ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.11.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.11.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.11.2021. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

***********

ЈУ "УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

О Д Л У К А
о поништењу конкурса за попуну упражњеног радног мјеста

I

Поништава се конкурс расписан за упражњено радно мјесто Професор енглеског језика до повратка радника са породиљског одсуства број 04 – 727/21 од дана 14.10.2021. године који је објављен у дневном листу „Глас Српске" 20.10.2021. године.

II

Конкурс се поништава из техничких разлога.

III

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће посредством ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске бити објављена у дневном листу „Глас Српске".

***

 

ОКРУЖНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ   КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме до двије године

 1. СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИК                     извршилац 1
  1. Опис послова радног мјеста
 • обавља приправничку праксу у суду, ради стицања услова за полагање   правосудног испита, под надзором предсједника суда,
 • води дневник рада у који свакодневно уноси податке о пословима на којима је радио и доставља га периодично предсједнику  суда на увид,
 • израђује нацрте одговора по представкама странака  под надзором судије или предсједника суда и
 • обавља и друге послове по наредби предсједника и секретара суда.

 

за пријем на праксу на период до двије године ради стицања
 услова за полагање правосудног испита

 

2. СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИК - ВОЛОНТЕР

                            извршилац – 1

  1. Опис послова радног мјеста исти као под тачком 1.

          Општи услови:

 • да је држављанин РС или БиХ  ,
 • да је пунољетан,
 • да има општу здравствену способност,
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима,
 • да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске  мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

Посебни услови:

 

 • Завршен Правни факултет,

За кандидате који буду примљени у радни однос обавезан је пробни рад у складу са Законом.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фотокопије сљедећих докумената:

а) личну карту или пасош,

б) диплому о завршеном Правном факултету са просјеком оцјена,

Изабрани кандидат је дужан да у року од седам дана након објаве резултата спроведеног јавног конкурса, а прије заснивања радног односа достави Комисији за спровођење поступка избора радника оргинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерење о држављанству Републике Српске или БиХ, извод из матичне књиге рођених, увјерење о општој здравственој способности, увјерење о невођењу кривичног поступка, увјерење  о некажњавању, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере и диплому о завршеном Правном факултету са просјеком оцјена.

                    Кандидате који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Комисија за спровођење поступка избора радника ће позвати на разговор.

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници овог суда http://o­ksud-do­boj.pra­vo­su­dje.ba/ а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

Пријаве за учешће на јавном конкурсу подносе се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда http://o­ksud-do­boj.pra­vo­su­dje.ba/ Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Окружни суд у Добоју, улица Светог Саве број 22.

 

Пријаве које нису поднесене на прописаном образцу, непотпуне и неблаговремене  неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

 

Наставник ликовне културе, 1 извршилац - радник, на одређено вријеме до 30.06.2022. године, непуна норма (95% норме);

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

 

I Општи услови:

 

Општи услови које кандидати требају да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4 и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови:

Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сардника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

За радно мјесто под тачком 1. потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (,,Службени гласник Реублике Српске" број 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

III

У складу са чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (,,Службени гласник Реублике Српске" број 74/18 и 26/19) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова  конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1) овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошкој-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошко и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс  за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије ЈУ Основне школе „Петар Петровић Његош" Теслић, Карађорђева 37, 74 270 Теслић, са назнаком „ЗА КОНКУРС".

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана 29.11.2021. године у 09,00 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервијуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске".

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" УГОДНОВИЋ

74 275 БЛАТНИЦА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ПЕТАР КОЧИЋ" УГОДНОВИЋ, ТЕСЛИЋ

 

I – Предмет

Школски одбор ЈУ Основне школе „Петар Кочић" Угодновић, Теслић расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе „Петар Кочић" Угодновић, Теслић.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III – Мандат

Директор ЈУ Основне школе „Петар Кочић" Угодновић, Теслић се бира на период од 4 (четири) године. Мандат се рачуна од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Министарство просвјете и културе доставља школском одбору одлуку Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Основне школе „Петар Кочић"Угодновић,Теслић може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и то:

 1. Општи услови:
 1. Да има општу здравствену способност за рад,
 2. Да је држављанин Босне и Херцеговине /Републике Српске,
 3. Да је старији од 18 година.
 1. Посебни услови:
 1. да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент,
 2. да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. Овог става.
 3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

На мјесту директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. Став 2. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број:44/17 и 31/18).

V – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

 1. Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже

као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

 1. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Увјерење о држављанству,
 4. Диплому о завршеној стручној спреми,
 5. Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни

сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

 1. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,
 2. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

 1. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињенапротив достојанства личности, морала, службене дужности, полногинтегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 2. Препоруке ранијег послодавца или Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,
 3. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,
 4. Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису-копији у складу са законом,

VI –Рок за учешће на конкурсу и начи достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Основна школа „Петар Кочић" Угодновић, 74275 Блатница општина Теслић, са назнаком „за Јавни кокурс за избор и именовање директора".

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

 

VII – Напомена

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

***

ЈУ ОШ "ЛИЈЕШЋЕ" БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

Наставник хемије, 1 извршилац, 6 часова редовне наставе, до повратка раднице са породиљског боловања а најдуже до 31.08.2022. године, приправник

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурссу:

 

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанстава личности, морала ,службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења под тачком 4) и 5) школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова утврђених у Закону о раду - („Службени гласник Републике Српске" број: 01/16 и 66/18 ), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Правилником о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника  и васпитача („Службени Гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу, у складу са Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), имају лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова, потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета, уколико је конкурсом тражено да кандидат има положен стручни испит
 3. увјерење о положеном стручном испиту, увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи, уколико је тражено конкурсом да кандидат има положен стручни испит
 4. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
 7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из катергорије ратног војног инвалида.
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,ако се ради о кандидату из категорије борца

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије докумената, који не смију бити старији од шест мјесеци, и исти неће бити враћени кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/18 и 26/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју и тестирање ће се обавити 01.12.2021. године, са почетком у 9.00 сати  у просторијама Јавне установе Основне школе „Лијешће". За кандидата који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „ГЛАС СРПСКЕ" Бања Лука од 17.11.2021.године а траје од 18.11.2021.године.

 

Пријаве слати на адресу:

ЈАВНА УСТАНОВА

ОСНОВНА ШКОЛА „ЛИЈЕШЋЕ"

Лијешће бб,

74450 БРОД

са назнаком – Пријава на оглас, не отварати-

***

ЈПУ "РАДОСТ" ШАМАЦ

ОБИЛИЋЕВ ВИЈЕНАЦ БР. 6

76 230 ШАМАЦ

 

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИЦЕ СА ПОРОДИЉСКОГ БОЛОВАЊА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНУ ЈЕДИНИЦУ У ОБУДОВЦУ

 

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

1. ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЈЕЦЕ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

најмање година дана радног искуства и положен стручни испит

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" бр. 1/16 и 66//18) кандидати требају и посебне услове прописане чланом 60. и 62. и 68. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл.гл.РС" бр. 79/15 и 63/20) и чланом 2.став 1.и 2. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама („Сл.гл.РС" број 36/16).

Посебни услови који кандидати треба да испуњавају:

 • да имају одговарајући ниво образовања-завршен први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за обраовање васпитача.
 • да има најмање годину дана радног искуства на пословима васпитача
 • да има положен стручни испит за васпитно-образовни рад,да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој здравственој способности за рад са дјецом (прилажу увјерење само изабрани кандидати приликом заснивања радног односа).

Уз пријаву за Конкурс(потписано од стране кандидата који се пријављује на конкурс и документацију којом се доказује испољавање општих и посебних услова потребно је доставити и сљедећу документацију која је прописана чланом 62.став 9.1. и тачка 2. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл.гл.РС" број 79/15 и 63/20).

1. Додатак дипломи,који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење Високо школске установе о просјеку оцјена током студираа,уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске о времену проведеног на евиденцији незапослених лица,након стицања одговарајуће стручне спреме.

3.Увјерење о радном стажу издато од ранијегпослодавца код којег је кандидат био запослен,(увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла,степен стручне спреме и дужина оствареног радног искуства-стажа по врстама посла).

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОЈИ КАНДИДАТ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВА

 

 • да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,а то се доказује увјерењем о држављанству
 • да је пунољетан,а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте
 • да је радно способан,то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,а прије заснивања радног односа и
 • да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности,морала,службене дужности,трговине људима,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидат је дужан доставити овјерену копију свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидату.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".

 

Напомена:

Пријаве са потребном документацијом доставити путем поште на адресу вртића ЈПУ Радост" Шамац, Обилићев вијенац бр.6, 76230 Шамац.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „ЗА КОНКУРС"

Кандидат који испуњава услове конкурса, а пријава му је потпуна и благовремена, биће подвргнут интервјуу, а исти ће бити обављен у просторијама предшколске установе у Шамцу, дана 25.11.2021.године од 10.00 часова, стога кандидати неће бити појединачно обавијештени о термину истог.

Документа која нису трајног карактера (увјерење о држављанству), не могу бити старија од 6 (шест) мјесеци.

Кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на Конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ СШЦ "ПЕТРОВО" ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 76

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА  У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

 

 1. Професор математике ....................................... 14 часова - на одређено радно вријеме до повратка радника са јавне функције.

У радни однос се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Општи и посебни услови за пријем у радни односI

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС" број: 41/18 и 35/20), као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник РС" број: 24/19).

У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школкама„Сл гласник РС" бр те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама „Сл гласник РС" број:и Право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити:

 1. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС или БиХ),
 2. Извод из матичне књиге рођених (да је пунољетан) или копија личне карте,
 3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, када буде изабран, односно примљен у радни однос, не смије бити старије од 6 мјесеци,
 4. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
 5. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,
 6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види :врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.
  Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,
 8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,
 9. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,
 10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 11. Увјерење од Суда да није осуђиван правоснажном пресудом,
 12. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће Школа за примљеног кандидата прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу Школе(путем поште) ,ЈУ Средњошколски центар Петрово Ул. Озренских одреда бр. 76. 74317 Петрово и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 29.11.2021. године у 13.00 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

***

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

 

Ј А В Н И К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

I На одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави:

1. Професор физике, 20 часова (пуна седмична норма), један извршилац

II На одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, а најдуже до краја школске године - 31.8.2022. године, са радним искуством и положеним стручним

испитом за рад у настави:

1. Професор математике, 18 часова (пуна седмична норма), један извршилац

Општи услови прописани Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", број:1/16 и 66/18) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19) које кандидати треба да испуњавају су:

 1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;
 2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;
 3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;
 4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава ( за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);
 5. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце ( за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);
 6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/18, 35/20 и 92/20) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Репбулике Српске", број : 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске", број: 120/20).

 1. Да има одговарајући ниво образовања -завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,
 2. Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,
 3. Да има положен стручни испит за рад у настави.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број:41/18, 35/20 и 92/20), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника ( члан 106. став 9. Закона о средњем образовању и васпитању).

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немајау положен стручни испит , али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању и члан 104. став 8).

У случају да се на конкурс не пријаве кандидати са радним искуством и положеним стручним испитом, као ни кандидати без положеног стручног испита, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства - приправника.

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

 1. Увјерење о држављанству,
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 4. Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је распшисан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;
 5. Увјерење о положеној педагошко-психолопкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;
 6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;
 7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;
 9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла;
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),
 12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца);
 13. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанстава личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насињља над дјететом или малољетним лицем.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци, доставља кандидат који буде избаран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс, кандидати су обавезни навести сва документа која прилажу уз пријаву.

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 3.12.2021. године (петак) у 12,30 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе и њеб страници школе, 30.11.2021. године.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или на адресу:

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ЈОВАН ЦВИЈИЋ", Берлинска бб, 74 480 МОДРИЧА, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СПИСАК ПОСЛОДАВАЦА

 1. ЈУ "Угоститељска и трговинска школа" Добој,
 2. Окружни суд у Добоју,
 3. ЈУ ОШ "Петар Петровић Његош" Теслић,
 4. ЈУ ОШ "Петар Кочић" Угодновић,
 5. ЈУ ОШ "Лијешће" Брод,
 6. ЈПУ "Радост" Шамац,
 7. ЈУ Средњошколски центар "Петрово" Петрово,
 8. ЈУ Средњошколски центар "Јован Цвијић" Модрича,
© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана