ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 28.08.2019. године.

 

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” МОДРИЧА

ЦАРА ЛАЗАРА 29

74 480 МОДРИЧА

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник  математике са искуством ...................................................... 1 извршилац

(12 часова - на одређено вријеме до повратка раднице са боловања до 31.12.2019. године)

 

2. Наставник разредне наставе са искуством .......................................1 извршилац

(на одређено вријеме до 31.8.2020. године)

 

3. Наставник њемачког језика са  искуством ........................................... 1 извршилац

(6 часова - на одређено вријеме до 31.8.2020. године)

 

Општи услови:

 

1. Да је држављанин Републике Српске и БиХ

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

 

Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова, као и посебних услова, а потребно је доставити и сљедећу документацију:

 

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидатичко-методичку групу предмета,

3.       Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       Увјерење о општој здравственој способности (прилаже кандидат који буде изабран по окончању процедуре и не може бити старије од шест мјесеци),

7.       Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

8.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос са радним искуством,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату ратног војног инвалида.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе.

Тестирање и интервју кандидата који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 10.9.2019. године у просторији школе, с тим да ће се тестирање обавити у 9 часова, а интервју исти дан у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања у средству јавног информисања.

 

Пријаве са документима се достављају у ЈУ Основна школа “Свети Сава” Модрича, ул. Цара Лазара бр. 29, сваким радним даном од 8 до 14 часова.

 

На пријави кандидат треба да напише контакт телефон и е-mail  адресу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

***

 

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 3

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у приправника у Општинску управу Дервента

 

I - Начелник општине Дервента расписује јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом - из категорије дјеце погинулих бораца ВРС у Општинску управу Дервента, на одређено вријеме у трајању до 12 мјесеци:

 

1. Дипломирани инжењер саобраћаја - 1 извршилац

2. Дипломирани правник - 1 извршилац

 

II - Опис послова

 

Приправници се примају у радни однос ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла и стицања права на полагање стручног испита за рад у управи.

Приправници ће се оспособљавати по Правилнику о пријему у радни однос и стручном оспособљавању у Општинској управи Дервента (“Службени гласник општине Дервента”, број 16/17).

 

IIIОпшти услови за пријем у радни однос

 

1) да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2) да је старије од 18 година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и

7) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ.

 

IV – Посебни услови

- Висока стручна спрема (VII степен) или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова

 

V - Потребна документа

 

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс. Пријавни образац се може преузети са званичне интернет странице Општине Дервента и пријемној канцеларији Општине Дервента.

Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, и изјаву да кандидат:

 

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

2) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

4) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

 

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

1. фотокопију дипломе о завршеном факултету (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи. Ако високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје)

2. увјерење да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање РС са статусом незапосленог лица без радног искуства у траженом степену стручне спреме или да нема остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме, односно да има остварено радно искуство у траженој врсти и степену стручне спреме у трајању краћем од 12 мјесеци;

3. увјерење да је кандидат дијете породице погинулог борца ВРС.

 

(3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, Конкурсна комисија ће обавити усмени интервју.

О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено писмено обавијештени.

 

(4) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, а овјерену изјаву о испуњености услова из тачке В став 1. подтачка 1. 3. и 4. јавног конкурса, као и увјерење о општој здравственој способности.

 

(5) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 4. ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 4. ове тачке.

 

VI – Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

 

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и званичној интернет страници Општине Дервента њњњ.дервента.ба

 

Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: Општина Дервента, Трг ослобођења број 3, са назнаком “Комисији за спровођење поступка за пријем приправника у радни однос.

 

Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је Боривоје Голубовић, контакт телефон 053/315-130.

***

 

ЈУ ОШ “ГОРЊА СЛАТИНА” ГОРЊА СЛАТИНА

76 238 ГОРЊА СЛАТИНА

 

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

 

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

За свој рад директор одговара Влади, школском одбору и министру.

Директора школе именује Влада на приједлог министра.

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.
 

Услови конкурса

 

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава сљедеће услове:

 

Општи услови:

 

1. да је држављанин БиХ;

2. да је пунољетан;

3. да је здравствено способан за вршење послова на наведеном радном мјесту.

 

Посебни услови:

1. да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент. Наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме могу равноправно конкурисати на расписани конкурс за директора школе (члан 177. став 2. Закона);

2. да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става;

3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати уз пријаву достављају сљедећа документа:

 

1. увјерење о држављанству;

2. извод из матичне књиге рођених;

3. диплому о завршеној стручној спреми;

4. потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

5. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност);

6. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

(школа ће тражити службеним путем за изабраног кандидата );

7. увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

8. приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

9. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

10. кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

 

Директор школе се именује на период од четири године.

 

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

 

Сва документа која кандидат прилаже уз пријаву на конкурс морају бити оригинал или овјерене копије и неће се враћати кандидатима.

 

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

 

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства.

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа Горња Слатина, 76 238 Горња Слатина са назнаком Пријава на конкурс за избор директора школе.

 

Непотпуне и неблаговремено пристигле пријаве неће се разматрати.

***

 

 

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

На одређено вријеме, до краја школске 2019/2020. године -  31.8.2020. године:

 

1. Професор енглеског језика, 18 часова седмично (пуна норма), приправник, један извршилац

 

Општи услови прописани Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број:1/16 и 66/18) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19) које кандидати треба да испуњавају су:

 

1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број : 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/15 и 83/15), и то:

1. Да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

2. Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника (члан 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању).

 

Потребна документација:

 

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца);

11. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци, доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс, кандидати су обавезни навести сва документа која прилажу уз пријаву.

 

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19).

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 12.9.2019. године (четвртак) у 12 часова, у просторијама школе.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе и њеб страници школе, 9.9.2019. године.

 

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или на адресу:

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, Берлинска бб, 74 480 МОДРИЧА, са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

 

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД

КРАЉА ПЕТРА И ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

 

ИСПРАВКА ДИЈЕЛА ТЕКСТА КОНКУРСА

 

          у Конкурсу објављеном дана 21.8.2019. године у “Гласу Српске”

 

- тачка 2. се брише и

- у тачки 5.

 у другом реду, иза ријечи извршилац, умјесто ријечи приправник треба да стоји са искуством и у загради умјесто текста “до краја школске године” треба да стоји текст “до повратка раднице са породиљског боловања - 11.5.2020. године”.

 

Остали дио текста конкурса за попуну упражњених радних мјеста остаје исти.

Ова исправка остаје објављена до 5.9.2019. године од дана објављивања у дневним новинама.

***

 

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД

КРАЉА ПЕТРА И ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

 

1. Професор пословне информатике - 1 извршилац - са искуством на одређено вријеме (до краја школске године ) - за 4 часа седмично,

2. Професор практичне наставе за техничаре рачунарства и техничаре информационих технологија за 6 часова седмично -1 извршилац са искуством на одређено вријеме (до краја школске године).

 

          Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 01/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18) и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, број 102/12).

 

Уз пријаву кандидати су дужни доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко- методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита  у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

7. Увјерење о држављанству,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво поштом на горе наведену адресу.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу и интернет страницу школе.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, одн. који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити 9. септембра 2019. године у 13 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за пријем (“Сл. гласник РС” број 24/19)

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

 

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ” ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА 3

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

ОДЛУКА

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА

 

1. РАЧУНОВОЂА - 1 ИЗВРШИЛАЦ, НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ, ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА ФУНКЦИЈЕ, А НАЈДУЖЕ ДО 31.10.2020. ГОДИНЕ, СА РАДНИМ ИСКУСТВОМ

 

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16 ) испуњава и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18),  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број: 74/18,26/19).

 

Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности за рад које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

5. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

 

Документација коју је потребно доставити:

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент који има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

2) Додатак дипломи који садржи податак о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4) Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу која се тражи овим конкурсом, из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног стажа.

5) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

6) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на Конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

 

Тестирање кандидата ће се обавити у ЈУ Основној школи “Алекса Шантић” у Вукосављу дана 10.9.2019. са почетком у 9 часова и интервју у 11 за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, а најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије докумената и исте им неће бити враћене.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве на Конкурс могу се доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа “Алекса Шантић” Вукосавље, улица Омладинска 3,74470 Вукосавље.

***

 

ЈПУ “НАША РАДОСТ” МОДРИЧА

ЦАРА ЛАЗАРА 7

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме

У ЈПУ Наша радост Модрича

 

 

I        Директор Јавне предшколске установе “Наша радост” Модрича расписује Јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено вријеме два (2) приправника са високом стручном спремом и то:

 

1. Васпитач у предшколској установи ...................................... 1 извршилац

2. Нутрициониста дијететичар .................................................. 1 извршилац

 

 

II       ОПИС ПОСЛОВА

 

1.       Васпитач у ЈПУ “Наша радост” Модрича обављаће сљедеће послове: рад са дјецом у групи од 16 мјесеци до 6 година у складу са Програмом предшколског васпитања и образовања.

 

2.       Нутрициониста дијететичар у ЈПУ “Наша радост” Модрича обављаће сљедеће послове: израда мјесечних јеловника у складу са законским прописима, организовање и руковођење радом службе за исхрану и службе одржавања.

 

III      ОПШТИ УСЛОВИ

 

1. Да је држављанин Републике Српске и БиХ

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неспособним за обављање послова у Установи.

 

IV      ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 

1. Висока стручна спрема – VII степен школске спреме, завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског образовања и васпитања

2. Висока стручна спрема - VII степен школске спреме, завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму нутрициониста дијететичар

 

V       ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да достави:

-        увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци,

-        извод из матичне књиге рођених,

-        овјерену копију личне карте,

-        овјерену копију дипломе,

-        овјерену копију додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку,

-        потврда да се води на евиденцији Завода за запошљавање РС,

-        доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре,

-        увјерење о некажњавању кандидат ће доставити по завршеном избору,

-        увјерење да се против кандидата не води кривични поступак.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

VI      РОКОВИ

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске” и огласној табли Завода за запошљавање у Модричи.

 

VII    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈПУ “Наша радост”, Цара Лазара 7, Модрича, са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАЈ”.

На пријави кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

Кандидати који доставе потпуне и благовремене пријаве биће позвани на интервју.

***

 

ЈУ ОШ “ТОДОР ДОКИЋ” КАЛЕНДЕРОВЦИ

74 413 КАЛЕНДЕРОВЦИ

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Наставник физике - 1 извршилац 2 часа радник са искуством на одређено вријеме до 31.8.2020. год.

2. Наставник ликовне културе - 1 извршилац 3 часа радник са искуством на одређено вријеме до 31.8.2020. год.

Услови: Поред услова утврђених Законом о раду (Сл. гласник РС бр: 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104 и 105. Закона о основном васпитању и образовању (Службени гласник РС бр: 44/17 и 31/18). Пријем радника извршиће се и у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема у радника у радни однос у основној школи (Сл. гласник РС бр: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава и сљедеће услове:

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

 

За упражњено радно мјесто, поред наведених услова, кандидат треба да достави сљедећу документацију:

 

- пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- увјерење општинског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- увјерење општинског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Тодор Докић” Календеровци

74413 Календеровци - Дервента

са назнаком - пријава на оглас

 

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Тестирање и интервју са кандидатима ће се обавити 6.9.2019. године у 11 часова у просторијама школе, који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласној табли школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

 

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 10

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

 

1. Наставник/професор енглеског језика - приправник - 16 часова на одређено вријеме до 31.8.2020. године - 1 извршилац

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16), посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 ).

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

- да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

- увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.


Уз потписану пријаву на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефоном, списком  приложене документације, кандидати треба да приложе сљедећа документа:
- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

 

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

 

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

 

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,


- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.
 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

- Тестирање кандидата обавиће се 9.9.2019. године у 9 часова у просторијама школе

- Интервју кандидата обавиће се 10.9.2019. године у 9 часова у просторијама школе

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве слати на адресу :

Ју Основна школа “Никола Тесла”

Трг ослобођења 10, 74400 Дервента

Са назнаком - пријава на оглас, не отварати -

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

 

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 10

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Основне школе Никола Тесла Дервента

 

И - ПРЕДМЕТ

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Никола Тесла” Дервента расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Никола Тесла” Дервента.

 

II - ОПИС ПОСЛОВА

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговоран је Влади, министру и школском одбору.

 

III – МАНДАТ

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, потом документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса доставља министру, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

За директора Јавне установе Основне школе “Никола Тесла” Дервента може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду (“Службени гласник РС”  број 01/16), Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 и 31/18), Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник РС” број 49/18) и то:

 

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

- Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 и 31/18).

- Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из претходне ставке.

- Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

1. Диплому о завршеној стручној спреми,

2. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

5. Увјерења да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

7. Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

8. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

9. Извод из матичне књиге рођених,

10. Увјерење о држављанству.

Кандидати су дужни документе доставити у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

VI - РОК ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти, лично или поштом препоручено на адресу: Јавна установа Основна школа “Никола Тесла” Дервента, Трг ослобођења бр. 6, 74400 Дервента, са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе” (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће се узети у разматрање.

 

VII - НАПОМЕНЕ

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци Владе Републике Српске о избору директора ЈУ ОШ “Никола Тесла” Дервента, у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

 

ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ТРОЛ”

МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА ББ

74400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за радна мјеста

 

На неодређено вријеме:

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце _________________ 5 извршилаца

2. Сарадник за васпитача __________________________________ 1 извршилац

 

На одређено вријеме:

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце – приправник ________ 2 извршиоца

2. Дипломирами васпитач предшколске дјеце - приправник (према: Програму ЈУ Завода за запошљавање РС о финансирању бруто плате приправника – дјеце погинулих бораца ВРС) ___________________________ 1 извршилац

 

Општи услови:

- Да је држављанин РС, односно БиХ

- Да је старији од 18 година,

- Да има општу здравствену способност,

- Да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова васпитача и сарадника у предшколској установи.

 

Посебни услови:

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце (на неодређено вријеме):

- ВСС, дипломирани васпитач предшколске дјеце

  - Положен стручни испит

- Радно искуство најмање годину дана

 

1. Сарадник за васпитача

- ССС, сарадник у настави

- Радно искуство најмање годину дана

 

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце – приправник

- ВСС, дипломирани васпитач предшколске дјеце

- (за приправника према Програму Завода за запошљавање РС) кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 134/11, 9/12 , 40/12 и 18/15 ). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова 30, 39. и 60. Закона.

 

Потребна документа:

Уз пријаву на конкурс, са краћом биографијом, кандидати су дужни да приложе доказ о испуњавању општих и посебних услова:

- Увјерење о држављанству (оригинал или овјерена копија),

- Извод из матичне књиге рођених (овјерена копија),

- Љекарско увјерење,

- Овјерена фотокопија дипломе или потврда о дипломирању,

- Овјерена фотокопија личне карте,

  - Увјерење о положеном стручном испиту (осим за приправника)

1. Доказ о радном стажу (осим за приправника)

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Са свим кандидатима који буду ушли у ужи избор Комисија за избор кандидата на конкурсу ће обавити разговор - интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

Пријаве се могу доставити лично на протокол ЈПУ “Трол” или путем поште на адресу ЈПУ “Трол”.

***

 

ЈУ !УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

О ПРИЈЕМУ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

(са радним искуством)

 

1. Професор њемачког језика и књижевности .......... један извршилац, 16 часова наставне норме седмично, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020.

 

У погледу врсте стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број 29/12) наставници треба да испуњавају сљедеће услове:

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18) и услове Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” бр. 102/2014. и 42/2016.).

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити:

1.       Увјерење о држављанству,

2.       Извод из матичне књиге рођених,

3.       Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за  рад са ученицима кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4.       Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

5.       Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

6.       Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11.     Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

 

Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће примљени кандидат прије заснивања радног односа.

 

 Сви документи се достављају као овјерене копије на адресу Школе,

Ул. Цара Душана бр. 18 Добој

и неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

 

Интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се 10.9.2019. године у 11 часова у просторији  бр. 5.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

***

 

ЈУ ОШ “ШАМАЦ” ШАМАЦ

ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 4

76 230 ШАМАЦ

 

КОНКУРС

на упражњено радно мјесто

 

  1. Наставник математике на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, на 4 часа, до 31.8.2020. године, 1 извршилац.

 

Кандидат који се пријављује на конкурс мора да испуњава следеће опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18):

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које  не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава а које ће школа службеним путем прибавити за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце школа ће службеним путем прибавити за изабраног кандидата  и

- увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз потписану пријаву кандидат који се пријављује поред горе наведених докумената потребно је да достави документацију којом доказује да испуњава посебне услове у погледу стручне спреме прописане чланом 104. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15 ), као и документацију на основу које се врши бодовање приликом утврђивања листе кандидата, а то су:

 

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави  кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета

- Увјерење о положеном стручном испиту

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи ако се то односи на кандидата

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Избор кандидата вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19).

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Пријаве са документима слати на адресу школе: Доситеја Обрадовића 4. 76 230 Шамац, или лично на протокол сваког радног дана од 8 до 13 часова.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената које се неће враћати пријављеним кандидатима.

Непотпуне и неблаговремено приспјеле пријаве неће се узимати у разматрање, само ће бити евидентиране.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Тестирање и интервју пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса ће се одржати дана 10.9.2019. године (уторак ) са почетком у 14 сати. Уколико се пријављени кандидат не појави на истом, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Школа ће обавијестити све кандидате пријављене на конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

 

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

О Г Л А С

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 

За подручја:       

- ДЕРВЕНТА – 2 извршиоца

 

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

- Минимално ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:

- Копија извода из матичне књиге рођених

- Копија увјерења о држављанству

- Копија дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

 

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

“Глас Српски-Трговина” А.Д. - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр. 93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

 

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10А

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

1. Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци саобраћај – 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са функције, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци машинство и обрада метала – 1 извршилац, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3. Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци машинство и обрада метала - 1 извршилац, пуна норма, до повратка радника са мјеста помоћника директора школе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/16) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број: 24/19).

У случају да је конкурсом тражено радно искуство и положен стручни испит, а не пријави се кандидат који испуњава ове услове разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства - приправника.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико се кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке: врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Средња школа “Никола Тесла”, Карађорђева 10 А,  74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног  радног  мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”. Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 10.9.2019. године, у 11 часова, у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати  се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, чија овјера не може бити старија од шест мјесеци, и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

 

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

1. Наставник математике (професор математике, дипломирани математичар, професор математике и информатике, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар и информатичар, професор математике и физике) - 1 извршилац, пуна наставна норма, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник физике (професор физике, дипломирани физичар, професор математике и физике, професор физике и информатике) - 1 извршилац, 4 часа, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3. Наставник географије (професор географије и дипломирани географ) - 1 извршилац, 2 часа, на одређено радно вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најкасније до 5.2.2020. године,

4. Наставник хемије (професор хемије, дипломирани хемичар и дипломирани инжењер хемије) - 1 извршилац, 4 часа,  на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

5. Наставник ботанике (професор биологије, дипломирани биолог) - 1 извршилац, 2 часа, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством,

6. Наставник микробиологије (доктор медицине, професор биологије, дипломирани биолог) - 1 извршилац, 4 часа, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством,

7. Наставник практичне наставе у занимању угоститељски техничар (менаџер хотелијерства - гастроном, менаџер хотелијерства - ресторатер, дипломирани менаџер туризма) - 1 извршилац, 3 часа, на одређено радно вријеме, до 30.6.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

8. Наставник психологије (професор психологије, дипломирани психолог) - 1 извршилац, 8 часова, на одређено радно вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

9. Наставник пословне комуникације (дипломирани психолог, професор психологије, дипломирани комуниколог, дипломирани педагог, професор филозофије и социологије, професор социологије) - 1 извршилац, 4 часа, на одређено радно вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 01/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” број: 34/15 и 83/15) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број: 24/19).

 У случају да је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства – приправника.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану  пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико се кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке: врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић”, ул. Карађорђева бб, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”. Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 10.9.2019. године, у 13 часова, у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана