ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.01.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.01.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 18.01.2023. године.

бДетаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*********

"КОМО ТРАНСПОРТ" Д.О.О. МОДРИЧА

СВЕТОСАВСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

 

ОГЛАС

За пријем радника у радни однос

 

 

За следећа радна мјеста:

 

-        ВОЗАЧ ТЕРЕТНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА (7 извршилаца)

 

Потребни услови:

 

- најнижа потребна стручна/школска спрема: ССС, III степен КВ возач,

- возачка дозвола Ц категорије,

- државни испит,

- пожељно радно искуство: међународно транспорт,

- плата по договору.

 

-        ДИСПЕЧЕР (1 извршилац)

 

Потребни услови:

 

- најнижа потребна стручна/школска спрема: ССС, ИВ степен,

- радно искуство пожељно,

- знање страног језика (обавезан енглески језик, пожељно и њемачки),

- познавање информацијске подршке радног процеса.

 

Оглас остаје отворен до попуњавања радниј мјеста.

 

Пријаве и разговор за посао се врше директно у фирми доо "Комо транспорт" Светосавска бб, Модрича.

***

ОПШТИНА ШАМАЦ

К.А.КАРАЂОРЂЕВИЋА 4

76 230 ШАМАЦ

 

КОНКУРС

за пријем на рад приправника у

Општинску управу општине Шамац

 

I - Расписује се Јавни конкурс у Општинској управи Општине Шамац на одређено вријеме у трајању од годину дана:

 

-приправник са завршеним Пољопривредним факултетом - висока стручна спрема (VII степен) стручне спреме, или завршен најмање први циклус школовања Пољопривредног факултета, који је вреднован са 240 ECTS .........1 (један) извршилац,

- приправник са завршеним Филолошким факултетом - висока стручна спрема (VII степен ) стручне спреме, или завршен најмање први циклус школовања Филолошког факултета, који је вреднован са 240 ECTS  ......................................1 (један) извршилац.

 

II - ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:

 

- да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

-да је старији од 18 година,

-да има општу здравствену способност,

-да није осуђиван за кривично дјело безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

-да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

-да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

-да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44 и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, број: 97/16).

 

III - ПОТРЕБА ДОКУМЕНТА

          Приликом подношења пријаве на Конкурс кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова.

 1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију пасоша или личне карте, увјерење о држављанству РС, односно БиХ и овјерене изјаве у писаној форми:
 • да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
 • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,
 • да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужности која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
 1. Као доказ о испуњености посебних услова кандидат је дужан приложити фотокопију :
 • дипломе о стручној спреми,
 • доказ о чињеници непостајања радног стажа у струци са ВСС, након стицања исте, односно прилаже се овјерена фотокопија радне књижице (насловна страна, као и странице са релевантним подацима: име, презиме и др., подаци о школској спреми, укључујући странице о запослењу и стажу) или потврда/увјерење Завода за запошљавање да није регистрован у подацима из матичне евиденције.

 

IV – ИНТЕРВЈУ И ИЗБОР КАНДИДАТА

 

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Конкурсна комисија обавиће усмену провјеру, а о мјесту и времену одржавања исте кандидати ће бити обавијештени појединачно писменим путем и огласом на интернет страници Општинске управе.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњењу општих и посебних услова у оргиналу или овјереној фото- копији, те увјерење о некажњавању, увјерење о невођењу кривичног поступка, као и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави тражене доказе у прописаном року или ако на основу достављаних доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

         

V - РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске".

          Особа задужена за давање додатних информација о Јавном конкурсу је Смиљанић Срђан самостални стручни сарадник за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове, контакт телефон: 054/620-230.

 

Формулар за пријављивање на овај конкурс може се подићи у просторијама Општинске управе Општине Шамац. Попуњене пријаве могу се доставити лично или поштом на адресу: Општинска управа Општине Шамац, 76230 Шамац, К.А.Карађорђевића бр.4. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. О резултатима Јавног конкурса сви кандидати ће бити писмено обавјештени.

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ШАМАЦ

ЦАРА ЛАЗАРА 6

76 230 ШАМАЦ

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

 

 1. Једног професора филозофије, пуна седмична норма, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до 31.08.2023. године;
 2. Једног доктора медицине, пуна седмична норма, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то 31.08.2023. године;
 3. Једног дипломираног фармацеута, за 8 часова наставе седмично, са положеним стручним испитом и радним искуством од најмање једне године, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то 31.08.2023. године;

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ за кандидата

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Општи услови:
- да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске,а то се доказује увјерењем о држављанству
- да је пунољетан,а  то се доказује изводом из  матичне књиге рођених
- да има општу здравствену способност за рад,а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.
- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.
 

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем  радника у радни однос у средњој школи.

 

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената  и то:
- Увјерење о држављансту,
- Извод из матичне књиге рођених ,
- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),
 

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој  школи и начину бодовања критеријума за пријем, и то:
 

- овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

-увјерење о положеној  педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета ;
- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,;
- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,
- увјерење  о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу.

-увјерење да се кандидат ослобађа полагања обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагања стручног испита.
- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,
- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104.став 1.тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању, право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци , уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

У случају да се на конкурс  не јаве лица са искуством или  положеним одговарајућим стручним испитом, разматраће  се и молбе пријављених кандидата  који не испуњавају ове услове.

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:
ЈУ Средњошколски центар  "Никола Тесла" Шамац, ул. Цара Лазара 6, 76230, Шамац, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

 

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити на интервју и тестирање, које ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе дана: 31.01.2023. године.

Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 03.02.2023 године у 11,00 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писаним путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

 

ЈУ СШЦ "МИХАЈЛО ПУПИН" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ ББ

74 480 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

Директор Јавне установе Средњошколски центар „Михајло Пупин" Дервента расписује Јавни конкурс за попуну упражњених  радних  мјеста и то:

 

 

 1. Наставник стручних предмета у подручју рада електротехника за четврти степен образовања- енергетика- 20 часова, са радним искуством, на одређено вријеме. Број извршилаца 1.
 2. Наставник за стручне предмете у подручју рада електротехника – информатика, 17 часова, са радним искуством, на одређено вријеме.
  Број извршилаца 1.
 3. Наставник за стручне предмете у подручју рада машинство и обрада метала, занимање техничар мехатронике – 14 часова, са радним искуством, на одређено вријеме. Број извршилаца 1.

 

2.       Услови за учешће на конкурсу

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, што се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, што то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

- да има општу здравствену способност за рад,а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

          Школа може, на тражено радно мјесто, ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овога закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

3.       Потребна документација

 

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс дужни су доставити оргинале или овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављансту,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( не старије од шест мјесеци ),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних дрога, (које прилаже изабрани кандидат , а прије заснивања радног односа),

- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, (прилаже изабрани кандидат, прије заснивања радног односа).

 

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, или дипломе којом доказује испуњеност услова у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

 1. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

ЈУ СШЦ „Михајло Пупин", ул. Светог Саве 1А, Дервента, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве канидата неће се узети у разматрање.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима  и тестирање ће се одржати дана 31.01.2023. године у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве на интервјуу и тестирању  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

 

***

ЈУ "УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

 

 1. Психолог школе – на одређено радно вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом.

I      Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" број 1/16, 66/18, 91/21 – Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС" број 42/18, 35/20 и 92/20), као и услове прописане Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник РС" број: 24/19).

 

II    У погледу врсте стручне спреме стручни сарадници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим тручним школама („Сл.гласник РС" број 29/12, 80/14 и 83/15).

 

Право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије сљедећих докумената:

1.Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

2.Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени оствареној током студија,

3. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

4.Увјерење о држављанству,

5.Увјерење о невођењу кривичног поступка издато од стране надлежног суда,

6.Увјерење о некажњавању и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце издато од стране надлежног МУП-а прибавиће школа службеним путем прије заснивања радног односа,

7.Љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже га само изабрани кандидат прије заснивања радног односа),

8.Увјерење о времену проведеном на евиденцији за незапослена лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом издато од стране Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

9.Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

10. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу,

11.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

12.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из  категорије борца,

13.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се разматрати, док се документација неће враћати пријављеним кандидатима.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако не приступе тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се дана 31.1.2023. године са почетком у 10.00 часова у просторији број 5.

 

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе најкасније три дана прије одржавања тестирања кандидата.

 

Пријаве се достављају лично или путем поште на адресу школе Улица Цара Душана број 18, 74000 Добој са назнаком „За конкурс".

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

***

 

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10А

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

 1. Наставник саобраћајне географије - 1 извршилац, 2 часа, до 31.8.2023. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,
 2. Наставник физичког васпитања – 1 извршилац, пуна норма, до 31.8.2023. године, приправник.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", број: 01/16, 119/21), кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/18, 35/20 и 92/20), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске", број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

 

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фото-копије дипломе за оба циклуса студијског програма),
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом (ако се тражи конкурсом),
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

 1. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 2. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,
 3. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Средња школа „Никола Тесла" Теслић у Теслићу, Карађорђева 10 А, 74 270 Теслић, са назнаком пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске". Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 31.1.2023. године у 11.00 часова, у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

ЈУ "СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 1

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ  РАДНИХ  МЈЕСТА

 

        Директор Средње школе „ЈУ Стручна и техничка школа" из Дервенте расписује Јавни конкурс за попуну упражњених радних   мјеста и то:

 

I Професор машинске групе предмета

- Са радним искуством, потребан положен стручни испит за рад у настави

- На одређено вријеме, (до краја наставне године - 30.06.2023.године)

- Пуна норма

- Број извршилаца 1.

II- Професор машинске групе предмета

- Са радним искуством,потребан положен стручни испит за рад у настави

- На одређено вријеме, (до краја наставне године - 30.06.2023.године) 

- 13 часова

- Број извршилаца 1.

III - Дипломирани правник,

- Са радним искуством ,потребан положен стручни испит за рад у настави

- На  одређено вријеме, (до краја наставне године - 30.06.2023.године)       

- 12 часова

- Број извршилаца 1.

Услови за учешће на конкурсу

 

Општи услови:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,а то се доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан,а  то се доказује изводом из  матичне књиге рођених

3. да је радно способан ,а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

4. да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5.Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

6.увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

Потребна документација:

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Пријава на конкурс (у пријави обавезно навести адресу и број телефона)

- Увјерење о држављансту,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,злоупотребе опојних средстава ( за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

-Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце ( за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, не старије од 6 мјесеци.

 

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о поступку за пријем  у радни однос у средњој школи и начину

- овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент .

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о положеном стручном испиту  за рад у настави,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијих  послодаваца,( обавезно увјерење да садржи врсту посла коју је радник обављао и стручну спрему потребну за тај посао)

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18,35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава:

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

„ ЈУ Стручна и техничка школа", ул. Светог Саве  бр 1., Дервента, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве канидата неће се узети у разматрање.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

 

Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 06.02.2023. године у 09.00 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима

 

Напомене:

Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ "САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

О ПРИЈЕМУ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО РАДНО ВРИЈЕМЕ

до 31.08.2023. године

са положеним стручним испитом

 

МАТЕМАТИКА .................... 2 часа,

ФИЗИКА …………....……… 2 часа,

Стручно-теоријски предмети за занимање: Техничар електроенергетике …. 9 часова,

 

I      Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС" број: 41/18, 35/20 и 92/20), као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник РС" број: 24/19).

 

II    У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школкама („Сл.гласник РС" бр. 29/12), те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл.гласник РС" број: 80/14 и 83/15).

 

Право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

* Кандидати треба да доставе сљедећа документа:

 

1. Пријаву на конкурс

2. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС или БиХ,

3. Извод из матичне књиге рођених (да је пунољетан) или копија личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми ,

5. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања ,

6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7. Увјерење о положеном стручном испиту

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види:

 • врста посла ,
 • степен стручне спреме и
 • дужина оствареног радног стажа  по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

9. Увјерење од Суда да није осуђиван правоснажном пресудом (лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава - не могу обављати рад у школи),

10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца,

12. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

******

 • Увјерење о некажњавању, из посебног регистра, (које се вади у МУП-у) школа ће накнадно прибавити службеним путем, за кандидата који буде изабран, односно примљен у радни однос.

 

 • Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, када буде изабран, односно примљен у радни однос (не смије бити старије од 6 мјесеци).

 

У случају да се на конкурс не јаве лица са искуством или положеним одговарајућим стручним испитом, разматраће се и молбе пријављених кандидата који не испуњавају ове услове.

 

Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу Школе (путем поште), Ул. Цара Душана бр. 18. Добој и неће се враћати кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен од 18.01.2023. године до 25.01.2023. године, а објавњен је у дневном листу " Глас Српске".

 

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли Школе : 27.01.2023.године, (од стране комисије).

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом , обавиће се 30.01.2023. године у 11,00 часова у просторији бр. 10.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

                   Изабрани кандидат почиње са радом послије истека жалбеног рока.

***

ЈУ ОШ "19.АПРИЛ" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 4

74 400 ДЕРВЕНТА

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за упражњена радна мјеста

 

1.Наставник/професор математике, са искуством и положеним стручним испитом, 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме - до повратка радника са боловања - 1 извршилац

 

2. Професор разредне наставе - водитељ у продуженом боравку, пуна норма, са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме - до повратка радника са боловања - 1 извршилац

 

3. Професор разредне наставе -пуна норма, са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме - до повратка радника са неплаћеног одсуства - 1 извршилац

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број: 1/16,66/18,91/21 ) и чл. 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС „ број 74/18, 26/19), те посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и члана 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС „ број 74/18, 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су стекла радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број: 74/18, 26/19).

 

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт- телефон и списак приложене документације.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

− Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Увјерење о положеној педагошко -психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко -психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

− Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
−Увјерење о држављанству, 
−Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,
−Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста за која се конкурсом тражи радно искуство и положен стручни испит,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
−Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,
−Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица која траже запослење,
−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,
−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци;

 

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, дана 31.01.2023. године, са почетком у 09,00 часова, а интервју истог дана , са почетком у 10,00 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

-Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа „19.април" Дервента

Ул. Светог Саве бр. 4 , 74400 Дервента

са назнаком – пријава на оглас, не отварати –

***

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" ДОБОЈ

СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 10

74 000 ДОБОЈ

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

 1. Наставник историје, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 1 извршилац,
 2. Наставник разредне наставе, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 1 извршилац,
 3. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 1 извршилац,
 4. Водитељ продуженог боравка, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најдуже до 31.8.2023. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу  – 1 извршилац.

II                                                         

1. Наставу и друге облике образовно – васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које има високу или вишу стручну спрему за одговарајући предмет, и то:

а)  Историја:

1) професор историје,

2) професор историје и географије,

3) дипломирани историчар са положеном педагошком групом предмета,

4) наставник који има завршену педагошку академију или вишу педагошку школу, група историја или историја са неким другим предметом, гдје је историја најмање равноправан предмет у групи предмета,

5) професор историје и латинског језика,

6) дипломирани историчар.

2. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:

1) професор разредне наставе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

2) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава.

3. Послове водитеља продуженог боравка може да обавља:

1) професор разредне наставе или лице које је стекло високо образовање на студијском програму за васпитно – образовни рад са ученицима од првог до петог разреда

4. У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 44/17).

5. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

6. Уколико се на расписани Конкурс не пријаве кандидати са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу, разматраће се пријаве кандидата приправника, изузев за радно мјесто Водитељ продуженог боравка.

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела секскуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 4. и 5. овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 1. овјерена фото - копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. увјерење о положеној педагошкој-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошкослске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, а које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

IV

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 31.1.2023. године са почетком у 18.00 сати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

V

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

VI

Конкурс ће бити објављен у дневном листу "Глас српске" посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

VII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља тестирање и интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.    

 

VIII

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на следећу адресу:

ЈУ Основна школа "Свети Сава" Добој, Ул. Стевана Синђелића број 10, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (обавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

IX

Школа обавјештава све кандидате пријављене на расписани конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана