ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.11. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 14.11. 2018. године.

 

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

*****************

 

МПИ “МОДРИЧА” МОДРИЧА

РИСТЕ МИКИЧИЋА 90

74 480 МОДРИЧА

 

КОНКУРС

 

за пријем у радни однос са пуним радним временом на радно мјесто

 

- Приправник – дипломирани економиста, један извршилац.

 

Опис посла:

- Књижење пословних промјена и контрола исправности документације за књижење, вођење робног и финансијског књиговодства, упознавање процедура увоза и извоза

- Активно учешће у изради пореских пријава

- Помоћ при административним пословима

- Послови продаје

- Послови набавке

- Послови наплате од купаца

- Испитивање тржишта

- Остали послови по потреби послодавца

 

Кандидати треба да испуњавају сљедеће услове:

- ВСС економског смјера (дипломирани економиста)

- Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС без радног искуства у струци

- Познавање рада на рачунару (кориштење Microsoft Office мин. Word, Excel)

- Познавање енглеског језика и/или њемачког језика

- Одличне презентацијске и комуникацијске способности – вербално и писмено изражавање

- Склоност тимском раду

 

Локација: Ристе Микичића бр.90; 74480 Модрича

 

Конкурс је отворен до 8.12.2018 године. Сви заинтересовани кандидати своје биографије могу доставити на е-mail адресу biljana.vasic@mpim.ba или лично доставити у сједиште друштва на адресу АД МПИ “Модрича” Модрича, Ристе Микичића бр.90, 74 480 Модрича.

******

 

 

 

“МП ПАНДУРЕВИЋ” ДОО МОДРИЧА

74 485 МИЛОШЕВАЦ

 

ОГЛАС

за посао

 

1.       Пројектант (м/ж) - 1 извршилац

 

Опис радних активности:

 Дизајнирање наруџби у складу са захтјевима купца,

 Припрема програма за ласер,

 Израда понуда за купце,

 Припрема техничке документације за производњу,

 Координација са тимом из техничке припреме у производњи,

 Сарадња и координација са осталим секторима у компанији,

 Рад по издатим налозима и инструкцијама претпостављеног,

 Предлагање идејних рјешења за нове производе.

 

Услови:

 ССС/ВСС - пожељно техничког, машинског или грађевинског усмјерења,

 Познавање рада на рачунару (Windows, MS Office),

 Познавање софтвера за 3D моделирање (AutoCad и SolidWorks),

 Возачка дозвола Б категорије,

 Способност одговорног индивидуалног рада, као и ефикасног рада у тиму,

 Способност рјешавања проблема и пружања рјешења у кратким временским роковима,

 Постојан смисао за техничке проблеме и просторне односе,

 Особа треба да је комуникативна, спремна на тимски рад, рад у динамичној радној атмосфери, љубазна, одговорна, поуздана, да посједује организацијске, презентацијске и мотивацијске способности, самоиницијативна, креативна.

 

Нудимо:

 Стални радни однос,

 Могућност напредовања,

 Обука и усавршавање,

 Рад у младом и стручном тиму.

 

Заинтересовани кандидати мотивацијско писмо и CV могу слати на:

Е-mail: info@pandurevicmp.com или

Телефон: 053/870-117; 053/250-508

***********

 

“МП ПАНДУРЕВИЋ” ДОО МОДРИЧА

74 485 МИЛОШЕВАЦ

 

ОГЛАС

за посао

 

Позиција: Комерцијалиста (м/ж) - 1 извршилац

 

Опис радних активности:

 Одговарање на директне и телефонске упите,

 Правовремено просљеђивање потребних информација надређенима, сарадницима или клијентима,

 Примање и слање дневне обичне и е-mail поште и вођење евиденције о томе,

 Писање пословних дописа и писама према добијеним упутствима, попуњавање различитих формулара, образаца и сл.,

 Контактирање са добављачима, преговарање и закључивање наруџби,

 Сарадња и координација са осталим секторима у компанији,

 Рад по издатим налозима и инструкцијама претпостављеног,

 Правовремени обилазак купаца.

 

Услови:

 ССС/ВСС - пожељно друштвеног смјера,

 Познавање рада на рачунару (МS Office),

 Возачка дозвола Б категорије,

 Способност одговорног индивидуалног рада, као и ефикасног рада у тиму,

 Способност рјешавања проблема и пружања рјешења у кратким временским роковима,

 Особа треба да је комуникативна, спремна на тимски рад, рад у динамичној радној атмосфери, љубазна, одговорна, поуздана, да посједује организацијске, презентацијске и мотивацијске способности, самоиницијативна, креативна.

 

Нудимо:

 Стални радни однос,

 Могућност напредовања,

 Обука и усавршавање,

 Рад у младом и стручном тиму.

 

Заинтересовани кандидати мотивацијско писмо и CV могу слати на:

Е-mail: info@pandurevicmp.com или

Телефон: 053/870-117; 053/250-508.

 

**************

ЈУ ОШ “МИЛАН РАКИЋ” ВЕЛИКА БУКОВИЦА

74 213 ВЕЛИКА БУКОВИЦА

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник енглеског језика – приправник - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 01/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10 и 25/14).

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

 

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему, и

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним  лицем, злоупотребе опојних средстава.

 

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:

* Увјерење о држављансту,

* Извод из матичне књиге рођених,

* Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

* Увјерење о дужини радног стажу у струци, издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18). и то:

- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

 

Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18) 

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

 

Пријаве са Еmail адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа основна школа “Милан Ракић”, Буковица Велика, 74213 Велика Буковица, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервју, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране Школског одбора.

 

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

 

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

************

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШАМАЦ

НИКОЛЕ ПАШИЋА 54

76 230 ШАМАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

 

 

На одређено вријеме у трајању од годину дана:

- Дипломирани социолог - општи смјер - ВСС - VII степен - 240 ECTS бодова

 - 1 извршилац

 

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова,

- да се против њега не води кривични поступак.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити сљедећа потребна документа (оригинал или овјерене копије):

1. Биографију,

2. Диплому о завршеном образовању,

3. Доказ о чињеници непостојања радног стажа у струци са ВСС, након стицања исте, односно прилаже се овјерена фотокопија радне књижице (насловна страна, као и страница са релевантним подацима: име, презиме и др., подаци о школској спреми, укључујући странице о запослењу и стажу) или потврда/увјерење Завода за запошљавање да није регистрован у подацима из матичне евиденције,

4. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

5. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

6. Увјерење о држављанству,

7. Копију личне карте,

8. Извод из матичне књиге рођених,

9. Доказ о општој здравственој способности не старији од 6 мјесеци (након избора кандидата).

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса биће обављен интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

Јавни конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ Центар за социјални рад Шамац, Николе Пашића 54

76 230 Шамац.

 

********

 

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за избор наставника

 

 Наставник/професор разредне наставе – 1 извршилац, приправник, на годину дана односно до повратка радника са боловања.

 

Услови:

1. Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр.1/16.) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, бр. 44/17 и 31/18) Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18)

2. Право учешћа на конкурс на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије (не старије од 6 мјесеци) сљедећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију из Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима.

- Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи:

 

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

8. Кратку биографију,

 

- Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

- Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

 

- Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа,

(Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 74/18.).

 

- Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

 

- Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Добој 74000, ул. Хиландарска бр. 2., за конкурс – обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

 

**********

 

 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДОЊИ ЖАБАР

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 37

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем радника у радни однос

на неодређено вријеме

 

 

I

          Расписује се јавни оглас за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме у ЈУ “Центар за социјални рад Доњи Жабар”, и то:

         

- Дипломирани правник у области социјалне заштите - 1 извршилац

 

II

          Опис послова:

(1)     вођење поступка и рјешавање о постављању сталног стараоца и пружање правних савјета стараоцима и штићеницима,

(2)     давање одобрења стараоцу о предузимању послова који превазилазе оквире редовног пословања или управљања штићениковом имовином, рјешава о постављању привременог стараоца

(3)     рјешава о постављању стараоца за посебан случај,

(4)     рјешава о ревизији старатељства,

(5)     рјешава о продужењу старатељства и након пунољетства у случајевима предвиђеним законом,

(6)     рјешава о престанку старатељства,

(7)     вођење старатељских књига,

(8)     издавање увјерења на основу службене евиденције из области старатељства и

(9)     врши надзор над органом старања.

(10)   вођење поступка и рјешавање о заснивању потпуног и непотпуног усвојења,

(11)   раскид усвојења и

(12)   вођење евиденције о усвојењу.

(13)   подношење тужбе за поништење брака,

(14)   покретање поступка (подношење тужбе) за утврђивање очинства у случајевима које закон предвиђа,

(15)   давање одобрења стараоцу за подношење тужбе за утврђивање очинства,

(16)   покретање и вођење парнице за остваривање права на издржавање старијих и самохраних лица и

(17)   давање сагласности на отпуст из држављанства становницима Републике Српске,

(18)   вођење управног поступка и рјешавање о правима из области дјечије заштите, а то су сљедећа права:

1. право на накнаду за вријеме породиљског одсуства и продуженог породиљског одсуства и одсуства запосленог родитеља и усвојиоца ради његе дјетета,

2. право на матерински додатак

3. право на помоћ за опрему новорођенчета,

4. право на додатак за дјецу и

5. праћење и примјена прописа из области дјечије заштите

 

III

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на тражено радно мјесто;

5. да се против њега не води кривични поступак.

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ.

 

IV

 

Посебни услови:

(19) Висока стручна спрема VII степен, завршен правни факултет или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова правног смјера,

(20) Једна година радног искуства у струци

(21) Положен стручни испит из области социјалне заштите.

 

V

Потребна документација:

Уз пријаву на јавни оглас (са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидат је дужан доставити у оригиналу или овјереној фотокопији доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- биографија;

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о некажњавању (не старије од 6 мјесеци);

- увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци);

- овјерена фотокопија дипломе о завршеној стручној спреми;

- доказ о траженом искуству (увјерење, потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

- изјава да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ.

- увјерење о положеном стручном испиту Министарства здравља и социјалне заштите из области социјалне заштите (овјерена фотокопија)

- доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење.

 

Сви тражени документи треба да буду достављени у оригиналу или овјереној копији не старији од шест мјесеци.

 

Изабрани кандидат је дужан да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави увјерење о општој здравственој способности.

 

 

VI

Сви кандидати који буду испуњавали услове јавног огласа биће позвани на интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

VII

Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног огласа у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар” и дневном листу “Глас Српске”.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

          Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ “Центар за социјални рад Доњи Жабар” Николе Тесле бр.37 76273 Доњи Жабар, са назнаком: Пријава на конкурс.

 

**************

 

 

ОПШТИНА ШАМАЦ

К. А. КАРАЂОРЂЕВИЋА 4

76 230 ШАМАЦ

 

КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста у

Општинској управи општине Шамац

 

I - Расписује се јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме у Општинској управи општине Шамац:

 

1.       Портир – 1 намјештеник.

-        Одјељење за општу управу општине Шамац.

 

II – Опис послова:

 

- врши обезбјеђење зграде општинске управе,

- контролише изношење и уношење ствари у зграду општинске управе,

- контролише улаз странака у зграду општинске управе и упућује их у одређену канцеларију,

- контролише кретање странака у згради и одговоран је за безбједност у згради општинске управе,

- најављује, контролише и води евиденцију пријема странака у згради општинске управе,

- најављује, контролише и води евиденцију пријема странака код функционера општине,

- контролише кретање службеника и радника у току радног времена,

- одговоран је за кућни ред у згради општинске управе, те истиче и скида заставу на истој,

- одговоран је за одржавање службене одјеће - опреме,

- обавља и друге послове по налогу начелника општине и начелника одјељења.

 

III – Општи услови за заснивање радног односа:

 

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44 и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске, број: 97/16).

 

IV - Посебни услови за заснивање радног односа:

 

Средња стручна спрема – III или IV степен техничког смјера, најмање 1 (једна) година радног искуства на истим или сличним пословима и радним задацима.

 

V - Потреба документа

 

Приликом подношења пријаве на конкурс кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова.

1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију пасоша или личне карте, увјерење о држављанству РС, односно БиХ и овјерене изјаве у писаној форми:

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

- да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужности која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

2. Као доказ о испуњености посебних услова кандидат је дужан приложити фотокопију:

- дипломе о стручној спреми,

- потврду о радном искуству у трајању од најмање 1 годину.

 

VI – Интервју и избор кандидата

 

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Конкурсна комисија обавиће интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити обавијештени поштом и на интернет страници општине Шамац.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњењу и општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, као и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави тражене доказе у прописаном року или ако на основу достављаних доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

 

VII – Рок за подношење пријава и објављивање конкурса

 

          Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Завода РС.

          Формулар за пријављивање на овај конкурс може се подићи у просторијама Општинске управе општине Шамац. Попуњене пријаве могу се доставити лично или поштом на адресу: Општинска управа општине Шамац, 76230 Шамац, К. А. Карађорђевића бр.4. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. О резултатима јавног конкурса сви кандидати ће бити писмено обавијештени.

 

*******

 

 

ОСНОВНИ СУД У ТЕСЛИЋУ

КАРАЂОРЂЕВА 9

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем судијског приправника-волонтера

 

- Судијски приправник-волонтер ............................................... извршилаца  1

 

Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове:

 

Општи услови:

1.       да је држављанин БиХ,

2.       да је пунољетан,

3.       да има општу здравствену способност,

4.       да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,

5.       да се против њега не води кривични поступак.

 

Посебни услови:

-        ВСС дипломирани правник,

-        познавање рада на рачунару.

 

Пријем се врши на период од 2 (двије) године.

 

Приправнику-волонтеру за вријеме обављања праксе не припада накнада за рад, нити друга права, осим права на здравствено осигурање и осигурање несреће на послу.

 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова јавног конкурса:

 

-        Увјерење о држављанству,

-        Извод из матичне књиге рођених,

-        Увјерење да није осуђиван за дјела која га чине неподобним за обављање послова у државном органу,

-        Увјерење о дипломирању,

-        Увјерење о познавању рада на рачунару,

-        Увјерење да се против њега не води кривични поступак,

-        Увјерење о општој здравственој способности (доставља примљени кандидат прије почетка обављања приправничке праксе у својству приправника-волонтера).

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова, у оригиналу или овјереним фотокопијама, могу се доставити лично или поштом на адресу Основни суд у Теслићу, улица Карађорђева број 9, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

******************

 

 

ЈУ СШЦ “МИХАЈЛО ПУПИН” ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 

1.       Директор Јавне установе Средњошколски центар “Михајло Пупин” Дервента расписује јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста и то:

 

 

          - Психолог (дипломирани психолог, 240 ECTS) - пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у просвјети, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

                              Број извршилаца  1

 

          2.  Услови за учешће на конкурсу

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова, кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

Школа може, на тражено радно мјесто, ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњава остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица коју су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

 

3. Потребна документација

 

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената, и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације, кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ СШЦ “Михајло Пупин”, ул. Светог Саве бб, Дервента, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

 

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 27.11.2018. године у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

5. Напомене

 

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

**********

 

 

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ВИТКОВЦИ

74 265 ВИТКОВЦИ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.       Наставник/професор енглеског језика ----------------------------------- 1 извршилац

на одређено вријеме до повратка раднице са трудничког боловања, за 16 часова редовне наставе седмично, радник са искуством и положеним стручним испитом

 

Услови конкурса:

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10 и 25/14). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18).

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

 

-        да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

-        да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

-        да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радог односа, и

-        да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђености које ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

          Уз својеручно потписану пријаву за пријем у радни однос, са адресом и бројем телефона и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију којом се доказује испуњеност посебних услова, као и документацију на основу које се врши бодовање кандидата.

 

1.       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за вријеме проведено на раду у истој стручној спреми траженој конкурсом,

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

 

Интервју и тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса биће обављен у просторијама школе, у уторак, 27.11.2018. године, у 13 часова.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу ЈУ ОШ “Вук Караџић” Витковци, 74265 Витковци, са назнаком “за конкурс”.

 

*************

 

 

ЈУ РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

ПЕТРА КОЧИЋА 4

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у

ЈУ Развојна агенција општине Модрича

 

 

I  Директор Агенције расписује јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме.

 

1.       Дипломирани економиста _____________________ 1 извршилац

 

II  Опис послова

 

Стручно оспособљавање приправника обавиће се према програму стручног оспособљавања приправника у ЈУ Развојна агенција општине Модрича.

Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у свом занимању, а приправнички стаж траје за ВСС 12 мјесеци.

 

III  Општи услови

 

•        Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине

•        Да је старији од 18 година

•        Да има општу здравствену способност

•        Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у ЈУ Развојна агенција општине Модрича.

•        Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС и да није заснивао радни однос.

 

 

IV  Посебни услови

Под 1. ВСС/ VII  Економски факултет - дипломирани економиста

 

V  Сукоб интереса

 

Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о локалној самоуправи.

 

VI  Потребна документа

Уз пријаву за конкурс кандидат треба доставити:

-        Увјерење о држављанству  (не старије од шест мјесеци).

-        Извод из матичне књиге рођених.

-        Увјерење да кандидат није осуђиван за кривично дјело сходно тачки III општих услова, издато од стране МУП-а према мјесту рођења (не старије од шест мјесеци).

-        Овјерену личну изјаву да није члан управних и других одбора, органа политичких странака или одборник у Скупштини општине, да се не бави самосталном дјелатношћу нити да је власник приватног или другог предузећа, сходно тачки  В Сукоб интереса.

-        Овјерену фотокопију дипломе или увјерења о завршеном факултету.

-        Увјерење Завода за запошљавање РС да се кандидат налази на евиденцији незапослених лица и да нема радно искуство у струци.

-        Овјерену фотокопију личне карте.

-        Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре.

 

Кандидати су дужни доставити документа у оригиналу или овјереној копији.

Сви кандидати који испуњавају опште услове биће позвани на интервју.

О времену и мјесту обављања интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

 

VII  Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске” и на огласној плочи ЈУ Развојна агенција општине Модрича.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ Развојна агенција општине Модрича Модрича, Петра Кочића 4, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем приправника” у ЈУ Развојна агенција општине Модрича.

 

************

 

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” МОДРИЧА

ЦАРА ЛАЗАРА 29

74 480 МОДРИЧА

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник разредне наставе са искуством...................................................1 извршилац

(на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања)

 

Општи услови:

 

1. Да је држављанин Републике Српске и БиХ

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

 

Посебни услови:

 

Под тачком 1. да има завршен први циклус студијског програма - ВСС - професор разредне наставе, са завршеним учитељским факултетом, наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, учитељ са завршеном учитељском школом који се затекао у радном односу у вријеме ступања на снагу овог правилника.

 

Потребна документација:

 

Уз пријаву на конкурс и кратку биографију, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 

1.       увјерење о држављанству;

2.       извод из матичне књиге рођених;

3.       увјерење о општој здравственој способности (прилаже кандидат који буде изабран по окончању процедуре);

4.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено звање у одређеној области или еквивалент,

5.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку,

6.       уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном  процесу,

7.       увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

8.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос са искуством,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату ратног војног инвалида.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања у средству јавног информисања.

 

Пријаве са документима се достављају у ЈУ Основна школа “Свети Сава” Модрича, ул. Цара Лазара бр. 29 сваким радним даном од 8 до 14 часова.

 

На пријави кандидат треба да напише контакт телефон и е-mail адресу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Кандидати ће писменим путем бити обавијештени о датуму тестирања и интервјуа, а ако се не појаве на интервјуу и тестирању, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

***********

 

ЈУ ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” ОСЈЕЧАНИ ГОРЊИ

74 225 ОСЈЕЧАНИ

 

ОГЛАС

за попуну радног мјеста

 

-        Библиотекар - 1 извршилац, на пола радног времена на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, најдаље до 30.6.2019. године

 

Потребно је да сви кандидати имају радно искуство и положен стручни испит за библиотекара.

 

Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

 

У складу са чланом 103, 104. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” број 44/17) уз пријаву на оглас заинтересовани кандидати треба да приложе сљедећу документацију:

 

-        Диплому или овјерену копију дипломе о завршеном факултету одговарајућег смјера

-        Извод из матичне књиге рођених

-        Увјерење о држављанству

-        Увјерење од надлежног суда о невођењу кривичног поступка

-        Увјерење о психофизичкој и здравственој способности (по пријему кандидата)

-        Увјерење о времену проведеном на евиденцији за незапослена лица (Завод за запошљавање)

-        Увјерење о просјеку оцјена оствареном током студирања или додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања

-        Увјерење о положеном стручном испиту за библиотекара - (уколико се тражи радник са радним искуством)

-        Увјерење о радном стажу од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за радни однос лица са искуством

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

-        Школа ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења интервјуа.

 

-        Кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

-        Контакт телефон кандидата

-        Документа слати на адресу ЈУ ОШ “Радоје Домановић” Осјечани Горњи; 74225 Осјечани

 

Копије докумената морају бити овјерене.

Непотпуна документација неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Процедура пријема:

Пријем радника биће обављен у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник” 77/09 и 25/14).

 

**********

 

 

ЈПУ “НАША РАДОСТ” МОДРИЧА

ЦАРА ЛАЗАРА 7

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

до 28.2.2019. године у ЈПУ “Наша радост” Модрича

 

 

I        Директор Јавне предшколске установе “Наша радост” Модрича расписује Јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено вријеме:

 

1.       Васпитач у предшколској установи..…………..……………6 извршилаца

 

 

II       Опис послова

 

Васпитач у ЈПУ “Наша радост” Модрича обављаће сљедеће послове: рад са дјецом у групи од 16 мјесеци до 6 година у складу са Програмом предшколског васпитања и образовања.

 

III      Општи услови

 

1)      Да је држављанин Републике Српске и БиХ

2)      Да је старији од 18 година

3)      Да има општу здравствену способност

4)      Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неспособним за обављање послова у установи.

 

IV      Посебни услови

 

1.       Висока стручна спрема - Педагошки факултет - смјер ВАСПИТАЧ.

 

V       Потребна документација

 

Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да достави:

•        Увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци;

•        Извод из матичне књиге рођених;

•        Овјерену копију личне карте;

•        Овјерену копију дипломе;

•        Овјерену копију додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку;

•        Увјерење о положеном стручном испиту;

•        Потврда да се води на евиденцији Завода за запошљавање РС;

•        Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре;

•        Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

VI      Рокови

 

Рок за подношење пријава је 5 дана од дана објављивања у “Гласу Српске” и на огласној табли Завода за запошљавање у Модричи.

 

VII    Остале одредбе

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу ЈПУ “Наша радост” Цара Лазара 7, Модрича, са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС - НЕ ОТВАРАЈ”.

 

На пријави кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

 

За кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, интервју ће се обавити дана 22.11.2018. године у 10 часова.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана