ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.11.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.11.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.11.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

 

*******

*************

 

“МП ПАНДУРЕВИЋ” ДОО

ПОЛОЈ 131А

74 485 МИЛОШЕВАЦ

 

ОГЛАС ЗА ПОСАО

 

 

- Позиција: Контролор у производњи (м/ж) – 1 извршилац

 

Опис посла:

-        Контрола материјала на улазу

- Контрола производа и полупроизвода у процесу производње (међуфазна контрола)

-        Завршна контрола производа

-        Контрола паковања производа

-        Израда контролних извјештаја

-  Уочавање неусклађености и покретање корективно превентивних акција

-  Обављање и других послова по налогу надређеног.

 

Услови:

-  ССС/ВСС – пожељно машинског или техничког смјера,

-  радно искуство минимално 2 године на пословима контролора,

-  возачка дозвола Б категорије,

-        познавање рада у AutoCad- у и SolidWorks-у,

-  познавање енглеског језика,

-        способност одговорног индивидуалног рада, као и ефикасног рада у тиму,

-  способност рјешавања проблема и пружања рјешења у кратким временским роковима.

 

Нудимо:

-  Стални радни однос,

-  Могућност напредовања,

-  Обука и усавршавање,

-  Рад у младом и стручном тиму.

 

Заинтересовани кандидати мотивацијско писмо и CV могу слати на:

 

е-mail: info@pandurevicmp.com  или

телефон: 053/250-508    053/870-117

***

 

ЈУ “САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

 

У складу са одлуком директора школе број 03-1629 од 23.10.2019. године обавјештавамо Вас о сљедећем:

 

1. Поништава се конкурс за пријем наставника стручно теоријске наставе - друмски саобраћај у радни однос, на одређено вријеме број: 03-1432 од 23.9.2019. године, објављен дана 25.9.2019. године у дневном листу “Глас Српске”.

 

2. Ставља се ван снаге одлука о избору кандидата број: 03 -1547 од 7.10.2019. године.

***

 

ЈУ ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ” ПОДНОВЉЕ

74 217 ПОДНОВЉЕ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

1. Наставник/професор географије – радник са искуством и положеним стручним испитом - 10 часова седмично на одређено вријеме до 31.8.2020. г.; до повратка раднице са одсуства;

2. Наставник/професор разредне наставе - радник са искуством и положеним  стручним испитом - 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2020. г..

 

II

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18 и 84/19) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

III

Уз обавезну потписану пријаву и биографију , кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.       да није у евиденцији посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

6.       да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

7.       Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1)      овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)      увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)      додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4)      увјерење о положеном стручном испиту;

5)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

6)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

10)    Приложена документација из тачке 7, 8. и 9., у поступку бодовања кандидата, узима се у обзир при примјени Правилника у вези са чланом 22.

 

IV

Тестирање и интервју ће бити одржани у уторак, 26.11.2019. године, у 12.30 часова тест, након завршеног тестирања кандидати ће бити интервјуисани.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а уколико се не појаве на тесту и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс .

 

V

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

VI

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

VII

 

Након закључења јавног конкурса и прегледа достављене документације кандидата , Комисија за избор именована од стране директора школе ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове конкурса и поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа.

Комисија након обављеног тестирања и интервјуа са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.

 

VIII

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на следећу адресу:

ЈУ Основна школа “Ђура Јакшић” Подновље, Добој, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

 

IX

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

X

Школа обавјештава све кандидате пријављене на расписани конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Основне школе “Доситеј Обрадовић” Добој

 

 

I – Предмет

 

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Доситеј Обрадовић” Добој расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Доситеј Обрадовић” Добој.

 

II - Опис послова

 

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

 

III - Мандат

 

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

 

За директора Јавне установе Основне школе “Доситеј Обрадовић” Добој може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе, и то:

1. Општи услови:

1)      да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2)      да је старији од 18 година,

3)      да има општу здравствену способност за рад.

 

2. Посебни услови:

          За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању,

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1).

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

 

V – Потребна документација

 

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

1) диплому о завршеној стручној спреми,

2) потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

3)  љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, а које не може бити старије од шест мјесеци,

4) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

5) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

7) препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

8) кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

9) извод из матичне књиге рођених,

10) увјерење о држављанству.

 

Увјерење из тачке 4) школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе документа у оригиналу или овјереној фотокопији.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

 

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу:

 

Јавна установа Основна школа “Доситеј Обрадовић” Добој, Ул. Хиландарска бр. 2, 74 000 Добој са назнаком: “Јавни конкурс за избор и именовање директора школе” (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се објављују у Републици Српској.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Достављена документа школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима.

 

VII – Начин и рок обавјештења

 

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора Јавне установе Основне школе “Доситеј Обрадовић” Добој у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ “БАМБИ” ДЕРВЕНТА

М. Б. БЕЛОГ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника

 

I

Радно мјесто: Дипломирани васпитач

Број извршилаца: 2 (два)

Мјесто рада: Клуб за дјецу

Период заснивања радног односа: неодређено вријеме

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду и Закона о предшколском васпитању, а како слиједи:

*дипломирани васпитач;

*једна година радног искуства;

*положен стручни испит.

 

III

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених;

- оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци;

- овјерену изјаву да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету;

- овјерену изјаву да кандидат није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере;

- оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;

- овјерену копију доказа о траженој стручној спреми - овјерена копија свједочанства или другог доказа о стручној спреми;

- доказ о радном искуству - оригинал или овјерену копију потврде о радном искуству.

 

Након спровођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

 

IV

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, и који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

V

Овај конкурс ће се објавити на интернет страници Завода за запошљавање Републике Српске.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ПУ клуб за дјецу БАМБИ, М. Б. Белог бб, Дервента назнаком “Пријава на јавни конкурс за пријем радника”.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Документација приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати пријављеним кандидатима.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ДОБОЈ

СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 10

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

 

1. Наставник/професор разредне наставе – водитељ продуженог боравка на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2019/2020. години са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 2 извршиоца,

2. Наставник/професор разредне наставе на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац,

3. Наставник/професор демократије - 4 часа редовне наставе на одређено вријеме до повратка радника са боловања са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац,

4. Наставник/професор физике – 6 часова редовне наставе на одређено вријеме до повратка радника са боловања са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.

 

II

Уколико се на конкурс не јави лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, разматраће се пријаве кандидата без радног искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу - приправника.

 

III

1. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:

1) професор разредне наставе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

2) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава.

 

2. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које има високу или вишу стручну спрему за одговарајући предмет, и то:

а) Демократија и људска права

1) професор филозофије или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је филозофија самосталан или равноправан предмет,

2) професор социологије или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је социологија самосталан или равноправан предмет,

3) дипломирани филозоф са положеном педагошком групом предмета,

4) дипломирани социолог са положеном педагошком групом предмета,

5) дипломирани политиколог.

 

б) Физика:

1) професор физике,

2) дипломирани физичар са положеном педагошком групом предмета,

3) дипломирани астрофизичар са положеном педагошком групом предмета,

4) наставник који има завршену педагошку академију, група физика са другим наставним предметом.

 

3. У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17).

 

4. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

IV

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

 

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, а које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

V

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 26.11.2019. године, са почетком у 12.40 сати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

VI

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

VII

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

VIII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља тестирање и интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.

 

IX

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава” Добој, Ул. Стевана Синђелића број 10, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (обавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

X

Школа обавјештава све кандидате пријављене на расписани конкурс о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

“СИГМА КОМЕРЦ” ДОО ШАМАЦ

ЈАСЕНИК ББ

76 230 ШАМАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем економисте или економског техничара

 

 

I Расписује се јавни конкурс за пријем на мјесто:

Административног радника на неодређено вријеме

 

II Општи услови:

  1. Искуство пожељно (шпедиција),

  2. Да је са подручја које гравитира фирми.

 

III      Посебни услови:

Да има положену категорију за возача “Б” категорије.

 

IV      Опис посла:

Шпедитерски - административни послови.

 

V       Остале одредбе:

Пријавити се може на број телефона: 054/611-209; 054/611-210 те заказати разговор.

 

VI      Рок за подношење пријава је отворен до пријема.

 

За сва додатна питања или нејасноће можете позвати горе наведени број или послати упит на е-mail: sigma.komerc@hotmail.com

***

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.       Професор/наставник демократије и људских права (6 часова), на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом                              1 извршилац

     

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- увјерење из става 1. тачка 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

 

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или      увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

 

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидат који испуњава услове конкурса у случају да се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао.

Тест и интервју је заказан за 27.11.2019. године са почетком у 9 часова у просторијама ЈУ ОШ “Вук С. Караџић”, за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране) , на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Стефановић Караџић” Ул. Српских соколова бр. 2, 74000 Добој уз назнаку “Пријава на оглас”- навести на које радно мјесто се кандидат пријављује.

 

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр.74/18., 26/19.).

***

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” СЈЕНИНА РИЈЕКА

74 212 СЈЕНИНА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Директор Јавне установе Основне школе “Петар Кочић” из Сјенине Ријеке, расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

 

- Професор енглеског језика (1 извршилац) пуна норма, са положеним стручним испитом до повратка радника са неплаћеног одсуства .

 

Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искуства и положеног стручног испита за рад у васпитно-образовном процесу.

         

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18), и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104 и 105. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) и чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

5. да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом о стеченом стручном звању;

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о држављанству;

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

8. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Ппијаве са и-мејл адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

Јавна установа основна школа “Петар Кочић”, Сјенина Ријека 74212 - Сјенина, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

 

Рок за подношење пријаве је( 8 ) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати коју буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервју и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране Школског одбора.

 

Дана, 25.11.2019. године (понедјељак), у 8 часова одржаће се тестирање а затим интервју.

 

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

 

Напомене:

Школа ће писменим путем или на и-мејл адреси обавијестити оне кандидате који су присуствовали тестирању и интервју о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке. Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18, 26/19).

***

 

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:

- Дервента  – 2 извршиоца

 

Потребне квалификације:

- Минимално ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MC office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску

“Глас српски - Трговина”АД - Минутица Бањалука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана