ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.08. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.08. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 14.08. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***

ЈУ СШЦ “ПЕТРОВО” ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 76

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

1.       Професор географије  .......................................  4 часа - на одређено радно вријеме до краја школске године,

2.       Професор машинства ............................................ 12 часова - на одређено радно вријеме до краја школске године,

3.       Професор енглеског језика  ……………………………….. 10 часова – на одређено радно вријеме до повратка радника са јавне функције,

4.       Професор права …………………………………………..  4 часа – на одређено радно вријеме до краја школске године,

 

Под редним бројем од 1. до 3. у радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом, под редним бројем 4. у радни однос се прима лице без радног искуства – приправник.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

И

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 01/2016 ), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18), као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник РС”, број: 24/19).

 

II

У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, бр.29/12), те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, број: 80/14 и 83/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити :

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС или БиХ),

2. Извод из матичне књиге рођених (да је пунољетан) или копија личне карте,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, када буде изабран, односно примљен у радни однос, не смије бити старије од 6 мјесеци,

4. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми ,

5. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања ,

6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом.

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види :врста посла , степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом , то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

9. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца.

10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. Увјерење од Суда да није осуђиван правоснажном пресудом.

12. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће Школа за примљеног кандидата прије заснивања радног односа.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу Школе(путем поште) , ЈУ Средњошколски центар Петрово Ул. Озренских одреда бр. 76. 74317 Петрово и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 26.8.2019. године у 9 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју , а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске.”

***

ЈУ ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ” ПОДНОВЉЕ

74 217 ПОДНОВЉЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

1.       Наставник/професор демократије и људских права на одређено вријеме до 31.8.2020. године, 2 часа седмично; радник са искуством - положен стручни испит.

2.       Наставник/професор математике на одређено вријеме до 31.8.2020. године, 12 часова седмично; радник са искуством-положен стручни испит.

 

II

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17. и 31/18.) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву и биографију , кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1.       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

5.       увјерење издато од ранијег послодавца које представља доказ о оствареном радном стажу а које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла;

6.       увјерење о положеном стручном испиту за кандидате који се пријављују на радно мјесто из тачке 2. конкурса;

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

10.     Приложена документација из тачке 7, 8. и 9. у поступку бодовања кандидата, узима се у обзир при примјени Правилника у вези са чланом 22.

 

IV

Комисија ће и писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа а које ће бити одржано у сриједу, 28. августа 2019. године, у 10 часова тест , односно у 12 часова интервју.

 

V

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

VI

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

VII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља тестирање и интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.

 

VIII

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа “Ђура Јакшић” Подновље, Добој, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

 

IX

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

X

Школа обавјештава све кандидате пријављене на расписани конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

 

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

1. Наставник њемачког језика, један извршилац - лице са искуством (радник), на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, непуна норма (10 наставних часова);

 

Услови конкурса

 

 I Општи услови:

 

Општи услови које кандидати требају да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II Посебни услови:

 

Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

 

За радно мјесто под тачком 1. потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18).

 

III

 

У складу са чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошко и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије ЈУ Основне школе “Петар Петровић Његош” Теслић, Карађорђева 37, 74 270 Теслић, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

 

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана, 23.8.2019. године, у 10 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Поднесена овјерена документација се не враћа кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” КАКМУЖ

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за сљедећа упражњена радна мјеста у школи

 

1.       Проф. разредне наставе – на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовној установи, 1 извршилац

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” бр.44/17 и 31/18) као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава – важи за сва радна мјеста су:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, а то се оказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- да је радно способан за вршење послова на наведеном радном мјесту, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 01/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10 и 25/14 и 76/15), и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске, број 74/18)

 

Кандидати достављају сљедећу документацију:

1. потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом, е-mail адресом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања, контакт телефон и и-мејл);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, не старије од 6 мјесеци

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа);

5. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма са најмање остварених 240 ECTS бодова у четворогодишњем трајању у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

7. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу.

8. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

10.     увјерења о радном стажу издата од ранијих послодаваца код којих је кандидат био запослен (кандидати са радним искуством);

11.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12.     увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

13.     увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Комисија ће писаним путем (путем мејла) обавијестити само кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа; а уколико кандидат не приступи законском интервјуу и тестирању, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Школа ће обавијестити све кандидате пријављене на расписани конкурс, у складу са чл. 113. став 1. Закона, о извршеном избору кандидата по конкурсу (путем мејла).

 

Потребна документација се може доставити лично или путем поште на сљедећу адресу ЈУ Основна школа “Свети Сава” Какмуж, Петрово, Баре I бр.11,

74      317 Петрово са назнаком “за конкурс”

***

 

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ” ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА 3

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

ОДЛУКУ

о расписивању конкурса

 

1. Наставник демократије и људских права - 1 извршилац, на одређено вријеме - 2 часа, а најдуже до 31.8.20120. године - са радним искуством

2. Професор њемачког језика и књижевности - 1 извршилац - 16 часова седмично, на одређено вријеме до повратка радника са трудничко-породиљског одсуства, а најдуже до 20.2.2020. године - са радним искуством

3. Професор физике - 1 извршилац, на одређено вријеме - 4 часа седмично, а најдуже до 31.8.2020. године - са радним искуством

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 27. августа 2019. године, у 9 часова, а интервју у 11 часова.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве на конкурс могу се доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа “Алекса Шантић” Вукосавље, улица Омладинска 3.,74470 Вукосавље.

***

ЈУ ОШ “ЂОРЂО ПАНЗАЛОВИЋ” ОСИЊА

74 412 ОСИЊА

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста за шк. 2019/20. годину:

 

1. Наставника демократије - 1 извршилац – лице са искуством.....на 2 часа на одређено вријеме до 31.8.2020. године

2. Библиотекара – 1 извршилац – лице са искуством на неодређено вријеме

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске” бр:01/16 и 66/18), кандидати требају да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању, (“Сл. гласник Реп. Српске”бр: 44/17. и 31/18), Правилника о стр. профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09., 86/10., 25/14 и 76/15.)и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (Сл. гласник РС бр: 74/18. и 26/19).

 

Посебни услови:

(1) Послове наставника обављају лица која осим услова утврђених Законом о раду треба да имају:

1)      завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, односно право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2)      положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу и

3)      љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које изда надлежна здравствена установа

 

(2) Послове стручних сарадника (педагог, психолог и библиотекар) обављају лица која осим услова утврђених Законом о раду треба да имају:

1) завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу и

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које издаје надлежна здравствена установа

 

(3) Лица из ст. 2. овог чл. поред услова утврђених законом о раду треба да имају:

1) завршен први циклус студијског програма у трајању од 4 године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу и

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима

 

(4) Лица из ст. 1. и 2. овог члана која имају завршен други циклус студија, обавезно морају имати завршен први циклус студија из одређене области из става 1. тачка 1) и става 3. овог члана.

 

(5) За доказивање услова из става 1. тачка 3) и става 3. тачка 3) овог члана прихвата се само љекарско увјерење о психофизичкој способности радника које изда надлежна здравствена установа.

 

(6) Изузетно од услова из члана 104. става 1. тачка 2.и става 3.тачка 2. Закона о основном васпитању и образовању, Школа може на упражњено радно мјесто ангажовати лице које је стекло радни стаж ван Школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњава остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

 

(7) Наведено лице има обавезу да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у Школи.

(8) Лице из става 6. овог члана нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника

 

Општи услови: који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су :

*да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом ЛК-е,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа ,

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

* увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце,

* увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

*Увјерења из става 1. тачка 4 и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос за наставника, стручног сарадника, секретара и рачуновође, као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, а на основу члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у ОШ:

* овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

* увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

* увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

* увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

* додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

* увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

* увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

* увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

* увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

* увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „ГЛАСУ СРПСКЕ”.

Пријаве са адресом и бројем телефона слати на адресу : ЈУ Основна школа „Ђорђо Панзаловић”Осиња, Дервента са назнаком: - „пријава на конкурс”, не отварати –

Тестирање кандидата ће се обавити у понедјељак, 26. 08. 2019. године у 10 сати, а интервју истог дана у 11,30 часова у просторијама ове Установе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу Школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ СШЦ “МИХАЈЛО ПУПИН” ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Директор Јавне установе Средњошколски центар “Михајло Пупин” Дервента расписује Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста и то:

 

1. Дипломирани инжењер за стручне предмете у мехатроници (240 ECTS) – пуна норма, са радним искуством, на одређено вријеме, до краја школске 2019/2020. године, 31.8.2020. године )

 Број извршилаца 1.

 

2. Дипломирани инжењер машинства (240 ECTS) – 10 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у просвјети, на одређено вријеме, до краја школске 2019/2020 године, 31.8.2020. године,

 Број извршилаца 1.

 

3.       Професор за предмет физика (240 ECTS) – 4 часа, без радног искуства, приправник, на одређено вријеме, до краја школске 2019/2020. године, 31.8.2020. године ),

 

4.       Професор енглеског језика (240 ECTS) – 4 часа, без радног искуства, приправник, на одређено вријеме, до краја школске 2019/2020. године, 31.8.2020. године,

 

5. Наставник практичне наставе за занимање електричар – 10 часова, са радним искуством, на одређено вријеме, до краја школске 2019/2020. године, 31.8.2020. године.

 

2. Услови за учешће на конкурсу

 

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о поступку за пријем за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Школа може, на тражено радно мјесто, ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица коју су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

3. Потребна документација

 

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат , а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ETCS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

ЈУ СШЦ “Михајло Пупин”, ул. Светог Саве 1 А, Дервента, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

 

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана, 27.8.2019. године, у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

5. Напомене

 

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

 

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ВИТКОВЦИ

74 265 ВИТКОВЦИ ДОЊИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

1. Наставник/професор руског језика, један извршилац на одређено вријеме до 31.8.2020. године за 8 часа редовне наставе, радник са искуством и положеним стручним испитом

2. Наставник/професор физике, један извршилац на одређено вријеме до 31.8.2020. године за 2 часова редовне наставе, радник са искуством и положеним стручним испитом

3. Библиотекар, један извршилац, лице са искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме, 60% радне норме

4. Наставник/професор демократије, један извршилац на одређено вријеме до 31.8.2020. године за 1 час редовне наставе, радник са искуством и положеним стручним испитом

 

Услови конкурса

 

I Општи услови:

 

Општи услови које кандидати требају да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II Посебни услови:

 

Чланом 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведена радна мјеста.

За сва радна мјеста потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18).

 

III

 

У складу са чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошко и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије ЈУ Основне школе “Вук Караџић” Витковци Доњи бр. 326, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

 

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана, 27.8.2019. године, у 9 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју, а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Поднесена овјерена документација се не враћа кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

***

 

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ДОБОЈ

74 000 ДОБОЈ

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Основне школе “Свети Сава”Добој

 

 

I – Предмет

 

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Добој расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Добој.

 

 

II - Опис послова

 

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

 

 

 

III - Мандат

 

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

 

За директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Добој може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе, и то:

1. Општи услови:

 1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

 2) да је старији од 18 година,

 3) да има општу здравствену способност за рад.

 

2. Посебни услови:

          За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1)      има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању,

2)      има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1).

3)      није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

 

V – Потребна документација

 

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

1)      диплому о завршеној стручној спреми,

2)      потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

3)      љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, а које не може бити старије од шест мјесеци,

4)      увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

5)      увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6)      приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

7)      препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

8)      кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

9)      извод из матичне књиге рођених,

10)    увјерење о држављанству.

 

Увјерење из тачке 4) школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Свети Сава” Добој, Ул. Стевана Синђелића бр. 10, са назнаком: “Јавни конкурс за избор и именовање директора школе” (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици Српској.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документа школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

 

 

VII – Начин и рок обавјештења

 

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Добој у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

 

ЈУ “СТЕВАН ДУШАНИЋ”

ПРИБИНИЋ, ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

1.       Наставник српског језика – 1 извршилац (4 часа) са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2020. године

2.       Наставник математике – 1 извршилац (20 часова) са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2020. године

3.       Наставник физике – 1 извршилац (18 часова) са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2020. године

4.       Наставник биологије – 1 извршилац (2 часа) са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2020. године

5.       Наставник хемије – 1 извршилац (6 часова) са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2020. године

6.       Наставник демократије и људских права – 1 извршилац (2 часа) са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2020. године

7.       Наставник информатике – 1 извршилац (6 часова) на одређено вријеме - приправник

 

1.       Услови конкурса

 

1.1 . Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

а) да је држављанин РС и БиХ , а то доказује доказује увјерењем о држављанству

б) да је пунољетан, а то доказује изводном из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

в) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем што се доказује увјерењем о неосуђиваности из став 1. тачка г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

1.2. Посебни услови:

 Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17), као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС”, број 77/09,86/10 и 25/14 и 76/15). прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

 

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17)испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

2. Документација која се прилаже уз пријаву

 

 

У складу са чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске “, број 73/18) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

 

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма , у којој је наведено стручно звање у у одређеној области или еквивалент

б) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење о положеном стручном испиту,

г) извод из матичне књиге рођених – издат са неограниченим роком трајања,

д) увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци),

ђ) увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је кандидат био запослен.

 

 

2.1.    Поред наведене документације кандидати могу доставити и остале доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, који ће се бодовати од стране Комисије за избор:

 

а) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

б) Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

в) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

г) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца

 

3.       Рок за подношење пријаве

 

 

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

4.       Адреса достављања пријаве

 

Пријаве са прилозима се достављају на адресу:

ЈУ ОШ “Стеван Душанић” 74276 Прибинић, општина Теслић, поштом или непосредно у управу школе у затвореној коверти уз назнаку “пријава на конкурс – комисија за избор наставника - НЕ ОТВАРАТИ”

 

 

5. Интервју и тест

 

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана, 27.8.2019. године, у 9 часова у просторијама ЈУ ОШ “Стеван Душанић” Прибинић.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

6.       Напомена

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс , као и неовјерене фотокопије приложених докумената комисија за избор кандидата неће разматрати.

***

 

ЈУ “ПЕТАР КОЧИЋ”

БЛАТНИЦА, ТЕСЛИЋ

 

КОНКУРС

 

За упражњено радно мјесто у ЈУ Основној школи “Петар Кочић” Угодновић, Теслић

 

1. Наставник / професор ликовне културе , 1 извршилац -5 часова седмично на одређено вријеме до 31.8.2020. године, без радног искуства.

2. Наставник/ професор демократије, 1 извршилац - 1 час седмично на одређено вријеме до 31.8.2020. године са радним искуством.

 

Услови: Поред општих услова утврђених у Закону о раду – (“Службени гласник Републике Српске”, број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос радника у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс:

 а) да је држављанин РС или БиХ , а то доказује увјерењем о држављанству,

 б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

 в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

ц) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности трговине људима, злостављањем дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима.

 

- Увјерење о неосуђиваности кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

 Б) Поред општих услова кандидати прилажу следећу документацију:

 

Документи (овјерени или у оригиналу) који се прилажу уз потписану пријаву:

а)       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

б)      увјерење о положеном стручном испиту,

в)       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г)       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

д)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

ђ)       увјерење општинског/ градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е)       увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж)      увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

В) - Рок за подношење пријаве

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Г) - Адреса достављања пријава

Пријаве се достављају на адресу : ЈУ Основна школа “Петар Кочић” Угодновић 74275 Блатница, Теслић или непосредно у канцеларију школе.

Д) - Интервју и тестирање

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју и тестирање дана - четвртак, 29.8.2019. године, са почетком у десет (10) часова.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће о томе обавијештени 28.8.2019., а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и неовјерене фотокопије приложених докумената Комисија за избор неће разматрати.

***

 

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за избор наставника

 

1. Наставник/професор разредне наставе – 1 извршилац, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу , до 31.8.2020. године.

2. Наставник/професор разредне наставе – 1 извршилац, приправник , до 31.8.2020. године.

3. Наставник/професор демократије, 3 часа – 1 извршилац, приправник, до 31.8.2020. године.

 

Услови :

1.  Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр.1/16, 66/18.) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17 и 31/18.) Правилнику о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15.)као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19)

2.       Право учешћа на конкурс на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18),као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије (не старије од 6 мјесеци) сљедећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, ( за кандидате који се јављају на конкурс под тачком 1.)

6. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла ( за кандидате који се јављају на конкурс под тачком 1.)

7. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11. Кратку биографију,

- Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

- Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 28.8.2019. године (сриједа). Тестирање кандидата почиње у 8 часова а интервју у 10 часова.

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве ће бити постављен на огласној табли Школе.

Кандидати који доставе потпуне и благовремене пријаве неће бити накнадно обавијештени о мјесту и времену тестирања и интервјуа.

Кандидат који достави потпуну и благовремену пријаву, а не појави се на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 (Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 74/18 и 26/19.) .

 - Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

 - Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе : ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Добој 74000, ул. Хиландарска бр. 2., за конкурс – обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

***

ЈУ ОШ “ЛИЈЕШЋЕ”

ЛИЈЕШЋЕ, БРОД

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник/професор демократије - 1 час редовне наставе седмично, на одређено вријеме - до 30.6.2020. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

2. Наставник - професор хемије - 4 часа редовне наставе седмично, на одређено вријеме - до 31.8.2020. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерења под тачком 4) и 5) школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Поред општих услова утврђених у Закону о раду - (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19).

 Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

 Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова, потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма , у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања , или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања , уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен ,

8.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

 Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

 

 Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју и тестирање ће се обавити 29.8.2019. године, са почетком у 9,00 часова у просторијама Јавне установе Основне школе “Лијешће”. За кандидата који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

 Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске” Бањалука од 14.8.2019. године а траје од 15.8.2019. године.

 

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Лијешће”

Лијешће бб, 74450 БРОД  са назнаком – Пријава на оглас, не отварати -

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”БРОД

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник енглеског језика

- 1 извршилац - на одређено вријеме, за 10 часова редовне наставе седмично, за школску 2019/20. годину, до повратка радника са функције, а најдуже до 31.8.2020. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

2. Наставник њемачког језика

- 1 извршилац - на одређено вријеме, за 8 часова редовне наставе, за школску 2019/20. годину, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

3. Водитељ продуженог боравка

- 3 извршиоца, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу; пуна наставна норма; рад на одређено вријеме у продуженом боравку ученика до завршетка наставног процеса у школској 2019/20. години, а најдуже до 19.6.2020. године.

- 1 извршилац радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу; пуна наставна норма; рад на одређено вријеме у продуженом боравку ученика до повратка радника са боловања, а најдуже до завршетка наставног процеса у школској 2019/20. години - 19.6.2020. године

 

5. Наставник руског језика

- 1 извршилац - на одређено вријеме, за 6 часова редовне наставе, за школску 2019/20. годину, до 31.08.2020. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

6. Наставник физичког васпитања

- 1 извршилац - на одређено вријеме, пуна наставна норма, до повратка радника са функције, за школску 2019/20. г., најдаље до 31.8.2020. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

7. Наставник математике

 - 1 извршилац - на одређено вријеме, пуна наставна норма, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до повратка радника са боловања, а најдуже до 2.12.2020. године

 

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће за за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем које доставља кандидат.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18), услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), услове прописане Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18).

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

2)      увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групи предмета,

3)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4)      увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

5)      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

6)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

7)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

 Дана, 29.8.2019. године, у 9.30 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Свети Сава” Брод, обавиће се тестирање, а у 10.30 часова интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће објављен на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју.

Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”; број 74/18 и 26/19).

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у”Гласу Српске” Бањалука од 14.8.2019. а траје од 15.8.2019. године .

 

Пријаве са назнаком – „пријава на конкурс, не отварати”, слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава”, Ул. Вука Караџића бб, 74450 Брод.

***

 

ЈУ ОШ “МИЛАН РАКИЋ”В. БУКОВИЦА, ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор/наставник њемачког језика, (10 часова)- 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

2. Професор/наставник енглеског језика, (2 часова)- 1 извршилац на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2019/20. години.

3. Професор/наставник музичког васпитања, (2 часова)- 1 извршилац на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2019/20. години.

4. Професор/наставник биологије, (4 часа)- 1 извршилац на одређено вријеме до 31.12.2019. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16) кандидати требају и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10 и 25/14).

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему, и

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или или малољетним лицем.

 

 Увјерења за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалент

- увјерење о положеном стручном испиту,

- Увјерење о дужини радног стажу у струци , издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг листи прије заснивања радног односа),

- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи(„Службени гласник Републике Српске” број: 74/18). и то:

- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

 Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18, 26/19)

 Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

Пријаве са Еmail адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

Јавна установа основна школа “Милан Ракић”, Буковица Велика 74213 Велика Буковица, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити тесту и интервју, који ће се одржати дана, 27.8.2019. године, са почетком у 8,00 часова, а који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране Школског одбора.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе,

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

1. Наставник разредне наставе, 3 извршиоца, до повратка радника са породиљског боловања а најдуже до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

2. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, до повратка радника са функције, најдуже до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

1.       Услови конкурса

 

1.1. Општи услови:

 Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

б) да је пунољетан,

в) да је радно способан,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити Школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

1.2. Посебни услови:

 Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

 

За радно мјесто под тачком 1 и 2. потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18).

 

2. Документација која се прилаже уз пријаву

 

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује, доставити:

- Потписану пријаву на конкурс и кратку биографију са адресом; контакт телефоном и списком приложене документације,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту

- извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и укупна дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).

- увјерење о невођењу кривичног поступка,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци.

 

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.

 

3.       Рок за подношење пријава

 

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

4.       Адреса достављања пријава

 

Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Теслић, улица Светог Саве бр 78, или непосредно у канцеларију Школе у затвореној коверти уз назнаку “Пријава на конкурс за наставника разредне наставе”.

 

 5. Интервју и тестирање

 

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе, 23.8.2019. године, у 12 часова о чему се обавјештавају путем конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

 6. Напомена:

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

***

 

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” БРОД

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Професор православне вјеронауке – 1 извршилац – са искуством, на одређено вријеме ( до краја школске године ) – 4 часа седмично,

2. Професор исламске вјеронауке - 1 извршилац са искуством на одређено вријеме (до краја школске године) за 1 час седмично,

3. Професор психологије – 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме (до краја школске године ) за 8 часа седмично,

 Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 01/16 и 66/18), кандидати требају испуњавати и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, број 102/12).

 Уз пријаву кандидати су дужни доставити :

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова , у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Увјерење о положеној педагошко –психолошкој и дидактичко- методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       Увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.       Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

7.       Увјерење о држављанству,

8.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10.     Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

13.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која која су стекла радни стаж ван школе у трајању најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво поштом на горе наведену адресу.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији и те копије неће бити враћене кандидатима,

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве одн. који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити 26. августа 2019. године у 13 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријумима за пријем (“Сл. гласник РС” број 24/19)

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

***

 

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Наставник/професор ликовне културе – радник са искуством - 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2020. год. – 1 извршилац

2. Наставник/професор демократије – радник са искуством – 1 час на одређено вријеме до 31.8.2020. године у ПО Велика Сочаница – 1 извршилац

3. Наставник/професор енглеског језика – приправник – 20 часова на одређено вријеме до 1.10.2019. године – 1 извршилац

4. Наставник /професор историје – радник са искуством – 4 часа у ПО Велика Сочаница на одређено вријеме до 31.8.2020. године – 1 извршилац

5. Наставник /професор разредне наставе у ПО Мала Сочаница - радник са искуством до повратка радника са функције а најдаље до 31.8.2020. године - 1 извршилац

6. Наставник /професор разредне наставе у ПО Поље – радник са искуством на одређено вријеме до 31.8.2020. године.- 1 извршилац

7. Наставник/професор разредне наставе у Централној школи – радник са искуством до повратка радника са неплаћеног одсуства – 1 извршилац

8. Наставник/професор разредне наставе у Продуженом боравку – радник са искуством на одређено вријеме до 30.6.2020. године – 4 извршиоца

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16), посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 ).

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су :

*да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон , списком приложене документације, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

 

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

 

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

 

- Додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

 

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

 

- Увјерење о положеном стручном испиту,

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

- Тестирање кандидата обавиће се 26.8.2019. године у 9 часова у просторијама школе

- Интервју кандидата обавиће се 27.8.2019. године у 9 часова у просторијама школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Никола Тесла”

Трг ослобођења 10,74400 Дервента

Са назнаком – пријава на оглас , не отварати -

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

 

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.       Доктор медицине за наставне предмете: анатомија, анатомија и физиологија, физиологија, патологија, хигијена са здравственим васпитањем и основе масаже – 1 извршилац, 13 часова, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2.       Дипломирани фармацеут за наставне предмете: фармакогнозија и фармацеутска технологија – 1 извршилац, 6 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3.       Дипломирана медицинска сестра (240 ECTS) за наставне предмете: здравствена њега и рехабилитација и здравствена заштита са првом помоћи – 1 извршилац, 9 часова, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       Наставник психологије (професор психологије, дипломирани психолог) – 1 извршилац, 8 часова, на одређено радно вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

5.       Наставник пословне комуникације (дипломирани психолог, професор психологије, дипломирани комуниколог, дипломирани педагог, професор филозофије и социологије, професор социологије),

6.       Психолог школе (дипломирани психолог, професор психологије, професор психологије, дипломирани школски психолог, професор равноправне двопредметне групе предмета од којих је један психологија) – 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

7.       Наставник православне вјеронауке – 1 извршилац, 12 часова, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

8.       Наставник исламске вјеронауке – 1 извршилац, 3 часа, на одређено радно вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 01/16) кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” број: 34/15 и 83/15) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број: 24/19).

 У случају да се је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства-приправника.

 

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

5.       увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

 Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић”, ул. Карађорђева бб, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”. Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 27.8.2019. године, у 10 часова у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

ЈУ ОШ “19. АПРИЛ” ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1.       Професор разредне наставе на одређено вријеме до краја школске 2019/20 године, са искуством – 1 извршилац;

2.       Професор разредне наставе на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са искуством – 1 извршилац;

3.       Професор разредне наставе на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 26.2.2020. године, са искуством – 1 извршилац

4.       Професор разредне наставе за рад у продуженом боравку на одређено вријеме до краја наставног процеса школске 2019/20, са искуством - 6 извршилаца од тога 5 извршилаца са пуном нормом, а 1 извршилац са пола норме;

5.       Професор математике на одређено вријеме, 4 часа, до краја школске 2019/20 године, са искуством – 1 извршилац;

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16) и чл. 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС „ број 74/18, 26/19), те посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и чл. 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18, 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18, 26/19).

 

Потребна документа:

Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт- телефон и списак приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

− Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

− Увјерење о држављанству,

− Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

− Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста за која се конкурсом тражи радно искуство и положен стручни испит,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

−Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

− Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 27.8.2019. године, са почетком у 10 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “19. април” Дервента, Ул. Светог Саве бр. 4, 74400 Дервента са назнаком – пријава на оглас , не отварати –

***

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”СТАНАРИ

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1.  Наставник енглеског језика – 1 извршилац – са искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме, до повратка раднице са мјеста помоћника директора, а најдуже до 31. децембра 2019. године – 12 часова;

2.       Наставник разредне наставе у продуженом боравку – 1 извршилац, пуно радно вријеме – са искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме, а најкасније до 30. јуна 2019. године;

3.       Наставник разредне наставе – 1 извршилац, пуно радно вријеме у ПО Тедин Хан – са искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме – до краја школске 2019/20. године;

4.       Наставник физике – 1 извршилац, – без искуства, приправник – на одређено вријеме, до краја школске 2019/20. године – 4 часа;

5.       Наставник руског језика – 1 извршилац, са искуством и положеним стручним испитом – на одређено вријеме – до краја школске 2019/20. године – 4 часа;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и ообразовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) – лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерена копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме – за лица која нису запослена;

6. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

7. Увјерење о положеном стручном испиту – за кандидате са искуством и положеним стручним испитом;

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи - за кандидате са искуством и положеним стручним испитом;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

- на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту ван васпитно-образовног рада, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

13. Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом), доставиће кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

14. Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће обављен у понедјељак, 26. августа 2019. године, у 9 часова (тестирање) и 10 часова (интервју) у просторијама школе.

- Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

- Уколико се кандидат који испуњава услове конкурса не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је исти одустао од пријаве на конкурс

- Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати.

- Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, Бањалука.

 

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Десанка Максимовић” Станари, 74208 Станари бб, са назнаком – пријава на оглас, не отварати.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БЛАТНИЦА, ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

Опис радног мјеста

 

1. Библиотекар на одређено радно вријеме до 31.8.2020, лице са радним искуством и положеним стручним испитом један извршилац

2. Наставник ликовне културе на одређено радно вријеме до 31.8.2020. , лице са искуством и положеним стручним испитом, 3 часа седмично

3. Наставник математике на неодређено радно вријеме, лице са искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Услови конкурса

 Пријављени кандидати морају да испуњавају услове прописане Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/16,66/18), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.44/17,31/18), услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске бр.77/09,86/10,25/14,76/15).

 

Општи услови:

I

 1. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

 2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

 3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, (доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа). Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци.

 4. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за

 кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

 5. увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, ( школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, (школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

 

II

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовној установи,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радно мјесто,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

 

III

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (члан 104. став 6. Законом о основном васпитању и образовању).

Такође, право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

IV

Тест и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се одржати у просторијама ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Блатница дана, 26.8.2019. (тест у 9 часова интервју у 10 часова).

 

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тесту или интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у просторије школе, или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић”, 74275 Блатница.

***

ЈУ ОШ “ИВО АНДРИЋ” ЂУЛИЋИ, ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

 

1.       Професор разредне наставе, 1 извршилац, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, најдуже до 21. октобра 2019. године.

 

2.       Наставник српског језика на одређено вријеме, 1 извршилац ,5 часова, положен стручни испит, до 31.8.2020. године.

 

3.       Наставник демократије на одређено вријеме, 1 извршилац, 3 часа, положен стручни испит, до 31.8.2020. године.

 

 

1.       Услови конкурса

 

1.1. Општи услови:

 Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

 

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине

б) да је пунољетан,

в) да је радно способан

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити Школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

1.2. Посебни услови:

 Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане

 Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске”,  број: 44/17 и 31/18) као и Правилником о стручним профилима и

 звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

2. Документација која се прилаже уз пријаву

 

 Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује, доставити:

-        кратку биографију са адресом ; контакт телефоном и списком приложене

 документације ,

-        овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у

 којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-        додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту

-        извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

-        увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).

-        Увјерење о невођењу кривичног поступка,

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

-        увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

-        увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити :

-        љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци,

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем

 

 

3.       Рок за подношење пријава

 

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

4.       Адреса достављања пријава

 

Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа”Иво Андрић” Ђулићи, 515. Теслић 74270 , или непосредно у канцеларију Школе у затвореној коверти уз назнаку Пријава на конкурс.

 

5. Интервју и тестирање

 

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе, о чему ће бити обавијештени путем телефона који наведу на пријави за конкурс.

Кандидати који се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

6. Напомена:

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити

враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам

(8) дана од дана доношења одлуке.

 

Неблаговремене , непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ ОШ “ОЗРЕН” Д. ПАКЛЕНИЦА, ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

 

1.       Наставник енглеског језика ...........1 извршилац - приправник, на одређено вријеме до 31.8.2020. године, 14 часова редовне наставе

2.       Наставник физичког васпитања...........1 извршилац са искуством, на одређено вријеме до повратка радника са функције , 2 часа редовне наставе

3.       Наставник разредне наставе............ 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме до 31.8.2020. године , пуна норма

 

Кандидати морају да испуњавају сљедеће услове:

Општи услови:

1.       да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, као и да није уписано у посебан Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце које се доказује Увјерењима које ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5.       да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које се доказује увјерењем издатим од надлежног суда по мјесту пребивалишта које кандидат доставља.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)      увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовној установи,

4)      увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5)      додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радно мјесто,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (члан 104. став 6. Законом о основном васпитању и образовању).

Такође, право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Тест и интервју ће се одржати 29.8.2019. године у просторијама школе са почетком у 8 часова.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тесту или интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у просторије школе, или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Озрен”, Доња Пакленица, Добој, 74255 Пакленица.

Телефон: 053/271-417

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” БОЉАНИЋ,

ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Професор разредне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2020. - 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом;

2.       Професор разредне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2020. - 1 извршилац приправник;

3.       Дипломирани педагог, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства до 31.8.2020. – 1 извршилац, непуно радно вријеме, 80% радног времена са радним искуством и положеним стручним испитом.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

У радни однос за радно мјесто професора разредне наставе и дипломираног педагога се прима лице са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу и један професор разредне наставе приправник - без положеног стручног испита.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14, и 76/15).

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

- Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

- Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18) је:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Петар Петровић Његош” Бољанић, Брђани бб, 74322 Бољанић са назнаком “за конкурс”.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

1. Наставник/професор енглеског језика 10 часова, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 1 извршилац,

2. Наставник/професор биологије 10 часова, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 1 извршилац,

3. Наставник/професор разредне наставе на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 5 извршилаца,

4. Наставник/професор разредне наставе – водитељ продуженог боравка на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2019/2020. години, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу – 5 извршилаца.

 

 

II

1. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:

1) професор разредне наставе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

2) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава.

 

2. Наставу и друге облике образовно – васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које има високу или вишу стручну спрему за одговарајући предмет, и то:

а) Енглески језик:

1) професор енглеског језика и књижевности или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је енглески језик самостални или равноправни предмет,

2) наставник који има завршену педагошку академију, група енглески језик и књижевност или другу двопредметну групу у којој је енглески језик уписан у дипломи о завршеној вишој школи,

3) наставник који има завршен четворосеместрални студиј за допунско образовање из енглеског језика на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци,

4) дипломирани филолог – англиста.

 

б) Биологија:

1) професор биологије,

2) професор биологије и хемије,

3) дипломирани биолог са положеном педагошком групом предмета,

4) наставник који има завршену педагошку академију, група биологија са другим наставним предметом,

5) дипломирани професор биологије

 

3. У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17).

 

4. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.       увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1.       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

IV

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 27.8.2019. године, са почетком у 10 сати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

V

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

VI

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

VII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља тестирање и интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.

 

VIII

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

 

 

IX

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на следећу адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава” Добој, Ул. Стевана Синђелића број 10, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (ообавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

X

Школа обавјештава све кандидате пријављене на расписани конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       I

1.       Наставник/професор разредне наставе са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2020. године - 1 извршилац.

II

 1. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:

а) професор разредне наставе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

б) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава.

 

4. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, као и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС”, број 44/17 и 31/18 )

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5.       увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

6.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем”.

Увјерење из тачке 4. и 5. овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1.       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3.       уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу.

4.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,

5.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

IV

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 26.8.2019. године (понедјељак) , тестирање са почетком у 11 часова, а интервју у 12 часова.

 

V

 Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли.

 

VI

 Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју .

Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

VII

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

VIII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и објављује је на огласној плочи школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.

 

IX

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу:

ЈУ ОШ “Вук Караџић” 74317 Петрово, Озренских одреда 74, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

 

X

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

XI

Школа ће обавијестити све пријављене кандидате на расписаном конкурсу о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” ДОБОЈ

 

 

ОГЛАС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.       Професор/наставник српског језика (9 часова), 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом

2.       Професор/наставник њемачког језика, 1 извршилац – приправник, пуна норма до повратка радника са боловања, најкасније до 31.8.2020. године,

3.       Професор/наставник њемачког језика (8 часова), 1 извршилац до повратка радника са боловања, најкасније до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом

4.       Професор/наставник енглеског језика (12 часова), 1 извршилац на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом

5.       Професор/наставник ликовне културе (3 часа), 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом

6.       Професор/наставник физике и информатике – приправник (10 часова физике + 2 часа информатике) 1 извршилац на неодређено вријеме

7.       Професор/наставник биологије (8 часова), 1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом

8.       Професор/наставник разредне наставе 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника с боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом

9.       Професор/наставник разредне наставе 1 извршилац – приправник, на одређено вријеме до повратка радника са боловања

10.     Водитељ продуженог боравка (4 извршиоца) на одређено вријеме до 30.6.2020. године, са радним искуством и положеним стручним испитом

 

 

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- Увјерење из става 1. тачка 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

 

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

 

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидат који испуњава услове конкурса у случају да се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао.

Тест и интервју је заказан за 26.8.2019. године са почетком у 9 часова у просторијама ЈУ ОШ “Вук С. Караџић”, за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране) , на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Ул. Српских соколова бр. 2, 74000 Добој уз назнаку “ПРИЈАВА НА ОГЛАС”- навести на које радно мјесто се кандидат пријављује.

 

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр.74/18., 26/19.).

***

ЈУ “САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА” ДОБОЈ

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

са радним искуством

 

 

1.       Наставник стручно-теоретске наставе – друмски саобраћај ............  један извршилац , ½ наставне норме седмично на неодређено вријеме

 

2.       Наставник практичне наставе за занимања:

-        техничар електроенергетике и

-        техничар електронике ...........................................................један извршилац ,

14 часова наставне норме седмично на одређено вријеме

 

 За радно мјесто под бројем 1.

- дипломирани инжењер саобраћаја - смјер друмски саобраћај ,

 

 За радно мјесто под бројем 2.

-        дипломирани инжењер електротехнике ,

-        професор електротехнике

 

I Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/2016 ) , кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број : 41/18 ) , као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник РС” број: 24/19 ).

         

II У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” бр.29/12), те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” број: 80/14 и 83/15).

 Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити :

 

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС или БиХ,

2. Извод из матичне књиге рођених (да је пунољетан) или копија личне карте,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима , кандидат ће накнадно доставити, када буде изабран, односно примљен у радни однос, не смије бити старије од 6 мјесеци ,

4. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми ,

5. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања ,

6. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом ,

 

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

 Увјерење треба да садржи податке из који се јасно види :

-        врста посла ,

-        степен стручне спреме и

-        дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом , то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

 

9. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС ,  ако се ради о кандидату породице погинулог борца ,

 

10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца ,

11. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. Увјерење од Суда да није осуђиван правоснажном пресудом ,

13. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима , злостављање дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће Школа за примљеног кандидата прије заснивања радног односа ,

 

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

 

                   Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу Школе(путем поште ), ул . Цара Душана бр. 18. Добој и неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве , као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса , неће се разматрати .

 

У случају да се на конкурс не јаве лица са искуством или положеним одговарајућим стручним испитом, разматраће се и молбе пријављених кандидата који не испуњавају ове услове.

 

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли Школе : 23.8.2019. године, (од стране комисије).

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 27.8.2019. године у 11 часова у просторији бр. 10.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју , а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

          Конкурс остаје отворен 8 дана ( од 14.8.2019. године до 21.8.2019. године ) , у дневном листу “ Глас Српске.”

***

ЈУ СШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ТЕСЛИЋ

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.       Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци електротехника – 1 извршилац, 16 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2.       Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци машинство и обрада метала – 1 извршилац, пуна норма, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3.       Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци машинство и обрада метала – 1 извршилац, пуна норма, до повратка радника са мјеста помоћника директора школе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       Наставник православне вјеронауке - 1 извршилац, 12 часова, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

5.       Наставник исламске вјеронауке - 4 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”број: 01/16), кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/16) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број: 24/19).

 У случају да је конкурсом тражено радно искуство и положен стручни испит, а не пријави се кандидат који испуњава ове услове, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства - приправника.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

5.       увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

 Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фото-копије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која

су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Средња школа “Никола Тесла”, Карађорђева 10 А, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”. Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 27.8.2019. године, у 8 часова у просторијама школе. Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, чија овјера не може бити старија од шест мјесеци, и те копије неће бити враћене кандидатима.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

74212 СЈЕНИНА РИЈЕКА

ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.       Директор Јавне установе Основне школе “Петар Кочић “ из Сјенине Ријеке, расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

 

- Професор енглеског језика (1 извршилац)  ПО Горња Палежница (2 часа), ПО Зелиња (2 часа) ПО Доња Палежница ( 2 часа) до 31.8.2020.

- Професор музичке културе (1 извршилац ) ( 8 часова) до 31.8.2020.

- Професор демократије и људских права – 1 извршилац (2 часа) до 31.8.2020.

- Професор хемије – (1 извршилац) , ( 4 часа)  са радним искуством и положеним стручним испитом на неодређено вријеме.

- Професор информатике - (1 извршилац)- ( 4 часа) до повратка радника са функције.

- Библиотекар/ка- (1 извршилац) - пуна норма са радним искуством и положеним  библиотекарским стручним испитом до 31.8.2020. године.

- Професор разредне наставе ПО Горња Палежница ( 1 извршилац,) пуна норма приправник, до повратка радника са боловања.

 

- Услови за учешће на конкурсу

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 01/16) кандидати требају и да испуњавају посебне услове прописане чланом 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10 и 25/14).

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему, висока стручна спрема за библиотекара или еквивалент.

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

 

2.       Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената:

- Биографију,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о дужини радног стажу у струци , издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види : врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење да се не води кривични поступак,

- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг листи прије заснивања радног односа),

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- Сва потребна увјерења предвиђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 102/14 и 45/16).

Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 45/16).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора затражити ће школа само за кандидата који буде изабран путем конкурса прије заснивања радног односа.

 

3.  Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са и-мејл адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

Јавна установа основна школа “Петар Кочић”, Сјенина Ријека 74212 - Сјенина, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати коју буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервју и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране Школског одбора.

Дана, 26.8.2019. године (понедјељак), у 10 часова одржаће се тестирање а затим интервју.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.   

 

4. Напомене

Школа ће писменим путем или на и-мејл адреси обавијестити оне кандидате који су присуствовали тестирању и интервју о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке. . Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18, 26/19).

 

***

ЈУ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА МАРКОС ПОРТУГАЛ ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

 

Наставник музике – Одсјек клавир

- (1) извршилац - 7 часова, радник са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме – до краја полугодишта 31.12.2019. године

 

 Услови:

1)      Завршена академија (седми степен) – дипломирани музичар – пијаниста,

2)      Дипломирани музички извођач или педагог са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16 и 31/18), посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18 ) и члана 7.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19).

Општи услови, потребна документа:

1. Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

2. Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

4. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

5. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

6. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (прибавља школа само за изабране кандидате након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (прибавља школа само за изабране кандидате након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

 

Потребна документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) и члана 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19) је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије РВИ;

8. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став 6. (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18).

У случају да не буде пријављених кандидата са искуством биће примљени кандидати без искуства.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана, 26.8.2019. године, у 11 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју

Пријаве доставити на адресу: ЈУ Основна музичка школа “Маркос Португал” Добој, Видовданска бб, 74 00 Добој, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.  

***

ОПШТИНА ШАМАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста у

Општинској управи општине Шамац

 

I - Расписује се јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме у Општинској управи општине Шамац:

 

1.  Ватрогасац – 1 намјештеник.

- Одсјек Територијална ватрогасна јединица Шамац.

 

II – Опис послова:

 

- непосредно учествује у извршавању послова и задатака на спашавању људи и материјалних добара угрожених пожаром, елементарном или другом непогодом,

- учествује у реализацији програма и задатака потребних за стицање психофизичких претпоставки за успјешно извођење постављених задатака, а ради сталног личног усавршавања метода рада,

- извршава све задатке добијене на интервенцији од руководиоца акције гашења пожара,

- по завршетку акције гашења пожара или друге интервенције чисти и спрема опрему која је у акцији кориштена,

- обавља дежурство у смјени, или дежурство на обезбјеђењу мјеста пожара након извршене интервенције, ако се за то укаже потреба или добије налог вође смјене,

- у изузетним приликама обавља управљање ватрогасним возилима, у случајевима када нема возача и под условом да има возачку дозволу за управљање возилом одређене категорије,

- обавља и друге послове по налогу и овлашћењима начелника општине и старјешине.

 

III - Општи услови за заснивање радног односа:

 

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44 и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, број: 97/16).

 

IV - Посебни услови за заснивање радног односа:

 

Најмање средња стручна спрема III или ИВ степен техничког или другог смјера, положен стручни испит за професионалног ватрогасца, положен испит за возача возила “Б” категорије, најмање (једна) година радног искуства на истим или сличним пословима и радним задацима, да лице није старије од 25 година и да је здравствено и психофизички способно за вршење послова гашења пожара и спасавања људи и имовине.

 

V - Потребна документа

 

Приликом подношења пријаве на конкурс кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова.

1.       Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију пасоша или личне карте, увјерење о држављанству РС, односно БиХ и овјерене изјаве у писаној форми:

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

- да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужности која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

2.       Као доказ о испуњености посебних услова кандидат је дужан приложити фотокопију:

- дипломе о стручној спреми,

- стручног испита за професионалног ватрогасца,

- саобраћајне дозволе “Б” категорије,

- родни лист.

 

VII – Интервју и избор кандидата

 

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Конкурсна комисија обавиће писмену провјеру, а о мјесту и времену одржавања исте кандидати ће бити обавијештени појединачно писменим путем и огласом на интернет страници Општинске управе. На дан писмене провјере кандидати ће добити обавјештење о мјесту и датуму обављања усменог интервјуа.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњењу и општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о некажњавању, увјерење о невођењу кривичног поступка, као и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави тражене доказе у прописаном року или ако на основу достављаних доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

 

VII – Рок за подношење пријава и објављивање конкурса

 

          Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.  Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници општине Шамац.

          Формулар за пријављивање на овај конкурс може се подићи у просторијама Општинске управе општине Шамац. Попуњене пријаве могу се доставити лично или поштом на адресу: Општинска управа општине Шамац, 76230 Шамац, К. А. Карађорђевића бр.4. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. О резултатима јавног конкурса сви кандидати ће бити писмено обавијештени.

Особа задужена за давање додатних информација о јавном конкурсу је Смиљанић Срђан самостални стручни сарадник за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове, контакт телефон: 054/620-230.

 

  

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана