ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.03.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**************

******************************

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ИСПРАВКА ДИЈЕЛА КОНКУРСА

 

На основу члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), исправља се дио јавног конкурса бр. 348/20 од 9.3.2020. године објављен у “Гласу Српске” дана 11.3.2020. године тако да дио конкурса који је гласио:

 

“Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у сриједу, 18.3.2020. године, у 13 часова, у просторијама школе.”

 

сада гласи:

 

“Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у сриједу, 25.3.2020. године, у 13 часова, у просторијама школе.”

 

У осталом дијелу конкурс остаје непромијењен.

До исправке дијела конкурса је дошло због техничке грешке приликом припреме конкурса.

***

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД

КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за  пријем радника у радни однос

 

 

1. Секретар школе – 1 извршилац – приправник  на неодређено вријеме.

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 01/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18).

 

Уз пријаву кандидати су дужни да доставе:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

4. Увјерење о држављанству,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица  која траже запослење,

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво поштом на горе наведену адресу.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу и интернет страницу школе.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве одн. који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити 1. априла 2020. године у 12 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за пријем (“Сл. гласник РС” број 24/19)

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10 А

74 270 ТЕСЛИЋ

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

I - Опис послова

 

Директор руководи школом и одговоран је за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе.

За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

 

II – Мандат

 

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

III - Статус

 

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом школе.

 

IV - Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

За директора може бити изабрано лице које испуњава опште и посебне услове.

 

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је пунољетан и

- да има општу здравствену способност за рад.

 

Посебни услови:

- да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

 

За директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

V - Потребна документација

 

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су, уз потписану пријаву на конкурс, дужни доставити:

 

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Увјерење којим доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник, на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Доказ о испуњавању услова за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, које ће школа прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Приједлог програма рада директора у мандатном периоду,

- Биографију са подацима о кретању у струци и оствареним резултатима рада,

- Овјерену изјаву да се на кандидата не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

- Други докази о знању и способностима.

 

Тражена конкурсна документација доставља се у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Средња школа “Никола Тесла” Теслић у Теслићу, Карађорђева 10 А, 74 270 Теслић, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора школе (НЕ ОТВАРАТИ).”

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама, које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а достављена документација неће се враћати кандидатима.

 

VII – Напомене

 

Школски одбор ЈУ Средње школе “Никола Тесла” Теслић у Теслићу, након разматрања приспјелих пријава кандидата, министру просвјете и културе ће доставити документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

 

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све кандидате о одлуци Владе о именовању директора школе, у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ “СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА” ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 - Директор Јавне установе Стручна и техничка школа  Дервента расписује јавни конкурс за попуну упражњених  радних  мјеста и то:

 

        - Домар – пуно радно вријеме, са радним искуством,  на неодређено вријеме.

          Број извршилаца  1.

 

 

2.  Услови за учешће на конкурсу

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да имају:

- Завршено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању,

- Радно искуство, (1 година)

 

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа).

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном школовању,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца или овјерена копија радне књижице,

 

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Стручна и техничка школа Дервента ул. Светог Саве бр. 1, Дервента, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу, који ће са кандидатима обавити директор школе. Интервју са кандидатима  ће се одржати дана 1.4.2020. године у 9 часова, у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ ОШ “ОБУДОВАЦ” ОБУДОВАЦ

76 235 ОБУДОВАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

 

1. Наставник разредне наставе - 1 извршилац, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања

 

 

Општи услови и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, број: 1/06 и 66/18), услове прописане чланом 104. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” број:44/17 и 31/18) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву са кратком биографијом (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и обавезном адресом становања и бројем телефона) кандидат је дужан да достави:

1. Увјерење о држављанству

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

5.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

6.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

7.  Увјерење о положеном стручном испиту

8.  Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.  Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11.     Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

12. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

13. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

 

- Кандидати који буду изабрани дужни су приложити љекарско увјерење о психичкој способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа

- Увјерење из тачке 12. и 13. прибавиће школа службеним путем за изабране кандидате, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци и исте се неће враћати кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама ЈУ Основне школе “Обудовац” у Обудовцу дана 3.4.2020. године у 9 сати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације биће постављен на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем дневних новина “Глас Српске” .

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ Основна школа “Обудовац” 76235 Обудовац

Избор кандидата ће се извршити у складу са Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана