ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.10.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.10.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.10.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

**********

*****************

ЈУ СШЦ “МИХАЈЛО ПУПИН” ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 1А

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

Директор Јавне установе Средњошколски центар “Михајло Пупин” Дервента расписује јавни конкурс за попуну упражњених  радних  мјеста и то:

 

          1. Наставник за стручне предмете у електротехници, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (240 ECTS) – пуна норма,   са радним искуством , на неодређено вријеме,                                                                         Број извршилаца 1.

 

          2. Наставник за предмет физика  (240 ECTS) – 8 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у просвјети,   на одређено вријеме, до краја школске 2020/2021. године, (31.8.2021. године)             Број извршилаца  1.

 

         

          2.  Услови за учешће на конкурсу

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а  то се доказује изводом из  матичне књиге рођених,

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају  да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању  и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

          Школа може, на тражено радно мјесто, ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овога закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

3. Потребна документација

 

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс дужни су доставити оригинале или овјерене копије свих докумената  и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних дрога, (које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, (прилаже изабрани кандидат, прије заснивања радног односа ).

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ETCS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ СШЦ “Михајло Пупин”, ул. Светог Саве 1А,  Дервента, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању , који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.  Интервју са кандидатима  и тестирање ће се одржати дана  2.11.2020. године у 10   часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве на интервјуу и тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ ОШ “ДОЊИ ЖАБАР” ДОЊИ ЖАБАР

ТРГ МЛАДОСТИ 4

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

 

На одређено  вријеме - ДО 31.8.2021. године

 

1. Наставник физичког васпитања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, (8 часова седмичне норме) ............ 1 извршилац

 

2. Наставник биологије, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, (8 часова седмичне норме) ...1 извршилац

 

Услови конкурса

 

          Пријављени кандидати морају да испуњавају услове прописане Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/16,66/18), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске бр.77/09,86/10,25/14,76/15).

 

 Кандидати достављају сљедеће документе:

 

1. потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави  обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад;

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци.

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће тражити  службеним  путем, а прије заснивања радног односа);

6. увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће тражити  службеним  путем, а прије заснивања радног односа);

7. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

8. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних  академских студија у одговарајућој области;

9. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

10. увјерење о положеном стручном испиту;

11. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

12. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или

13. увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на   евиденцији незапослених лица која траже запослење,

14. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

15. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

16. увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

17. увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Дана 6.11.2020. године у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве, сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Тестирање кандидата у 10 часова.

Интервју са кандидатима у 11 часова.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Доњи Жабар” Трг младости бр. 4, 76 273 Доњи Жабар.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и копије се не  враћају кандидатима.

 

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18, 26/19).

 

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ  Института за јавно здравство Републике Српске, а с циљем спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од 2 метра, те обавезна употреба маски.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” МОДРИЧА

ЦАРА ЛАЗАРА 29

74 480 МОДРИЧА

 

КОНКУРС

за пријем радника  у радни однос

 

1. Наставник  енглеског језика  са и ....................................1 извршилац

(на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања)

2. Наставник њемачког језика са ...........................................1 извршилац

(4 часа на одређено вријеме до 31.8.2021. године)

 

Општи услови:

 

1. Да је држављанин Републике Српске и БиХ

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, не може бити старије од шест мјесеци,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, не може бити старије од шест мјесеци,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног  и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, не може бити старије од шест мјесеци.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова  као и посебних услова а потребно је доставити и  следећу документацију:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој трупи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидатичко-методичку групу предмета,

3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. Увјерење да се кандидат  ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење о општој здравственој способности (прилаже кандидат који буде изабран по окончању процедуре и не може бити старије од шест мјесеци);

7. Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца  ако је расписан конкурс за пријем у радни однос са радним искуством,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије породице  погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико  се ради о кандидату из категорије борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског  рата РС, уколико  се ради  о кандидату ратног војног инвалида,

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе,

 

Тестирање и интервјуу кандидата који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана 30.10.2020. године  у просторији школе, с тим да ће се тестирање обавити у 9 часова а интервју исти дан у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервјуу.

 

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана  објављивања у средству јавног информисања.

 

Пријаве са документима се достављају у ЈУ Основна  школа “Свети Сава” Модрича, ул. Цара Лазара бр.29 . сваким радним даном од 8 до 14 часова.

 

На пријави  кандидат треба да напише контакт телефон и е-маил  адресу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 Кандидати  који се не појаве на тестирање и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављање документације, школа поставља на огласној табли школе, а по могућности на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

***

ЈУ ОШ “МИЛАН РАКИЋ” ВЕЛИКА БУКОВИЦА

74 213 ВЕЛИКА БУКОВИЦА

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка, са положеним стручним испитом, један извршилац, на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања или до 31.12.2020. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16) кандидати требају и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10 и 25/14).

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

 

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему, и

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним  лицем, злоупотребе опојних средстава.

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  или малољетним лицем. 

 

Увјерења  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Увјерење о дужини радног стажу у струци, издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18). и то:

- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

 

Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18, 26/19).

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са Емаил адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

Јавна установа основна школа “Милан Ракић”, Буковица Велика 74213 Велика Буковица, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити  тесту и интервју,  који ће се одржати  дана  2.11.2020. године са почетком у 8 часова - тест а  а у 10 часова - интервју, а који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране Школског одбора.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем  обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ

МУСЕ ЋАЗИМА ЋАТИЋА 163

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос у Општинску управу општине Вукосавље

 

I - Начелник општине Вукосавље расписује јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом у радни однос у Општинску управу општине Вукосавље, на одређено вријеме, у трајању од једне године, на начин како слиједи:

     1. дипл. информатичар,

     2. дипл. социјални радник.

II - Општи услови су:

1.       да је држављанин  Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2.       да је старији од 18 година,

3.       да има општу здравствену способност,

4.       да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској односно општинској управи,

5.       да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ 3 (три) године прије објављивања конкурса и

6.       да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

 

III – Посебни услови за пријем приправника из тачке И овог конкурса су:

       а) За позицију редног броја 1. - Висока стручна спрема или први циклус студија и остварених 240 ECTS бодова или еквивалент, завршен факултет информатике.

       б) За позицију редног броја 2. - Висока стручна спрема или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова; завршен факултет политичких наука, смјер социјални рад.         

 

IV - Потребна документа, рок, мјесто њиховог подношења и остале информације

 (1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс доступан на Инфо-пулту и веб страници општине Вукосавље. Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјава да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан ИЏ  став 1. Устава БиХ,

2) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

4) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, односно увјерења о дипломирању које не може бити старије од године дана од дана дипломирања.

(3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, Конкурсна комисија од три члана обавиће усмени интервју. О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

(4) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерену изјаву о испуњености услова из тачке ИВ став (1) подтачка 1), 3) и 4) јавног конкурса, као и увјерење о општој здравственој способности.

(5) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става (4) ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће слиједећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом (4) ове тачке.

(6) Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске”. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Документи приложени уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.

           Пријаве се могу доставити непосредно у пријемној канцеларији Општинске управе Вукосавље (шалтер сала) сваким радним даном од 7 до 15 часова или путем поште на сљедећу адресу: Општинска управа општине Вукосавље, Мусе Ћазима Ћатића 163, 74470 Вукосавље, са назнаком “Пријава на јавни конкурс за пријем приправника, НЕ ОТВАРАТИ”

           За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Бојан Поповић, контакт телефон 053/707-702.

***

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 I  На одређено вријеме, до повратка раднице са боловања за наставни предмет:

 

1. Математика, 18 часова седмично (пуна норма), са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, један извршилац

 

Општи услови прописани  Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број:1/16 и 66/18)  и  Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19) које кандидати треба да испуњавају су:

 

1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/15 и 83/15), и то:

1. Да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених  најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

2. Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности  за рад са ученицима,

3. Да има положен стручни испит за рад у настави.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18 и 35/20), испуњавали услове у погледу  профила и звања наставника (члан 106. став 9. Закона о средњем образовању и  васпитању).

 Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата  који немају положен стручни испит, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом  (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању и члан 104. став 8).

 

Потребна документација:

 

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1.       Увјерење о држављанству,

2.       Извод из матичне књиге рођених,

3.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно  звање у одређеној области или еквивалент,

4.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави,

5.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета,  које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета;

6.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

7.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи:  врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),

12.     Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца);

13.     Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о  психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци, доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања  радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс, кандидати су обавезни навести сва документа која прилажу уз пријаву.

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број:24/19).

Тестирање  и интервју са кандидатима који  испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 4.11.2020. године (сриједа) у 12 часова, у просторијама школе.     

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти,  доставити лично у секретаријат школе  или  на адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Јован Цвијић”, Берлинска бб, 74 480 Модрича, са назнаком “Пријава на конкурс” -  са назнаком радног мјеста на које се пријављује кандидат.

Неблаговремене и непотпуне пријаве  неће се разматрати.

***

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД

КРАЉА ПЕТРА И ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за  пријем радника у радни однос

 

 

1. Професор руског језика – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом  – на одређено вријеме (до краја школске године) – 14 часова седмично,

 

 Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 01/16 и 66/18), кандидати требају испуњавати и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18) и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, број 29/12, 80/14, 34/15 и 83/15).

 

Уз пријаву кандидати су дужни доставити:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова , у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Увјерење о положеној педагошко –психолошкој и дидактичко- методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       Увјерење о положеном стручном испиту уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.       Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

6.       Увјерење о држављанству,

7.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица  која траже запослење,

8.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

9.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом  или малољетним лицем, не старије од шест мјесеци,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

 

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

 

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво поштом на горе наведену адресу.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији која није старија од шест мјесеци и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу и интернет страницу школе.

 

Са кандидатима  који су доставили потпуне и благовремене пријаве одн. који испуњавају услове конкурса, тестирање ће се обавити  4.11.2020. године 7.15 часова у  учионици број 20, а интервју ће се одржати 6.11.2020. године, у 10 часова, према распореду објављеном на огласној табли и званичној страници школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за  пријем (“Сл. гласник РС” број 24/19)

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за  попуну сљедећих упражњених радних мјеста

 

1. Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац до 31.8.2021. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

2. Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац, до повратка радника са боловања а најдуже до 31.12.2020. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

3. Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац до повратка радника са породиљског боловања а најдуже до 31.8.2021. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

4. Водитељ у продуженом боравку - 1 извршилац – до повратка радника са функције а најдуже до краја наставног процеса у школској 2020/2021 школској години, са искуством и положеним, стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

5. Наставник/професор њемачког језика - 1 извршилац - 4 часа - до 31.8.2021. године, са искуством и положеним , стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

 

Услови:

1.  Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 1/16, 66/18.) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20.) Правилнику о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19)

2. Право учешћа на конкурс на основу члана 104. став 6)  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18 , 84/19, 35/20 и 63/20) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                                                            

Уз  потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс,  кандидати су дужни доставити  овјерене фотокопије (не старије од 6 мјесеци) сљедећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи .

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то  се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.       увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6.       увјерење да  није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријем  у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6.  Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла

7. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  у стручној спреми траженој конкурсом,

8. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.  Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11. Кратку биографију,

 

- Оглас остаје отворен 8  дана од дана објављивања.

- Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 2.11.2020. године(понедјељак). Тестирање кандидата почиње у 7 часова а интервју у 12 часова.

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве ће бити постављен на огласној табли школе.

Кандидат који достави потпуну и благовремену пријаву, а не појави се на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 (Правилник о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата  у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 74/18 и 26/19.) .

 - Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

- Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Добој 74000, ул. Хиландарска бр. 2., за конкурс - обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

***

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10 А

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци машинство и обрада метала (дипломирани инжењер машинства) - 1 извршилац, приправник, пуна норма, до повратка радника са мјеста помоћника директора, а најдуже до 31.8.2021. године,

2. Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци машинство и обрада метала (дипломирани инжењер машинства) – 1 извршилац, приправник, 10 часова,   до 31.8.2021. године,

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 01/16), кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5.       увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6.       увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

          Увјерења  из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

          Уз потписану  пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

 

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом (ако се тражи конкурсом),

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

          Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

          Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:   ЈУ Средња школа “Никола Тесла” Теслић, Карађорђева 10 А,  74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног  радног  мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

          Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања  у дневним новинама “Глас Српске”. Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 3.11.2020. године, у 11 часова, у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

          Кандидати  се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, чија овјера не може бити старија од шест мјесеци, и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

ЈУ ОШ “19. АПРИЛ” ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 4

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Професор енглеског језика , 14 часова, на одређено вријеме, до завршетка школске 2020/21 године, са искуством и  положеним стручним испитом – 1 извршилац.

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16), посебне услове прописане чланом 104 . Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18).

Потребна документа: Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт-телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од три  године у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова или еквивалент

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

 - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе 3.11.2020. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “19. април” Дервента

Ул. Светог Саве бр. 4 , 74400 Дервента

са назнаком – пријава на оглас , не отварати –

***

ОПШТИНА БРОД

СВЕТОГ САВЕ 17

74 450 БРОД

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу општине Брод

 

I - Начелник општине Брод расписује јавни конкурс за пријем приправника са високим образовањем у радни однос у Општинску управу општине Брод, на одређено вријеме, у трајању од једне године, по сљедећем:

 

а) приправници - дјеца погинулих бораца ВРС:

 

1. Дипломирани тренер спортске гимнастике - 1 извршилац,

 

б) остали приправници:

 

1. Дипломирани економиста  - 1 извршилац,

2. Дипломирани правник - 3 извршиоца,

3. Дипломирани просторни планер - 3 извршиоца,

4. Дипломирани инжењер информатике - 1 извршилац,

5. Дипломирани санитарни инжењер - 1 извршилац,

6. Дипломирани менаџер заштите животне средине - 1 извршилац,

7. Дипломирани професор физичког васпитања - 1 извршилац,

8. Дипломирани инжењер пољопривреде - 1 извршилац,

9. Дипломирани инжењер саобраћаја - 1 извршилац,

10. Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 1 извршилац.

 

II - Опис послова

 

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања.

Приправници ће се оспособљавати по Програму стручне обуке приправника (“Службени гласник општине Брод”, бр.5/18).

Приправнички стаж за приправнике са високим образовањем стеченим на студијама првог циклуса или еквивалентом траје годину дана.

 

III – Општи услови за пријем у радни однос

 

1.       да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2.       да је старије од 18 година,

3.       да има општу здравствену способност,

4.       да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5.       да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6.       да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи и

7.       да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом  - члан ИЏ  став 1. Устава БиХ.

 

IV – Посебни услови   

 

а) За позицију под I-а, редни број 1:

- Висока стручна спрема или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова,

 

б) За позицију под I-б, редни бројеви 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. и 10:

- Висока стручна спрема или први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова,

 

в) За позицију под I-б, редни број 8:

- Висока стручна спрема или први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова.

 

V - Потребна документа

 

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс. Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјава да кандидат:

 

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX  став 1. Устава БиХ,

2) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

4) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

 

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

 

- фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

- изјаву да није обавио приправнички стаж у траженом степену и врсти стручне спреме,

- увјерење Завода за запошљавање Републике Српске, да се кандидат води у евиденцији за активно тражење посла.

 

(3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, Конкурсна комисија ће обавити усмени интервју.

О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

(4) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерену изјаву о испуњености услова из тачке В став 1. подтачка 1, 3. и 4. јавног конкурса, као и увјерење о општој здравственој способности.

 

(5) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 4. ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 4. ове тачке.

 

VI – Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

 

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске”.

 

          Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу: “Општина Брод, Ул. Светог Саве бр.17, са назнаком “Пријава на јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме, у Општинску управу општине Брод”.

 

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

          За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Марић Петранка, контакт телефон 053/610-169.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана