ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.09.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.09.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 21.09.2022. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

*******

ЈКП "КОМВОД" А.Д. БРОД

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 22

74 450 БРОД

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

I. ЈКП „Комвод" а.д. Брод расписује Јавни конкурс за пријем 4 (четири) радника у радни однос на одређено вријеме, на радна мјеста:

 

1. Референт за административне послове- на период од 12 мјесеци……1 извршилац

2. Инкасатор - на период од 12 мјесеци …………………………………. 1 извршилац

3. Погонски електричар – на период од 12 мјесеци …………………….. 1 извршилац  и   

4. Возач-механичар – на период од 12 мјесеци …..………………………1 извршилац.

 

II. Општи услови за пријем у радни однос:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није кажњаван и да се против њега не води кривични поступак.

 

III. Посебни услови за пријем у радни однос:

      За радно мјесто у тачци I. овог конкурса, подтачка 1. посебни услови за пријем у радни однос су:

1. одговарајућа стручна спрема – VII степен стручне  спреме, завршен факултет са остварених 240 ETCS бодова,

2. једна година радног искуства и

3. познавање рада на рачунару.

 

За радна мјеста у тачци I. овог конкурса, подтачка 2., 3. и 4. посебни услови за пријем у радни однос су:

1. средња стручна спрема и

2. 6 мјесеци радног искуства.

 

IV. Потребна документација за пријаву на конкурс:

      Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да приложе доказе о испуњавању општих и посебних услова  и то:

1. фотокопија личне карте,

2. увјерење о држављанству,

3. извод из матичне књиге рођених,

4. овјерена фотокопија дипломе о стеченом образовању,

5.  увјерење о некажњавању,

6. увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак,

7. доказ о радном искуству,

8. љекарско увјерење о општој здравственој способности које доставља само изабрани кандидат, прије заснивања радног односа.

 

VI. Објављивање конкурса и подношење пријаве:

Јавни конкурс ће бити објављен на огласној табли ЈКП „Комвод" а.д. Брод и огласној табли ЈУ Завода за запошљавање РС-Пале, филијала Добој, биро Брод.

 

VII. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана послиједњег објављивања.

Пријаве се могу поднијети лично у просторијама ЈКП „Комвод" а.д. Брод или путем поште на адресу: ЈКП „Комвод" а.д. Брод, Ул. Николе Тесле бр. 22, 74 450 Брод, са назнаком „Пријава на јавни конкурс  за пријем радника у радни однос на одређено вријеме".

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

***

ОСНОВНИ СУД У ТЕСЛИЋУ

КАРАЂОРЂЕВА 9

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ СУДИЈСКОГ ПРИПРАВНИКА-ВОЛОНТЕРА

 

СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИК-ВОЛОНТЕР ......................................... извршилаца  1.

 

Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове:

 

ОПШТИ УСЛОВИ :

 • да је држављанин БиХ,
 • да је пунољетан,
 • да има општу здравствену способоност,
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
 • да се против њега не води кривични поступак. 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

 • ВСС дипломирани правник,
 • познавање рада на рачунару.

 

Пријем се врши на период од 2 (двије) године.

 

Приправнику-волонтеру за вријеме обављања праксе не припада накнада за рад, нити друга права, осим права на здравствено осигурање и осигурање за случај несреће на послу.

 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова јавног конкурса:

 

 • Увјерење о држављанству,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Увјерење да није осуђиван за дјела која га чине неподобним за обављање послова у државном органу,
 • Увјерење о дипломирању,
 • Увјерење о познавању рада на рачунару,
 • Увјерење да се против њега не води кривични поступак,
 • Увјерење о општој здравственој способности (доставља примљени кандидат прије почетка обављања приправничке праксе у својству приправника-волонтера).

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова, у оригиналу или овјереним фотокопијама, могу се доставити лично или поштом на адресу: Основни суд у Теслићу, улица Карађорђева број 9., у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЦЕНТАР ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ СА СМЕТЊАМА

У РАЗВОЈУ "БУДУЋНОСТ" ДЕРВЕНТА

СТЕВАНА НЕМАЊЕ БР.12

74 400 ДЕРВЕНТА

 

К о н к у р с

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

 

 • Дефектолог, један извршилац, на неодређено вријеме - професор специјалне едукације и рехабилитације; дипломирани дефектолог; специјални едукатор и рехабилитатор; дипломирани едукатор и рехабилитатор; за рад са дјецом са сметњама у развоју, или еквивалент, са пуним радним временом, на послове васпитача, са радним искуством и положеним стручним испитом.      

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл.гласник Републике Српске" број/16, 66/18, 91/21 – Одлука уставног суда Републике Српске и 119/21), кандидати треба да испуњавају и услове у складу са чл. 114. став 1. члана 116. став 5.  Закона о основном васпитању и образовању („Сл.гласник РС-е", 81/2022), члана 6. став 1. тачка б. подтачка 1., 2., 4. и 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Сл.гл. РС", број 77/09, 86/10, 25/2014 и 76/2015).

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) са биографијом и бројем контакт телефона, кандидати су дужни доставити:

Доказе о испуњавању општих услова:

а) да је држављанин РС и БиХ, то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, то се доказује изводом из Матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

д) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

ђ) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (увјерење из тачке д) и ђ) конкурса, школа ће прибавити службеним путем, за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа).

 

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова, кандидат доставља и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење, 

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца),

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ  Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије РВИ),

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца).

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, одржаће се 05.10.2022. године са почетком у 10 часова у просторијама Центра.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе. Кандидати неће          бити посебно позивани на тестирање и интервју.

Ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребним документима доставити лично или поштом на адресу ЈУ Центар за дјецу и омладину са     сметњама у развоју „Будућност", Стевана Немање број 12, 74400 Дервента, са назнаком „за конкурс за     попуну упражњеног радног мјеста" или поштом на исту адресу.   

Контакт телефон: 053/333-340; 331-876;

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс остаје отворен 08 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу «Глас Српске».

***

ЈУ ОШ "ЛИЈЕШЋЕ" БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 1. Наставник хемије, 1 извршилац, 6 часова редовне наставе, на одређено вријеме, до 31.08.2023. године, приправник.
 2. Водитељ продуженог боравка, 2 извршиоца, на одређено вријеме до 31.08.2023. године, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.
 3. Водитељ боравка, 2 извршиоца, 50% радног времена, на одређено вријеме, до 30.06.2023. године, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу .
 4. Наставник биологије, један извршилац, 2 часа редовне наставе, на одређено вријеме , до 31.08.2023. године, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурссу:

 

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству, које не смије бити старије од 6 мјесеци,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанстава личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4) и 5) школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Поред општих услова утврђених у Закону о раду - („Службени гласник Републике Српске" број: 01/16, 66/18, 91/20 и 119/21), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22), Правилником о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача („Службени Гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22), за упражњено радно мјесто наставника, школског библиотекара и стручног сарадника, имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испињава остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22),.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова, потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма , у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета, за занимања под 2.,3. и 4
 3. увјерење о положеном стручном испиту , за занимања под 2.,3.и 4
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,за занимања под 2.,3. и 4
 5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања , или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања , уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен , уколико је расписан конкурс за лица са искуством,
 8. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из катергорије ратног војног инвалида.
 11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије докумената, који не смију бити старији од шест мјесеци, и исти неће бити враћени кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/18 и 26/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервјуће се обавити 06.10.2022. године, са почетком у 10.00 сати у просторијама Јавне установе Основне школе „Лијешће". За кандидата који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „ГЛАС СРПСКЕ" Бања Лука од 21.09.2022. године .

 

Пријаве слати на адресу:

ЈАВНА УСТАНОВА

ОСНОВНА ШКОЛА „ЛИЈЕШЋЕ"

Лијешће бб,

74450 БРОД

 

са назнаком – Пријава на оглас, не отварати-

уз обавезну напомену за које радно мјесто кандидат конкурише.

 

Коверте које не садрже све неопходне податке, Комисија за пријем радника неће узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" БРОД

ВУКА КАРАЏИЋА ББ

74 450 БРОД

К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

1. ВОДИТЕЉ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА, радник са искуством

- 2 извршиоца - на одређено вријеме, до 31.8.2023. године;

- 1 извршилац – на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдаље до 28.12.2022. године;

- 1 извршилац – на одређено вријеме, на пола радног времена, до 31.8.2023. године.

2. ВОДИТЕЉ БОРАВКА, радник са искуством

- 2 извршиоца – на одређено вријеме, пуно радно вријеме (по пола радног времена у свакој смјени) до 30.6.2023.г.

3. НАСТАВНИК ИСТОРИЈЕ, приправник- 1 извршилац, на одређено вријеме, до краја школске 2022/23. године, 2 часа редовне наставе

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује које не може бити старије од шест мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа 

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће за за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем које доставља кандидат.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22), услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), услове прописане Правилником о начину организовања проширеног програма („Службени гласник Републике Српске", број 37/19), услове прописане Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи («Службени гласник РС» број 74/18 и 26/19).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица обухваћена чланом 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групи предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,
 8.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Дана 6.10.2022. у 10,00 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Свети Сава" Брод, обавиће се тестирање, а у 11,00 часова интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће објављен на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе
најкасније три дана прије заказаног тестирања и инервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју.

Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи («Службени гласник РС» број 74/18 и 26/19).

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у ГЛАСУ СРПСКЕ Бања Лука од 21.9.2022. а траје од 22.9.2022. године.

Пријаве са назнаком – „пријава на конкурс, не отварати", слати на адресу:

ЈУ Основна школа  «Свети Сава»

Ул. Вука Караџића бб

74450 Брод.

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ШАМАЦ

ЦАРА ЛАЗАРА 6

76 230 ШАМАЦ

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

 

 1. Једног доктора медицине, на пуну недјељну норму, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до 31.08.2023. године.
 2. Једног професора математике за 8 часова наставе седмично, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до 31.08.2023. године.
 3. Једног професора медицинске групе предмета, магистра фармације, за 10 часова наставе седмично, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то 31.08.2023. године.
 4. Једног професора њемачког језика, за 4 часа наставе седмично, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до повратка радника са функције директора, али најкасније до 31.08.2023. године.
 5. Једног професора српског језика за 3 часа наставе седмично, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до повратка раднице са функције директора, али најкасније до 31.08.2023. године.
 6. Једног професора права, за 10 часова наставе седмично, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до 31.08.2023. године.
 7. Једног професора културе религије за 3 часа наставе седмично,  са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до 31.08.2023. године.
 8. Једног професора латинског језика за 2 часа наставе седмично, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до 31.08.2023. године.
 9. Једног професора информатике за 18 часова наставе седмично, приправника, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до повратка раднице са породиљског одсуства.
 10. Једног професора информатике за 9 часова наставе седмично, приправника, ради закључења уговора о   раду на одређено вријеме, и то до повратка раднице са породиљског одсуства.
 11. Једног библиотекара, на пуно радно вријеме, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до повратка раднице са породиљског одсуства.
 12. Једног професора хемије за 14 часова наставе седмично, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до повратка раднице са породиљског боловања или раднице са боловања, али најкасније до 31.08.2023. године.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ за кандидата

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Општи услови:
- да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске,а то се доказује увјерењем о држављанству
- да је пунољетан,а  то се доказује изводом из  матичне књиге рођених
- да има општу здравствену способност за рад,а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.
- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.
 

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем  радника у радни однос у средњој школи.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената  и то:
- Увјерење о држављансту,
- Извод из матичне књиге рођених ,
- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),
 

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој  школи и начину бодовања критеријума за пријем, и то:
 

- овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

-увјерење о положеној  педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој  групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета ;
- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,;
- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,
- увјерење  о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу.(не треба за приправника)

-увјерење да се кандидат ослобађа полагања обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагања стручног испита. (не треба за приправника)
- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. (не треба за приправника)
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Напомена: Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у занимању за које је стекло одређену врсту и степен стручне спреме или лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104.став 1.тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању, право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци , уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

У случају да се на конкурс  не јаве лица са искуством или  положеним одговарајућим стручним испитом, разматраће  се и молбе пријављених кандидата  који не испуњавају ове услове, односно приправника.

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:
ЈУ Средњошколски центар  "Никола Тесла" Шамац, ул. Цара Лазара 6, 76230, Шамац, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити на интервју и тестирање, које ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

Списак кандидата који испуњавају услове  биће постављени на огласној табли школе дана: 04.10.2022. године.

Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 07.10.2022 године у 11,00 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писаним путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ "ЕКОНОМСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста у школи

 

 1. Професор математике, 4 часа, на одређено вријеме, са положеним стручним испитом, до 31.08.2023. године……. 1 извршилац;
 2. Професор географије, 4 часа, на одређено вријеме, са радним искуством и  положеним стручним испитом, до 31.08.2023. године……. 1 извршилац;
 3. Професор српског језика, 3 часа, на одређено вријеме, са радним искуством и  положеним стручним испитом, до 31.08.2023. године……. 1 извршилац; 
 4. Професор правне групе предмета 18 часова, на неодређено вријеме, са радним искуством 1 извршилац

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Општи услови за пријем у радни однос су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 (шест) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава, доказ о некажњавању Школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. Да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце , доказ ће школа прибавити службеним путем  за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Осим општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/18 и 66/18), кандидати треба да испуњаваху и посебне услова предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20), и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ( „Службени гласник Републике Српске" број 29/12), и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број 24/19).

Пријем у радни однос извршиће  се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем

У складу са чланом 104. став 7) и 8) Закона о средњем образовању и васпитању (за радна мјеста код којих се тражи положен стручни испит) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, е-маил адресом и контакт телефоном од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити документацију на основу које се доказују испуњеност општих и посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то:

 1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање 240 бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
 2. Увјерење о положеном стручном испиту. (достављају кандидати за радна мјеста под редним бројем 1, 2, 3)
 3. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита; (достављају кандидати за радна мјеста под редним бројем 1,2,3)
 4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 6. Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме тражене конкурсом, издато од ранијег(их) послодавца, а које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;
 7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије породице  погинулог борца;
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Сви кандидати су дужни у пријави на конкурс навести тачну адресу и број телефона.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа па се кандидати неће посебно позивати, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће обављен дана 04.10.2022. године (уторак) у просторијама школе са почетком у 10.00 часова.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или на адресу школе: ЈУ Економска школа Добој, ул. Цара Душана бр.18., 74 000 Добој, у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс - и за коју позицију кандидат конкурише".

***

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ТЕСЛИЋ

СВЕТОГ САВЕ 78

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

 1. Наставник/професор њемачког језика, на одређено вријеме до 31.08.2023. године, 4 наставна часа, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,
 2. Наставник/професор енглеског језика, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.08.2023. године, 10 наставних часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

 1. УСЛОВИ КОНКУРСА

 

1.1.  Општи услови:

     Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

а)  да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

б)  да је пунољетан,

в)  да је радно способан,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити Школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

1.2.  Посебни услови:

Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

 

За наведена радна мјеста потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (,,Службени гласник Реублике Српске" број 81/22). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уколико се на конкурс на радно мјесто под бројем 2. не пријави лице са радним искуством и положеним стручним испитом, у обзир ће се узети и пријаве кандидата који имају статус приправника.

 

 1. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

 

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује, доставити:

 • Потписану пријаву на конкурс и кратку биографију са адресом; контакт телефоном и списком приложене документације,
 • овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 • овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту
 • извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте
 • увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.
 • увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),
 • увјерење о невођењу кривичног поступка,
 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.

 1. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана  од  дана објављивања у дневном листу „Глас Српске", посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 1. АДРЕСА ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа ''Вук Караџић'' Теслић, Улица Светог Саве бр 78, или непосредно у канцеларију Школе у затвореној коверти уз назнаку „Пријава на конкурс''.

 1. ИНТЕРВЈУ И ТЕСТИРАЊЕ

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе, 05.10.2022. године у 12:00 часова о чему се обавјештавају путем конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 1. НАПОМЕНА:

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

 1. Наставник економске групе предмета (дипломирани економиста)- 1 извршилац, 16 наставних часова, на неодређено радно вријеме, лице са радним искуством,
 2. Наставник музичке културе (дипломирани музички умјетник, дипломирани композитор, дипломирани теоретичер умјетности, академски музичар, дипломирани музичар-музички педагог или дипломирани музички педагог, дипломирани музичар – композитор или дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент или дипломирани диригент, дипломирани музичар- музиколог или дипломирани музиколог, дипломирани етномузиколог)  – 1 извршилац, 2 наставна часа, на одређено радно вријеме, до 31. 8. 2023. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,
 3. Наставник практичне наставе у занимању угоститељски техничар (менаџер хотелијерства -гастроном, менаџер хотелијерства-ресторатер, дипломирани менаџер туризма)– 1 извршилац,  6 часова, на одређено радно вријеме до 31. 8. 2023. године, лице са радним искуством,
 4. Наставник здравствене заштите са првом помоћи-теорија (доктор медицине-  специјалиста за социјалну медицину, доктор медицине, дипломирана медицинска сестра) – 1 извршилац, 2  часа, на одређено радно вријеме,  до 31. 8. 2023. године, лице са радним искуством,
 5. Наставник здравствене заштите са првом помоћи-практична настава (дипломирана медицинска сестра, виша медицинска сестра - техничар) – 1 извршилац, 2  часа, на одређено радно вријеме,  до 31. 8. 2023. године, лице са радним искуством,
 6. Наставник екологије, ботанике и хигијене у занимању фризер (професор биологије, дипломирани биолог) - 1 извршилац, 8 часова, на одређено радно вријеме, до 31. 8. 2023. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" број: 01/16) кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС" број: 41/18 и 35/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС" број: 120/20) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник РС" број: 24/19).

 У случају да је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства-приправника.

 

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем
 5.  увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце
 6.  увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

  Увјерења из тачке 6. (које се издаје у основном суду надлежном по мјесту пребивалишта кандидата) кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фото-копије дипломе за оба циклуса студијског програма),
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством.Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

 1. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.
 2. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;
 3. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Средњошколски центар "Јован Дучић", ул. Карађорђева бб, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног  радног  мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".  Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у уторак, 4. 10. 2022. године у  13.00 часова. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати  се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

ЈУ "ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

ОДЛУКА

о поништавању дијела јавног конкурса

Поништава се јавни конкурс за пријем радника на одређено радно вријеме број 1127/2022 објављен дана 7.9.2022. године у Гласу Српске, који се односи на радно мјесто машинска група предмета, 4 часа, 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до 31.8.2023. године.

Образложење

 

Расписани јавни конкурс за пријем радника на одређено радно вријеме број 1127/2022 објављен дана 7.9.2022. године у Гласу Српске, који се односи на радно мјесто машинска група предмета, 4 часа, 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до 31.8.2023. године поништава се из разлога што у конкурсу нису парцијално подијељени предмети технологија обраде и аутоматизација производње.

Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана