ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.01.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.01.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 25.01. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

********

ЈУ ОШ “СРБИЈА” ЦРКВИНА

76 239 ЦРКВИНА

 

КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

 

1.  НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ.......1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2023.године

 

2.  ВОДИТЕЉ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА.......1 извршилац - 60% радног времена за рад у продуженом боравку, са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до краја школске 2022/2023. године  (професор разредне наставе односно лице које је стекло високо образовање на студијском програму за васпитно-образовни рад са ученицима од првог до петог разреда или дипломирани педагог  односно лице које је стекло високо образовање на студијском програму за образовање педагога)

Кандидати морају да испуњавају следеће услове:

Општи услови:

1.  да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)

2.  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3.  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4.  да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, као и да није уписано у посебан Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце које се доказује Увјерењима које ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5.  да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које се доказује увјерењем  издатим од надлежног суда по мјесту пребивалишта које кандидат доставља.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

1)  овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

2)  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовној установи,

4)  увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5)  додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радно мјесто,

8)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (члан 114. став 5. Законом о основном васпитању и образовању).

Такође, право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

    

Тест и интервју ће се одржати 9.2.2023.године (четвртак) у просторијама школе са почетком у 13,00 часова.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тесту или интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у просторије школе сваким радним даном од 7:00 до 12:00 часова или путем поште на адресу:

ЈУ Основна школа „Србија”, 76 239 Црквина.

***

ЈПУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “ПАЛЧИЋ” ТЕСЛИЋ

КНИНСКА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за попуњавање упражњеног радног мјеста у ЈПУ Дјечији вртић „Палчић” Теслић

 

Директор  ЈПУ  Дјечији вртић  „Палчић”  Теслић  расписује Јавни конкурс  за попуњавање упражњеног  радног  мјеста  у  ЈПУ Дјечији  вртић „Палчић”.

 

1.  Дипломирани васпитач предшколске дјеце – 1 извршилац, на одређено вријеме - приправник

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс и документација на основу које се доказују општи услови су:

Општи  услови:
1. да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година, односно да је пунољетан,
3. да је радно способан,
4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад, кривична дјела учињена против слобода и права грађана, достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, сексуалног злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности,

5. да се не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и  малољетних лица за порнографију, производње и приказивања  дјечије порнографије, одузимање малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична  дјела, а то се доказује увјерењем о невођењу  кривичног поступка.

Увјерења из става 1. тачка 4) и 5) за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног  односа.

Посебни  услови:


- Висока стручна спрема, завршен први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,  љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом (доставља кандидат који  буде изабран).

Уз  потписану  пријаву  кандидати  су  дужни   доставити:

1. да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује  увјерењем  о  држављанству,
2. да је пунољетан, а  то  се  доказује  изводом  из  матичне  књиге  рођених  или  копијом  личне  карте,
3. овјерену копију дипломе о  завршном  првом  циклусу студијског програма  у којој  је  наведено  стручно  звање  у  одређеној  области или  еквивалент,             
4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања , уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена или овјерена  фото-копија  индекса,                                                   
5.увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже  запослење,   

 6. увјерење  општинског   органа  управе  надлежног  за  борачко-инвалидску  заштиту  о  утврђеном  статусу  члана  породице  погинулог  борца  Одбрамбено-отаџбинског  рата  Републике  Српске, уколико  се  ради  о  кандидату  из  категорије  породице  погинулог  борца,                                                                                                                     

7. увјерење  општинског  органа  управе  надлежног  за  борачко-инвалидску  заштиту  о  утврђеном статусу  ратног  војног  инвалида    Одбрамбено-отаџбинског  рата  Републике  Српске, уколико  се  ради  о  кандидату  из  категорије  ратног  војног  инвалида,

 8. увјерење  општинског  органа  надлежног  за  борачко-инвалидску  заштиту  о  утврђеном  статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског  рата  Републике  Српске, уколико се ради о кандидату  из  категорије  борца.

Кандидати  достављају  овјерене  копије  свих  докумената  и  те  копије  неће  бити  враћене  кандидатима.


Пријаве се могу доставити лично у просторије Установе или путем поште на адресу: Јавна предшколска установа Дјечији вртић „ Палчић”  Теслић, Книнска бб , 74270 Теслић, са назнаком: „КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а достављени документи се не враћају.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервју у просторијама Установе, у сриједу, 08.02.2023. године, у 12 часова.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласу Завода за запошљавање и у дневном листу „Глас Српске”.

***

ЈУ ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” ОСЈЕЧАНИ

74 225 ОСЈЕЧАНИ ГОРЊИ

 

О Г Л А С

за попуну радног мјеста

 

 

1.  Водитељ продуженог боравка – 1 извршилац на пола радног времена, са радним искуством и  положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2023. године

2.  Наставник математике - 12 часова -1 извршилац, са радним искуством и  положеним стручним испитом на неодређено  радно вријеме.

 

У складу са чланом 113,114 и 116 Закона о основном васпитању и образовању  (Сл.Гласник РС рој 81/22) уз пријаву на оглас заинтересовани кандидат треба да приложе следећу документацију

 

1.  Диплому или овјерену копију дипломе  о завршеном факултету одговарајућег смјера

2.  Извод из матичне књиге рођених

3.  Увјерење о држављанству

4.  Увјерење од надлежног суда о невођењу кривичног поступка

5.  Увјерење о психофизичкој и здравственој способности   ( по пријему кандидата)

6.  Увјерење о времену проведеном на евиденцији за незапослена лица (завод за запошљавање)

7.  Увјерење о просјеку оцјене оствареном током студирања или додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјене током студирања

8.  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у вспитно-образовном процесу – (уколико се тражи радник са радним искуством)

9.  Увјерење о радном стажу од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за радни однос  лица са искуством

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије  бораца

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбеног отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

13.     Тест и интервју са кандидатима ће се одржати дана 07.02.2023.године. Тест са почетком у 12:00 часова а интервју са почетком у 13:00 часова.

14.     Контакт телефон кандидата

15.     Документе слати на адресу ЈУ ОШ,,Радоје Домановић,, Осјечани Горњи; 74225 Осјечани

 

 

Напомена: Уколико се на конкурс не пријаве лица  са положеним стручним испитом разматраће се кандидати без положеног сручног испита.

 

Копије докумената морају бити овјерене

Непотпуна документација неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест или интервју

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Процедура пријема:

Пријем радника биће обављен у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске” број  74/18 и 26/19).

***

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.  Професор/Наставник физике, пуна норма на одређено вријеме до повратка радника са боловања                 -1 извршилац

-Са радним искуством и положеним стручним испитом

 

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала,службене дужности,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење из става 1. тачка 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

 

-Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

-Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој  групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

-Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или      увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

-Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114. став 5. Закона  о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске”, број:81/22). Уколико се не пријави кандидат са положеним стручним испитом, биће разматране пријаве кандидата који немају положен стручни испит односно приправник.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске”, број: 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидат који испуњава услове конкурса у случају да се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао.

Тест и интервју је заказан за четвртак, 09.02.2023.године са почетком у  13:00 часова, у просторијама ЈУ ОШ „Вук С. Караџић” Добој, за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране), на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Ул. Српских соколова бр. 2, 74000 Добој уз назнаку „ПРИЈАВА НА ОГЛАС”-навести на које радно мјесто се кандидат пријављује, у противном пријава ће се одбацити као непотпуна и неће се разматрати.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС”, бр.74/18., 26/19.).

***

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10А

74 270 ТЕСЛИЋ

Исправак дијела конкурса

 

        Због грешке у називу радног мјеста, исправља се тачка 1. конкурса који је изашао у сриједу, 18.1.2023. године, у дневном листу „Глас Српске”, и сада гласи:

1.  Наставник саобраћајне психологије - 1 извршилац, 2 часа, до 31.8.2023. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

      Првобитно је, погрешно, наведено да се тражи наставник саобраћајне географије.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана