ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.05.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.05.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.04.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********************************

**********************************

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за избор секретара школе

 

1. Секретар школе - 1 извршилац - дипломирани правник најмање 240 ECTS са искуством и положеним стручним испитом, пуно радно вријеме, на одређено, до повратка радника са боловања а најдуже до 31.12.2021. године.

 

Услови:

 

1. Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр.1/16, 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) Правилнику о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19).

2. Право учешћа на конкурс на основу члана 105. и 129. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18 , 84/19, 35/20 и 63/20) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије (не старије од 6 мјесеци) сљедећих докумената, а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у школи на радном мјесту секретара или за рад у органима управе (Рјешење Министарства просвјете и културе Републике Српске да је ослобођен полагања стручног испита за секретара у основној школи) или Увјерење о положеном правосудном испиту,

4. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

5. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

9. Кратку биографију,

- Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

- Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

 

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 31.5.2021. године (понедјељак). Тестирање кандидата почиње у 7 часова а интервју у 12 часова.

 

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве ће бити постављен на огласној табли школе.

Кандидат који достави потпуну и благовремену пријаву, а не појави се на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

(Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 74/18 и 26/19.) .

- Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

 

- Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Добој 74000, ул. Хиландарска бр. 2., за конкурс - обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

***

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10А

74 270 ТЕСЛИЋ

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

I - Опис послова

 

Директор руководи школом и одговоран је за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе.

За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

 

II – Мандат

 

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

III - Статус

 

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом школе.

 

IV - Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

За директора може бити изабрано лице које испуњава опште и посебне услове.

 

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је пунољетан и

- да има општу здравствену способност за рад.

 

Посебни услови:

- да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

За директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

V - Потребна документација

 

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су, уз потписану пријаву на конкурс, дужни доставити:

 

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Увјерење којим доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник, на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Доказ о испуњавању услова за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, које ће школа прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Приједлог програма рада директора у мандатном периоду,

- Биографију са подацима о кретању у струци и оствареним резултатима рада,

- Овјерену изјаву да се на кандидата не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

- Други докази о знању и способностима.

 

Тражена конкурсна документација доставља се у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Средња школа “Никола Тесла” Теслић у Теслићу, Карађорђева 10 А, 74 270 Теслић, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора школе (НЕ ОТВАРАТИ).”

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама, које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а достављена документација неће се враћати кандидатима.

 

VII – Напомене

 

Школски одбор ЈУ Средње школе “Никола Тесла” Теслић у Теслићу, након разматрања приспјелих пријава кандидата, министру просвјете и културе ће доставити документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

 

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све кандидате о одлуци Владе о именовању директора школе, у року од осам дана од дана пријема одлуке.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана