ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.09.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.09.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.09.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

*****************

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник хигијене и познавања робе (дипломирани инжењер технологије - одсјек биотехнолошко-прехрамбени, професор хемије, дипломирани инжињер хемијске технологије) - 1 извршилац, 18 часова теорије, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник медицинске биохемије - вјежбе (дипломирани фармацеут, виши лабораторијски техничар, професор хемије, дипломирани хемичар, дипломирани технолог, хемијског смјера) - 1 извршилац, 3 часа вјежби, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 01/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18 и 35/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији (“Сл. гласник РС” број: 120/20) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број: 24/19).

 У случају да је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства-приправника.

 

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

5.  увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

  Увјерења из тачке 6. (које се издаје у основном суду надлежном по мјесту пребивалишта кандидата) кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић”, ул. Карађорђева бб, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”. Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 5.10.2021. године, у 13 часова у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

I  На одређено вријеме, до краја школске 2021/2022. године (до 31.8.2022. године), са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави:

 

     1. Професор физике, 8 часова седмично, један извршилац

     2. Професор информатике, 7 часова седмично (3 часа теоретске наставе и 4 часа практичне наставе у занимању 4. степена), један извршилац

                    

II  На одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави:

                  

1.       Професор математике, пуна седмична норма, један извршилац

 

Општи услови прописани Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број:1/16 и 66/18) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19) које кандидати треба да испуњавају су:

 

1.       Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

2.       Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3.       Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5.       Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18, 35/20 и 92/20) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број : 29/12, 80/14 и 83/15):

1. Да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

2. Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

3. Да има положен стручни испит за рад у настави.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника (члан 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању).

 Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит , али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању и члан 104. став 8).

У случају да се на конкурс не пријаве кандидати са радним искуством и положеним стручним испитом, као ни кандидати без положеног стручног испита, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства - приправника.

 

Потребна документација:

 

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1.       Увјерење о држављанству,

2.       Извод из матичне књиге рођених,

3.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4.       Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

5.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

6.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

7.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи:  врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла;

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца);

13.     Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци, доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс, кандидати су обавезни навести сва документа која прилажу уз пријаву.

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 6.10.2021. године (сриједа) у 10.45 часова у просторијама школе.     

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или  на адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Јован Цвијић”, Берлинска бб, 74 480 Модрича, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

- Дервента - 1 извршилац

 

Потребне квалификације:

- Минимално ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

• Копију извода из матичне књиге рођених

• Копију увјерења о држављанству

• Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: dragana@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску

“Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “МИЛАН РАКИЋ” ВЕЛИКА БУКОВИЦА

74 213 ВЕЛИКА БУКОВИЦА

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

- Професор физичког васпитања, - приправник - 6 часова, један извршилац на одређено радно вријеме до 31.8.2022. године,

                       

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16) кандидати требају и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 84/19 и 63/20) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача”Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Општи услови: - да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

               - да има општу здравствену способност за рад,

               - да је старији од 18 година.

 

Посебни услови: - одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним  лицем, злоупотребе опојних средстава.

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или или малољетним лицем.

     

 Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:

-        Увјерење о држављанству,

-   Извод из матичне књиге рођених,

-   Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

-        Увјерење да против њега није покренут кривични поступак 

-        Увјерење о дужини радног стажу у струци, издато од ранијег послодавца које треба           да садржи податке из којих се јасно види :врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-        Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг листи прије заснивања радног односа),

-        Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18). и то:

-  Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

-  Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18, 26/19)  

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са и-мејл адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа основна школа “Милан Ракић”, Буковица Велика 74213 Велика Буковица, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тесту и интервју, који ће се одржати дана 5.10.2021. године, са почетком у 9 часова - тест, а у 10 часова - интервју, а који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе,

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 74

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

I

Расписује се јавни конкурс за попуњавање сљедећег радног мјеста :

1. Наставник техничког образовања, 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма 5 часова, лице без радног искуства – приправник.

 

II                                                        

1. Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС број 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104 Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

2. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

3. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

5.       увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе искоришћавања дјеце и

6.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и 5. овог члана, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

IV

 Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1.       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

4.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,

5.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

6.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7.       увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије борца.

8.       Кратку биографију.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће им се враћати.

 

V

      Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање.

 

VI

Пријаве се могу доставити лично, или поштом на следећу адресу:

ЈУ ОШ “Вук Караџић” Петрово, Озренских одреда 74, 74317 Петрово, са назнаком “Јавни конкурс за пријем у радни однос”. 

 

VII

      Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне и благовремене, и који буду испуњавали услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Петрову дана 5.10.2021. године (уторак) у сљедећим терминима:

- Тестирање са почетком у 13 часова

- Интервју са почетком у 14 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ “ЛИЈЕШЋЕ” БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Водитељ јутарњег чувања, 1 извршилац, 50 % радног времена, до краја наставног процеса у школској 2021/2022. години, приправник;

2. Наставник хемије, 1 извршилац, 6 часова редовне наставе, до 31.8.2022. године, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Библиотекар, 1 извршилац, 50 % радног времена, до 31.8.2022. године, лице са искуством и положеним стручним испитом за библиотекара.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

     Увјерења под тачком 4) и 5) школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Поред општих услова утврђених у Закону о раду - (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16 и 66/18 ), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19,35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19). 

 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова, потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета, уколико је конкурсом тражено да кандидат има положен стручни испит

3. увјерење о положеном стручном испиту, увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи, уколико је тражено конкурсом да кандидат има положен стручни испит

4. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен,

7. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије докумената, који не смију бити старији од шест мјесеци, и исти неће бити враћени кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју и тестирање ће се обавити 6.10.2021. године, са почетком у 9 сати у просторијама Јавне установе Основне школе “Лијешће”. За кандидата који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске” Бањалука од 22.9.2021. године а траје од 23.9.2021. године.

 

Пријаве слати на адресу:

Јавна установа Основна школа “Лијешће”, Лијешће бб,

74450 Брод

са назнаком – Пријава на оглас, не отварати -

***

ЈУ ОШ “ЂОРЂО ПАНЗАЛОВИЋ” ОСИЊА

74 412 ОСИЊА

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста за шк. 2021/22. годину:

 

  1. Наставник енглеског језика ---- 1 извршилац, пуна норма на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, радник са искуством и положеним стручним испитом,

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске” бр:01/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању, (“Сл. гласник Реп. Српске” бр:44/17, 31/18, 84/19, 35/20, и 63/20), Правилника о стр. профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник  Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС” бр:74/18 и 26/19).

 

Посебни услови:

(1) Послове наставника обављају лица која осим услова утврђених Законом о раду треба да имају:

1) завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 EC­TS бодова у трајању од три године или еквивалент, односно право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу и

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које изда надлежна здравствена установа

(2) Лица из ст. 1. овог члана која имају завршен други циклус студија, обавезно морају имати завршен први циклус студија из одређене области из става 1. тачка 1) овог члана.

(3) За доказивање услова из става 1. тачка 3) овог члана прихвата се само љекарско увјерење о психофизичкој способности радника које изда надлежна здравствена установа.

(4) Изузетно од услова из члана 104. става 1. тачка 2. Закона о основном васпитању и образовању, школа може на упражњено радно мјесто ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњава остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

(5) Наведено лице има обавезу да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи.

(6) Лице из става 4. овог члана нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника

 

Општи услови: који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

*да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом ЛК,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа ,

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

* увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце,

* увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

*Увјерења из става 1. тачка 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос, као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, а на основу члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у ОШ:

* овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

* увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

* увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

* увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

* додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

* увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

* увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

* увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

* увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

* увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Пријаве са адресом и бројем телефона слати на адресу: ЈУ Основна школа “Ђорђо Панзаловић” Осиња, Дервента са назнаком: - “пријава на конкурс”, не отварати.

Тестирање кандидата ће се обавити у понедјељак, 4.10.2021. године, у 9 сати, а интервју истог дана у 11 часова у просторијама ове Установе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД

КРАЉА ПЕТРА И ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Професор физике, један извршилац са искуством и положеним стручним испитом ради закључења уговора на одређено вријеме за 16 часова наставе седмично, до повратка раднице са породиљског одсуства,

2. Професор економске групе предмета, један извршилац са искуством и положеним стручним испитом ради закључења уговора на одређено вријеме за 20 часова наставе седмично, до повратка раднице са породиљског одсуства.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови за пријем у радни однос су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава, доказ о некажњавању школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. Да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, доказ ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Осим општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/18 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18, 35/20 и 92/20), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број 29/12, 80/14, 34/15 и 83/15), Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” број 24/19) и Правилником о поступку и програму за полагање стручног испита у средњој школи (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 26/19).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Потребна документација:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, и-мејл адресом и контакт телефоном од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити овјерене копије докумената на основу које се доказују испуњеност општих и посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то :

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

5.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

7.       Увјерење о држављанству,

8.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица  која траже запослење,

9.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, издато од ранијег(их) послодавца, а које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

10.     Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

13.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18, 35/20 и 92/20) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18, 35/20 и 92/20”).

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности и увјерење да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Пријаве са потребним документима доставити путем поште на адресу школе ЈУ Средњошколски центар “Никола Тесла” Брод, ул. Краља Петра Првог Ослободиоца бр.7. 74450 Брод, у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” и назнаком на које радно мјесто.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Са кандидатима   који су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју ће се обавити 5.10.2021. године у   просторијама школе у 13 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за пријем (“Сл. гласник РС”, број 24/19) и Правилника о поступку и програму за полагање стручног испита у средњој школи (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 29/19).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” СЈЕНИНА РИЈЕКА

74 212 СЈЕНИНА

 

ОГЛАС

за попуну радног мјеста

                                           

1. Наставник информатике на 5 часова - Приправник на одређено вријеме до повратка радника са функције.

 

У складу са одредбом из чланова 103, 104. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС”, број 44/17 и 31/18) уз потписану пријаву на оглас заинтересовани кандидати треба да приложе сљедећу документацију:

              

1.       Диплому или увјерење о завршеном факултету одговарајућег смјера или овјерене фотокопије,

2.       Увјерење о положеним испитима и просјеку оцјене остварене током студирања или додатак дипломи који садржи податке о положеним испитима и просјеку оцјене током студирања или овјерену фотокопију,

3.       Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију,

4.       Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци или овјерену фотокопију,

5.       Увјерење издато од стране надлежног суда о невођењу кривичног поступка не старије од 3 мјесеца или овјерену фотокопију,

6.       Увјерење о психофизичкој и здравственој способности (доставља изабрани кандидат прије закључења уговора),

7.       Увјерење о времену проведеном на евиденцији за незапослена лица (Потврда Завода за запошљавање),

8.       Увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, које се доказује Увјерењем о неосуђиваности издато од стране надлежног органа МУП-а ( не старије од 3 мјесеца ).

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбеног отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Тест са кандидатима ће се одржати дана 6.10.2021. године (сриједа) са почетком у 10.30 часова, а послије теста ће се одржати интервју са кандидатима.

 

Документе слати на адресу ЈУ ОШ “Петар Кочић” Сјенина Ријека бб, 74212 Сјенина, са назнаком “За конкурс”.

 

Запримљена документација се неће враћати пријављеним кандидатима, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати се неће посебно позивати на тест или интервју, а уколико се не појаве на дан тестирања сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања огласа.

 

Пријем радника биће обављен у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19).

***

ЈУ ОШ “ШАМАЦ” ШАМАЦ

ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 4

76 230 ШАМАЦ

 

КОНКУРС

на упражњено радно мјесто

 

1. Наставник географије, 16 часова, један извршилац, приправник, на одређено вријеме, на једну годину дана,

2. Наставник њемачког језика, 16 часова, један извршилац, приправник, на одређено вријеме, на једну годину дана,

 

Кандидат који се пријављује на конкурс мора да испуњава следеће опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18):

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава а које ће школа службеним путем прибавити за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву кандидат који се пријављује, поред горе наведених докумената потребно је да достави документацију којом доказује да испуњава посебне услове у погледу стручне спреме прописане чланом 104. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17; 31/18; 84/19; 35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и документацију на основу које се врши бодовање приликом утврђивања листе кандидата а то су:

 

- овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи ако се то односи на кандидата.

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Избор кандидата вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17; 31/18; 84/19, 35/20. и 63/20.), Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број  74/18 и 26/19).

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Пријаве са документима слати на адресу школе: ЈУ Основна школа “Шамац” Шамац, Доситеја Обрадовића 4. 76 230 Шамац, или лично на протокол сваког радног дана. На коверти обавезно навести “пријава на конкурс” и радно мјесто на које конкурише.

Непотпуне и неблаговремено приспјеле пријаве неће се узимати у разматрање, само ће бити евидентиране.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Тестирање и интервју пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса ће се одржати дана 5.10.2021. године (уторак) са почетком у 10 сати. Уколико се пријављени кандидат не приступи на тест и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

          Школа ће обавијестити све кандидате пријављене на конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу. 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана