1/16 и 66/18 ) кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104 Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС број 44/17 и 31/18) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Сл. гласник РС број 77/09, 86/10,25/14 и 76/15).

 

2. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18 и 84/19).

 

3. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/1, 31/18 и 84/19) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Изабрани кандидат ће накнадно доставити љекарско увјерење о способности за рад и увјерење о неосуђиваности.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1.       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу,

4.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,

5.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

IV

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће им се враћати.

 

V

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 7.2.2020. године (петак) , тестирање са почетком у 13 часова а интервју са почетком у 14 часова.

 

VI

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се не појави на тестирање или интервју, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

VII

У случају да се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством и положеним стручним испитом у разматрање ће бити узете и пријаве лица без радног искуства.

 

VIII

Конкурс ће бити објављен у дневном листу "Глас Српске" посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

IX

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу:

ЈУ ОШ "Вук Караџић" 74317 Петрово, Озренских одреда 74, са назнаком Јавни конкурс за пријем у радни однос.

 

X

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

XI

Школа ће обавијестити све пријављене кандидате по расписаном конкурсу о извршеном избору кандидата за пријем у радни однос.

***

ЈУ ОШ "ЛИЈЕШЋЕ" БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за упражњена радна  мјеста

 

1. Наставник/професор историје – 11 часова редовне наставе седмично до 31.8.2020. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

2. Наставник/професор ликовне културе – 7 часова редовне наставе седмично до 31.8.2020. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених  или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат након  завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4) и 5) школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Поред општих услова утврђених у Закону о раду - ("Службени гласник Републике Српске" број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18 и 84/19), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18 и 84/19) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18 и 84/19), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова, потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања , уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен,

8.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/18 и 26/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју и тестирање ће се обавити 13.2.2020. године, са почетком у 9 часова у просторијама Јавне установе Основне школе "Лијешће". За кандидата који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске" Бањалука од 29.1.2020. године а траје од 30.1.2020. године.

 

Пријаве слати на адресу:

Јавна установа Основна школа "Лијешће"

Лијешће бб, 74450 Брод

са назнаком – Пријава на оглас, не отварати -

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" БРОД

ВУКА КАРАЏИЋА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка

- 1 извршилац, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу; пуна наставна норма; рад на одређено вријеме у продуженом боравку ученика до  повратка радника са функције, а најдуже до завршетка наставног процеса у школској 2019/20. години - 19.6.2020. године.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује које не може бити старије од шест мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће за за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем које доставља кандидат.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18 и 84/19), услове прописане  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), услове прописане Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17 и 31/18).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18 и 84/19), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

2)      увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групи предмета,

3)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу,

4)      увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5)      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

6)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

7)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Дана 13.2.2020. у 11.30 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Свети Сава" Брод, обавиће се тестирање, а у 12.30 часова интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће објављен на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју.

Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/18 и 26/19).

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске" Бањалука од 29.1.2020. а траје од 30.1.2020. године .

 

Пријаве са назнаком – „пријава на конкурс, не отварати", слати на адресу:

ЈУ Основна школа "Свети Сава", Ул. Вука Караџића бб, 74450 Брод.

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ШАМАЦ

ЦАРА ЛАЗАРА 6

76 230 ШАМАЦ

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Једног доктора медицине, за 12 часова наставе недјељно, са положеним стручним испитом и искуством на раду од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до 31.8.2020. године;

 

 

Општи и посебни услови за кандидата

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

 

2. Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а  то се доказује изводом из  матичне књиге рођених

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем  радника у радни однос у средњој школи.

 

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената  и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој  школи и начину бодовања критеријума за пријем, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

- увјерење о положеној  педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој  групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета ;

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење  о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу

- увјерење да се кандидат ослобађа полагања обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагања стручног испита;

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца);

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци , уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

(Уколико се за радно мјесто не пријави нити један кандидат са положеним стручним испитом, разматраће се и пријаве приправника.)

 

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Шамац, ул. Цара Лазара 6, 76230, Шамац, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата се неће узети у разматрање.

 

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

 

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављени на огласној табли школе дана: 10.2.2020. године.

Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 13.2.2020. године у 13 часова, у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

"КОМПАНИЈА МИЛОЈЕВИЋ ГИЉЕ ГАС" ДОО

ПЈ ТЕРМЕ ОЗРЕН КАКМУЖ

 

КОНКУРС

 

- За менаџера РУЦ "Терме Озрен" Петрово ...................1 извршилац

 

Потребан профил:

Завршен факултет економски, правни, факултет организациони наука, факултет за туристички и хотелијерски менаџмент или сродни факултет у трајању од 4 године

Активно знање енглеског језика, пожељно је и још једног

Познавање рада на рачунару (MS Office пакет)

Посједовање возачке дозволе "Б" категорије

Радно искуство у овој или сличним браншама минимум 3 године

Спремност на повремене одласке службених путовања (вишедневних) и рад викендом

Да поседује организационе способности и тимски дух

 

Све пријаве слати на mail адресу giljegas@teol.net, а кандидати који буду задовољавали минимум критеријума биће позвани на информативни разговор.

 

Конкурс остаје отворен све док се не попуни радно мјесто са одговарајућим кадром.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана