ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.11.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.11.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 23.11.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************

**************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" ДОБОЈ

СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 10

74 000 ДОБОЈ

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

 • Водитељ продуженог боравка, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 1 извршилац,
 • Водитељ продуженог боравка, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најдуже до краја школске 2022/2023. године (30% радног времена) и на неодређено вријеме (70% радног времена), са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 1 извршилац,
 • Водитељ продуженог боравка, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 1 извршилац.

 

II                                                          

1. Послове водитеља продуженог боравка може да обавља:

1) професор разредне наставе или лице које је стекло високо образовање на студијском програму за васпитно – образовни рад са ученицима од првог до петог разреда

 

2. У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 44/17).

 

3. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела секскуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 4. и 5. овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 • фото - копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 • о положеној педагошкој-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 • о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,
 • да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 • дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошкослске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 • издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 • о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, а које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,
 • општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца
 • општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 • општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

IV

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 6.12.2022. године са почетком у 1700 сати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

V

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

VI

Конкурс ће бити објављен у дневном листу "Глас српске" посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

VII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља тестирање и интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.     

 

VIII

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на следећу адресу:

ЈУ Основна школа "Свети Сава" Добој, Ул. Стевана Синђелића број 10, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (обавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

IX

Школа обавјештава све кандидате пријављене на расписани конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

ОКРУЖНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ К О Н К У Р С

за пријем у радни однос на одређено вријеме до двије године

 

 

 1. СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИК

извршилац 1

 

 

 1. Опис послова радног мјеста

 

 1. обавља приправничку праксу у суду, ради стицања услова за полагање правосудног испита, под надзором предсједника суда,
 2. води дневник рада у који свакодневно уноси податке о пословима на којима је радио и доставља га периодично предсједнику суда на увид,
 3. израђује нацрте одговора по представкама странака под надзором судије или предсједника суда и
 4. обавља и друге послове по наредби предсједника и секретара суда.

 

 

за пријем на праксу на период до двије године ради стицања услова за полагање правосудног испита

 

2. СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИК - ВОЛОНТЕР

извршилац – 1

 

 1. Опис послова радног мјеста исти као под тачком 1.

 

Општи услови:

 

 • да је држављанин РС или БиХ ,
 • да је пунољетан,
 • да има општу здравствену способност,
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима,
 • да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

 

Посебни услови:

 • Завршен Правни факултет,

 

За кандидате који буду примљени у радни однос обавезан је пробни рад у складу са Законом.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фотокопије сљедећих докумената:

а) личну карту или пасош,

б) диплому о завршеном Правном факултету са просјеком оцјена,

 

Изабрани кандидат је дужан да у року од седам дана након објаве резултата спроведеног јавног конкурса, а прије заснивања радног односа достави Комисији за спровођење поступка избора радника оргинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ, извод из матичне књиге рођених, увјерење о општој здравственој способности, увјерење о невођењу кривичног поступка, увјерење о некажњавању, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере и диплому о завршеном Правном факултету са просјеком оцјена.

Кандидате који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Комисија за спровођење поступка избора радника ће позвати на разговор.

 

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници овог суда http://oksud-doboj.pravosudje.ba / а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

 

Пријаве за учешће на јавном конкурсу подносе се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Окружни суд у Добоју, улица Светог Саве број 22.

 

Пријаве које нису поднесене на прописаном образцу, непотпуне и неблаговремене неће бити узете у разматрање.

***

ОПШТИНА МОДРИЧА

ВИДОВДАНСКА 1

74 000 ДОБОЈ

 

Ј А В Н И К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста у

Општинској управи Општине Модрича

 

И Конкурс се расписује за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи Модрича, на неодређено вријеме, са статусом намјештеника.

 

1. Возач ...................................................................................... 1 (један) извршилац

 

II Опис послова радног мјеста:

Запослени на радном мјесту из тачке И има статус намјештеника и ради на управљању моторним возилом Општинске управе на основу добијеног путног налога за вожњу, врши одржавање возила према задужењу, отклања ситне кварове и одговоран је за прање и чишћење возила, обавља и друге послове утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 12/21, 20/21 и 5/22).

 

III Општи услови за радно мјесто:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18. година,

3. да има општу здраствену способност,

4.да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у

општинској управи,

5.да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом-члан IX став 1. Устава БиХ,

7.да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чланом 43 до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник Републике Српске», број:97/16).

 

IV Посебни услови за радно мјесто:

-ВКВ возач, V степен сложености;

-најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања;

 

V Потребна документа за пријаву на конкурс:

 

Пријава на Јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу „Пријава на јавни конкурс (образац број 1.) који је доступан на интернет страници Општине Модрича, а исти се може преузети у шалтер сали Општинске управе Модрича.

 

1.Уз пријаву кандидат прилаже фотокопије доказа о испуњавању посебних услова и то

- свједочанство о завршеној средњој школи ВКВ возач, V степен сложености;

-исправа којом се доказује радно искуство у траженом степену образовања (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

 

2. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат треба приложити фотокопију:

-увјерења о држављанству Републике Српске и Босне и Херцеговине,

-изјаву у писаној форми:

а) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом-члан IX став 1. Устава БиХ,

б) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

в) да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

г) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

3.Са свим кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

VI - Потребна документа по завршеном конкурсном поступку :

 

Прворангирани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије, доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији из Поглавља V, тачка 1. и тачка 2. са овјереном писаном изјавом за подтачке а), в), г), увјерење о некажњавању из полицијске станице и увјерење о здраственој способности;

Ако прворангирани кандидат у дозвољеном року не достави напријед наведене доказе или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова.

 

За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Наташа Алаџић Стевановић, контакт телефон: 053/810-511 локал 181

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу:

Општина Модрича, улица Видовданска 1. са назнакон «Пријава на конкурс за рад у Општинској управи Модрича» са назнаком за које радно мјесто.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Јавни конкурс је отворен 15. дана од дана објаве у дневном листу «Глас Српске».

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана