ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.04.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.04.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 21.04.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

***********************

ЈУ "СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ БР.1

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

ЈУ Стручна и техничка школа Дервента

Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду и Законом о средњем образовању и васпитању и то:

1. Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да су старији од 18 година.

2.       Посебни услови:

- има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе и

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у Јавној установи Стручна и техничка школа Дервента

Потребна документација:

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова уз пријаву кандидати су дужни да доставе:

- увјерење о држављанству, (не старије од 3 мјесеца)

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалента (диплома),

- увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада,

- потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца),

- увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца ),

- предложен програм рада за мандатни период,

- биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- увјерење да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у Јавној установи Стручна и техничка школа Дервента,

- друге доказе о потврђивању знања и способности.

Докази (документа) се достављају у овјереном препису у складу са законом.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава :

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено, на сљедећу адресу:

ЈУ Стручна и техничка школа Дервента, ул. Светог Саве број 1, 74400 Дервента, са назнаком: Јавни конкурс за избор и именовање директора школе.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација школи по овоме конкурсу се неће враћати кандидатима.

Напомена:

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора школе у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ ОШ "МИЛАН РАКИЋ" ВЕЛИКА БУКОВИЦА

74 213 ВЕЛИКА БУКОВИЦА

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор њемачког језика, (14 часова) са положеним стручним испитом, један извршилац, на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број: 01/16) кандидати требају и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 84/19 и 63/20) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или или малољетним лицем.

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак

- Увјерење о дужини радног стажу у струци, издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види :врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

 

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 74/18). и то:

- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

 

Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 74/18, 26/19).

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

 

Пријаве са и-мејл адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа основна школа "Милан Ракић", Буковица Велика 74213 Велика Буковица, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тесту и интервју, који ће се одржати дана, 5.5.2021. године, са почетком у 8 часова - тест а у 10 часова - интервју, а који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране Школског одбора.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕРВЕНТА

ТРИВЕ ВУЈИЋА 6

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

у ЈУ Центар за социјални рад Дервента

 

 

1. Социјални радник (180 ECTS и 240 ECTS) број извршилаца: један (1)

 

Општи услови за попуну радног мјеста:

- да је држављанин Републике Српске односно БиХ,

- да је старији од 18 године,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова,

да се не води кривични поступак.

 

Посебни услови за попуну радног мјеста:

- седми степен стручне спреме,  

- радно искуство од најмање годину дана у струци,

- положен стручни испит за рад у области социјалне заштите.

 

На потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни назначити на које радно мјесто аплицирају и приложити сљедећа документа (оригинали или овјерене копије):

1. биографију о кандидату,

2. диплому о завршеном образовању,

3. доказ о радноме искуству,

4. увјерење о некажњавању ,

5. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак ( не старије од шест мјесеци),

6. увјерење о држављанству,

7. копија личне карте,

8. извод из матичне књиге рођених,

9. доказ о општој здравственој способности (прилаже само изабрани кандидат прије заснивања радног односа),

10. дјеца палих бораца достављају увјерење издато од стране општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

 

          Са пријављеним кандидатом који испуњава услове из јавног конкурса, обавиће се усмени интервју, о чему ће бити накнадно обавијештени. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у "Гласу Српске". Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

          Тражену документацију доставити на адресу: ЈУ "Центар за социјални рад Дервента" Дервента, ул. Триве Вујића 6. 74400 Дервента, са назнаком "Пријава на конкурс" - не отварај.

На пријави, кандидат треба да упише контакт телефон.

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" МОДРИЧА

ЦАРА ЛАЗАРА 29

74 480 МОДРИЧА

 

КОНКУРС

за избор директора школе

 

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

За свој рад директор одговара Влади, школском одбору и министру.

 

Директора школе именује Влада на приједлог министра.

 

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

 

Општи и посебни услови за именовање директора школе су:

 

За директора ЈУ Основне школе"Свети Сава" Модрича може да буде изабрано лице које испуњава сљедеће услове:

 

Општи услови:

1. да је држављанин БиХ;

2. да је пунољетан;

3. да је здравствено способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

 

Посебни услови:

1. - да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- наставник и стручни сарадник из става 1. члана 177. Закона о основном васпитању и образовању,

2. да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

3. да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

4. има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији  васпитно-образовног процеса у школи.

 

(1) Кандидат који конкурише за директора школе уз пријаву на конкурс достављају сљедећа документа:

1. диплому о завршеној стручној спреми;

2. потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

3. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

4. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

5. увјерење да се против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6. приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

7. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

8. кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

 

(2) Увјерење из става 1. тачка 4) школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

 

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

 

Сва документа која кандидат прилаже уз пријаву на конкурс морају бити оригинал или овјерене копије.

 

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе.

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног Министарства.

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава"Модрича, ул. Цара Лазара бр. 29. 74 480 Модрича са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора школе".

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" ДОБОЈ

СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 10

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

1. Наставник/професор физике – 10 часова редовне наставе на одређено вријеме до краја школске 2020/2021. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу  – 1 извршилац,

2. Наставник/професор разредне наставе на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу  – 1 извршилац.

II                                                         

1. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:

1) професор разредне наставе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

2) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава.

 

2. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које има високу или вишу стручну спрему за одговарајући предмет, и то:

а) Физика:

1) професор физике,

2) дипломирани физичар са положеном педагошком групом предмета,

3) дипломирани астрофизичар са положеном педагошком групом предмета,

4) наставник који има завршену педагошку академију, група физика са другим наставним предметом.

 

2. У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17).

3. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 4. и 5. овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, а које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

IV

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 4.5.2021. године са почетком у 17 сати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

          Кандидати су дужни да се приликом доласка на тестирање и интервју придржавају прописаних мјера за COVID-19.

 

V

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

VI

Конкурс ће бити објављен у дневном листу "Глас Српске" посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

VII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља тестирање и интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.     

VIII

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на следећу адресу:

ЈУ Основна школа "Свети Сава" Добој, Ул. Стевана Синђелића број 10, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (обавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

IX

Школа обавјештава све кандидате пријављене на расписани конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ СА

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ "БУДУЋНОСТ" ДЕРВЕНТА

СТЕВАНА НЕМАЊЕ 12

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

 

- Дефектолог, стручни сарадник, један извршилац - Професор специјалне едукације и рехабилитације; дипломирани дефектолог; специјални педагог; специјални едукатор и рехабилитатор; дипломирани едукатор и рехабилитатор; социјални педагог; за рад са дјецом са сметњама у развоју, или еквивалент, на неодређено вријеме, са пуним радним временом, за рад у канцеларији Ресурсног центра, у просторији ЈУ ОШ "Вук Караџић" Бијељина, Подручно одјељење Лединци.

                  

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Сл. гласник Републике Српске" број 1/2016 и 66/2018), кандидати треба да испуњавају и услове у складу са чл. 104., 106. став 4. Закона о основном васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", 44/2017, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), члана 6. став 1. тачка д. подтачка 1. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Сл. гл. РС", број 77/09, 86/10, 25/2014 и 76/2015).

 

Опис послова:

Пружање стручне помоћи предшколској установи или основној школи приликом опсервације и процјене дјеце или ученика код којих је уочено одступање од типичног развоја; пружање помоћи при изради индивидуалних образовних програма у предшколским установама и основним школама; извођење обавезне индивидуалне и групне ваннаставне активности за ученике у инклузивном васпитању и образовању; обављање индивидуалног дефектолошког рада; вршење адаптације дидактичких средстава, материјала и игре за рано учење за дјецу са сметњама у развоју, уџбеника и образовних материјала за ученике са сметњама у развоју; спровођење обуке за употребу асистивних технологија у образовању; организовање семинара и обуке за васпитно-образовне раднике у предшколским установама и основним школама; обављање савјетодавног рада са родитељима; вршење и других послова који су у интересу побољшања положаја дјеце и ученика са сметњама у развоју која бораве у предшколској установи или похађају основну школу.

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) са биографијом и бројем контакт телефона, кандидати су дужни доставити:

Доказе о испуњавању општих услова:

а) да је држављанин РС и БиХ, то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, то се доказује изводом из Матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

д) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

ђ) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (увјерење из тачке д) и ђ) конкурса, школа ће прибавити службеним путем, за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа).

 

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова, кандидат доставља и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење, 

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца),

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије РВИ),

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца).

         

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, одржаће се 7.5.2021. године са почетком у 10 часова у просторијама Центра.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе.       

Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју.

Ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или поштом на адресу ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју "Будућност", Стевана Немање број 12, 74400 Дервента, са назнаком "за конкурс за попуну упражњеног радног мјеста" или поштом на исту адресу.       

Контакт телефон: 053/333-340; 331-876;

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана