ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.09.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.09.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 16.09.2020. године.

  Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

************

*********************

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД

КРАЉА ПЕТРА И ОСЛОБОДИОЦА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за  пријем радника у радни однос

 

 

1. Професор руског језика – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом  – на одређено вријеме (до краја школске године) – 14 часова седмично,

2. Професор физичког васпитања – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме (до краја наставне године)- за 2 часа седмично,

3. Професор машинске групе предмета – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме (до краја школске године) - за 20 часова седмично,

4. Професор машинске групе предмета – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме (до краја наставне године) - за 7 часова седмично,

5. Професор етике – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме (до краја наставне године) за 2 часа седмично,

6. Професор културе религије – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме (до краја наставне године) - за 3 часа седмично,

7. Професор дерматологије (доктор медицине) – 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме (до краја школске године) - за 2 часа седмично,

8. Професор хемијске групе предмета – 1 извршилац приправник- на одређено вријеме (до краја наставне године) за 10 часова седмично,

9. Професор српског језика – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме (до краја наставне године)  - за 4 часа седмично

10.     Професор економске групе предмета – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом на неодређено вријеме – за 20 часова седмично.

 

          Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 01/16 и 66/18), кандидати требају испуњавати и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, број 29/12, 80/14, 34/15 и 83/15).

 

Уз пријаву кандидати су дужни доставити :

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета,

3.  Увјерење о положеном стручном испиту уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.  Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.  Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

6.  Увјерење о држављанству,

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица  која траже запослење,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

9. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом  или малољетним лицем, не старије од шест мјесеци,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом,

Право учешћа на Конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво поштом на горе наведену адресу.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији која није старија од шест мјесеци и те копије неће бити враћене кандидатима,

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу и интернет страницу школе.

Са кандидатима  који су доставили потпуне и благовремене пријаве одн. који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити  2.10. 2020. године у 7.15 часова у   учионици број 20. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за  пријем (“Сл. гласник РС” број 24/19)

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

 

ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ

СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ “БУДУЋНОСТ” ДЕРВЕНТА

СТЕВАНА НЕМАЊЕ 12

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

          1.  Професор енглеског језика и књижевности –- 1 извршилац, 8 часова седмично, на одређено вријеме, до 30.6.2021. године - са радним искуством  и положеним стручним испитом.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” број 1/2016 и 66/2018), кандидати треба да испуњавају и услове у складу са чл. 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС”, 44/2017, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гл. РС”, број 77/09, 86/10, 25/2014 и 76/2015).

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) са биографијом и бројем контакт телефона, кандидати су дужни доставити:

Доказе о испуњавању општих услова:

а) да је држављанин РС и БиХ, то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан,  то се доказује изводом из МКР или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

д) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

ђ) увјерење о подацима из посебног регистра  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (увјерење из тачке д) и ђ) конкурса, школа ће прибавити службеним путем, за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа).

 

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова,  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1)  Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која траже запослење, 

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца),

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије РВИ),

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца).

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, одржаће се 29.9.2020. године са почетком у 9 часова у просторијама Центра.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе.

Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју.

Ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Пријаве са потребним документима доставити на адресу Центра, Стевана Немање број 12, 74400 Дервента, са назнаком “за конкурс за попуну упражњеног радног мјеста” или поштом на исту адресу. Контакт телефон: 053/333-340; 331-876;

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

***

ЈУ ОШ “ДОЊИ ЖАБАР” ДОЊИ ЖАБАР

ТРГ МЛАДОСТИ 4

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

 

На неодређено  вријеме

 

1. Наставник српског језика, приправник (пуна норма)

2. Наставник биологије, приправник (8 часова)

3. Наставник физичког васпитања, приправник (11 часова)

 

 

Услови конкурса

 

Пријављени кандидати морају да испуњавају услове прописане Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/16, 66/18), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске бр.77/09, 86/10, 25/14,76/15).

 

Кандидати достављају сљедеће документе:

 

1. потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави                 обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2.  увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3.  извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

4.  љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад;

     (доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

     Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци.

5.  увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће тражити службеним  путем, а прије заснивања радног односа);

6. увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена     против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,      злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним   лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће тражити   службеним  путем, а прије заснивања радног односа);

7.  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8.  овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или  еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних  академских студија у одговарајућој области;

9. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи     предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио     педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

10. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

11. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на  евиденцији незапослених лица која траже запослење,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску     заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

14. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Дана, 2.10.2020. године у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве, сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Тестирање кандидата у 10 часова.

Интервју са кандидатима у 11 часова.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Доњи Жабар” Трг младости бр. 4, 76 273 Доњи Жабар.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и копије се не   враћају кандидатима.

 

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18, 26/19).

 

Напомена: Кандидати су приликом доласка у школу дужни поштовати све мјере и препоруке ЈЗУ  Института за јавно здравство Републике Српске, а у циљу спречавања преношења вируса корона, обавезна дезинфекција руку при уласку у школу, поштовање физичке дистанце од 2 метра, те обавезна употреба маски.

 

***

ЈУ ОШ “ОЗРЕН” ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

74 255 ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

 

ОДЛУКА

о поништењу конкурса

 

I

Поништава се дио конкурса  који је објављен 12. августа  2020. године у дневном листу „Глас Српске” и то под следећим тачкама:

 

1. Професор разредне наставе ...........1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања а најдаље до 31.8.2021. године, пуна норма,

2. Професор разредне наставе ...........1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања а најдаље до 31.8.2021. године, пуна норма,

3. Професор разредне наставе ...........1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, пуна норма,

 

II

Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у дневном листу “Глас Српске”.

***

ЈУ ОШ “ОЗРЕН” ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

74 255 ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

 

КОНКУРС

за попуњавање упражњеног  радног  мјеста

 

1. Професор разредне наставе ...........1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, Централна школа Доња Пакленица, пуна норма,

2. Професор разредне наставе ...........1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, а најдаље до 31.8.2021. године, Подручно одјељење Горња Пакленица, пуна норма,

3. Професор разредне наставе ...........1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, Подручно одјељење Стријежевица, пуна норма,

 

Кандидати морају да испуњавају сљедеће услове:

 

Општи услови:

1.       да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци),

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, као и да није  уписано у посебан Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце које се доказује Увјерењима које ће за изабраног кандидата школа  прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5.       да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које се доказује увјерењем  издатим од надлежног суда по мјесту пребивалишта, које кандидат доставља.

Уз потписану пријаву  и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 6. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за  пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање  у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)      увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовној установи,

4)      увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)      додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (члан 104. став 6. Законом о основном васпитању и образовању).

Такође, право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању   (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Кандидати су дужни у пријави навести на које радно мјесто аплицирају.

Напомена: Уколико се на конкурс не пријаве  кандидати са радним искуством, биће разматране и пријаве кандидата без радног искуства.

 

Тест и интервју ће се одржати  29.9.2020. године у просторијама школе са почетком у 12 часова.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тесту или интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса путем Завода за запошљавање.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у  просторије  школе, или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Озрен”, Доња Пакленица, Добој, 74255 Пакленица.

Телефон: 053/271-417

***

ЈУ “УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор њемачког језика на одређено вријеме, до 31.12.2020. године, за 12 часова, са радним искуством,

2. Професор енглеског језика на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, пуна норма, са радним искуством,

3. Дипломирани ликовни умјетник на неодређено вријеме, са радним искуством, за предмете:

- историја умјетности, 6 часова,

- умјетничко обликовање, 5 часова.

 

I    Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој  школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник РС” број: 24/19).

         

II    У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” бр.29/12), те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” број: 80/14 и 83/15).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и  звања  наставника.

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити:

 

1.  Увјерење о држављанству (да је држављанин РС или БиХ),

2.  Извод из матичне књиге рођених (да је пунољетан) или копија личне карте,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, када буде изабран, односно примљен у радни однос, не смије бити старије од 6 мјесеци,  

4.  Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

5.  Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7.  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,  које треба да садржи податке из којих се јасно види:

-  врста посла,

-  степен стручне спреме и

-  дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8.  Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту  о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из  категорије борца,

10. Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11. Увјерење од Суда да није осуђиван правоснажном пресудом,

12. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала,  службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање  годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

 

Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу школе (путем  поште),  Ул. Цара Душана бр.18. Добој  и неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати .

 

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе (од стране комисије).

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се  2.10.2020. године у 11 часова у просторији број 2.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен  8  дана  од дана објављивања 16.9.2020. године у дневном листу “Глас Српске.”

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ЈОВАН ДУЧИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1. Професор ликовне културе, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, 7 часова седмично, на одређено вријеме до 31.8.2021. године, .............. 1 извршилац

2. Професор филозофије ,са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, 20 часова седмично, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.8.2021. године ................ 1 извршилац

3. Професор енглеског језика, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, 10 часова седмично, на одређено вријеме до 31.8.2021. године .............1 извршилац

4. Професор православне вјеронауке, приправник, 9 часова седмично ,на одређено вријеме до 31.8.2021. године ..........1 извршилац

5. Професор исламске вјеронауке, приправник, 3 часа седмично, на одређено вријеме до 31.8.2021. године ............1 извршилац

 

Осим општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” 1/16), кандидати треба да испуњаваху и  посебне  услова предвиђене чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” 41/18), и  Правилником о врстама стручне спреме наставника и сарадника у гимназији

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи .

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци , као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Општи услови за пријем у радни однос:

 

1. Да је држављанин РС или БиХ,  а то доказује увјерењем  о држављанству

2. да је пунољетан,  а то доказује извод из матичне књиге рођених или фотокопијом  личне карте

3. да је радно способан , а то доказује љекарским увјерењем  о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које не може бити  старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4. да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава , а доказ о некажњавању школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру  лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце , а доказ ће школа прибавити службеним путем  за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказују испуњеност посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то:

 

1. овјерене фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2. увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцијени током школовања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

3. увјерење о положеној педагошко- психолошкој и дидактичкој- медодичкој групи предмета,који је дужан доставити кандидат  за наставника који у току студија није положио  педагошко-психолошку  и дидактичко-методичку групу предмета

4. увјерење о положеном стручном испиту

5. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

6. увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме тражене огласом, издато од стране послодавца код кога је кандидат био запослен  а које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством

7.  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених, лица која траже запослење  

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца или борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца.

9. увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике српске, ако се о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Напомена: У складу са чланом 104. став 7 и 8 Закона о средњем образовању и васпитању, на упражњено радно мјесто , гдје се као услов тражи положен стручни испит, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава друге услове прописане законом.

Уколико се на радно мјесто под редним бројем 1, 2, и 3 не пријави кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом, школа задржава право да прими радника без радног искуства.

 

Сва напријед наведена документа треба доставити као овјерене фотокопије на адресу школе и неће се враћати кандидатима.

Сви кандидати су дужни у пријави  на конкурс навести тачну адресу и број телефона.

 

Тестирање и интервјуи са кандидатима биће обављени дана 30.9.2020. године (сриједа) у просторијама школе са почетком у 10 часова.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе , најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа па се  кандидати неће посебно  позивати, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу  “Глас Српске”.

Пријаве са потребним документима доставити лично или на адресу школе: ЈУ

Гимназија “Јован Дучић” Добој, Хиландарска 2, са назнаком “Пријава на конкурс”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

“ЕФТ-РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ” ДОО СТАНАРИ

74 208 СТАНАРИ

 

ОГЛАС

за пријем радника

 

 

1. Електротехничар - енергетичар, КВ/ССС - електро смјера (енергетски или производни смјер) ........ 1 извршилац

2. Електротехничар-аутоматичар, ВКВ/ССС - електро смјера …......... 2 извршиоца

3. Млађи инжењер за машинско одржавање, ВСС – машински инжењер (енергетски или производни смјер) ………………...... 1 извршилац

 

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове:

Редни број 1:

- најмање 2 године радног искуства у струци, искуство у одржавању и отклањању кварова на електроенергетским постројењима и погонима

Редни број 2:

- најмање 3 година радног искуства у струци, познавање процесне инструментације и искуство у одржавању процесних система

Редни број 3:

- најмање 2 године радног искуства на пословима одржавања у индустријским постројењима, познавање енглеског језика

 

Пријаве на оглас доставити путем поште на адресу: “ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари, Станари бб, 74208 Станари, Република Српска, Босна и Херцеговина и/или на е-маил: конкурсЖефт-станари.нет

 

Уз пријаву на оглас потребно је приложити детаљну радну биографију са референцама и копијом дипломе.

У случају да кандидат не буде изабран документа се не враћају, осим уколико то кандидат изричито не захтијева.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Остале пријаве неће се даље разматрати у поступку пријема, а кандидати о томе неће бити посебно обавијештени.

 

Објављивање огласа не обавезује на пријем.

 

Рок за достављање пријава је 30.9.2020. године.

***

ЈУ “МЕДИЦИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1.       Секретар, дипломирани правник, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства .................................................... 1 извршилац.

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16 и 66/18) кандидат треба да испуњава и услове из Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18 и 35/20) и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” број 24/19).

         

Уз потписану  пријаву  кандидат  је  дужан доставити:

1. увјерење  о  држављанству,

2. извод  из  матичне  књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско  увјерење  о  психофизичкој  способности  за  рад  са  ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да није осуђиван правоснажном  пресудом за  кривична  дјела  учињена  против  достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

 

          Сви документи  се  достављају лично или путем Поште  као овјерене  копије на  адресу школе,  Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс”, за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

 

          Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

 

          Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

          Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се у уторак, 29.9.2020. године, у 10 часова у учионици број 6, а након тога обавиће се интервју.   

          Конкурс  остаје  отворен  осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ “СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА” ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 1

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених  радних  мјеста

 

1. Директор Средње школе “ЈУ Стручна и техничка школа” из Дервенте расписује Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

 

1) Наставник  њемачког језика –  пуна норма

- Са радним искуством, потребан положен стручни испит за рад у настави

- на одређено вријеме  (до повратка радника са неплаћеног одсуства -24.8.2021. године)

Број извршилаца 1.

2) Наставник  француског језика  у кулинарству  – 2 часа

- Са радним искуством, потребан положен стручни испит за рад у настави  

- на одређено вријеме  (до краја школске 2020/2021 године.)

Број извршилаца 1.

 

(Уколико се за радно мјесто наставник француског језика у кулинарству не пријави ниједан кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата без наведених услова)

 

2.  Услови за учешће на конкурсу

 

Општи услови:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству

2. да је пунољетан, а  то се доказује изводом из  матичне књиге рођених

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

4. да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета ,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

 

Поред општих услова кандидати морају  да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању  и Правилником о поступку за пријем  у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

3. Потребна документација

 

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената  и то:

 

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

- Увјерење  о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце

- Увјерење да против кандидата  није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

 

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о поступку за пријем  у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске” број: 24/19) , и то:

 

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240  ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- увјерење о положеној педагошко психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета , које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко –методичку групу предмета

- увјерење о положеном стручном испиту ,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у скалду са Правилником којим се регулише полагање стручног испита

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, (обавезно увјерење да садржи врсту посла коју је радник обављао и стручну спрему потребну за тај посао)

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

 

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

“ЈУ Стручна и техничка школа”, ул. Светог Саве  бб,  Дервента, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног  радног  мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

 

 Школа ће списак кандидата који испуњавају услове услове поставити на огласну таблу школе.  

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити      интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

Интервју са кандидатима  и тестирање ће се одржати дана 30.9.2020. године у 9  часова у просторијама  школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве,  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима

 

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана