ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.11.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.11.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.11.2021. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

***

ЈУ СШЦ "МИХАЈЛО ПУПИН" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

Директор Јавне установе Средњошколски центар „Михајло Пупин" Дервента расписује Јавни конкурс за попуну упражњених  радних  мјеста и то:

1. Наставник математике – 7 часова, са радним искуством, на одређено вријеме. Број извршилаца 1.

2. Наставник стручних предмета за занимање техничар информационих технологија, дипл. инг. електротехнике, смјер рачунарство и информатика – 12 часова, са радним искуством,на одређено вријеме. Број извршилаца 1.

2.  Услови за учешће на конкурсу

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, што се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, што то се доказује изводом из  матичне књиге рођених,

- да има општу здравствену способност за рад,а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат , а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Школа може, на тражено радно мјесто, ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овога закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

3. Потребна документација

 

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс дужни су доставити оргинале или овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављансту,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( не старије од шест мјесеци ),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних дрога, (које прилаже изабрани кандидат , а прије заснивања радног односа),

- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, (прилаже изабрани кандидат, прије заснивања радног односа).

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, или дипломе којом доказује испуњеност услова у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

ЈУ СШЦ „Михајло Пупин", ул. Светог Саве 1А, Дервента, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве канидата неће се узети у разматрање.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању , који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима  и тестирање ће се одржати дана 07.12.2021. године у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве на интервјуу и тестирању  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

I  На одређено вријеме, до краја школске године - 31.8.2022. године, приправник:

        

1. Стручни предмети економске струке (дипломирани економиста), 20 часова, пуна седмична норма, један извршилац

 

Општи услови прописани Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", број:1/16 и 66/18) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19) које кандидати треба да испуњавају су:

 

1.       Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

2.       Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3.       Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава ( за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5.       Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце ( за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/18, 35/20 и 92/20) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Репбулике Српске", број: 29/12, 80/14 и 83/15).

 

1.       Да има одговарајући ниво образовања-завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених  најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

2.       Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број:41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника ( члан 106. став 9. Закона о средњем образовању и  васпитању).

 Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата  који немајау положен стручни испит , али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању и члан 104. став 8).

У случају да се на конкурс не пријаве кандидати са радним искуством и положеним стручним испитом, као ни кандидати без положеног стручног испита, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства - приправника.

 

Потребна документација:

 

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1.       Увјерење о држављанству,

2.       Извод из матичне књиге рођених,

3.       Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TSС бодова у којој је наведено стручно  звање у одређеној области или еквивалент;

4.       Увјерење о положеној педагошко-психолопкој и дидактичко-методичкој групи предмета,  које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;

5.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

6.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца);

11.     Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанстава личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насињља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци, доставља кандидат који буде избаран по конкурсу, а прије заснивања  радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс, кандидати су обавезни навести сва документа која прилажу уз пријаву.

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 9.12.2021. године (четвртак) у 13,00 часова у просторијама школе.     

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или на адресу:

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ЈОВАН ЦВИЈИЋ", Берлинска бб, 74 480 МОДРИЧА, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ "ШАМАЦ" ШАМАЦ

ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 4

76 230 ШАМАЦ

 

К  О  Н  К  У  Р  С

на упражњено радно мјесто

 

1. наставник њемачког језика, 16 часова, један извршилац на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Кандидат који се пријављује на конкурс мора да испуњава следеће опште услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске'', број 1/16 и 66/18) :

-        да је држављанин  Републике Српске или Босне и Херцеговине што доказује увјерењем о држављанству,

-        да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

-        да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава а које ће школа службеним путем прибавити за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву кандидат који се пријављује конкурс, поред горе наведених докумената потребно је да достави документацију којом доказује да испуњава посебне услове у погледу стручне спреме прописане чланом 104. и 106. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске'', број 44/17; 31/18; 84/19; 35/20. и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске'', број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15 ) и документацију на основу које се врши бодовање приликом утврђивања листе кандидата а то су:

 

-        овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

-        увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави  кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета.

-        увјерење о положеном стручном испиту,

-        увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи ако се то односи на кандидата.

-        додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.

-        право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане  Закона о основном васпитању и образовању и прилажу одговарајуће увјерење,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије  борца,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Избор кандидата вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске'', број 44/17; 31/18; 84/19, 35/20. и 63/20.), Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске'', број 74/18 и 26/19).

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Пријаве са документима слати на адресу школе: ЈУ Основна школа „ШАМАЦ" Шамац, Доситеја Обрадовића 4. 76 230 Шамац, или лично на протокол сваког радног дана.

Непотпуне и неблаговремено приспјеле пријаве неће се узимати у разматрање, само ће бити евидентиране.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Тестирање и интервју пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса ће се одржати дана 7.12.2021. године (уторак) са почетком у 10,00 сати. Уколико се пријављени кандидат не појави на истом, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће обавијестити све кандидате пријављене на конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

ЈУ "ЕКОНОМСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста у школи

 

1. Професор математике, 4 часа, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.12.2021. године;

 

 ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС     

Општи услови за пријем у радни однос су :

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,  што се  доказује увјерењем  о држављанству;

2. Да је пунољетан,  што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем  о психофизичкој способности, које не може бити  старије од 6 (шест)  мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава, доказ о некажњавању Школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. Да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце , доказ ће школа прибавити службеним путем  за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Осим општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/18 и 66/18), кандидати треба да испуњаваху и посебне услова предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20), и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број 24/19).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем

У складу са чланом 104. став 7) и 8) Закона о средњем образовању и васпитању (за радна мјеста код којих се тражи положен стручни испит) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 Уз потписану пријаву са кратком биографијом, е-ma­il адресом и контакт телефоном од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити документацију на основу које се доказују испуњеност општих и посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то :

1.       Овјерене фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма у четверогодишњем трајању са најмање 240 бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Увјерење о положеном стручном испиту;

3.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

4.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

6.       Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме тражене конкурсом, издато од ранијег(их) послодавца, а које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије породице  погинулог борца;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Сви кандидати су дужни у пријави  на конкурс навести тачну адресу и број телефона.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа па се  кандидати неће посебно  позивати, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

Тестирање и интервју са кандидатима конкурисали на радна мјеста Професор математике који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће обављен дана 08.12.2021. године (сриједа) у просторијама школе са почетком у 10.00 часова.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".  

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или на адресу школе: ЈУ Економска школа Добој, ул. Цара Душана бр.18., 74 000 Добој, у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс".

***

"МП ПАНДУРЕВИЋ" Д.О.О. МИЛОШЕВАЦ

ПОЛОЈ 131 А

74 485 МИЛОШЕВАЦ

 

ОГЛАС ЗА ПОСАО

Позиција:

 

1.       Оператер на CNC апкант преси - 1 извршилац

2.       Оператер на ласеру - 1 извршилац

3.       Бравар - 3 извршиоца

4.       Радник на брушењу - 1 извршилац

5.       Складиштар - 1 извршилац

 

Опис посла за позицију 1 и позицију 2:

-        рад на CNC машини - савијање исјечених комада лима (позиција 1) и ласерско резање, пробијање метала по задатој контури (позиција 2),

-        уношење програма у компјутер и по потреби модификовање,

-        Руковање алатима, уређајима и направама у производњи по унапријед утврђеном технолошком поступку, упутству за рад,

-        Вођење рачуна о исправности уређаја, потребном алату, мјерном и контролном прибору, као и о уредности радног мјеста,

-        Самостално обављање свих предрадњи неопходних за реализацију радног задатка,

-        Одговорност за квалитативно, квантитативно и правовремено обављање повјерених послова и радних задатака:

-        процесна контрола квалитета израђених производа и репроматеријала

-        одговорност да се за преузету количину материјала - полупроизвода преда адекватна количина готових производа на сљедећу фазу послова

-        обезбјеђење што краћег застоја између два радна програма машине

-        Непосредно извјештавање надређених у случају квара или погрешног рада машине и друге опреме, односно самостално исправљање грешека,

-        Вођење евиденције по радним налозима.

 

Опис посла - позиција 3:

-        израда браварских (металних, челичних) конструкција

-        сијечење, савијање, бушење и брушење профила, цијеви и лимова

-        склапање елемената у готове производе

-        разумијевање и самостална употреба техничке документације

 

Услови:

-        ССС - пожељно машинског или техничког смјера,

-        пожељно искуство у назначеним областима,

-        возачка дозвола Б категорије,

-        способност одговорног индивидуалног рада, као и ефикасног рада у тиму.

 

Нудимо:

-        Стални радни однос,

-        Могућност напредовања,

-        Обука и усавршавање,

-        Рад у младом и стручном тиму.

 

Заинтересовани кандидати Мотивацијско писмо и ЦВ могу слати на:

Е-ma­il:  in­fo@pan­du­re­vicp.com или

Телефон: 053/250-508

***

 

„ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА" АД - Минутица

БАЊА ЛУКА

 

О Г Л А С

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 

За подручја:

- ДЕРВЕНТА – 1 извршилац

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

- Минимално ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару („MS Of­fi­ce")

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:

- Копија извода из матичне књиге рођених

- Копија увјерења о држављанству

- Копија дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: .po­sao@mi­nu­ti­ca.ba

 

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

„Глас Српски-Трговина"А.Д. - Минутица Бања Лука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бања Лука.

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***

ЈУ "УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

 

Професор енглеског језика (8 часова) - са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства.

 

I Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" број 01/2016, 66/18), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС" број 41/18 и 92/20), као и услове прописане Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник РС" број: 24/19).

         

II У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл.гласник РС" бр.29/12), те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл.гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/15).

 

Право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања  наставника.

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1.Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

2.Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени оствареној током студија,

3. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

4.Увјерење о државаљанству,

5.Увјерење о невођењу кривичног поступка издато од стране надлежног суда,

6.Увјерење о некажњавању и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце издато од стране надлежног МУП-а прибавиће школа службеним путем прије заснивања радног односа,

7.Љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже га само изабрани кандидат прије заснивања радног односа),

8.Увјерење о времену проводеном на евиденцији за незапослена лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом издато од стране Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

9.Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

10.Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно - образовном процесу,

11.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС,  ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

12.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из  категорије борца,

13.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се разматрати, док се документација неће враћати пријављеним кандидатима.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако не приступе тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се дана 9.12.2021. године са почетком у 11.00 часова у просторији број 5.

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије одржавања тестирања кандидата.

 

Пријаве се достављају лично или путем поште на адресу школе Улица Цара Душана број 18, 74000 Добој са назнаком „За конкурс".

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана