ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.10.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.10.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.10.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

**************

ЈУ ОШ “ТОДОР ДОКИЋ” КАЛЕНДЕРОВЦИ

74 413 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Наставник хемије - 1 извршилац приправник на 4 часа на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања

 

Услови: Поред услова утврђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” Бр: 1/16 и 66/18) кандидати требају да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20). Пријем радника извршиће се и у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема у радника у радни однос у основној школи (“Сл. гласник РС” Бр:74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава и сљедеће услове:

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

*да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

 

 

За упражњено радно мјесто, поред наведених услова кандидат треба да достави сљедећу документацију:

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника

*овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

*увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

*увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

*додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

*увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са искуством.

 

*увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

*увјерење општинског/органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

*увјерење општинског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Тодор Докић” Календеровци

74413 Календеровци- Дервента

са назнаком – пријава на оглас

 

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Тестирање и интервју са кандидатима ће се обавити 27.10.2021. године у 11 часова у просторијама школе, који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласној табли школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” КАКМУЖ

БАРЕ И БР. 11

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

I

Расписује се јавни конкурс за попуњавање сљедећег радног мјеста:

1. Наставник техничког образовања ,1 извршилац на одређено вријеме до 31.8.2022. године, непуна норма 4 часа, приправник.

 

II

1. Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104 Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

2. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18, 84/19,35/20 и 63/20).

3. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе искоришћавања дјеце и

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и 5. овог члана, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

IV

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

8. кратку биографију.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће им се враћати.

 

V

 

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање.

 

VI

Пријаве се могу доставити лично, или поштом на сљедећу адресу:

ЈУ ОШ “Свети Сава” Какмуж, Баре 11, 74317 Петрово, са назнаком “Јавни конкурс за пријем у радни однос”.

 

VII

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне и благовремене, и који буду испуњавали услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Какмужу дана 27.10.2021. године (сриједа) у сљедећим терминима:

- Тестирање са почетком у 11 часова

- Интервју са почетком у 13 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ “ГОРЊА СЛАТИНА” ГОРЊА СЛАТИНА

76 238 ГОРЊА СЛАТИНА

 

КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

 

1. Наставник разредне наставе...............1 извршилац, на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства а најдуже до 18.4.2022. године, лице са искуством

2. Наставник биологије - 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, лице са искуством

 

Кандидати морају да испуњавају сљедеће услове:

Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, које се доказује Увјерењем о неосуђиваности и исто ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

5. да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем (доказује се увјерењем од Суда).

6. податке из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Посебни услови:

1. Завршен први циклус студијског програма у одређеној области (на основу Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача) и остварених најмање 180 EC­TS бодова у трајању од три године или еквивалент,

 

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (члан 104. став 6. Законом о основном васпитању и образовању). Такође, право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз потписану пријаву са обавезним навођењем броја телефона и е-маил адресе и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19), и то:

 

1)      овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)      увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)      увјерење о положеном стручном испиту,

4)      увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5)      додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радно мјесто,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се одржати 25.10.2021. године у просторијама школе са почетком у 11 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а уколико се не појаве на истом сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у просторије школе, или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Горња Слатина” 76238 Горња Слатина.

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” УГОДНОВИЋ

74 275 БЛАТНИЦА

 

КОНКУРС

 

За упражњено радно мјесто у ЈУ Основној школи “Петар Кочић” Угодновић, Теслић

 

1.       Наставник/професор њемачког језика - 8 часова седмично, 1 извршилац, на одређено вријеме, најкасније до 31.8.2022. , приправник

2.       Наставник/ професор информатике - 4 часа седмично, 1 извршилац на одређено вријеме, најкасније до 31.8.2022., са радним искуством и положеним стручним испитом

3.       Наставник/професор биологије - 8 часова седмично, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са функције

 

Услови: Поред општих услова утврђених у Закону о раду – (“Службени гласник Републике Српске”, број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос радника у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс:

а) да је држављанин РС или БиХ , а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

ц) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности трговине људима, злостављањем дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима.

 

Увјерење о неосуђиваности кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Б) Поред општих услова кандидати прилажу сљедећу документацију:

 

Документи (овјерени или у оригиналу) који се прилажу уз потписану пријаву:

а)       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

б)      увјерење о положеном стручном испиту,

в)       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г)       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

д)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

ђ)       увјерење општинског/ градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е)       увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж)      увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

В) - Рок за подношење пријаве

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

Г) - Адреса достављања пријава

Пријаве се достављају на адресу: ЈУ Основна школа “Петар Кочић” Угодновић 74275 Блатница, Теслић или непосредно у канцеларију школе.

 

Д) - Интервју и тестирање

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју и тестирање дана 22.10.2021. године са почетком у десет (10) часова.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће о томе обавијештени 21.10.2021. године, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и неовјерене фотокопије приложених докумената Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ВИТКОВЦИ

74 265 ВИТКОВЦИ ДОЊИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

1. Професор/наставник српског језика - 12 часова седмично, један извршилац на одређено вријеме до повратка радника са функције (радник са искуством и положеним стручним испитом)

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

- Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19):

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177.

 

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 25.10.2021. године у 13 часова у просторијама Централне школе у Витковцима Доњим обавиће се тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

 

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Вук Караџић” Витковци Доњи 326, 74265 Витковци, Теслић, са назнаком “За конкурс”.

***

ГРАД ДЕРВЕНТА

Трг ослобођења бр. 3

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Градској управи

града Дервента

 

I - У Градску управу града Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника:

1.       У Одјељење за просторно уређење:

- Самостални стручни сарадник за нормативна и друга правна акта ..... 1 извршилац

      Категорија радног мјеста: пета, звање службеника: друго звање.

 

2.       У Одјељење за финансије:

а)       Самостални стручни сарадник за рачуноводствене послове града Дервента  ...................................................................................1 извршилац

Категорија радног мјеста: пета , звање службеника друго звање.

б) Стручни сарадник за евидентирање наплате локалних прихода...... 1 извршилац

     Категорија радног мјеста: седма, звање службеника треће звање

3. У Одјељење за привреду и друштвене дјелатности:

- Самостални стручни сарадник за борачко- инвалидску заштиту и цивилне жртве рата  ........................................................................................... 1 извршилац

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника: друго звање.

 

4. У Одјељење за општу управу:

- Стручни сарадник матичар у матичној служби .................................. 1 извршилац Категорија радног мјеста: седма, звање службеника: прво звање

 

II - Опис послова

 Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за нормативна и друга правна акта:

- припрема нацрте и предлоге општих нормативних аката из дјелокруга одјељења,

- припрема уговоре о давању грађевинског земљишта под закуп и прати извршавање уговорних обавеза,

- обавља послове у вези промета грађевинског земљишта,

- води поступке и израђује све акте из области екологије,

- обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења.

 

 Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за рачуноводствене послове града Дервента:

- прикупља документа за контирање и књижење,

- контролише, књижи и уноси благајне у систем трезора града,

- усаглашава благајне трезора свих потрошачких јединица,

- контира јавне приходе и врши унос и књижење у систем трезора,

- врши исправке књижења и усаглашавање,

- врши усаглашавање жиро-рачуна са књиговодственим стањем,

- усаглашава приходе и расходе са свим буџетским корисницима,

- води евиденцију о сталним (основним) средствима и врши унос у главну књигу,

- врши обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава, контира и уноси у главну књигу,

- усаглашава стање по извршеним пописима са књиговодственим стањем,

- врши завршна књижења за трезор града,

- користи апликацију трезора општине, пријава и одабир рада у оквиру својих овлашћења;

- врши контролу и одобрава унос трезорских образаца у апликацију

- учествују у сачињавању финансијских извјештаја за остале буџетске кориснике за које градска управа Дервента води пословне књиге и

- обавља све друге послове по налогу начелника Одјељења за финансије.

 

Опис послова које обавља стручни сарадник за евидентирање наплате

локалних прихода:

- води евиденцију о потраживањима непореских локалних прихода који се

задужују на бази рјешења или уговора надлежних одјељења Градске управе,

- врши унос наплате у помоћне књиге по основу закупа станова, гаража, пословних простора, јавних површина, комуналне таксе за коришћење простора за паркирање, накнаде за коришћење комуналних добара и свих осталих прихода;

- усаглашава ненаплаћена потраживања по основу задужених локалних прихода (сравњавање стања ненаплаћених потраживања – ИОС);

- предлаже начелнику одјељења предузимање потребних мјера за унапређење рада одјељења;

 

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата:

- води управни поступак и израђује појединачна управна акта о правима породица погинулих бораца и корисника личне инвалиднине, утврђује својства породице погинулог борца, ратног и мирнодопског војног инвалида, право на ортопедски додатак, додатак за његу и помоћ од стране другог лица, допунско материјално обезбјеђење, посебно мјесечно примање и право на новчану накнаду породици одликованог борца

- води управни поступак и израђује појединачна управна акта о утврђивању својства породице погинулог борца, својства породице умрлог ратног војног инвалида, право на увећану и повећање породичне инвалиднине, право на надокнаду за подизање надгробног споменика, право на новчану накнаду породици одликованог борца и друга права,

- води управни поступак и израђује појединачна управна акта о утврђивању својства породице цивилне жртве рата и утврђивање својства цивилне жртве рата и права по том основу и право члана породице иза умрлог корисника личне инвалиднине,

- утврђује право на додатну новчану помоћ, додатак за самохраност и додатак за члана породице неспособног за рад, израђује увјерења на основу службене евиденције и утврђеног чињеничног стања,

- води управни поступак у предмету ревизије и поновног поступка по налогу ресорног Министарства,

- прати стање у овој области, израђује извјештаје, информације, анализе и предлаже одређене мјере,

- води здравствену заштиту породица погинулих бораца, војних инвалида и цивилних жртава рата, води картотеку и евиденцију породица погинулих бораца, војних и мирнодопских војних инвалида, корисника породичне инвалиднине иза умрлих војних инвалида и цивилних жртава рата,

- води управни поступак око остваривања права на здравствену заштиту и врши пријаве и одјаве осигураника Фонду здравственог осигурања и друга права у вези остваривања здравствене заштите,

- комплетира предмете и упућује на љекарску комисију за утврђивање степена инвалидности и присуствује раду комисије, комплетира предмете и упућује на љекарску комисију за утврђивање неспособности за рад члана породице погинулог борца и присуствује раду комисије,

- ради са комисијом за упућивање ратних војних инвалида и породица погинулих бораца на бањско-климатско лијечење, води евиденцију и помаже код пружања хуманитарне помоћи и донација,

- израда уговора и других нормативних аката из дјелокруга одјељења,

- пружа правну помоћ при раду комисије за потребе Одјељења,

- остварује сарадњу са борачком организацијом, удружењем породица погинулих, заробљених и несталих бораца и цивила и другим организацијама,

- одлаже предмете по категорији корисника и врсти примања на за то одређена мјеста,

- прикупља податке, на основу којих информише Скупштину града и градоначелника града, путем начелника Одјељења, доставља потребне податке ресорним министарствима и вишим нивоима власти, учествује у припреми нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина града и градоначелник града за надлежну област, обавља и друге послове и обавезе по налогу шефа Одсјека и начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

 

Опис послова које обавља стручни сарадник матичар у матичној служби:

 

- врши упис у матичне књиге рођених, вјенчаних, умрлих и књиге држављана

за матична подручја утврђена одлуком ,

- врши упис података у матичне књиге у рубрику “накнадни уписи и биљешке”,

- доставља обавјештења и извјештаје надлежним матичним службама и другим органима о извршеном упису,

- издаје изводе и увјерења из матичних књига (МКР, МКД, МКВ, МКУ) ,

- издаје увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција (потврде о издржавању чланова породица лица која раде у иностранству, потврде о животу и др.)  

- врши унос података из матичних књига у електронску базу и врши верификацију - потврду унесених података,

- електронски прима захтјеве за провјеру података из матичних књига рођених и књига држављана,

- координира извршење послова провјере података из матичних књига рођених и књига држављана потребних за издавање личних докумената,

- доставља провјерене податке органу надлежном за издавање личних докумената, 

- након уписа чињенице смрти у матичну књигу умрлих, у законом предвиђеном року, саставља смртовнице и доставља надлежном суду ради окончања оставинског поступка,

- саставља записник о признању очинства и сагласности на признање,  

- узима изјаве о промјени презимена у случају престанка, поништења или развода брака,

- обрађује документацију по поднесеној пријави за вјенчање и присуствује закључењу брака,

- врши обнављање уништених матичних књига,

- врши попуну статистичких образаца и доставља надлежном заводу,

- врши послове овјере потписа, рукописа и преписа,

- поступа по захтјевима надлежних одјељења , јавних установа и других правних лица на начин да доставља тражене податке уколико подаци нису заштићени  Законом о заштити личних података и Законом о заштити тајних података.

- пружа стручну помоћ давањем упута грађанима ради лакшег остваривања одређених права и извршавања обавеза,

- сачињава извјештаје и информације о свом раду,

- обавља и друге послове из дјелокруга рада по налогу начелника Одјељења за општу управу.

 

III - Општи услови:

1.       да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине

2.       да је старији од 18 година ,

3.       да има општу здравствену способност ,

4.       да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској односно општинској управи

5.       да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса

6.       да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској односно општинској управи.

 

IV – Посебни услови

Посебни услови за радно мјесто под I-1. :

- Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, посебни услови

су: ВСС, Правни факултет или први циклус студија са са најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској/општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто под I-2.а)

Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, посебни услови

су: ВСС - Економски факултет, VII степен са остварених 240 ЕСТЅ или еквивалент, дипломирани економиста најмање двије (2) година радног искуства у струци

и положен стручни испит за рад у градској/општинској управи.

 

Посебни услови за радно мјесто под И-2.б)

Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса посебни услови су

ССС, ИВ степен стручне спреме, средња школа, управног или економског смјера, радно искуство у струци најмање шест (6) мјесеци и положен стручни испит за рад у градској / општинској управи.

 

Посебни услови за радно мјесто под I-3

Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса посебни услови су: ВСС Правни факултет или први циклус студија са најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент, најмање двије ( 2 ) године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у градској/општинској управи

Посебни услови за радно мјесто под I-4.

Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса, посебни услови

су: ССС у четворогодишњем трајању, гимназија, управно-административна школа, најмање двије (2 ) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у градској/ општинској управи, положен посебан стручни испит за матичара као услов за добијање овлашћења за обављање послова матичара. Ово радно мјесто ће бити предмет основног сигурносног провјеравања у складу са законом.

 

V – Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

1.       диплома о завршеној високој стручној спреми за радна мјеста под  I-1

I-2. а. и И-3 (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи у складу са одредбама прописа из области високог образовања),

2.       свједочанство о завршном испиту или диплома о положеном матурском

испиту за радно мјесто под  I-2. б. и  I-4.

3.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској /градској

управи , односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/11, 85//11 и 7/15) .

4.       исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом

степену образовања( потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

 

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

5.       фотокопија увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине

6.       фотокопија личне карте

 

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјава да кандидат:

а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској/општинској управи јединице локалне самоуправе,

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

в) не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) .

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Комисија за спровођење јавног конкурса за пријем службеника обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

Уколико више кандидата на ранг листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 134/11, 9/12 , 40/12 и 18/15 ). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чл. 30, 39. и 60. наведеног Закона .

 

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској /градској управи јединице локалне самоуправе,

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

в) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), и

г) увјерење о општој здравственој способности

 

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг - листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

 

VI - Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети у Градској управи града Дервента – шалтер сала или на страници града Дервента www.derventa.ba

 

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене , непотпуне , недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.

 

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: Град Дервента – градоначелник, Трг ослобођења број 3. Дервента, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Градској управи града Дервента”.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Ако конкурс не буде објављен истовремено рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања

Јавни конкурс ће се објавити и у “Дервентском листу” и на званичној интернет страници града Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Нада Ђурић, тел. број 053/315-107

***

ЈУ “УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

 

На одређено радно вријеме – са искуством – предавачи за предмете:

 

1.       Њемачки језик ............................. 4 часа  (до 30.6.2022. године)

2.       Историја ...................................... 4 часа  (до 30.6.2022. године)

3.       Етика ........................................... 2  часа  (до 30.6.2022. године)

4.       Култура религија ........................ 2  часа (до 30.6.2022. године)

5.       Право ........................................... 2 часа  (до 31.8.2022. године)

 

 

На неодређено радно вријеме - са искуством – предавач за угоститељску групу – за предмете:

 

1.       Куварство  ........................................ 2 часа

2.       Практична настава – куварство ...... 6 часова

3.       Практична настава услуживање ....  4 часа 

 

И  Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 01/2016, 66/18), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18, 35/20 и 92/20), као и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник РС”, број: 24/19).

         

II  У погледу врсте стручне спреме наставници треба да испуњавају услове у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, бр.29/12), те Правилником о измјенама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС”, број: 29/12, 80/14 и 83/15).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у  погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити:

 

1.       Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

2.       Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

3.       Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

4.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види:

- врста посла,

- степен стручне спреме и

- дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

5.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 

9. Општи услови из члана 5. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

 

Сва документа се достављају као овјерене копије на адресу школе (путем поште), Ул. Цара Душана бр. 18. Добој и неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

 

Списак кандидата који испуњавају услове биће постављен на огласној табли школе: 22.10.2021. године, (од стране комисије).

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 25.10.2021. године у 11 часова у просторији бр. 5.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана (од 13.10. до 20.10.2021. године), у дневном листу “Глас Српске”.

***

ЈУ ОМШ “МАРКОС ПОРТУГАЛ” ДОБОЈ

ВИДОВДАНСКА ББ

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

 

- Наставник музике – Одсјек клавир – (1) извршилац

        (1) извршилац – 24 часа на одређено вријеме

- Наставник музике – Одсјек гитара  – (3)  извршиоца

(1)     извршилац - 24 часа на неодређено вријеме

(2)     извршиоца – 24 часа на одређено вријеме до краја школске године

Услови:

1)      Завршена академија (седми степен) – дипломирани музичар – пијаниста и гитариста.

2)      Дипломирани музички извођач или педагог са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач.

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16 и 66/18), посебне услове прописане чланом  104. и 105. Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20 ) и члана 7. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19).

Општи услови, потребна документа:

1.       Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

2.       Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

3.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

4.       Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

5.       Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

6.       Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (прибавља школа само за изабране кандидате након извршеног изора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

7.       Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

 

Потребна документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и члана 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19) је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије РВИ;

8. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Права учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став 6. (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20)

Уколико се не јаве кандидати са радним искуством и положеним стручним испитом у обзир долазе и кандидати без положеног стручног испита.

 

Конкурс је отворен десет (10) дана од дана објављивања.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима за наставника који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 27.10.2021. године у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју

Пријаве доставити на адресу: ЈУ Основна музичка школа “Маркос Португал” Добој, Видовданска бб, 74 00 Добој, са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ “ТЕХНИЧКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос на одређено радно вријеме, (до 31.8.2022. године) радник са искуством и положеним стручним испитом

 

1. Професор машинске групе предмета, пуна норма, 1 извршилац

 

1.       Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/2016), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 105. и 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број 29/12, 80/14 и 83/15) и услове Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник РС”, бр 24/2019). На основу члана 106, став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом. На основу члана 106 став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење ,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

11. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из који се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Увјерење о неосуђиваности, увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, школа прибавља службеним путем након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у ЈУ Техничкој школи Добој у Добоју дана 25.102021. године у 11 часова у просторији бр. 6.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати поштом или лично на адресу ЈУ Техничка школа, Цара Душана 18, 74000 Добој

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 74

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

I

Расписује се јавни конкурс за попуњавање сљедећег радног мјеста :

1. Наставник математике и информатике, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања , непуна норма 16 часова математике и 5 часова информатике, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

II                                                       

1. Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104 Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) , Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15 ).

2. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона  о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

3. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

5.       увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе искоришћавања дјеце и

6.       увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и 5. овог члана, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

IV

 Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1.       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

11.     Кратку биографију.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће им се враћати.

 

V

     Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање.

     Уколико се на конкурс не пријаве лица са радним искуством и положеним стручним испитом ,у обзир ће се узети и разматрати и пријаве кандидата без радног искуства.

VI

Пријаве се могу доставити лично, или поштом на сљедећу адресу:

ЈУ ОШ “Вук Караџић” Петрово, Озренских одреда 74 74317 Петрово, са назнаком “Јавни конкурс за пријем у радни однос”. 

 

VII

 Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне и благовремене, и који буду испуњавали услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Петрову дана 26.10.2021. године (уторак) у сљедећим терминима:

- Тестирање са почетком у 13 часова

- Интервју са почетком у 14 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Професор-наставник физичког и здравственог васпитања 1 извршилац, пуна наставна норма - приправник

2. Професор-наставник разредне наставе 1 извршилац; на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског боловања са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” бр.1/16, 66/18.) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17,31/18 ,84/19, 35/20 и 63/20) Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник РС” бр. 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15) као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18 и 26/19).

Право учешћа на конкурс на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18 , 84/19 ,35/20 и 63/20) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије (не старије од 6 мјесеци) следећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које доставља кандидат

Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, (уколико се тражи положен стручни испит),

6. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла

7. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11. Кратку биографију,

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама централне школе у Блатници дана 26.10.2021. године.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

- Тестирање кандидата физичко васпитање почиње у 8 часова, а интервју у 9 часова.

- Тестирање разредна настава почиње у 10 часова тест, у 11 часова интервју

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве ће бити постављен на огласној табли школе.

Кандидат који достави потпуну и благовремену пријаву, а не појави се на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

(члан 8. Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 74/18 и 26/19.).

Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Блатница 74275, Број 361., за конкурс – обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

***

ЈУ “МЕДИЦИНСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник њемачког језика, 4 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до 31.8.2022. године ....................................................................... 1 извршилац;

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/18 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18 и 35/20 и 92/20) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени  гласник  Републике Српске”, број 29/12, 80/14, 83/15) и Правилника о о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/19). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

 

У складу са чланом 104. став 7) и 8) Закона о средњем образовању и васпитању (за радна мјеста код којих се тражи положен стручни испит) право учешћа имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријавџ кандидат је дужан доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених и копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 EC­TS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

8. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

11. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

12. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

13. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

16. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Сви документи се достављају лично или путем поште као овјерене копије на адресу: Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс” и за које радно мјесто наставник конкурише. Иста се неће враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом ће бити у петак, 22.10.2021. године, у 10 часова у учионици број 34, а након тога обавиће се интервју.

 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***

ЈУ ОШ “ИВО АНДРИЋ” ЂУЛИЋИ

ЂУЛИЋИ 515

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено раднио мјесто

 

1. Наставник српског језика, 5 часова, 1 извршилац, положен стручни испит, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године (уколико се не пријави нико са положеним стручним испитом, разматраће се пријаве приправника).

2. Наставник информатике, 1 час, један извршилац, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, положен стручни испит

3. Наставник музичке културе, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, положен стручни испит

4. Наставник њемачког језика, 2 часа на одређено вријеме до 31.8.2022. године, положен стручни испит.

 

1. Услови конкурса

 

1.1. Општи услови:

     Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

 

а)  да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине

б)  да је пунољетан,

в)  да је радно способан

г)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити прије заснивања радног односа.

 

1.2. Посебни услови:  

 

      Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

2.  Документација која се прилаже уз пријаву

 

     Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује, доставити:

-        кратку биографију са адресом , контакт телефоном и списком приложене

-        документације,

-        овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у

-        којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-        додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту

-        извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте,

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-        увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).

-        увјерење о невођењу кривичног поступка,

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

-        увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

-        увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити:

- љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима,

 

 

3.       Рок за подношење пријава

 

    Јавни конкурс је отворен осам (8) дана  од  дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

 

4.       Адреса достављања пријава

 

   Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа                 “Иво Андрић” Ђулићи, 515. Теслић 74270 , или непосредно у канцеларију школе у               затвореној коверти уз назнаку “Пријава на конкурс”.

     

5.       Интервју и тестирање

 

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у уторак , 26.10.2021. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати који се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

6.       Напомена:

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се                    пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 6

74 400 ДЕРВЕНТА

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Наставник енглеског језика – пуна норма, ПО Велика Сочаница, ПО Мала Сочаница, ПО Лужани, приправник, до повратка радника са боловања -1 извршилац.

 

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19), те посебне услове прописане чланом  104. Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19 и 35/20) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и чланом 6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19).

Право учешћа на овом конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом, као и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17, 31/18, 84/19 ,35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте  стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18, 84/19 и 35/20) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18 и 26/19).                                

 

Потребна документа:

Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт- телефон и списак приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

 

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  одређеној области и остварених најмање 240 EC­TS бодова или еквивалент,

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о држављанству,

4. извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста за која се конкурсом тражи радно искуство и положен стручни испит,

6. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица која траже запослење,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије заснивања радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 25.10.2021. године, са почетком у 11 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Никола Тесла” Дервента, Трг ослобођења бр. 6, 74400 Дервента

са назнаком – “Пријава на конкурс”

***

ЈУ ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” ОСЈЕЧАНИ ГОРЊИ

74 225 ОСЈЕЧАНИ

 

ОГЛАС

за попуну радног мјеста

                                           

1. Наставник њемачког језика - 8 часова на одређено вријеме до 31.8.2022. са  радним искуством и положеним стручним испитом

У складу са чланом 103,104 и 106 Закона о основном васпитању и образовању  (“Сл. гласник РС”, број 44/17, 31/18, 84/19 и 63/20) уз пријаву на оглас заинтересовани кандидат треба да приложе сљедећу документацију

 

1.       Диплому или овјерену копију дипломе о завршеном факултету одговарајућег смјера

2.       Извод из матичне књиге рођених

3.       Увјерење о држављанству

4.       Увјерење од надлежног суда о невођењу кривичног поступка

5.       Увјерење о психофизичкој и здравственој способности (по пријему кандидата)

6.       Увјерење о времену проведеном на евиденцији за незапослена лица (завод за запошљавање)

7.       Увјерење о просјеку оцјене оствареном током студирања или додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјене током студирања

8.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу – (уколико се тражи радник са радним искуством)

9.       Увјерење о радном стажу од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за радни однос лица са искуством

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије бораца

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбеног отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

13.     Тест и интервју са кандидатима ће се одржати дана 25.10.2021. године. Тест са почетком у 9 часова а интервју са почетком у 11 часова.

14.     Контакт телефон кандидата

15.     Документе слати на адресу ЈУ ОШ “Радоје Домановић” Осјечани Горњи ; 74225 Осјечани

 

Напомена: Уколико се на конкурс не пријаве лица са радним искуством и положеним стручним испитом разматраће се кандидати без радног искуства.

Копије докумената морају бити овјерене.

Непотпуна документација неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест или интервју

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Процедура пријема:

Пријем радника биће обављен у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19).

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

1. Поништава се конкурс број 623-3/21 од 23.8.2021. године који је објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 25.8.2021. године за сљедеће радно мјесто:

 

Наставник/професор историје - 1 извршилац – 4 часа, на неодређено, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

2. Поништава се дио конкурса број 585/21 од 16.8.2021. године који је објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 18.8.2021. године за сљедеће радно мјесто:

 

1. Наставник/професор разредне наставе – 4 извршиоца - на неодређено, пуна норма, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана