ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.02.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.02.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.02.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************************

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА”, БРОД

 

 КОНКУРС

   за  пријем радника у радни однос

1. Професор пословне информатике  ........................................................................... 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом (до повратка раднице са боловања) за 10 часова седмично,

 

 Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 01/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18, 35/20, 92/20) и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, број 29/12, 80/14, 34/15 и 83/15).

 

Уз пријаву кандидати су дужни да доставе:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

4. Увјерење о држављанству,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, не старије од шест мјесеци,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18, 35/20, 92/20) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

 

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

 

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво поштом на горе наведену адресу.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији која није старија од шест мјесеци и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу и интернет страницу школе.

 

Са кандидатима  који су доставили потпуне и благовремене пријаве одн. који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити  10.3.2021. године 12 часова у  учионици број 20 према распореду објављеном на огласној табли и званичној страници школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за  пријем (“Сл. гласник РС” број 24/19).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

ЈУ СШЦ “МИХАЈЛО ПУПИН” ДЕРВЕНТА

Ул. Светог Саве бб

Тел. 053-333-175

Е-mail: ss48@skolers.org

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Средњошколски центар

“Михајло Пупин” Дервента

 

Опис послова

          Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

 

Мандат

          Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

Услови за учешће на конкурсу

          За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду и Законом о средњем образовању и васпитању и то:

          1. Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да има општу здравствену способност за рад,

-  да су старији од 18 година.

           2. Посебни услови:

1.  има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2.  има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3. није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом, 

4. има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе и

5. да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

Потребна документација :

          Као доказ о испуњавању општих и посебних услова уз пријаву кандидати су дужни доставити :

1.       увјерење о држављанству,

2.       извод из матичне књиге рођених,

3.       увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од три мјесеца),

4.       увјерење да се против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца),

5.       предложен програм рада за мандатни период,

6.       биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

7.       љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

8.       доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалента (диплома),

9.       потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

10.     друге доказе о потврђивању знања и способности.

 

Докази (документа) се достављају у овјереном препису у складу са законом.   

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава :

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено, на сљедећу адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Михајло Пупин” Дервента, ул. Светог Саве 1А, 74400 Дервента, са назнаком: Јавни конкурс за избор и именовање директора школе.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација школи по овоме конкурсу се неће враћати кандидатима.

 

Напомена:

          Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора школе у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ ОШ “МИЛАН РАКИЋ” БУКОВИЦА ВЕЛИКА

74213 Велика Буковица

Тел: 053-286-278

Е-mail: os116@skolers.org            

                                            

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 

 

       1. Логопед - дефектолог, приправник, један извршилац, на одређено радно вријеме до повратка радника са породиљског  боловања.

      

    Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16) кандидати треба и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10 и 25/14).

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

 

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним  лицем, злоупотребе опојних средстава.

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  или малољетним лицем. 

 

 

 Увјерења за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

         

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:

-  Увјерење о држављанству,

-   Извод из матичне књиге рођених,

-  Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

-  Увјерење о дужини радног стажа у струци, издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-  Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

-  Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

 

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18). и то:

-  Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

-   Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

 Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18, 26/19) 

   Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са Е-mail адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа основна школа “Милан Ракић “, Буковица Велика 74213 Велика Буковица, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Кандидати који  буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом,   дужни су приступити  тесту и интервју,  који ће се одржати  дана, 8.3.2021. године, са почетком у 8 часова - тест, а  у 10 часова - интервју, а који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране Школског одбора.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем  обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА, ДОБОЈ 

Цара Душана 18

Тел: 053-200-982

Е-mail: ss39@skolers.org

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

(са радним искуством)

 

1. Наставник економске групе предмета, 12 часова, до повратка радника са боловања

                       

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/2016), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 105. и 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број 29/12, 80/14 и 83/15) и услове Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” бр 24/19).                                                                                                                                                                      На основу члана 106, став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.                                                                                                                                                                  На основу члана 106 став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.       

   

                          Уз потписану  пријавџ  кандидат је дужан да достави:

1. увјерење  о  држављанству,

2. извод  из матичне  књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско  увјерење о психофизичкој  способности  за  рад  са  ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да није осуђиван правоснажном  пресудом за  кривична  дјела  учињена  против  достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дадактичко-методичку групу предмета,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

11. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

12. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

13. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

16. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

       Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и  васпитању  (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и  васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом или лично на адресу ЈУ Економска школа, Цара Душана 18, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс”, за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената .

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у ЈУ Економској школи у Добоју  дана 9.3.2021. године:  у 10 часова у просторији бр. 110.

          Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

       Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

***

ЈПУ “НАША РАДОСТ”,  МОДРИЧА

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем радника  у радни однос на одређено вријеме

у ЈПУ “Наша радост” Модрича

 

 

I    Директор Јавне предшколске установе “Наша радост” Модрича, расписује јавни 

        конкурс за пријем радника у радни однос  на одређено  вријеме, односно до

        повратка радница са породиљског боловања:

 

       1.  Дипломирани васпитач ..…………..…………… .2 извршиоца

     

II    Опис послова   

 

         Васпитач у ЈПУ “Наша радост” обављаће сљедеће послове: рад са дјецом у групи од 16 мјесеци до 6 година у складу са Програмом предшколског васпитања и образовања.

 

III   Општи услови

 

1. Да је држављанин Републике Српске и БиХ

2. Да је старији од 18 година

3. Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидати по завршетку изборне процедуре

4.  Увјерење да кандидат није правоснажно осуђиван за кривична дјела, прибавиће установа службеним путем за изабране кандидате, прије заснивања радног односа;

5. Увјерење да се кандидат не води у Регистру правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искоришћавања дјеце, прибавиће установа службеним путем за изабране кандидате, прије заснивања радног односа.

 

IV  Посебни  услови

     

  1. Висока стручна спрема - VII степен стручне спреме, дипломирани васпитач   предшколске дјеце, завршен најмање први  циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског образовања и васпитања.

  2. Најмање једна година радног искуства у предшколској установи.

  3. Положен стручни испит за рад у васпитној групи.

 

V      Потребна документација

         Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да достави:

•    Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци;

•    Извод из матичне књиге рођених;

•        Овјерену копију личне карте;

•        Овјерену копију дипломе;

•        Овјерену копију додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку;                                                               

•        Увјерење о положеном стручном испиту;

•        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица које тражи запослење;

•        Овјерену фотокопију радне књижице или увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним  искуством;

•        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

•        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико са ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

•        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске, уколико са ради о кандидату из категорије борца.

•        Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак ;

•        Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидати по завршетку изборне процедуре;

•        Увјерење да кандидат није правоснажно осуђиван, прибавиће установа службеним путем за изабране кандидате, прије заснивања радног односа;

•        Увјерење да се кандидат не води у Регистру правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе  и искоришћавања дјеце, прибавиће установа службеним путем за изабране кандидате, прије заснивања радног односа.

   Кандидати су  дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

VI    Рокови

        Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања у “Гласу Српске” и         огласној табли Завода за запошљавање у Модричи.

 

VII   Остале одредбе

        Пријаве се могу доставити искључиво путем поште, на адресу ЈПУ “Наша радост”,  Цара Лазара 7 , Модрича, са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС - НЕ ОТВАРАЈ” ,

        На пријави, кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

        Списак кандидата  који су доставили потпуне и благовремене пријаве, биће  окачен на огласној табли ЈПУ “Наша радост” Модрича, улица Цара Лазара бр.7, дана: 5.3.2021. год.

        Кандидати чија имена буду објављена на списку дужни су да дођу на интервју, који ће бити одржан 9.3.2021. године у 9 часова у просторијама ЈПУ 

        “Наша  радост” Модрича, Цара Лазара бр.7.

        Кандидат који се не појави на интервјуу, сматрат ће се да је одустао.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ДОБОЈ

Стевана Синђелића 10

Тел: 053-221-347

Е-mail: os112@skolers.org

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

1. Наставник/професор разредне наставе на одређено вријеме до повратка радника са функције директора школе,  са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац,

2. Наставник/професор разредне наставе за рад у продуженом боравку на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2020/2021. години, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 2 извршиоца,

3. Наставник/професор њемачког језика - 12 часова редовне наставе на одређено вријеме до 31.8.2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу - 1 извршилац,

4. Наставник/професор информатике - 12 часова редовне наставе на одређено вријеме годину дана од дана заснивања радног односа, приправник - 1 извршилац.

 

II                                                         

Уколико се на конкурс не јави лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, разматраће се пријаве кандидата без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу - приправника.

 

III                                                          

1. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:

1) професор разредне наставе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

2) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава.

 

 

2. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које има високу или вишу стручну спрему за одговарајући предмет, и то:

 

а)  Њемачки језик:

1) професор њемачког језика и књижевности или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је њемачки језик самостални или равноправни предмет,

2) наставник који има завршену педагошку академију, група њемачки језик и књижевност, или другу двопредметну групу у којој је њемачки језик уписан у дипломи о завршеној школи,

3) дипломирани филолог - германистика,

4) дипломирани професор језика и књижевности - на студијском програму Језик, књижевност, култура, модул Њемачки језик, књижевност, култура.

 

б)  Информатика:

1) професор информатике,

2) професор групе предмета од којих је један информатика,

3) дипломирани инжењер информатике са положеном педагошком групом предмета,

4) наставник који има завршену вишу школу или факултет и завршен двосеместрални студиј за допунско образовање из информатике на Електротехничком факултету Универзитета у Бањалуци,

5) дипломирани математичар или професор математике који је у току студија имао информатику у трајању најмање од четири семестра,

6) дипломирани инжењер електротехнике, смјер за рачунарску технику са положеном педагошком групом предмета,

7) дипломирани инжењер организације рада, смјер за информационе системе са положеном педагошком групом предмета,

8) дипломирани инжењер информационих технологија са положеном педагошком групом предмета,

9)  дипломирани инжењер рачунарства и информатике са положеном педагошком групом предмета,

10)  дипломирани информатичар са положеном педагошком групом предмета.

 

2. У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17).

3. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 4. и 5. овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, а које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

IV

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 9.3.2021. године према сљедећем распореду:

- разредна настава са почетком у 17 сати,

- разредна настава за рад у продуженом боравку у 17 сати

- њемачки језик са почетком у 17 сати

- информатика са почетком у 17 сати

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

          Кандидати су дужни да се приликом доласка на тестирање и интервју придржавају прописаних мјера за “ковид 19”.

 

V

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

VI

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

VII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља тестирање и интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.     

 

VIII

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава” Добој, Ул. Стевана Синђелића број 10, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (обавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

IX

Школа обавјештава све кандидате пријављене на расписани конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ”, ТЕСЛИЋ

Карађорђева бб

Тел: 053-490-300

Е-mail: ss45@skolers.org

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Наставник пословне информатике (дипломирани инжењер електротехнике - смјер рачунарства, професор информатике, дипломирани економиста - смјер пословне информатике)  - 1 извршилац, 16 часова, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, а најкасније до 31.8.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник економске групе предмета (дипломирани економиста) - 1 извршилац, 2 часа, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, а најкасније до 31.8.2021. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 01/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18 и 35/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији (“Сл. гласник РС” број: 120/20) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број: 24/19).

 У случају да је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства - приправника.

 

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

5.  увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6.  увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

 Увјерења из тачке 6. (које се издаје у основном суду надлежном по мјесту пребивалишта кандидата) кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану  пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић”, ул. Карађорђева бб, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног  радног  мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања  у дневним новинама “Глас Српске”.  Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 9.3.2021. године, у 13 часова у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати  се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” БРОД

Вука Караџића бб

Тел: 053-610-173

Е-mail: os104@skolers.org

КОНКУРС

за упражњена радна  мјеста

 

1. Наставник математике

 - 1 извршилац - на одређено вријеме, 8 часова редовне наставе седмично,  до 30.6.2021. године,  радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

2. Наставник техничког образовања

 - 1 извршилац - на одређено вријеме, 20 часова редовне наставе седмично, до повратка радника са неплаћеног одсуства - најдуже до 30.6.2021. године,  радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

3. Наставник биологије

 - 1 извршилац - на одређено вријеме, 14 часова редовне наставе седмично,  до  повратка раднице са породиљског одсуства, приправник.

 

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује које не може бити старије од шест мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа 

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности  које ће за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5)  увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем које доставља кандидат.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду,  кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), услове прописане  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15),  услове прописане Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групи предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу за радна мјеста под редним бројем 1. и 2.

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

6)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

7) увјерење о радном стажу  издато од  ранијег послодавца,

8)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

 Дана 11.3.2021. у 11.15 часова  у просторијама ЈУ Основне школе “Свети Сава” Брод, обавиће се тестирање, а у 12.15 часова интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће објављен на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју.

Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем  у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18  и 26/19).

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као  и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

 

Конкурс  остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске” Бањалука од 24.2.2021. а траје од 25.2.2021. године .

 

Пријаве са назнаком – “пријава на конкурс, не отварати”, слати на адресу:                                                                                                            

ЈУ  Основна школа “Свети Сава”,  Ул. Вука Караџића бб                                                                                                           

74450 Брод.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана