ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.12.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.12.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 2.12.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

********

**********

 

ЈУ СШЦ "ПЕТРОВО" ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 76

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за пријем радника  у радни однос на одређено вријеме

 

1. Професор српског језика ................ 14 часова - на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања.

У радни однос се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

I

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС" број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број: 41/18 и 35/20), као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник РС" број: 24/19 .

У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Сл. гласник РС" бр.29/12), те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Сл. гласник РС" број: 80/14 и 83/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити:

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС или БиХ),

2. Извод из матичне књиге рођених (да је пунољетан) или копија личне карте,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, када буде изабран, односно примљен у радни однос, не смије бити старије од 6 мјесеци,

4. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

5. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом.

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи  податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. Увјерење од Суда да није осуђиван правоснажном пресудом.

12. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће школа за примљеног кандидата прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу школе (путем поште), ЈУ Средњошколски центар Петрово Ул. Озренских одреда бр. 76. 74317 Петрово и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 14.12.2020. године у 10.30 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШАМАЦ

НИКОЛЕ ПАШИЋА 54

76230 ШАМАЦ

 

ЈУ Центар за социјални рад Шамац расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

На одређено вријеме: до повратка раднице са породиљског одсуства

1. Дипломирани социјални радник  -  1 извршилац

 

Услови конкурса:

 

А) Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ.

2. да је старији од 18 година.

3. да има општу здравствену способност.

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у центру

5. да се против њега не води кривични поступак.

 

Б) Посебни услови:

1. Да има завршену ВСС, VII степен, са остварених 240 ECTS бодова

2. Положен стручни испит у органу управе,

3. Радно искуство од 1 (једне) године.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити сљедећа потребна документа (оригинале или овјерене копије):

1. Диплому о потребном стеченом звању

2. Доказ о положеном стручном  испиту

3. Увјерење суда о невођењу кривичног поступка, не старији од  6 мјесеци

4. Увјерење о некажњавању (не старије од 6 мјесеци),

5. Увјерење о држављанству,

6. Родни лист,

7. Доказ о радном искуству,

8. Доказ о општој здравственој способности не старији од 6 мјесеци (након избора кандидата).

 

Кандидати који буду испуњавали све услове конкурса биће позвани на интервју са конкурсном комисијом о чему ће бити обавијештени телефонским путем на контакт број који су дужни доставити уз пријаву. Неодазивање кандидата на интервју комисија ће сматрати одустајање кандидата од конкурса.

Пријаве на конкурс се могу доставити лично или путем поште  у затвореној коверти на  адресу: ЈУ Центар за социјални рад Шамац, ул. Николе Пашића  бр. 54, 76230 Шамац, са назнаком "Пријава на конкурс – не отварај".

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" УГОДНОВИЋ

74 275 БЛАТНИЦА

 

КОНКУРС

 

за упражњено радно мјесто у ЈУ Основној школи "Петар Кочић" Угодновић, Теслић

 

1. Наставник/професор разредне наставе на одређено вријеме, до повратка радника са боловања - 1 извршилац,

2. Рачуновођа - до повратка радника са породиљског одсуства, 1 извршилац, непуно радно вријеме  (70 % норме) са или без радног искуства.

 

Услови: Поред општих услова утврђених у Закону о раду – ("Службени гласник Републике Српске", број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос радника у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс:

а) да је држављанин РС или БиХ , а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности трговине људима, злостављањем дјетета, полног и другог насиља  над дјететом или малољетним лицима.

 

- Увјерење о неосуђиваности  кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Б) Поред општих услова кандидати прилажу следећу документацију:

 

Документи (овјерени или у оригиналу) који се прилажу уз потписану пријаву:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

б) увјерење о положеном стручном испиту,

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла, уколико  је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

ђ) увјерење општинског/ градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж) увјерење општинског/градског  органа управе надлежне за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

В) - Рок за подношење пријаве                                                                                                  

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

Г) - Адреса достављања пријава

Пријаве се достављају на адресу: ЈУ Основна школа "Петар Кочић" Угодновић  74275 Блатница, Теслић или непосредно у канцеларију школе.

 

Д) - Интервју и тестирање

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју и тестирање дана 11.12.2020. године са почетком у десет (10) часова.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће о томе обавијештени 10.12.2020., а  уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали  од пријаве на конкурс.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и неовјерене фотокопије приложених докумената Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ШАМАЦ

ЦАРА ЛАЗАРА 6

76 230 ШАМАЦ

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Једног професора српског језика на 5 часова наставе недјељно са радним искуством од најмање годину дана и са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до повратка раднице са функције директора;

 

2. Општи и посебни услови за кандидата

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а  то се доказује изводом из матичне књиге рођених

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

 

3. Потребна документација

 

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената  и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој  школи и начину бодовања критеријума за пријем, и то:

 

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- увјерење о положеној  педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој  групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу

- увјерење да се кандидат ослобађа полагања обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагања стручног испита.

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци , уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

 

У случају да се на конкурс не јаве лица са искуством или положеним одговарајућим стручним испитом, разматраће се и молбе пријављених кандидата који не испуњавају ове услове, односно приправника.

 

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Шамац, ул. Цара Лазара 6, 76230, Шамац, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

 

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити на интервју и тестирање, које ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

 

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављени на огласној табли школе дана: 15.12.2020. године.

 

Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 18.12.2020. године у 11 часова, у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.        

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

1. Наставник/професор биологије, један извршилац - лице са искуством, на неодређено вријеме, непуна норма (18 наставних часова);

 

Услови конкурса

 

 I Општи услови:

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4 и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 

II Посебни услови:

 

Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручног профила и звања за горе наведено радно мјесто.

 

За радно мјесто под тачком 1. потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

 

III

 

У складу са чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 74/18 и 26/19) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова  конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошко и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс  за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије ЈУ Основне школе "Петар Петровић Његош" Теслић, Карађорђева 37, 74 270 Теслић, са назнаком "За конкурс".

 

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана 11.12.2020. године у 11 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

***

ЈУ ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" ОСЈЕЧАНИ ГОРЊИ

74 225 ОСЈЕЧАНИ

 

ОГЛАС

за попуну радног мјеста

 

1. Наставник  математике - 12 часова на одређено вријеме до повратка радника са  неплаћеног одсуства  са  радним искуством и положеним стручним испитом

2. Наставник хемије - 8 часова на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања - са радним искуством и положеним стручним испитом

 

У складу са чланом 103, 104. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  ("Сл. гласник РС", број 44/17 и 31/18) уз пријаву на оглас заинтересовани кандидат треба да приложе сљедећу документацију:

 

1. Диплому или овјерену копију дипломе  о завршеном факултету одговарајућег смјера

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Увјерење о држављанству

4. Увјерење од надлежног суда о невођењу кривичног поступка

5. Увјерење о психофизичкој и здравственој способности (по пријему кандидата)

6. Увјерење о времену проведеном на евиденцији за незапослена лица (завод за запошљавање)

7. Увјерење о просјеку оцјене оствареном током студирања или додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјене током студирања

8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу - (уколико се тражи радник са радним искуством)

9. Увјерење о радном стажу од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за радни однос  лица са искуством

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије  породице погинулог борца

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбеног отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

13. Тест са кандидатима ће се одржати дана 15.11.2020. са почетком у 11 часова а послије теста ће се одржати интервју са кандидатима.

14. Контакт телефон кандидата

15. Документе слати на адресу  ЈУ ОШ "Радоје Домановић" Осјечани Горњи; 74225 Осјечани

 

Напомена: Уколико се на конкурс не пријаве лица са радним искуством и положеним стручним испитом разматраће се кандидати без радног искуства.

Копије докумената морају бити овјерене

Непотпуна документација неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест или интервју

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Процедура пријема:

Пријем радника биће обављен у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број  74/18 и 26/19).

***

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 6

74 480 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Секретар школе - радник са искуством, пуна норма, на одређено вријеме 6 мјесеци пробног рада - 1 извршилац;

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број: 1/16) и чл. 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник  РС" број 74/18, 26/19), те посебне услове прописане чланом  104. Закона о основном  васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и чл. 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник  РС" број 74/18, 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18, 26/19).                                

 

Потребна документа:

 

Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

 

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном државном испиту

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица која траже запослење,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 14.12.2020. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Уколико изабрани кандидат задовољи након 6 мјесеци пробног рада  уговор на одређено аутоматски прелази на уговор на  неодређено вријеме а ако  се на конкурс не јави кандидат са искуством и положеним државним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног државног испита.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа "Никола Тесла" Дервента, Трг ослобођења бр. 6,

74400 Дервента

са назнаком – пријава  на оглас , не отварати –

***

ЈУ "ЕКОНОМСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

(на одређено вријеме до краја школске године)

( са радним искуством)

1. Наставник латинског језика, 2 часа

2. Наставник економске групе предмета, 2 норме

 

                   (на одређено вријеме до повратка радника са боловања)

 1.       Наставник њемачког језика,  8 часова

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС" број 01/2016), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 105. и 106. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број 41/18) и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС", број 29/12, 80/14 и 83/15) и услове Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник РС", бр 24/19).                                                                                                                                                           

На основу члана 106, став (5) Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.                                                                                                                                                                 

На основу члана 106 став (9) Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

 Уз потписану пријавџ кандидат је дужан доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој  способности  за  рад  са  ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да није осуђиван правоснажном  пресудом за  кривична  дјела  учињена  против  достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дадактичко-методичку групу предмета,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

11. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

12. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

13. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

16. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

  Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и  васпитању  ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18).

  Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и  васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом или лично на адресу ЈУ Економска школа, Цара Душана 18, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити "за конкурс", за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената .

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у ЈУ Економској школи у Добоју  дана 15.12.2020. године:  у 10 часова у просторији бр. 110.(њемачки језик), просторија 134, (латински језик) и просторија 124 (економска група предмета).

         

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

***

ЈУ "УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено радно вријеме

 

1. Дипломирани правник - за предмет право, 2 часа седмично на одређено вријеме, до 31.8.2021.

 

2. Дипломирани социолог - за предмет култура религија, 2 часа и етика 1 час седмично на одређено вријеме, до 31.8.2021.

 

3. Дипломирани теолог - за предмет православна вјеронаука 11 часова седмично на неодређено вријеме.

 

I    Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС" број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број: 41/18), као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој  школи и начину бодовања критеријума за пријем ("Службени гласник РС" број: 24/19).

         

II    У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Сл. гласник РС" бр.29/12), те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Сл. гласник РС" број: 80/14 и 83/15).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити:

 

1.  Увјерење о држављанству (да је држављанин РС или БиХ),

2.  Извод из матичне књиге рођених (да је пунољетан),

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат  ће накнадно доставити, када буде изабран, односно примљен у радни однос, не смије бити старије од 6 мјесеци,  

4.  Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

5.  Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,  које треба да садржи податке из којих се јасно види:

- врста посла,

- степен стручне спреме и

- дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8.  Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту  о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из  категорије борца,

10. Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. Увјерење од Суда да није осуђиван правоснажном пресудом,

12. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала,  службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање  годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу школе (путем поште),  Ул. Цара Душана бр.18. Добој  и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати .

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе (од стране комисије).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 14.12.2020. године у 10 часова у просторији број 2.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен  8  дана  од дана објављивања 2.12.2020. године у дневном листу "Глас Српске."

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана