ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.10.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.10.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 14.10.2020. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице

**************

******************

ОПШТИНА ШАМАЦ

КРАЉА АЛЕКСАНДРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 4

76 230 ШАМАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у статусу службеника у

Општинску управу општине Шамац

 

 

I – У Општинску управу општине Шамац прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника у  Одјељењу за стамбено комуналне послове  на радно мјесто:

 

- Самостални стручни сарадник за стамбено комуналне послове ............ 1 (један) извршилац

- Категорија радног мјеста: општински службеник пете категорије

- Звање: самостални стручни сарадник трећег звања

 

II – Опис послова

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за стамбено комуналне послове:

- води управни поступак и припрема нацрте рјешења у поступку по захтјевима за кориштење јавне површине,

- у поступку по службеној дужности, утврђује основ за наплату комуналних такси и накнада и припрема нацрте рјешења којима утврђује обавезе обвезницима комуналних такси и накнада,

- води управни поступак у области додјеле, замјене, откупа станова и поступак деложације,

- води евиденцију о коришћењу станова у власништву општине Шамац,

- проводи поступак регистрације заједнице етажних власника стамбених заједница,

- прати прописе и израђује нацрте и приједлоге одлука и аката које доноси начелник општине и Скупштина из дјелокруга рада одјељења,

- припрема и израђује Програм заједничке комуналне потрошње,

- припрема и израђује информације и извјештаје, те даје приједлог за побољшање у области коју прати,

- активно учествује у пословима и радним задацима управљања развојем, на пословима стратешког планирања, имплементације и вредновања и ажурирања Стратегије,

- врши и друге послове по налогу начелника општине и начелника одјељења.

 

III – Општи услови за заснивање радног односа

 

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

 

IV – Посебни услови  

 

- Висока стручна спрема, завршен факултет техничког смјера или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,  најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у органима управе, познавање рада на рачунару.

 

V– Потребна документа

 

          Уз пријаву на јавни конкурс  кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова:

1. свједочанство о завршеној високој стручној спреми,

2. увјерења о положеном стручном испиту за рад у општинској управи, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ("Службени гласник РС", број 68/11, 85/11 и 7/15),

3. исправе којом се доказује радно искуство од најмање годину дана у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

4. увјерења школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту из информатике или другу исправу факултета (фотокопија индекса) која потврђује познавање или знање рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанства о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

- фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- фотокопију личне карте.

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјава да кандидат:

а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

в)  није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи (члан 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе "Службени гласник РС", број 97/16).

Испуњавање других услова наведених у јавном конкурсу кандидат доказује изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Комисија за спровођење јавног конкурса за пријем службеника обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, као и овјерене изјаве да:

а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

в)  није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи (члан 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе "Службени гласник РС", број 97/16) и

г) увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

 

VI – Рок за подношење пријаве и остале информације

 

          Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу, који се налази на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и  у Општинској управи Шамац – шалтер сала.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручан потпис.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или поштом на адресу: Општина Шамац ул. Краља Александра И Карађорђевића број 4, 76230 Шамац, са назнаком Пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у статусу службеника у Општинској управи Шамац.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу "Глас Српске" Бањалука и "Службеном гласнику Републике Српске".

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Особа задужена за давање додатних информација о јавном конкурсу је Срђан Смиљанић, самостални стручни сарадник за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове, контакт телефон 054 620-230.

О резултатима Јавног конкурса сви кандидати ће бити писмено обавијештени.

***

ЈУ ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПОДНОВЉЕ

74 217 ПОДНОВЉЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

 

1. Наставник биологије, 16 часова, радник са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања.

 

II                                                         

   Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17. , 31/18. 84/19. 35/20. и 63/20. ) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

III

Уз обавезну потписану пријаву и биографију , кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности морала, службене дужности, трговине људима злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.       да није у евиденцији посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

6.       да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

7.       увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", бр74/18 и 26/19):

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4.       Увјерење о положеном стручном испиту ;

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ;

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

10.     Приложена документација из тачке 7, 8. и 9., у поступку бодовања кандидата, узима се у обзир при примјени Правилника   у вези са чланом 22.

IV

Тестирање и интервју  ће бити одржани у сриједу, 28.10.2020. године, у 10 часова тест , након завршеног тестирања кандидати ће бити интервјуисани.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а уколико се не појаве на тесту и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс .

V

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

VI

Конкурс ће бити објављен у дневном листу "Глас Српске" посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

VII

Након закључења јавног конкурса и прегледа достављене документације кандидата , Комисија за избор именована од стране директора школе ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове конкурса и поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа.

Комисија након  обављеног  тестирања и интервјуа са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.     

VIII

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на следећу адресу:

ЈУ Основна школа "Ђура Јакшић" Подновље, Добој, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста .

IX

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

X

Школа обавјештава све кандидате пријављене на расписани конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

ЈУ ОШ "ДОЊИ ЖАБАР" ДОЊИ ЖАБАР

ТРГ МЛАДОСТИ 4

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

 

ОДЛУКА

о поништењу  дијела јавног конкурса за пријем у радни однос

 

Члан 1.

             Поништава се дио Јавног конкурса број: бр.709-2/20 објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 16.9.2020. године у дијелу:

 

На неодређено вријеме:

 

 "2. Наставник биологије, приправник (8 часова)"

"3. Наставник физичког васпитања, приправник (11 часова)".

 

и исправка конкурса бр. 767/20 објављена дана 23.9.2020. године.

 

Члан 2.

            Дио Јавног конкурса и исправка конкурса из члана 1. ове одлуке се поништавају након извршене ванредне инспекцијске контроле дана 7.10.2020. године, гдје је записнички констатовано да је конкурс расписан супротно одредби члана 113. став (6) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

 

 

Члан 3.

           Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневном листу "Глас Српске" путем Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Добој.

***

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ШАМАЦ

ЦАРА ЛАЗАРА 6

76 230 ШАМАЦ

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Једног дипл. фармацеута на 9 часова наставе недјељно са радним искуством од најмање годину дана и са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2021. године;

2. Једног наставника практичне наставе у струци машинство и обрада метала за школовање занимања 3. степена, на 6 часова наставе недјељно, са радним искуством од најмање годину дана и са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2021. године;

3. Једног професора биологије на 2 часа наставе недјељно са радним искуством од најмање годину дана и са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме до 31.8. 2021. године;

4. Једног професора географије на 2 часа наставе недјељно са радним искуством од најмање годину дана и са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2021. године;

5. Једног професора физике на 2 часа наставе са радним искуством од најмање годину дана и са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2021. године;

6. Једног професора енглеског језика на 2 часа наставе недјељно са радним искуством од најмање годину дана и са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, и то до повратка раднице са породиљског одсуства.

 

Општи и посебни услови за кандидата

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а  то се доказује изводом из  матичне књиге рођених

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци  и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената  и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој  школи и начину бодовања критеријума за пријем, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

- увјерење о положеној  педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој  групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета ;

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење  о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу

- увјерење да се кандидат ослобађа полагања обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагања стручног испита.

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци , уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

У случају да се на конкурс  не јаве лица са искуством или  положеним одговарајућим стручним испитом, разматраће  се и молбе пријављених кандидата  који не испуњавају ове услове, односно приправника.

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

ЈУ Средњошколски центар  "Никола Тесла" Шамац, ул. Цара Лазара 6, 76230, Шамац, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити на интервју и тестирање, које ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

Списак кандидата који испуњавају услове  биће постављени на огласној табли школе дана: 26.10.2020. године.

Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 29.10.2020. године у 11 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ "ЕКОНОМСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

(на одређено вријеме до краја школске године)

 

1.       Наставник руског језика, приправник, 8 часова

2.       Наставник латинског језика, приправник, 2 часа

3.       Наставник православне вјеронауке, 3 часа

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (Службени гласник РС број 01/2016), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 105. и 106. Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18) и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (Службени гласник РС, број 29/12, 80/14 и 83/15) и услове Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник" РС бр 24/19).                                                                                                                                                                      На основу члана 106, став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.                                                                                                                                                                  

На основу члана 106 став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању , испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.           

                  

       Уз потписану  пријавџ  кандидат  је  дужан доставити:

1. увјерење  о држављанству,

2. извод  из матичне  књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско  увјерење о психофизичкој  способности  за  рад  са  ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да није осуђиван правоснажном  пресудом за  кривична  дјела  учињена  против  достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

11. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

12. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

13. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

16. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

       Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и  васпитању  ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и  васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом или лично на адресу ЈУ Економска школа, Цара Душана 18, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити "за конкурс", за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената .

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у ЈУ Економској школи у Добоју дана 27.10.2020. године у 10 часова у просторији бр. 110.

          Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

       Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" УГОДНОВИЋ

74 275 БЛАТНИЦА

 

КОНКУРС

 

за упражњено радно мјесто у ЈУ Основној школи "Петар Кочић" Угодновић, Теслић

 

1. Наставник / професор демократије и људских права , 1 извршилац - 1 час  седмично на одређено вријеме,  најкасније до  31.8.2021. године

2. Библиотекар - 1 извршилац,  20% седмичне норме на одређено вријеме, најкасније до 31.8.2021. са положеним стручним испитом за библиотекара и радним искуством 

 

Услови: Поред општих услова утврђених у Закону о раду – ("Службени гласник Републике Српске", број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос радника у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18)

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања  на конкурс:

 а) да је држављанин РС или БиХ , а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

ц) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности трговине људима, злостављањем дјетета, полног и другог насиља  над дјететом или малољетним лицима.

 

- Увјерење о неосуђиваности  кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 Б) Поред општих услова кандидати прилажу сљедећу документацију:

 

Документи (овјерени или у оригиналу) који се прилажу уз потписану пријаву:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

б)      увјерење о положеном стручном испиту,

в)       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г)       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

д)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла, уколико  је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

ђ)       увјерење општинског/ градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е)       увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж)      увјерење општинског/градског  органа управе надлежне за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

В) - Рок за подношење пријаве                                                                                                  

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

Г) - Адреса достављања пријава

Пријаве се достављају на адресу : ЈУ Основна школа "Петар Кочић" Угодновић  74275 Блатница, Теслић или непосредно у канцеларију школе.

 

Д) - Интервју и тестирање

Са пријављеним кандидатима ће се обавити  интервју  и тестирање дана 23.10.2020. године са почетком у десет  (10) часова.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће о  томе обавијештени  22.10.2020.  а  уколико се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали  од пријаве на конкурс.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и   неовјерене фотокопије приложених докумената Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ ОШ "ЈЕВРЕМ СТАНКОВИЋ" ЧЕЧАВА

74 274 ЧЕЧАВА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник физике, најмање година дана радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац – 10 часова седмично, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства а најдуже до 31.8.2021. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број: 1/16 и 66/18), посебне услове прописане чланом  104. Закона о основном  васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број:  44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/18 и 26/19).

Потребна документа:

Пријава  на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, е-маил адресом, контакт- телефоном и списак приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области  или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије заснивања радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци;

Увјерење из члана 5. став 1. тачка 4), 5) и 6) Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 27.10.2020. године, са почетком у 12 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на  тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања  у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа "Јеврем Станковић" Чечава, Теслић - 775, 74274 Чечава, општина Теслић, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

***

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 74

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног  мјеста

 

I

Расписује се јавни  конкурс за попуњавање сљедећег радног  мјесто:

 

- Наставник/професор разредне наставе, 1 извршилац -  приправник , на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства са рада.

 

II

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17, 31/18, 84/19,35/20 и 63/20) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

5.       увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе искоришћавања дјеце и

6.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета , полног и другог насиља над  дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и 5. овог члана, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије  заснивања радног односа.

IV

 

 Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1.       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,

4.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

5.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6.       увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће им се враћати.

 

V

          Јавни конкурс је отворен осам ( 8 ) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске", посредством Завода за запошљавање.

 

VI

Пријаве се могу доставити лично, или поштом на следећу адресу:

ЈУ ОШ "Вук Караџић"  Петрово, Озренских одреда 74 74317 Петрово,  са назнаком "Јавни конкурс за пријем у радни однос".  Уколико се пријаве достављају путем поште, на затвореној коверти  потребно је назначити на које радно мјесто кандидат конкурише.

VII

            Са пријављеним  кандидатима чије пријаве буду потпуне и благовремене, и који буду испуњавали услове конкурса , обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у  Петрову дана 27.10.2020. године ( уторак) у сљедећим терминима:

1.       Тестирање са почетком у  8 часова

2.       Интервју са почетком у 9 часова

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

VIII

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

1. Наставник/професор математике, један извршилац - лице са искуством, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, пуна норма;

 

Услови конкурса

 

 I Општи услови:

 

Општи услови које кандидати требају да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4 и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II Посебни услови:

 

Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручног профила и звања за горе наведено радно мјесто.

 

За радно мјесто под тачком 1. потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

 

III

 

У складу са чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 74/18 и 26/19) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова  конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошко и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс  за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије ЈУ Основне школе "Петар Петровић Његош" Теслић, Карађорђева 37, 74 270 Теслић, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

 

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана 23.10.2020. године у 11 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске".

***

ЈУ ОШ "19. АПРИЛ" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 4

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Рачуновођа, на одређено вријеме , до повратка раднице са боловања, радно искуство од најмање годину дана – 1 извршилац;

2. Професор информатике, на одређено вријеме , до завршетка школске 2020/21 године, норма 2 часа, са положеним стручним испитом – 1 извршилац.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број: 1/16), посебне услове прописане чланом 104 . Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17, 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 74/18).

Потребна документа: Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства  (за радно мјесто под 1.), односно , овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од три  године у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова или еквивалент ( за радно мјесто под 2.),

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

 - Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста за која се конкурсом тражи искуство,

 - Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе,  27.10.2020. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу :

ЈУ Основна школа "19. април" Дервента

Ул. Светог Саве бр. 4 , 74400 Дервента

са назнаком – пријава на оглас , не отварати –

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана